PŘEMNOŽENÍ CHROUSTŮ OPĚT AKTUÁLNÍ

Ing. Milan Švestka, DrSc. - VÚLHM Jíloviště-Strnady

V minulosti až do 60. let tohoto století se chroust obecný (Melolontha melolontha L.) vyskytoval s výjimkou podhorských a horských poloh na celém území Čech a Moravy. Ve středních a nižších polohách se přemnožení opakovala jednou za čtyři roky, v moravských úvalech a nejbližším okolí a také v Polabí se chroustí záplavy opakovaly častěji. Oproti tomu se chroust maďalový (Melolontha hippocastani Fabricius) přemnožoval jen na několika ohraničených lokalitách, např. v oblasti vátých písků na jihovýchodní Moravě a v Polabí.

V oblastech s opakovanými kalamitami byly v minulosti ponravy chroustů nejvážnějšími škůdci v lesních školkách a často zničily všechny semenáčky a sazenice jehličnanů i listnáčů v napadené školce. Také v kulturách vznikaly vážné ztráty na výsadbách, zejména dubu a borovice, ale při kalamitním výskytu docházelo v roce před rojením i ke zničení odrostlých, až desetiletých kultur a náletu, a to i na větších souvislých plochách. Poškozené sazenice, které přežily žír ponrav, často v následujících letech nepřirůstaly a hynuly. V důsledku rozsáhlého používání pesticidů v zemědělství došlo u nás v posledních 40 letech k téměř dokonalému vymizení chrousta obecného, vázaného více na zemědělské kultury. Relativně častěji se v současnosti objevuje chroust maďalový, který je převážně vázán na lesní biotopy.

OHROŽENÉ OBLASTI

V posledních 10 letech bylo na Bzenecku a Hodonínsku zaznamenáno silné rojení chrousta maďalového v r. 1990. V předcházejícím roce 1989, kdy končil vývoj ponrav, bylo v obvodu lesních správ Bzenec a Hodonín totálně zničeno 18 ha borových a dubových kultur. Orientační kontrolou v půdě byla zjištěna hustota ponrav 3. instaru 2,4 ks/m2. Kritický počet představuje již 0,5 ks/m2. V dubnu 1990 nastalo velmi silné rojení brouků, kteří se shromažďovali na okrajích listnatých porostů, ve skupinách i na jednotlivých listnáčích, zejména břízách, které jsou v té době již olistěné, a dále na rašících dubech a modřínech. V obvodu obou postižených lesních správ byl uskutečněn letecký obranný zásah s využitím přípravku Karate 5 EC (0,2 litru ve 100 litrech vody/ha). Bylo ošetřeno 200 ha listnatých porostů, ve kterých byli chrousti soustředěni.

Utlumení populační hustoty chrousta v r. 1990 mělo za následek vyloučení škod v lesních porostech po dobu dvou následujících tříletých vývojových cyklů (1990-1992, 1993-1995) a teprve v závěru 3. vývojového cyklu (1996-1998) se opět početnost ponrav 3. instaru výrazně zvýšila, takže v r. 1998 bylo v obvodu LS Strážnice (revíry Bzenec, Vracov, Ratíškovice) totálně zničeno 14 ha kultur (bo, db, bk, lp) ve stáří až do 10 let a pomístně i borové nárosty a nálety na ploše 10-20 ha. Mimo tyto škody způsobené v lesích spravovaných LČR vznikly další nevyčíslené škody v městských, obecních a soukromých lesích dané oblasti.

Také v obvodu LZ Židlochovice, LS Mikulov se v závěru r. 1997 a v jarním období 1998 projevily škody způsobené ponravami na ploše 6,4 ha dubových kultur, z toho bylo 2,4 ha dvouleté dubové kultury s příměsí lípy totálně zničeno a kultury na zbývající ploše byly ochráněny bodovou aplikací půdního insekticidu. Plocha zničené kultury byla v jarním období 1998 2x přeorána, aby bylo umožněno vysbírání ponrav racky, kteří se na čerstvě zorané ploše rychle shromažďovali.

Rovněž v Polabí na LS Mělník došlo v r. 1998 k výskytu škod ponravami chrousta maďalového. Podzimními kontrolami pomocí půdních sond byla např. v oblasti Káraného zjištěna vysoká početnost brouků v půdě, a to až 10 ks/m2 (v těchto místech je však případná obrana limitována skutečností, že jde o lokalitu nalézající se v 1. pásmu hygienické ochrany vod).

OBRANA

V r. 1999 je možno v místech přemnožení, kde v r. 1998 vznikly škody způsobené ponravami, s největší pravděpodobností očekávat velmi silné rojení chroustů v 2. pol. dubna až v 1. pol. května, doprovázené žíry na okolních listnatých porostech a modřínu a založení velmi silné nové populace, tj. nakladení vajíček samičkami a později líhnutí ponrav prvního instaru v lesních kulturách i porostech. Zejména v oblasti LS Strážnice jsou oprávněné úvahy o přípravě obranného leteckého zásahu proti dospělcům (zejména samičkám) chrousta. Do konce března 1999 je potřebné orientačně zkontrolovat počet chroustů v půdě, projednat záměr na uplatnění letecké ochrany s hygienickou službou a referátem životního prostředí okresního úřadu a případně připravit zákres listnatých porostů v ohrožené oblasti. Vlastním signálem pro zahájení obrany je dosažení kritické početnosti chroustů, tj. připadá-li po setřásání na 10 m2 40 a více chroustů a poměr pohlaví je 1:1 (na počátku rojení převažují samci). Důležité je zasáhnout samičky v době prvního úživného žíru, než odlétnou ke kladení vajíček. Vhodná doba pro zásah trvá obvykle jen 3-10 dnů, v závislosti na průběhu počasí. Pro daný účel je třeba uplatnit kontaktně působící přípravek, např. Trebon 10 F v dávce 0,45-0,60 litru/ha, aplikovaný ve formě ULV, tj. 3,3 litru/ha olejového nosiče Dedal 90 EC doplněného vodou na dávku 10 litrů/ha.