VYUŽITÍ KRYTOKOŘENNÉHO SADEBNÍHO MATERIÁLU VYPĚSTOVANÉHO V OBALECH FIRMY JIFFY

Zalesňování vhodným sadebním materiálem je předpokladem pro následný zdárný rozvoj kultur a celých porostů. Při rozhodování o tom, zda použít prostokořenné či krytokořenné sazenice hraje roli mnoho faktorů, přičemž jedním z nich jsou vlastnosti jednotlivých technologií a jejich vliv na pěstovanou dřevinu. V tuzemských podmínkách je jednou z již tradičních technologií metoda pěstování obalovaných sazenic v rašelinocelulózových kelímcích (dále RCK). Tato metoda se u nás používá již více než tři desítky let a výsledky vypovídají o její rozšířenosti. V poslední době se hovoří o uplatnění novější technologie pro pěstování krytokořenných semenáčků, a to pomocí lisovaných rašelinových tablet z produkce firmy Jiffy. Tato metoda není zatím v ČR rozšířená, proto je v současné době předmětem podrobnějšího výzkumu, který se týká deformací kořenového systému a vlastností vypěstovaných semenáčků. O tom, jaký názor mají čeští školkaři a lesníci na výše popsané technologie jsme se zajeli zeptat a podívat přímo do terénu.

RAŠELINOCELULÓZOVÉ KELÍMKY JIFFY

Pěstování krytokořenného sadebního materiá- lu v RCK firmy Jiffy má v našich podmínkách již tradici. V LP 8/99 popsal ing. T. Lokvenc, CSc. historii této metody v souvislosti s jejím odzkoušením a následnou aplikací v bývalém Československu. Zkušenosti českých školkařů a lesníků byly firmou Jiffy převzaty do jejích oficiálních materiálů. Čeští odborníci předávali své zkušenosti i na mezinárodních seminářích a konferencích.

V současné době jsou RCK od firmy Jiffy oblíbeným obalem, ve kterém lze při dodržení technologických postupů vypěstovat kvalitní sadební materiál. Jednou z oblastí, kde se obalované sazenice v RCK používají, jsou Krušné hory, kde se jimi zalesňují extrémní stanoviště s nepříznivými ekologickými podmínkami (např. rozhrnuté valy po celoplošné přípravě půdy). Dlouholetým odběratelem RCK od firmy Jiffy je pěstební středisko Drmaly u Jirkova (Krušnohorské lesy, a. s.). O pěstování krytokořenného sadebního materiálu určeného pro Krušné hory jsme hovořili s vedoucím pěstebního střediska Drmaly Emilem Hlavou.

Pěstební středisko v Drmalech produkuje ročně 2-3 mil. sazenic, z nichž je přibližně třetina obalených. Pěstuje se zde především smrk, dále borovice, modřín, buk a v souvislosti s programem PHARE také osika, olše a bříza. Sadební materiál je určen k zalesňování Krušných hor, kde se na extrémních stanovištích používají zejména krytokořenné sazenice. Prostokořennými sazenicemi se zalesňují nižší polohy a rekultivace.

V rámci celé a. s. Krušnohorské lesy se ročně spotřebují přibližně 2 mil. RCK s rozměrem horního průměru 11 cm, ve kterých se dopěstovávají semenáčky na výsadbyschopné sazenice. Pěstování a následný transport probíhá v plechových přepravkách od limonád. Všechny sazenice v RCK se v Drmalech pěstují na volné ploše. Se sazenicemi je možné pracovat po celý rok, což je výhodné z hlediska časového rozvržení prací v průběhu kalendářního roku. Na jaře probíhá přebalování zejména smrku, od konce srpna a na podzim lze přebalovat semenáčky z menších obalů do RCK. Další výhodou krytokořenného sadebního materiálu je možnost prodloužení doby jarního zalesňování.

Sazenice se na Drmalech obalují ručně, po zapracování dokáže 6 pracovnic připravit přibližně 10 tisíc sazenic denně. Sazenice v RCK se musí stále udržovat ve vlhkosti, podmínkou pěstování je proto dobrá závlaha. Podle slov vedoucího pěstebního střediska jsou RCK oblíbené, protože se s nimi dobře pracuje při osazování a dosahuje se lepších výkonů než v porovnání např. s polyethylenovými sáčky, a to z důvodu snadnější manipulace. Dalšími klady jsou ekonomická a ekologická stránka technologie. Cena kelímků je poměrně stabilní a zvyšuje se prakticky pouze z důvodů nárůstu režijních nákladů. Ekologičnost technologie je dána faktem, že se kelímky rozkládají v půdě bez vzniku nerozložitelných produktů.

O výrobu RCK se pokoušeli i čeští výrobci, avšak nedokázali zajistit kvalitativní parametry jako formu kelímků, prorůstavost stěn pro kořenový systém rostliny nebo zajištění zachování tvaru kelímku po celé vegetační období. Přestože cenové relace českých výrobců byly nižší, k širšímu využití jejich kelímků nedošlo.

Při obnově Krušných hor se využívá prostředků z programu PHARE, přičemž v rámci zalesňovacích prací se používají v převažujícím množství obalované sazenice. Ze strany zadavatele prací, kterým je zejména s. p. LČR, panuje s kvalitou sazenic spokojenost. V poslední době brání širšímu využití obalených sazenic ekonomická situace.

Rozhovor se školkařem produkujícím sazenice je jedním z pohledů na věc. Druhým je pohled zadavatele práce. Z tohoto důvodu jsme o problematice zalesňování Krušných hor rozmlouvali i s praktickými lesníky. V oblasti Krušných hor se sazenice z RCK firmy Jiffy používají od 70. let. Zalesňují se jimi výhradně extrémní polohy s nekvalitním a chudým substrátem. Sazenice se dále používají k zalesňování valů, které dosud pokrývaly břízy. Organické hmoty je zde dostatek, požadavkem je včasné sázení, aby nedocházelo k prosychání. Z hlediska druhového spektra dřevin použitého k zalesňování výrazně převažuje smrk. Lesníci z Krušných hor se shodují v tom, že pokud jsou dodržena pravidla řádného zacházení se sazenicemi v porostu před výsadbou a při následujícím vysazování, sadební materiál z RCK splňuje kvalitativní požadavky.

TABLETY JIFFY-7

Pěstování krytokořenných semenáčků v tabletách Jiffy-7 je rozšířeno především ve skandinávských zemích a na severoamerickém kontinentu. Princip spočívá v osetí rašelinových tablet a jejich následném zavlažení. Tablety po navlhčení nabobtnají a zvětší svůj objem do výšky, čímž vzniká obal včetně substrátu. Obal, tvořený síťkou z tkaniny, se po čase rozpadá. Skutečnost, že zakoupením tablety získává pěstitel hotový obal i se substrátem, je jedním z hlavních kladů této technologie. Dalším je vysoká mechanizovatelnost produkce, což má vliv na výsledné ekonomické parametry. V zemích s delší tradicí používání je celá technologie propracovaná tak, že požadavky na lidskou práci jsou minimální.

S tabletami Jiffy-7 jsou v ČR ve srovnání s RCK menší zkušenosti. V letošním roce se v soukromé školce Dendria v severočeském Novém Městě pod Smrkem rozhodli uskutečnit pokus s pěstováním krytokořenných semenáčků pomocí této technologie. Při návštěvě školky nás provázel jednatel společnosti Dendria ing. Ivo Machovič, se kterým jsme hovořili o prvních zkušenostech získaných v průběhu letošního roku.

Školkařské středisko společnosti Dendria se nachází na severním úpatí Jizerských hor. Vypěstovaný sadební materiál se používá k zalesňování severočeských horských oblastí Krkonoš, Jizerských a Krušných hor, mimo jiné extrémních poloh se stanovištně náročnými podmínkami na vysazované stromky. Z tohoto důvodu je nutné, aby sazenice měly dobře vyvinutý kořenový systém a byly schopné odolat nepříznivým vlivům budoucího stanoviště. V Dendrii je proto kladen velký důraz na obalované sazenice. Se semenáčky vypěstovanými v tabletách Jiffy-7 se počítá jak s odzkoušením pro přímou výsadbu (otázka dodavatele a odběratele), tak s přebalením do obalů větších rozměrů a jejich dopěstováním. Vlastnosti technologie by měly zajistit zdárný rozvoj rostlin po přechodu do větších obalů.

Tablety Jiffy se vyrábí ve čtyřech průměrech: 25, 36, 42 a 50 mm. V Dendrii se rozhodli odzkoušet v největším množství tablety nejmenšího průměru, kterých zakoupili přibližně 250 tisíc kusů. Tyto tablety byly použity k pěstování smrku. Tablet o průměru 50 mm bylo použito přibližně 50 tisíc kusů k osetí bukem. Tablet o průměru 36 a 42 mm školka odebrala přibližně po 15-20 tisíci kusech a pěstují se v nich semenáčky jedle, modřínu, borovice a buku. Jiffy tablety pro lesnické využití (tzv. Jiffy 7 Forestry) jsou vyráběny v Kanadě.

Smrkové semenáčky z tablet o průměru 25 mm jsou určeny k dopěstování ve větších obalech. Část bukových semenáčků z tablet průměru 50 mm, které budou splňovat parametry na velikost nadzemní části a tloušťku kořenového krčku, bude použita přímo pro výsadbu do lesa, semenáčky menších dimenzí budou dopěstovány na sazenice 1/1. Z cenového hlediska a s ohledem na další záměry s vypěstovaným sadebním materiálem se v našich podmínkách zatím jeví jako nejvhodnější tablety o průměru 25 a 50 mm.

Podmínkou úspěšného pěstování je vysoká klíčivost osiva. Osevání tablet je v zemích, kde je technologie běžně využívána, zajišťováno osévací linkou. Na základě zkušeností z Dendrie lze konstatovat, že osévání malých tablet (průměr 25 mm) semenem smrku lze efektivně provádět pouze osévací linkou, protože manuální způsob je časově a finančně náročný. Semena buku, pěstovaná v tabletách o průměru 50 mm lze vysévat ručně. U buku se z důvodu nižší klíčivosti ve srovnání např. se smrkem provádí výsev již naklíčených bukvic. Pokud semenáček v tabletě uhyne, lze tuto použít znovu k osetí v příští sezóně.

Semenáčky se první sezónu pěstují ve fóliovnících. Tablety s rostlinami jsou umístěné na stojanech - vzduchovém polštáři. Stojany je vhodné vyrobit v takových dimenzích, které umožní mechanickou manipulaci pomocí nakladače. Pro pěstování je nejdůležitějším faktorem optimální vlhkost substrátu, proto je kladen velký důraz na závlahu. Závlahou je nutné zajistit, aby všechny tablety dostaly stejné množství vody a tím i hnojiva, protože hnojení se provádí výhradně zálivkou - slabým hnojivým roztokem. Na základě těchto skutečností se nejvýhodnějším typem závlahy jeví pohyblivý závlahový most, který uvedené předpoklady splňuje.

Nedostatkem technologie je horizontální prorůstání kořenů do sousedních, vedle sebe stojících a vzájemně se dotýkajících tablet. Při oddělování semenáčků před manipulací může docházet k poškození kořenového systému a obalu. U tablet nejmenšího průměru byl tento problém vyřešen vyvinutím podnosů z umělé hmoty, do kterých se tablety volně vkládají. Podnos je vertikálně rozdělen do buněk. V nich vložené jednotlivé tablety se vzájemně nedotýkají a nemůže tedy docházet k prorůstání kořenů do sousedních obalů. Semenáčky vypěstované v tabletách o průměru 50 mm se před výsadbou nebo přebalováním oddělují speciálním nožem, kterým se odříznou prorůstající horizontální kořeny. V současné době probíhá výzkum prováděný Ústavem zakládání a pěstování lesů FLD MZLU v Brně věnovaný problematice vývoje kořenového systému semenáčků v Jiffy tabletách s důrazem na rozpadavost obalu a kořenové deformace.

V Dendrii si od technologie Jiffy-7 slibují zefektivnění práce a snížení nákladů. Práce, které se obvykle s prostokořennými semenáčky provádějí na jaře, lze v případě krytokořenného materiálu provést již na podzim. Tím dojde k úspoře mzdových nákladů z důvodu snížení potřeby přesčasové práce v jarní špičce. Současně nebude blokována kapacita pracovníků v období, kdy je nutné provádět řadu dalších jarních školkařských prací (síje, školkování, vyzvedávání atd.).

ZÁVĚR

Semenáčky pěstované v Jiffy tabletách dosahují ve druhé polovině srpna velmi dobrých morfologických i fyziologických parametrů. Lze je tak již v tomto období přeškolkovat nebo přebalit do větších obalů. Po přeškolkování dokáží semenáčky, vzhledem k relativně neporušenému krytému kořenovému systému ještě do konce vegetačního období zakořenit. Tato skutečnost je důležitá pro rychlý start růstu v následující vegetační sezóně a tím i pro kvalitativní parametry dvouletých sazenic. V případě smrku a jedle se tak doba pěstování výsadbyschopné sazenice může zkrátit o rok, což výrazně ovlivní ekonomiku pěstování. Dalším kladem technologie je skutečnost, že u vypěstovaných semenáčků nedochází při manipulaci k zásahům do kořenového systému, tak jako tomu je u prostokořenných semenáčků. Pro širší hodnocení vhodnosti a využití technologie Jiffy-7 je jistě potřeba více času než půl roku. Rovněž je nutné počkat na konečné výsledky výzkumu. Z dosavadními dílčími výsledky jsou však školkaři v Dendrii zatím spokojeni.