PŘÍRODĚ BLÍZKÉ TECHNOLOGIE PRO OPRAVY A REKONSTRUKCE LESNÍCH CEST

Prof. ing. Jaroslav Herynek, CSc., doc. ing. Karel Hanák, CSc. - Fakulta lesnická a dřevařská MZLU Brno

Při příležitosti 80. výročí založení Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity a její Lesnické a dřevařské fakulty byla 23.-24. září uspořádána pod záštitou České lesnické společnosti konference s mezinárodní účastí s názvem “Možnosti využití přírodě blízkých technologií pro opravy a rekonstrukce zpřístupňovacích sítí v lesním hospodářství. Konference proběhla pod odbornou garancí doc. ing. Karla Hanáka, CSc. z Ústavu lesnických staveb a meliorací za účasti 42 odborných pracovníků z ČR a za aktivního přispění 5 účastníků zahraničních (SR, SRN). Na průběhu a přípravě celého jednání se podíleli i další pracovníci ústavu a členové odborné skupiny LSM-HB při ČLS.

Cílem konference bylo seznámení s novými netradičními technologiemi a postupy při projekci, výstavbě a rekonstrukci lesní dopravní sítě s ohledem na minimalizaci negativních dopadů na ekosystémové a společenské funkce lesů. První den konference byly předneseny odborné a vědecké příspěvky s diskusí k projednávané tématice. Projednány a široce diskutovány byly jak teoretické základy, návrhové a laboratorní i projekční parametry, tak i vlastní realizační a technologické podmínky využití místních a recyklovaných hmot a materiálů pro účely zpřístupňovacích sítí a objektů. Pro účastníky a případné zájemce byl vydán sborník konference v rozsahu 50 stran s následujícím obsahem:

Působení a význam díla prof. Leo Skatuly (J. Herynek, LDF MZLU, Brno);

Metódy asanácie lesných ciest vo flyšovej oblasti (P. Dvorščák, V. Juško, LF TU, Zvolen);

Možnosti využití recyklovaných materiálů při zpevňování lesní dopravní sítě (K. Hanák, LDF MZLU, Brno),

Využití digitálního modelu terénu pro navržení optimální varianty trasy lesní cesty (L. Heralt, LDF MZLU, Brno);

Možnosti oprav živičných krytů z penetračního makadamu a zpřístupnění neúnosných podloží (P. Šlambora, OVI - stavební a inženýrská firma, Hradec Králové);

Nové technologie při rekonstrukci lesních cest (J. Zajíček, APT Servis, Olomouc);

Dimenzovanie vozoviek lesných ciest z minerálneho betónu (L. Zelinka, LF TU, Zvolen);

Podpora protierozního zatravnění a zalesnění svahů (K. Zlatuška).

Druhý den konference byl věnován ukázkám využití moderních metod a zkušeností přímo v terénních podmínkách v konkrétní oblasti ŠLP “Masarykův les” Křtiny. Při exkurzi byly podrobně diskutovány aktuální problémy ekologizace činností, souvisejících s kvalifikovanou správou, provozem, navrhováním, projektováním a realizací údržeb, oprav a rekonstrukcí i investičních výstaveb zpřístupňovacích prvků, tras a objektů. Prezentovány a také kriticky hodnoceny byly i zahraniční zkušenosti a používané provozní technologie. Účastníci se také seznámili s výrobky firmy NOPO ZM Slatiňany, určené ke stavebním a údržbovým pracím na zpřístupňovacích trasách v lesnictví a zemědělství.

Na závěr exkurze byl slavnostně odhalen památník prof. ing. dr. techn. Leo Skatuly (1889-1974), praktického, vědeckovýzkumného a pedagogického pracovníka oborů inženýrských staveb lesnických a hrazení bystřin. Začlenění jeho památníku do širokého rámce historického Lesnického slavína na území ŠLP Křtiny za účasti odborníků, žáků a spolupracovníků prof. Skatuly i příslušníků jeho rodiny bylo důstojným aktem v závěru konferenčního jednání. Vlastní ukončení dvoudenní konference proběhlo v budově ředitelství ŠLP ML ve Křtinách, kde ředitel ŠLP ing. Martínek informoval o perspektivách a záměrech tohoto unikátního účelového zařízení MZLU v Brně.

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Uspořádaná konference s mezinárodní účastí přispěla svojí teoretickou úrovní i praktickými ukázkami k prezentaci současných moderních pohledů a poznatků v problematice výstavby, rekonstrukcí, údržeb a oprav přírodě blízkých zpřístupňovacích tras a objektů. Dokumentovala přesvědčivě nezbytnost další ekologizace v závažné oblasti zpřístupňování lesů při žádoucím, účelném a efektivním využívání místních nebo recyklovaných hmot a materiálů při souběžném šetření primárních surovinových zdrojů. Konferenční jednání poukázalo současně i na významné historické tradice přírodě blízkých a revitalizačních přístupů ke všem inženýrským aktivitám v krajině, i v souvislosti s odkazy prof. Leo Skatuly, jako jediné možné cesty k zabezpečení dalšího úspěšného vývoje při plném a nutném respektování hledisek ochrany a tvorby lesního a krajinného prostředí. Prokázala také nepochybně nutnost organického sepětí biologických, biotechnických i technických činností na lesních půdách při plném respektování ochrany půd a vod jako nenahraditelných přírodních zdrojů. Snad jediným nedostatkem byla minimální účast provozních pracovníků s. p. LČR všech organizačních úrovní, resp. i dalších vlastnických a uživatelských subjektů.

Pozn.: Problematice lesní dopravní sítě, její výstavby, údržby a oprav, se bude podrobně věnovat některé z čísel Lesnické práce v roce 2000.