ZÁKLADNÍ PRINCIPY LESNÍHO PRÁVA V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH - XI.

(Spolkové republice Německo, Rakousku, Polsku, Slovensku)
11. část - Lesotechnické meliorace a hrazení bystřin

Mgr. dr. ing. Martin Flora - FLD MZLU Brno

Lesní právo v Evropě se často zabývá také problematikou lesotechnických meliorací a hrazení bystřin. V této oblasti ovšem právní normy co do věcné působnosti často překračují hranice lesa jako pozemku charakterizovaného zejména typem trvalého porostu a vztahují se na celá povodí jako soubory pozemků charakterizované společným vodním režimem.

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

Německé lesní zákony jsou charakteristické absencí úpravy otázky lesotechnických meliorací a hrazení bystřin. V této oblasti je proto nutné vycházet pouze z obecných ustanovení o hospodaření v lese. Pouze v Bavorsku upravuje lesní zákon možnost pomoci ze strany státu při melioracích lesních porostů. Zde ovšem nejde o úpravu vodního režimu v území ani ochranu krajiny či majetku, nýbrž o zlepšování růstových podmínek lesa, což je německým lesním právem chápáno především jako záležitost vlastníka lesa.

RAKOUSKÁ REPUBLIKA

Základními prameny lesního práva v oblasti lesotechnických meliorací a hrazení bystřin jsou spolkový lesní zákon a zákon č. 1884/117 RGBl., o opatřeních k neškodnému svádění horských vod (Gesetz betreffend Vorkehrungen zur unschädlichen Ableitung von Gebirgwässern - Wildbach-verbauungsgesetz). Ra-kouský spolkový lesní zákon věnuje úpravě zmíněných otázek celý VII. oddíl, nazvaný “Ochrana před bystřinami a lavinami”. Definuje v něm pojmy bystřina, lavina, povodí bystřiny, povodí laviny. Jednotlivá povodí bystřin a lavin stanoví nařízením zemský hejtman. V ochranných lesích v povodí bystřin a lavin může okresní správní úřad v nutných případech předepsat aplikaci některých zvláštních hospodářských nebo preventivních opatření. Pokud se stav v povodí bystřiny zhorší nebo takové zhoršení stavu hrozí, může správní úřad rozhodnout o provedení nezbytných preventivních opatření, pokud již nejde o pracovní pole ve smyslu zákona č. 1884/117 RGBl. Preventivními opatřeními mohou být např. nové zalesnění ve vysokých polohách a bojové zóně lesa, vyhlášení nového zalesnění za les chráněný, protierozní opatření, omezení dopravy, omezení lesní pastvy ap. Hrozí-li zhoršení stavu v povodí následkem dopravy dřeva (vznik erozních rýh ap.), může okresní správní úřad vázat dopravu dřeva na úřední povolení.

Každá obec, jejímž územím protéká bystřina, je povinna každý rok především na jaře po tání sněhu provést kolem toku bystřiny na jejím území pochůzku, jejíž konání oznámí okresnímu správnímu úřadu nejméně dva týdny předem a po jejím skončení jej seznámí s výsledkem a návrhy případných opatření.

Zákon předpokládá vznik zvláštních orgánů péče o lesotechnické meliorace, kterými jsou tzv. lesotechnické služebny pro hrazení bystřin a lavin. Služebny, které organizačně podléhají spolkovému ministrovi zemědělství a lesního hospodářství, především projektují a provádějí opatření lesotechnických meliorací a hrazení bystřin a lavin, dohlížejí na provedená lesnicko-biologická opatření, zakládají a vedou katastr bystřin a lavin, zhotovují plány ohrožených zón, spolupracují v oboru úřední odborné znalecké činnosti ap. Vedoucími lesních služeben musí být lesní hospodáři s odpovídající kvalifikací. Podrobnosti týkající se označování, sídla, okruhu příslušnosti a úkolů služeben a některé další záležitosti upravuje prováděcí vyhláška.

Pokud jde o zákon č. 1884/117 RGBl., o opatřeních k neškodnému svádění horských vod, z jeho ustanovení zůstává v platnosti zejména vymezení pracovního pole a ustanovení o projektové činnosti.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Na Slovensku obsahuje základní úpravu problematiky lesotechnických meliorací a hrazení bystřin zákon č. 100/1977 Zb., podle kterého jsou uživatelé lesů povinni vykonávat na lesních pozemcích lesotechnické meliorace a jiná opatření na zlepšení funkcí lesů a úrodnosti lesních půd. Lesotechnickými melioracemi se přitom rozumí zejména biologická, technická a vodohospodářská opatření na zlepšení půdních, vodohospodářských a klimatických poměrů, na zabránění vzniku eroze a zamokření půdy, na zvyšování produkčních a ostatních funkcí lesů a na zabezpečení jejich ochrany.

Ve srovnání s ČR se na Slovensku řadí zákon mezi lesotechnické meliorace výslovně i opatření na zlepšení produkce lesů a vlastníci a uživatelé lesa jsou dokonce povinni takový druh opatření provádět (jsou tedy povinni zlepšovat úrodnost lesních půd na svých pozemcích).

POLSKÁ REPUBLIKA

Polský lesní zákon neobsahuje žádná zvláštní ustanovení, týkající se lesotechnických meliorací a hrazení bystřin. V těchto otázkách je proto nutno vycházet především z obecných ustanovení, zejména z povinnosti vlastníků lesa zajišťovat ochranu lesních půd a vod podle čl. 9 zákona. Lze konstatovat, že lesy, které chrání půdu před erozí a neplodností, brání sesuvům, padání skal a lavin, chrání břehy vod a její prameny, jsou většinou zařazeny do kategorie lesů ochranných se zvláštním způsobem hospodaření, zahrnujícím z povahy věci i provádění lesotechnických meliorací a hrazení bystřin podle zásad stanovených ministrem životního prostředí, přírodních zásob a lesního hospodářství, což ovšem v zákoně výslovně stanoveno není a vyplývá to pouze ze souvislostí. Některá ustanovení vztahující se k dané problematice lze nalézt také v zákoně o ochraně zemědělských a lesních pozemků. Jde zejména o oblast rekultivace lesních pozemků, jejichž užitná hodnota byla v důsledku přírodních vlivů nebo lidské činnosti snížena nebo zcela ztracena. Za obnovení úrodnosti těchto pozemků odpovídá v případě ztráty způsobené lidskou činností její původce, není-li možno původce odhalit nebo v případě ztráty v důsledku působení přírodních vlivů pak hradí náklady rekultivace stát ze státního rozpočtu.

SHRNUTÍ

Nejvyššího stupně podrobnosti, preciznosti i věcné komplexnosti dosahuje v úpravě problematiky lesotechnických meliorací a hrazení bystřin lesní právo v Rakouské republice. Působnost norem lesního práva se zde neomezuje pouze na lesní půdu, nýbrž je věcně zcela oprávněně vztažena na celou plochu povodí. V protikladu k tomu stojí lesní právo SRN, které se oblastí lesotechnických meliorací a hrazení bystřin téměř nezabývá. Příslušné předpisy na Slovensku a v Polsku pak co do rozsahu a podrobnosti úpravy stojí mezi uvedenými krajními polohami