LABORATOŘ TESTOVÁNÍ PESTICIDŮ VÚLHM

Ing. Milan Švestka, DrSc., VÚLHM Jíloviště-Strnady

V roce 1998 byla na základě pověření MZe ČR a podle metodických pokynů Státní rostlinolékařské správy (SRS) ve VÚLHM založena referenční zkušební laboratoř pro testování pesticidů určených k použití v lesním hospodářství. Zjišťuje biologickou účinnost insekticidů, fungicidů, herbicidů, rodenticidů, arboricidů, repelentů, feromonů a biologických přípravků ve smyslu obecně přijatých mezinárodních požadavků. Dále hodnotí fytotoxicitu pesticidů, stanovuje aplikační dávky, termíny aplikace, nejvhodnější techniku a technologii aplikace a připravuje podklady pro registrační řízení, přípravu etiket a metodických návodů a připravuje rukopis “Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa”.

 

V souvislosti s připravovaným vstupem ČR do EU dochází ke sjednocení právních předpisů na úseku rostlinolékařské péče. Problematice registrace přípravků na ochranu rostlin, včetně přípravků na ochranu lesa, je v legislativě zemí EU přikládána závažná úloha. ČR v posledních letech přistoupila k “Mezinárodní konvenci o ochraně rostlin” a k “Dohodě o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření”. Základní legislativní normou, která zabezpečuje kompatibilitu s legislativou EU na úseku rostlinolékařské péče je zákon 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů a čtyři navazující vyhlášky, které stanoví a upravují pravidla při registraci přípravků, pravidla při ochraně včel, zvěře a ryb, pravidla ochrany před zavlékáním škodlivých organismů aj.

REGISTRACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

Přípravky mohou být v ČR uváděny do oběhu a používány pouze tehdy, jestliže jsou registrovány. O registraci přípravků, jejím prodloužení a zrušení rozhoduje SRS v Brně na základě schvalovacího procesu, která vede zároveň úřední registr přípravků. Přípravek se registruje, jestliže jsou prokázány deklarované vlastnosti (včetně biologické účinnosti). Přípravek při správném použití nesmí poškozovat zdraví lidí a zvířat a životní prostředí a musí splňovat požadavky stanovené zvláštními předpisy. Náklady spojené s registračním řízením hradí žadatel o registraci.

Žádost o registraci přípravku a testování jeho biologické účinnosti

Žádost o registraci nového přípravku podává právnická nebo fyzická osoba, která hodlá přípravek uvádět do oběhu (distributor). Podmínkou je, že žadatel musí mít sídlo v ČR. Než může žadatel podat žádost o registraci musí mít vedle všech ostatních náležitostí výsledek zkoušky biologické účinnosti přípravku, který prokazuje, že přípravek je pro určený účel použití dostatečně účinný a neprojevil se nepřijatelný vedlejší negativní účinek. Zkoušky biologické účinnosti probíhají obvykle v průběhu dvou let (nesmí být delší než tři roky) a zajišťují je akreditovaná pracoviště, pověřená touto činností MZe. Pro oblast LH je pověřeným pracovištěm VÚLHM - referenční zkušební laboratoř testování pesticidů. Zájemce o registraci nového přípravku pro ochranu lesa či rozšíření registrace pro oblast LH jednak podá žádost o přezkoušení přípravku na ochranu lesa do VÚLHM a souběžně i žádost o souhlas s experimentálním použitím přípravku do SRS v Brně. Na základě kladného rozhodnutí SRS mohou být zahájeny testovací práce. Po ukončení testování je vypracován závěrečný protokol o zkoušce biologické účinnosti, který tvoří jednu z příloh žádosti o registraci.

Náležitosti žádosti o registraci

Žádost o registraci obsahuje vedle identifikačních údajů o žadateli konkrétní požadavek na registraci určitého přípravku, včetně jejího rozsahu. Může se jednat o chemický přípravek, o přípravek na bázi mikroorganismů nebo o přípravek na bázi makroorganismů. Prvním dokladem je specifikační list přípravku (podniková norma), obsahující technické podmínky výroby, balení a dodávání přípravku. Další přílohou je pracovní verze (návrh) etikety obsahující zejména účel a návod k použití přípravku, označení z hlediska toxicity a speciálních rizik, pokyny pro bezpečné zacházení a pro ochranu zdraví při práci. Základní význam má dokumentační soubor údajů o účinné látce nebo účinných organismech a o vlastním přípravku. Soubor těchto údajů zahrnuje přesnou identifikaci účinné látky a finálního přípravku, jejich fyzikální a chemické nebo biologické vlastnosti, analytické a diagnostické metody ke stanovení reziduí, čistoty ap., toxikologické a metabolické studie i studie infekčnosti a patogenity, údaje o reziduích v ošetřovaných rostlinách a o chování účinné látky nebo organismu v životním prostředí a ekotoxikologické studie. Shromáždění těchto podkladů může představovat vypracování řady studií, testů a hodnocení spojených s mnohamilionovými náklady. Jestliže je předmětem žádosti o registraci chemický přípravek, je součástí žádosti o registraci i bezpečnostní list, v němž jsou informace pro případ požáru, pokyny pro první pomoc apod. Další náležitostí je závěrečný protokol o zkoušce biologické účinnosti přípravku, který obsahuje podmínky pokusu, jeho rozsah a uspořádání, způsob aplikace přípravku, meteorologická data v průběhu pokusu a výsledné hodnocení účinnosti. Žádost o registraci se předkládá SRS v Brně a v kopii Státnímu zdravotnímu ústavu (Národní referenční centrum pro pesticidy), které posuzuje přípravek a způsob jeho použití z hlediska zdravotních a ekotoxikologických rizik. Výsledkem posuzování přípravku ze zdravotního a ekotoxikologického hlediska je rozhodnutí hlavního hygienika ČR, který formou závazného posudku vyjádří stanovisko k platnosti navržené etikety, tj. k používání přípravku.

Rozhodnutí o registraci

Ověření správnosti a úplnosti všech náležitostí k registraci probíhá v SRS nejpozději do 60 dnů po přijetí žádosti. Následně jsou žádost a návrh na registraci projednány v odborné komisi pro přípravky (registrační komise), jmenované MZe. Jsou-li všechny náležitosti v pořádku, vydá SRS rozhodnutí o registraci, které platí po dobu 10 let, pokud nebyla stanovena kratší doba. Přípravek je zařazen do registru a je uveden v Seznamu registrovaných přípravků. Případná žádost o prodloužení registrace se podává šest měsíců před skončením platnosti registrace. Ke zrušení a zániku registrace dochází buď na písemnou žádost registranta, nebo prokáže-li se, že přípravek má vlastnosti neodpovídající podmínkám vydaného rozhodnutí nebo registrant nedodržuje stanovené povinnosti.

POUŽITÍ NEREGISTROVANÝCH PŘÍPRAVKŮ

V naléhavých případech, jestliže potřebné ošetření nelze provést přípravky registrovanými, může být povolena výjimka orgánem SRS po dohodě s ministerstvem zdravotnictví, při stanovení podmínek použití přípravku a doby, po kterou může být používán. Např. v důsledku přemnožení drobných hlodavců v r. 1998 bylo na základě žádosti VÚLHM formou rozhodnutí MZe (po dohodě s SRS Brno a SZÚ-NRC Praha) povoleno uvedení do oběhu neregistrovaných přípravků Storm WBB a Victor v LH k ochraně lesních porostů proti škodlivým hlodavcům. Použití bylo povoleno v jedových staničkách, v období do 31. 3. 1999 a později bylo povolení prodlouženo do konce roku 1999. Za uvedení přípravku do oběhu, který není v ČR registrován, ačkoliv registraci podléhá, uloží rostlinolékařská správa fyzické nebo právnické osobě pokutu až 1,5 mil. Kč.

SEZNAM POVOLENÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU LESA

VÚLHM vydává se souhlasem MZe “Seznam povolených přípravků na ochranu lesa” s cílem usnadnit majitelům a správcům lesa orientaci a snadnost vyhledávání informací potřebných při zajišťování praktické ochrany lesa. V tomto seznamu jsou uvedeny i základní metodické návody pro použití jednotlivých přípravků a další související důležité informace, takže tento seznam představuje pro uživatele zdroj kvalifikovaných informací o dané problematice. Seznam vychází z podkladů SRS a jimi vydávaného “Seznamu registrovaných prostředků na ochranu rostlin”, který obsahuje všechny přípravky zapsané v úředním registru ke dni 31. prosince kalendářního roku.

Kontaktní adresa:
ing. Milan Švestka, DrSc., VÚLHM - pracoviště Znojmo, Dvořákova 21,
669 02 Znojmo, tel./fax: 0624/222483,
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.