AKTUALITY Z DOMOVA

NOVÁ OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKA

Dnem 1. 7. 1999 nabyl účinnosti oceňovací předpis s velmi dlouhým názvem a velmi nepříjemným dopadem, kterým je “Vyhláška ministerstva financí 127/1999 Sb., kterou se mění vyhláška ministerstva financí 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)”. Na neúměrně vysokou úroveň cen lesních porostů zjištěných podle vyhlášky 279/1997 upozorňovala ihned po jejím uplatnění řada autorů (např. Kubů, M.: Problém úřední ceny lesa zůstává otevřený, LP 1/1998; Šišák, L.: Nová vyhláška o oceňování majetku, staré problémy s oceňováním lesa, LP 2/1998; Zádrapa, R.: Za kolik se vyplatí koupit les? LP 3/1998), nová vyhláška 127/1999 však rozpor mezi cenami zjištěnými (úředními) a sjednanými (tržními) ještě více prohloubila. Při přepočtu na střední věk, bonitní stupeň a obmýtí jednotlivých dřevin se touto úpravou zvýšily dosavadní úřední ceny lesních porostů v případě SM o 46 %, BO o 24 %, BK o 26 % a DB o 11 %. Extrémní nárůst cen nastal u lesních porostů ve věku 5 let, kdy cena SM se zvýšila o 53 %, BO o 84 %, BK o 67 % a DB o 86 %.

Nová vyhláška oprávněně aktualizovala vstupní hodnoty nákladů na zajištěnou kulturu a cen mýtní výtěže, avšak koeficient prodejnosti mýtně zralých lesních porostů neuváženě ponechala na hodnotě 1,00, jakoby se cena úřední rovnala ceně tržní. Ministerstvo financí tento postup odůvodňuje tím, že doposud nemá dostatečné množství údajů o cenách shromažďovaných podle ustanovení § 33 zákona o oceňování majetku. Vyškolil jsem asi dvě stovky znalců ve specializaci oceňování lesů, z nichž mnozí se mnou doposud konzultují způsoby oceňování v praxi. Z těchto pramenů vím, že podle dosavadní vyhlášky se tržní cena lesních porostů průměrně rovnala 1/3 ceny úřední. Lze předpokládat, že po uplatnění nové vyhlášky se tento poměr sníží na 1/4. Negativní dopady nové oceňovací vyhlášky pocítí nejen vlastníci lesů, ale i orgány státní správy lesů, neboť při této úrovni úředních cen se arondace lesních majetků stává utopií.

Miroslav Kubů

XXI. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOČ

Již 21 rok se v našem státě koná celostátní soutěž Středoškolské odborné činnosti SOČ, které se zúčastňují nejlepší autoři prací - vítězové oblastních kol. Přehlídky SOČ se liší od podobných soutěží především tím, že těžiště je v diskusi autora práce před odbornou porotou. Soutěže organizuje Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Práce jsou rozděleny podle zaměření do 16 oborů: matematika a matematická informace; fyzika; chemie; biologie; geologie, geografie; zdravotnictví, psychologie; zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství; ochrana a tvorba životního prostředí; strojírenství, hutnictví, doprava; elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace; stavebnictví, architektura; tvorba učebních pomůcek a didaktické techniky; ekonomika a řízení; pedagogika, sociologie a problematika volného času; teorie kultury a umělecké tvorby; historie, ostatní humanitní a společenské obory. Soutěže se konají každoročně v jiném místě. Letos se konala v Sokolově na Integrované střední škole technické a ekonomické ve dnech 8.-12. června 1999. Předsedkyní Ústřední komise byla Mgr. J. Macháčková, předsedou ústřední poroty PhDr. O. Kovář. Komise, která hodnotila práce oboru zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství byla ve složení: předseda ing. J. Vláčil, členové: ing. R. Bartůněk (zoologie, veterinářství), ing. B. Dvořák, CSc. (lesnictví), Mgr. M. Štěpníčková (zemědělství), ing. J. Šmerda (potravinářství). Práce posuzovali všichni členové, objektivně, samostatně hodnotili. Umístění bylo stanoveno sečtením a vyhodnocením bodů všech členů.

Do oboru 07 postoupilo z oblastních soutěží 15 prací, a to: Lesy VLS Nouzov (B. Berdychová); Význam enzymů v chovu skotu (V. Hladíková); Pšenice špalda (V. Krejčí, nedostavil se k obhajobě); Studie možností návratu populace zajíců do našich revírů (R. Novák); Výživa a koliková onemocnění u koní (Z. Remtová); Kritérium mladých koní (J. Mentlíková); Chov mufloní zvěře v MS Černá Studnice (K. Pešat); Psi - přátelé společenští a inteligentní (S. Spejchalová); Vývoj a základní výcvik skokového koně z chovu českého teplokrevníka v rodinném hřebčíně Cheval centrum servis Chyle Zákupy (A. Beyerová); Aplikace trvale udržitelného obhospodařování lesů v podmínkách biocentra “Bayerova” (J. Boháčková); Faktory ovlivňující kvalitu čaje (P. Galušková); Problematika získávání pitné vody na Vyškovsku (Z. Cetkovský); Trvale udržitelné zemědělství - možná forma dalšího vývoje zemědělství v ČR (P. Hlavinka); Vliv orální vakcinace lišek proti vzteklině na zvyšování jejího početního stavu (P. Kuběna); Hodnocení plodnosti anglického plnokrevníka v Hřebčíně Napajedla (J. Opichalová). Všechny práce měly vysokou úroveň. Na základě obhajoby a po vyhodnocení všech kritérií se nejlépe umístila práce I. Kovaříkové a P. Galuškové na téma Faktory ovlivňující kvalitu čaje. Druhý se umístil P. Hlavinka s prací Trvale udržitelné zemědělství a třetí P. Kuběna s prací Vliv orální vakcinace lišek proti vzteklině na zvyšování jejího početního stavu. Nejlepší autoři budou přijati ministrem zemědělství. Autoři získali věcné ceny a diplomy v sobotu 12. června v Sokolově za přítomnosti zástupců ministerstev školství, zemědělství, průmyslu a politického života. Na závěr je možno konstatovat, že práce našeho oboru mají tradičně vysokou úroveň. Do celostátního kola se dostávají špičkoví studenti středních škol, kteří mají nadání i talent pro obor. Některé práce byly původně psány jako seminární nebo závěrečné práce na odborné střední škole. Je chybou, že v našem oboru si Vysoké školy nevšímají talentovaných studentů, jak to dělají jiné vysoké školy a obory - například chemici, elektrotechnici, geologové atd.

Bohuslav Dvořák

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ STAŘÍ OCHRÁNCI JIZERSKÝCH HOR

Sdružení existuje od r. 1994 a jeho hlavním posláním je nenásilné prosazování trvale udržitelného způsobu života a vytváření harmonických vztahů mezi lidmi a přírodou. Sdružení si klade za hlavní cíle mj. přispět v co největší míře k obnově přirozených lesů v Jizerských horách a k záchraně ohrožených druhů původních dřevin, prakticky provádět a šířit alternativní způsob pěstování lesních sazenic v malých lesních školkách bez používání chemie, velkých strojů a různých umělých zařízení a postupů, zapojit do své činnosti co nejširší veřejnost, informovat a vytvářet široké povědomí o trvale udržitelném způsobu života. Na jaře r. 1997 Sdružení zorganizovalo vyzvedávání bukových semenáčků z příkopů podél lesních cest v nejvyšších polohách Jizerských hor. Do lesních školek tak bylo k dopěstování přemístěno 175 000 semenáčků. Na podzim proběhl sběr šišek jedle bělokoré a osiva olše šedé, jasanu ztepilého a jeřábu ptačího. Ze školek Sdružení bylo vysazeno prvních 2000 buků a klenů. Sdružení začalo spolupracovat s Úřadem práce v Liberci a přijalo první nezaměstnané na veřejně prospěšné práce. V r. 1998 Sdružení obnovilo dvě lesní školky (počet bioškolek Sdružení dosáhl šesti), vysázelo 750 jilmů a objevilo další staré jedle. V průběhu roku uspořádalo tábor pro mladé lidi se zájmem o životní prostředí, brigády pro zaměstnance sponzorů, jarní a podzimní exkurze do vlastních školek pro zástupce nadací, státní správy, samosprávy a sponzorů. Připraveny byly rovněž brigády pro žáky libereckých zvláštních škol. Pěstování odolných sazenic původních jizerských dřevin alternativním, přírodě blízkým způsobem je jednou z hlavních činností Sdružení. Sazenice se pěstují v šesti školkách umístěných v různých nadmořských výškách (380-760 m) bez použití pesticidů, přehnojování, bez využití skleníků a bez těžké mechanizace v obdobných podmínkách, jako jsou na stanovištích, kam budou posléze vysazovány. Výsledkem je současných přibližně 300 000 sazenic bk, jv, jd, jř, jlm, ol, tř, db a dalších dřevin určených k obnově přirozených lesů Jizerských hor. V r. 1998 ve školkách a při sběrech semen pracovalo přes 450 dobrovolníků. V r. 1999 Sdružení hodlá rekonstruovat další, v pořadí sedmou školku a pokračovat ve sběru semen, pěstování a vysazování dřevin. Mezi další aktivity patří např. podíl na tvorbě územního plánu města Liberce, aktivní vystupování proti záměru uspořádat v Jiz. horách mistrovství světa v klasickém lyžování v r. 2005 (v r. 1998 Sdružení společně s dalšími organizacemi vystoupilo proti plánu uspořádat MS v klasickém lyžováni v roce 2003). Letos na jaře pomáhalo Sdružení více než 500 dobrovolníků. Ve větší míře se do jeho činnosti zapojily i základní školy z Liberecka. Díky tomu, že byl přijat nový pracovník speciálně pro spolupráci se školami a veřejností, mohli žáci zažít zpestření - praktické vyučování přírodopisu či pěstitelských prací přímo v terénu. Kromě prohlídky části harcovského polesí se děti dozvídají o historii lesů v Jiz. horách, různé zajímavosti o lesní flóře a fauně a také o tom, co je třeba dělat pro záchranu Jiz. hor. Tyto možnosti se v příštím roce ještě rozšíří, protože v září bude již plně zprovozněna lesní naučná stezka Harcov a Ekocentrum v Harcově, které bude poskytovat poradenský servis.

Připraveno podle Výroční zprávy Sdružení za rok 1998 a tiskové zprávy SOJH č. 7/99, redakce

SILVACO, a. s., PŘEDVÁDĚLO SVŮJ SORTIMENT

SILVACO, a. s., uspořádalo v první polovině června v každém z regionů ČR předváděcí akci, kde společně s firmou L.E.S. CR prezentovalo nabídku chemických přípravků na ochranu lesa pro rok 1999. Kromě toho byla předvedena nabídka aplikační techniky, lesnických pletiv a prostředků pro individuální mechanickou ochranu kultur, lesnického nářadí a potřeb, pracovních oděvů a pomůcek. Redakce Lesnické práce měla možnost zúčastnit se akce, která se konala 17. 6. 1999 v Poběžovicích (okres Pardubice). Ukázky účinnosti chemických přípravků byly předvedeny v porostech Lesního družstva Vysoké Chvojno. Předváděcí akce se zúčastnilo přibližně 60 lesníků z východočeského regionu. Teoretickou část vedl ing. V. Janauer (L.E.S. CR), který účastníky seznámil s komplexní nabídkou chemických přípravků na ochranu lesa. Pozornost věnoval jednotlivým přípravkům, u kterých popsal okruh škodlivých činitelů, proti kterým jsou přípravky určené, způsoby a období aplikace, jejich výhody a nevýhody. Po teoretické části se účastníci přemístili do terénu, kde pod vedením ing. J. Baldermanna (SILVACO, a. s.) probíhalo praktické předvedení sortimentu. Poté následovala pochůzka po plochách ošetřených jednotlivými přípravky. Na každé zastávce zástupci firmy L.E.S. CR detailně popsali způsob využití konkrétního přípravku. Diskutovalo se nad vhodností jednotlivých přípravků pro určitá stanoviště. Ze strany organizátorů byl kladen důraz na dodržování postupu a způsobu aplikace tak, aby nedošlo k nežádoucímu poškození kultur.

Redakce

VALNÁ HROMADA SDRUŽENÍ TAXAČNÍCH KANCELÁŘÍ

Dne 20. 4. 1999 se konala v H. Králové Valná hromada Sdružení taxačních kanceláří. Valná hromada projednala a schválila interní materiály o činnosti a hospodaření jednotlivých organizačních složek v uplynulém období a pro období příští; schválila zaměření činnosti Sdružení taxačních kanceláří (STK) pro rok 1999:

Oblast lesnické politiky: působit na zvýšení transparentnosti, racionality, konkrétnosti a cíleného zaměření státní lesnické politiky (SLP); dopracovat vlastní návrh koncepce hospodářské úpravy lesů (HÚL); přispět k profilaci institutů SLP a HÚL v jejím rámci; aktivně se zapojit do tvorby právního rámce lesního hospodářství (LH) (zákon, vyhlášky).

Organizačně-ekonomické podmínky: přispět ke zvýšení transparentnosti a objektivity výběrových řízení; formovat ustálené, efektivní a transparentní vztahy jednotlivých subjektů při poskytování služeb HÚL (objednatel, zhotovitel, participanti, st. správa); vyžadovat oficiální činnost a úkony státních institucí; přispět k transparentnosti dotačních podmínek.

Technika a technologie: trvat na strukturalizaci standardu IS HÚL (LH), jeho fixování, včasnosti oficiální prezentace a dodržování minimálně roční periodicity změn; trvat na definici numerického a grafického standardu; stabilizovat softwarové prostředí a působit proti monopolizaci trhu tohoto produktu; trvat na včasné oficiální distribuci plně funkčních kontrolních nástrojů v návaznosti na standard; podporovat rozvojové programy v oblasti technologie a nových služeb HÚL.

Náplň pracovních skupin

Pracovní skupina koncepční: dokončit koncepci HÚL, a to i ve vztahu ke státní správě; pracovat na vytvoření položkového ceníku LHP (LHO).

Pracovní skupina technologická: aktivně působit v komisi IS, informovat o dění členy STK a předkládat jim základní náměty k diskusi; připravit pracovní setkání s LČR, s. p., k parcelní mapě, základní mapě, RISHÚLU; sledovat a ovlivňovat vývoj softwaru na zhotovení LHP a LHO podle požadavků členů STK.

Pracovní skupina legislativní: reagovat na legislativní aktivity státní správy; formulovat zásadní legislativní otázky týkající se privátních služeb HÚL.

Jan Kaluža

DĚTSKÉ PŘÍRODNÍ HŘIŠTĚ VE VIMPERKU

Dne 28. 6. 1999 se uskutečnilo slavnostní otevření I. etapy “Přírodního dětského hřiště” ve Vimperku za účasti představitelů organizací působící v lesním hospodářství, školství, města a církve: ing. arch. Maříka (Ateliér - K Plzeň), p. Horáka (okresního školního inspektora), ing. Brandtla, ing. Nouzové (ředitele a zástupce ředitele ISŠL Vimperk), ing. Šůry (náměstka pro lesnickou část IVV MZe), ThDr. Lišky, p. Zawadského (biskupa a faráře katolické církve), ing. Ptáka (vedoucího stavební správy Vimperk Lesostaveb Třeboň, a. s.), ing. Olivy (gen. ředitele s. p. LČR), ing. Zevla (ředitele LZ Boubín), ing. Kvasničky (starosty města Vimperka), PhDr. Sýkory (MZe ČR - lesnická sekce), Mgr. Kantoříka (tiskového mluvčího Správy NP a CHKO Šumava), Mgr. Fencla (ředitele Školského úřadu Prachatice).

Po ukončení provozu letního kina v 80. letech, tento areál chátral. Byl celý zarostlý téměř metrovou stařinou a hlavně po okrajích různými keři a dřevinami. Obraz zpustlosti dokreslovaly zdemolované lavičky, osvětlení a ostatní poškozené stavby. ISŠL Vimperk přišla tedy s nápadem postavit zde dětské hřiště. Když překonala počáteční potíže s prosazením projektu a zajistila ostatní účastníky, začala výstavba. Během let 1998 a 1999 zde bylo provedeno velké množství práce, které jedno z nejzchátralejších míst ve Vimperku proměnilo v příjemnou oázu. Kromě práce firem, které se na projektu podílely a odborného výcviku žáků, zde někteří zaměstnanci školy (případně i s rodinami) pracovali i ve svém volnu. Ze zchátralého areálu letního kina tak vyrostl víceúčelový areál pro děti, který umožňuje návštěvy a hry dětí z mateřských škol, hry dětí a rodičů ve volném čase, tělocvik v přírodě základních škol, získat informace o lese a ostatní přírodě, letní divadlo či jen příjemné posezení na lavičkách. Hlavním nosným materiálem dětských hraček a sportovního náčiní je právě dřevo. V I. etapě byla opravena stavba pro umístění školy lesa, pódium, vybudovány zemní komunikace a zpevněné plochy, vytvořeno nové ozelenění včetně travnatých ploch, částečně opraveno oplocení, vyrobeny a zabudovány dětské hračky a sportovní nářadí, vytvořena expozice “Škola lesa” - Lesů ČR, zbudován informační bod Národního parku Šumava. Hodnota díla v projektových cenách činí cca 2 mil. Kč.

K úplnému dokončení projektu je třeba ještě postavit oplocení, opravit veřejné záchodky, vstup a namalovat vnější výzdobu budovy “Škola lesa” podle vítězného návrhu ZUŠ Vimperk. Kromě zábavy zde čeká děti i poučení, a to v expozici školy lesa, která seznamuje školáky s lesním hospodářstvím jako součástí našeho života. V budově bývalé promítárny, která byla komplexně zrekonstruována a částečně přestavěna pro účely výstavní, byla vytvořena expozice lesa. Jsou zde informace jak pro mateřské školky (obrázky zvířat i rostlin), tak pro větší děti (až středoškoláky), kteří se zde např. seznámí s rozlohou lesů, jejich kategoriemi, s principy lesního zákona a obhospodařování lesů. Expozici do školy lesa připravila ISŠL a předpokládá se postupná obměna informací. V součinnosti ISŠL a LČR zde byly realizovány představy o propagaci lesního hospodářství pro mládež. Proto se zde žáci dozví základní informace o právních normách v LH, o státní správě LH, lesní stráži, o hospodářské úpravě lesů, o nutnosti provádět výchovné zásahy i mýtní těžby a o nutnosti chránit les proti kalamitním škůdcům. V oblasti Šumavy, jde hlavně o to přesvědčit již malé školáky, že zásahy proti lýkožroutu smrkovému nejsou ničením přírodní rovnováhy, ale právě pomoc přírodě udržet si rovnováhu, která je v kulturní krajině, jakou je středoevropský region, již bohužel narušena. Autoři projektu proto doufají, že projekt bude zdárně dokončen a že přinese dětem z Vimperka i okolí mnoho radosti a poučení.

Hlavní přispěvatelé projektu (abecedně): Elektro L. Vácha, Lesostavby Třeboň, a. s., Lesy ČR, s. p., Město Vimperk; ostatní přispěvatelé: Ateliér - K Plzeň, Ministerstvo zemědělství ČR - sekce lesního hospodářství, Hájek - Olešná, Planter, s. r. o., Silvaco, a. s., Správa NP a CHKO Šumava, Andreas Stihl, s. r. o. Akci také podpořili účastníci společenského večera v hotelu Anna, jehož výtěžek byl použit na tento projekt.

Redakce