Editorial 10/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

v úvodu dnešního čísla Lesnické práce jsme vzpomněli výročí několika významných českých lesníků - Prof. Ing. Jaroslava Beneše, DrSc., Prof. Ing. Bohuslava Polanského, DrSc. a Prof. Ing. RTDr. Dr. h. c. Bohumila Doležala, DrSc. Při přečtení jejich krátkých medailonků si nelze neuvědomit, jak je odkaz těchto velikánů stále živý.

Za pozornost stojí článek V. Simanova “Lesy boreálního a mírného pásma”, který je stručným shrnutím expertní studie FAO. Příspěvek Prof. H. R. Heinimanna “Logistika jako klíč ke konkurenceschopnosti” jistě osloví ty, kteří hledají cesty, jak zvýšit výnos z jim svěřených lesních majetků. Českým lesnictvím již delší dobu cloumá otázka o budoucnosti smrkových a borových monokultur. Jejich důsledkem je degradace lesního prostředí a ohrožení trvalosti a bezpečnosti další produkce. O změnách fytocenózy, které indikují degradační procesy pod smrkovými a borovými porosty, píše E. Průša ve svém článku “Porostní stadia fytocenóz”. Závažné otázce chřadnutí a odumírání mladých smrkových porostů v Orlických horách se věnoval seminář “Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor”, uspořádaný v Opočně. Přinášíme z něj poměrně obsáhlou reportáž.