KAREL LANKAŠ SEDMDESÁTILETÝ

PhDr. Milan Janoušek, ředitel

Dne 8. září 2000 se oslavil sedmdesát let středoškolský profesor Karel Lankaš, emeritní ředitel šluknovských lesnických škol, na slovo vzatý myslivec a lesník, vynikající odborný učitel.

Mládí prožil v místě svého rodiště, Hradci Králové. Po absolvování Vyšší lesnické školy pracoval v různých technicko-hospodářských funkcích u Lesních závodů Česká Kamenice a Rumburk, kam se posléze přestěhoval. Spolupráce se studenty a učiteli tehdejší Státní lesnické technické školy - směr lesního průmyslu ve Šluknově jej v r. 1956 přivedla do řad pedagogického sboru nově vzniklé Lesnické mistrovské školy. Tehdy netušil, že to bude celoživotně. Začínal jako odborný učitel, později třídní - náročný k sobě i jemu svěřeným studentům. Pro své nesporné schopnosti i znalosti je jmenován zástupcem ředitele pro školní polesí. Od r. 1976 až do svého formálního odchodu do důchodu o čtrnáct let později vykonával s maximálním nasazením funkci ředitele. Dodnes ještě vyučuje, je členem výboru MS, připravuje v kurzech budoucí držitele loveckých lístků, podílí se na tvorbě nových pedagogických dokumentů, odborně vede arboretum školy a podílí se na dalším lesnickém, mysliveckém a ekologickém vzdělávání mládeže, občanské i odborné veřejnosti.

Stále se vzdělával a dodnes udržuje krok s vývojem “svých” oborů, myslivosti a lesnictvím. Doplnil je o ochranu životního prostředí a citlivě ji zapracoval do obou jmenovaných disciplín. Studoval na LF VŠZ v Brně, doplnil si pedagogické vzdělání, v postgraduálním studiu se dále profiloval v oblasti řízení a ekonomiky LH.

Celoživotně se podílel na výchově adeptů myslivosti i mysliveckých hospodářů. Vedl studijní kurzy, byl zkušebním a hodnotícím komisařem, přednášel, psal skripta, desítky odborných článků a také knihy. Společně s Ing. Faktorem je spoluautorem knihy “Rukověť loveckého střelectví”. Za ni obdrželi Cenu literárního fondu. Opakovaně byl spoluautorem středoškolské učebnice “Myslivost”. Knihy vyšly ve slovenštině a polštině. Připravoval koncepci vzdělávání lesních dělníků i techniků.

Nelze zapomenout na působení Prof. Lankaše ve školním polesí. Jeho zásluhou zde vzniká vzorové myslivecké hospodaření, stabilizují se počty i zdravotní stav spárkaté zvěře, budují se nová myslivecká zařízení sloužící především ochraně, péči a chovu zvěře. Dodržují a rozvíjí se myslivecké tradice a etika, probíhá pozorování a výzkum zvěře. Své zásady, tj. náročnost na sebe, kvalitu, výkon, odbornost, přenáší na studenty i spolupracovníky. Ví, že je tak nejlépe připravuje pro profesní i osobní život. Myslivost šla ruku v ruce s lesnictvím. Vedle mysliveckého hospodaření stačil založit řadu pokusných ploch, kde studenty vedl k ověřování optimality různých druhů porostních směsí a již tehdy hledal a ověřoval principy přírodě blízkého hospodaření. Nelze nezmínit dlouholeté a dosud trvající působení ve školním arboretu. Opakovaně zabránil jeho rušení a v dobách nepochopení významu tohoto zařízení pro vzdělání, výzkum i veřejnost, se osobně podílí na jeho druhovém, prostorovém i koncepčním profilování. Dnes je, také jeho zásluhou, arboretum zapsané v seznamu světové sítě těchto zařízení. Arboretum každoročně navštěvují stovky návštěvníků ze zahraničí a tisíce tuzemských, včetně odborníků-dendrologů. Dodnes se kolega Lankaš podílí na odborné prezentaci výsledků již téměř padesátileté lesnické práce, vykonané učiteli i studenty pod jeho vedením. I jeho zásluhou a pod jeho odborným vedením prochází dnes arboretem každoročně stovky dětí a jejich dychtivé oči pozorně sledují slova odborníka, zapisujícího do jejich vnímavých duší základy šetrného vztahu k lesu a všemu živému.

Provždy zůstane jméno prof. Lankaše, emeritního ředitele, vzorného učitele, nositele II. a nyní i I. stupně vyznamenání “Za zásluhy o myslivost”, spojeno se šluknovským lesnickým školstvím, krajinou i myslivostí Šluknovského výběžku. A to je dobře.

Vážený pane profesore, kolego, blahopřejeme vám k životnímu jubileu i vyznamenání. Vy však máte již dávno ocenění mnohem vyšší. Žijete a budete žít v mysli i práci všech vašich studentů, absolventů školy a mysliveckých kurzů, vašich kolegů. Jim jste byl učitelem, rádcem, spolupracovníkem, těm vyvoleným přítelem. Porostou rovně jako lesy a jako lesy budou nést semena vaší práce. Lásky k lesu, myslivosti a všem, kteří se podílejí na jejich trvání. Mnoho dalších let prožitých ve zdraví a plodné práci vám přeje jménem pedagogického sboru a pracovníků Střední lesnické školy ve Šluknově