Editorial 11/2000

Jan Řezáč

Vážení čtenáři,

dnešní číslo Lesnické práce zahajuje V. Simanov obecnější úvahou o marketingu lesních produktů a služeb. Stěžejní lesopolitickou událostí letošního roku - XXI. kongresem IUFRO - se zabývá ve svém článku L. Šišák. Zprávu OSN věnovanou hodnocení vztahu lidstva a životního prostředí - Lidé a ekosystémy: napjaté pletivo života - glosuje ve svém příspěvku I. Míchal. Z oblasti ekonomiky stojí za pozornost informace z Výroční zprávy s. p. LČR za rok 1999, které ve zkrácené podobě připravil J. Duha.

Pěstování introdukovaných dřevin není velkým tématem přírodě blízkého lesního hospodářství. Přesto je dobré se zamyslet nad významem a uplatněním např. douglasky v naších lesích. Pokouší se o to ve svém článku V. Dolejský. Možnosti využití biotechnologických metod v lesním hospodářství posuzují ve svých článcích J. Malá a V. Chalupa. Příčinami hynutí borovice černé se zabývá J. Urban. Poněkud netradiční pohled na úlohu národních parků ukazuje K. Kaňák ve svém příspěvku Národní parky z jiného konce. Situaci v Národním parku Šumava hodnotí ze svých zkušeností J. Zeman a konstatuje, že hlavní příčinou nynějších vážných potíží v něm je nezvládnutí přechodu od režimu chráněné krajinné oblasti k režimu národního parku.