EKVÁDOR - PATRIK V PROVOZU

Ing. Hubert Čížek, CSc.

O projektu “Zalesňování And”, který je realizován v rámci programu MZe ČR na pomoc rozvojovým zemím, byla lesnická veřejnost průběžně v LP informována. Na základě uzavřených dohod o spolupráci v oblasti LH s Ekvádorem a Chile byly do těchto zemí v roce 1999 dodány technologie PATRIK pro pěstování obalených sazenic kontejnerovým způsobem. Poslední informace o plnění tohoto programu byla zveřejněna v LP 3/2000.

PROBLÉMY V EKVÁDORU

Na rozdíl od Chile nebylo plánované uvedení systému PATRIK do zkušebního provozu v roce 1999 v Ekvádoru uskutečněno. Přestože kontejnerová zásilka byla dopravena do této země podle dohody v určeném termínu, zůstala vzhledem k byrokratickým celním předpisům uložena na celním skladu v Guayaquilu. K uvolnění nepomohla složitá jednání z naší ani ekvádorské strany. Situace byla značně neprůhledná a zkomplikovala se ještě více tím, že došlo k zprivatizování celního skladu, kde byl kontejner uložen, a byl vznesen požadavek na úhradu poplatků, které výrazně převyšovaly cenu dodaných systémů. Nezbývalo než čekat, zda bude zásilka vůbec uvolněna. Je nutné přiznat, že po zprávách, které z Ekvádoru přicházely, byla naděje stále menší. V měsíci červenci 2000 navštívil ČR dnes již bývalý ekvádorský ministr zemědělství. Při této příležitosti za vydatného přispění ekvádorského konzula v Praze jsme měli možnost vysvětlit celou záležitost, předat veškerou dokumentaci a požádat o jeho pomoc. Mezitím nadále probíhala jednání s organizacemi, které zajišťovaly dopravu kontejnerové zásilky.

UVOLNĚNÍ ZÁSILKY

Ve dnech 5.-15. září 2000 se uskutečnila pracovní cesta do Ekvádoru s cílem jednat o uvolnění zásilky z roku 1999. V případě pozitivního vývoje by bylo možné uvést plnící linky do zkušebního provozu, provést zaškolení obsluh a prezentovat pomoc ČR v nejširším možném rozsahu. Současně se mělo jednat o efektivním využití zbývajících prostředků vyčleněných na tento projekt v roce 2000 a dohodnout formu vzájemné spolupráce pro rok 2001. V roce 1999 byla realizací programu pověřena Lesní společnost Jaroměřice n. R., a. s. V roce 2000 na základě smlouvy pověřilo MZe ČR garancí za tento projekt Lesy ČR, s. p. Při příletu do Ekvádoru byla příjemným překvapením zpráva, že technologie byly ze skladu nejen uvolněny, ale odvezeny i do vybraných lesních školek a připraveny k montáži. Zjistili jsme, že rozhodující úlohu na vyřešení rok trvajícího problému, mělo ekvádorské ministerstvo obrany - vojenská brigáda v Machale.

MONTÁŽ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ

Bezprostředně po příletu byla zahájena montáž linky v areálu Lesnického výzkumného a vzdělávacího institutu ministerstva životního prostředí v Conocotu, ležícího asi 15 km jihovýchodně od hlavního města Quita. Linka byla bez problémů složena. Místo tradičního substrátu byla použita zemina sopečného původu, která je běžně používána k plnění jednotlivých polyetylenových obalů, v kterých se sazenice vesměs ve zdejších školkách pěstují. Přes různé kombinace s pilinami a různými stupni vlhkosti byla jako optimální pro plnění kazet odzkoušena mírně provlhčená zemina. Vzhledem k tomu, že je poměrně těžká a uléhavá bylo nutné násypku plničky plnit jen z jedné třetiny. Následné zaškolení obsluhy a nabalení ukázkových kazet semenáčky borovice Pinus radiata a cypřiše Cupresus macrocarpus bylo bezproblémové.

Druhý dodaný systém PATRIK byl do zkušebního provozu instalován v lesní školce vojenské brigády v Machale, hlavním městě provincie Oro, ležícího na pobřeží Tichého oceánu asi 80 km od ekvadorsko – peruánských hranic. Jednalo se o školku o výměře asi 0,5 ha, ve které se pěstují především listnaté dřeviny v jednotlivých polyetylenových obalech. Do budoucna má sloužit jako hlavní produkční základna pro pěstování sadebního materiálu k zalesnění ploch území “Las arenas” na peruánských hranicích. Pro balení listnatých semenáčků různých dřevin zde byl jako optimální substrát vyzkoušena směs složená z jednoho dílu hlíny, jednoho dílu písku a dvou dílů suchých pluch (“slupek”) z rýžových obilek. I zde proběhla montáž a zaškolení vojenské obsluhy bez problémů.

V Conocotu i v Machale se následně uskutečnily semináře a prezentace této technologie pro zástupce z ministerstev životního prostředí a zemědělství různých organizačních stupňů, soukromých podniků, představitelů vesnických sdružení, vojáky, učitele, studenty a další. Překvapil velmi aktivní zájem o pěstování sazenic touto technologií, který vyústil v řadu dotazů a velmi bohatou neformální diskusi s praktickými otázkami. Prezentace byla velmi vhodně doplněna o ukázku celého procesu na PC od vypěstování sazenic v kazetách, přes způsoby jejich dopravy až po zalesnění. Současně byla provedena ukázka ochrany sazenic repelenty Pellacol a Lentacol na jejich ochranu proti poškození okusem pastveným dobytkem. O způsob této ochrany byl velký zájem. Pro zájemce byly připraveny informační materiály ve španělštině.

Z mnoha diskutovaných otázek o výhodách a nevýhodách nabízené technologie bylo zajímavé srovnání PATRIKu s relativně levnější finskou technologií, která je zavedena v jedné soukromé školce. Bylo konstatováno, že naše plnící linka má 3x větší objem substrátu a tím větší prostor pro vytvoření dostatečného kořenového systému, nutného pro úspěšný růst sazenice v extrémních podmínkách And. Všeobecně byl potvrzen zájem o tuto technologii nejen z pohledu většího kořenového balu, ale i z hlediska komplexně řešeného systému výroby sazenic, dopravy a výsadby, s navrácením kazet zpět k naplnění do školky, což respektuje ekologické požadavky na eliminaci polyetylenových obalů.

PROBLEMATIKA OCHRANY LESA

V průběhu naší cesty byly konzultovány otázky spojené s ochranou lesa a použitím moderních pesticidů. V některých oblastech je při obnově velký problém s přípravou půdy a potlačením buřeně a pařezové výmladnosti např. eucalyptu. Zde byl doporučen herbicid Roundup Biaktiv. Byla zdůrazněna jeho univerzálnost a vynikající ekotoxické vlastnosti. A protože při použití pesticidů, zejména v horských oblastech And, je nutné respektovat i požadavky vodohospodářské, je Roundup, vzhledem k tomu, že nezanechává škodlivá rezidua v půdě i ve vodě, přímo předurčen k bezpečnému použití a plnění požadovaného poslání. V chráněné oblasti “Las arenas”, kde se budou plnit zalesňovací úkoly pomocí vypěstovaných sazenic systémem PATRIK je chemická příprava půdy pro umělou obnovu naprosto nevyhnutelná. Zde by měl mít nezastupitelnou roli opět přípravek Roundup Biaktiv. V lesnickém výzkumném institutu v Conocotu byla předvedena aplikace Roundupu pro eliminaci pařezové výmladnosti eucalyptů a akácií technologií ECOPLUS-CIS (Clean Injection System). Pomocí jednoduchého aplikačního zařízení podobného kladivu se umístí do pařezu nebo kmene dřeviny určené k odstranění plastikové ampule s Roundupem. Účinná látka je pak rozváděna do celého organismu, který včetně kořenů odumírá, a opadaný asimilační aparát nezanechává reziduální účinky v půdě!

DALŠÍ AKTIVITY

Uskutečnila se jednání s privátní organizací “Fundación Reforestar” Elizabeth de Granja, které má ve své náplni realizaci projektů ozelenění městských a příměstských území, zlepšení životního prostředí, pomoc při zalesňování oblastí vesnických komunit svahů sopky Ilalo a další záměry. Byla zorganizována schůzka s vedením Lesnického institutu v Conocotu pro koordinaci některých připravovaných projektů a zabezpečení vhodného sadebního materiálu. Jedná se především o pěstování sazenic původních dřevin a jejich postupné navrácení do andské přírody. Pro tyto účely byla prezentována technologie PATRIK, která zejména pro pěstování pomalu rostoucích původních dřevin je velmi vhodná. Byla přislíbena i pomoc v roce 2001 při záměrech založení moderní školkařské základny v provincii Pichincha.

Nezastupitelnou roli při plnění programu zalesňování And hraje i vzdělání. Při osobní návštěvě na Universidad Católica v Santo Domingo projevilo vedení školy zájem o spolupráci při pedagogické činnosti v nově připravované zemědělsko-lesnické fakultě. Z pověření Institutu tropického a subtropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze byla projednána spolupráce obou škol v oblasti výchovy zemědělských a lesnických odborníků.

ZÁVĚR

Na závěrečném jednání s vedením Lesnického výzkumného a vzdělávacího institutu v Conocotu bylo dohodnuto:

- zajištění zkušebního provozu obou technologií, včetně odborné pomoci ve školce vojenské brigády v Machale,

- vypěstování sadebního materiálu introdukovaných a původních dřevin pro jarní zalesnění a potřeby naplnění druhé etapy testování technologie PATRIK,

- zajištění trvalé prezentace technologie ve vzdělávacím programu Institutu a na výstavách, seminářích pořádaných pro zájemce v celém Ekvádoru,

- vybrat dvě organizace sdružení vesnických komunit pro efektivní využití dalších dvou systémů PATRIK,

- vyhodnocení zkušebního provozu a provedení druhé etapy programu zalesnění And uskutečnit v březnu 2001.

Byl potvrzen zájem ekvádorských partnerů o pomoc a splupráci s ČR v oblasti zalesňování And technologií PATRIK. Vysoce byla oceněna vytrvalost a rozsah materiální pomoci české strany přímo na setkání s ekvádorským ministrem životního prostředí Rodolfem Réndonem. Byly splněny stanovené záměry a cíle vyplývající z dohody a prohloubena další spolupráce a konkretizovány další společné aktivity pro rok 2001.