NOVÉ PESTICIDY V OCHRANĚ LESA

Doplněk Seznamu povolených přípravků na ochranu lesa 1999

Ing. Milan Švestka, DrSc., VÚLHM Jíloviště-Strnady

V roce 2000 zůstává pracovníkům v oblasti lesního hospodářství k dispozici a užívání Seznam povolených přípravků na ochranu lesa 1999, s aktuálními údaji k 1. 2. 1999. Poněvadž v dalším průběhu roku 1999 došlo k některým změnám, např. k registraci nových přípravků či ukončení registrace některých dosud používaných přípravků, ev. ke změnám v rozsahu použití již dříve povolených přípravků, předkládáme lesnické veřejnosti v následujícím textu přehled těchto změn, které byly aktuální k 1. lednu 2000.

V prvních měsících roku 2000 bude Státní rostlinolékařskou správou v Brně zpracován a vydán Seznam registrovaných prostředků na ochranu rostlin 2000, který bude obsahovat informace o všech přípravcích používaných v zemědělství a lesnictví. Není vyloučeno, že do doby vydání tohoto seznamu dojde ještě k změnám v registraci či použití přípravků významným pro lesní hospodářství. V tom případě bude lesnická veřejnost informována o těchto změnách v některém jarním vydání Lesnické práce.

NOVĚ REGISTROVANÉ PŘÍPRAVKY

Biolavirus - NS

Biologický přípravek na bázi viru střevní jaderné polyedrie, určený k hubení housenic hřebenule ryšavé (Neodiprion sertifer) v lesních porostech, parcích, zahradách a ochranných porostech vodních zdrojů. Přípravek není klasifikován jako jed, působí selektivně jen na cílový druh a je relativně neškodný pro včely, zvěř, ptáky, užitečné členovce, žížaly a půdní mikroorganismy. Aplikuje se proti housenicím 1. a 2. instaru v dávce 1-2 g/ha, formou pozemní nebo letecké ULV aplikace, po zředění v malém množství vody (5 l/ha).

Mimic 240 LV

Insekticidní přípravek, působící jako regulátor vývoje hmyzu, je určený k hubení listožravých housenek motýlů (Lepidoptera) a housenic blanokřídlých (Hymenoptera) v lesních porostech. Přípravek není klasifikován jako jed a je relativně neškodný pro včely, zvěř, ptáky, užitečné členovce, žížaly a půdní mikroorganismy. Aplikuje se těsně před líhnutím housenek nebo housenic škůdce v dávce 0,4 l/ha, formou ULV letecké aplikace, po zředění v malém množství vody (1,6 l/ha), takže objemová dávka jíchy činí 2 l/ha.

ZMĚNY V ROZSAHU POUŽITÍ DŘÍVE POVOLENÝCH PŘÍPRAVKŮ

Pellacol

Repelentní přípravek, vyznačující se působením na chuť a čich zvěře, dosud registrovaný pro použití proti ohryzu a loupání kůry jehličnanů i listnáčů. Registrace byla rozšířena:

1. Pro použití proti zimnímu a letnímu okusu formou postřiku zádovým postřikovačem po zředění přípravku vodou v poměru 2:1, popř. 1:1.
2. Proti okusu lesních výsadeb myšovitými hlodavci formou postřiku nebo nátěru. Při nátěru se Pellacol ředí vodou v poměru 5:1 a při postřiku v poměru 5:1 až 5:2.
3. K ošetření poškozených kmenů lesních dřevin, jako prostředek na zahojení a zacelení ran. Aplikuje se natíráním přípravku štětcem bez ředění nebo po zředění vodou 1:1, popř. postřikem po zředění v poměru 2:1.

PŘÍPRAVKY S UKONČENOU REGISTRACÍ, POVOLENÉ JEN DO SPOTŘEBOVÁNÍ ZÁSOB

U přípravků, jimž končila registrace k 31. 12. 1999 (nebo dříve) a nebylo požádáno o prodloužení registrace do konce roku, kdy registrace končila, je povoleno jejich použití jen do spotřebování zásob. Jedná se o následující přípravky:

Insekticidy: Basudin 10 G, Dimilin 25 WG, Karate 2,5 EC, Marshal suSCon.

Atraktanta hmyzu: Deltastop TV, Deltastop ZG, Linoprax.

Arboricidy a herbicidy: Roundup SG, Maloran 50 WP, Shorty 100 LC.

Pomocné látky: Citowett, Gelstim A, Gelstim B.

V roce 1999 pracovníci referenční zkušební laboratoře VÚLHM testovali biologickou účinnost 10 přípravků na ochranu lesa (3 repelenty, 2 feromonové odparníky, 2 herbicidy, 2 rodenticidy, 1 insekticid) a byly připraveny podklady pro registraci dvou přípravků a rozšíření registrace jednoho přípravku. V roce 2000 bude ve VÚLHM testována biologická účinnost cca 14 přípravků na ochranu lesa. O všech změnách v používání přípravků na ochranu lesa, ke kterým dojde v průběhu roku 2000, bude lesnická veřejnost naším prostřednictvím informována.