DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI s. p. LESY ČR A ČESKÝM SVAZEM OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

David Vaca

Dne 2. března t. r. se v Hradci Králové sešli zástupci LČR, s. p., a Českého svazu ochránců přírody (dále ČSOP), aby svými podpisy potvrdili deklaraci o vzájemné spolupráci v oblasti ochrany přírody a životního prostředí a rovněž při environmentální výchově široké veřejnosti. Za LČR, s. p., byli přítomni obchodně-technický ředitel Ing. František Morávek a vedoucí útvaru pro styk s veřejností Ing. Jan Duha, za ČSOP jeho výkonný předseda PhDr. Petr Dolejský a místopředseda Ing. Pavel Pešout.

PRVNÍ SMLOUVA MEZI LČR A ČSOP

První smlouva o spolupráci mezi oběma organizacemi byla podepsána 15. 1. 1999 na Konopišti. Generální ředitel LČR, s. p., Ing. Jiří Oliva a předseda ČSOP PhDr. Petr Dolejský zde před novináři slavnostně podepsali rozhodnutí o dlouhodobé spolupráci při ochraně přírody a životního prostředí a při environmentální výchově naší veřejnosti. Rozhodnutí bylo o to významnější, že jej podepsali státní podnik obhospodařující více než polovinu výměry lesů v České republice a největší dobrovolná organizace, sdružující občany, jejichž společným zájmem je ochrana přírody.

Praktickým vyústěním smlouvy podepsané v loňském roce měla vzniknout spolupráce základních organizací ČSOP a organizačních jednotek LČR, s. p., v konečné podobě vedoucí k vytvoření díla v hodnotě 985 tis. Kč. Podle podrobného členění jednotlivých aktivit obsaženém v příloze smlouvy se jednalo o konkrétní projekty v oblasti praktické ochrany přírody a životního prostředí a v oblasti environmentálního působení na děti a mládež, ale i na dospělou populaci. Každý projekt měl určené garanty zastupující obě smluvní strany, kteří se počátkem ledna t. r. sešli v Hradci Králové, aby zhodnotili plnění smlouvy za rok 1999. Podle Ing. Morávka neslo praktické plnění smlouvy v prvním roce jejího uskutečnění stopy obvykle charakterizující počátky spolupráce. Nicméně bylo konstatováno, že se obsah přílohy ke smlouvě podařilo úspěšně naplnit a vykonaná práce vyjádřená finančním ohodnocením dosáhla objemu téměř 950 tis. Kč.

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍ SPOLUPRÁCE V ROCE 1999

Aby bylo možné vytvořit si představu praktických projevů spolupráce, byly vyjmenovány některé konkrétní příklady z minulého roku. Čtyři základní organizace ČSOP (dále ZO) zmapovaly výskyt ohrožených druhů bylin v lesích v okolí Klíčavy, v prameništi Stařečského potoka, v lesním komplexu Aleje a v jihozápadní části Lužických hor. Jedenáct ZO se účastnilo projektu “Formica”, nejstaršího ochranářského projektu, který probíhá od roku 1982 a věnuje pozornost ochraně mravenců. Pět ZO sledovalo druhovou pestrost potoků a nádrží a věnovalo se především mlokům skvrnitým, rakům říčním, mihuli potoční a skorci vodnímu. ZO z Jizerských hor, Křivoklátska, Svratecka a Vlašimska studovaly výskyt netopýrů a možnosti instalace umělých budek. Osm ZO sledovalo výskyt dravců a sov a provádělo opatření pro zlepšení jejich hnízdních možností. Šest ZO vyvěšovalo budky pro drobné ptactvo. LČR, s. p., pro tento účel dodaly 2193 budky. Kromě toho věnovaly 290 tis. Kč na podporu činnosti Národní sítě stanic pro zraněné a handicapované živočichy.

PŘÍPRAVA SPOLUPRÁCE PRO ROK 2000

Na schůzce v lednu t. r. jednaly smluvní strany o vytvoření příznivějších podmínek ke spolupráci v roce 2000. Na jednání byl přijat společný úkol - prohloubit a zlepšit komunikaci mezi garanty konkrétních projektů, především mezi ZO ČSOP a provozními jednotkami LČR, s. p. Hlavním cílem je vytvoření prostředí pro neformální vzájemný dialog mezi lesníky, kteří jsou profesionálními ochránci přírody, a občany, pro které je ochrana přírody zájmovou činností. ČSOP navrhl pro rok 2000 rozsah aktivit zaměřených na již loni schválené programy spolupráce včetně návrhu objemu finančních prostředků. LČR, s. p., posoudily význam jednotlivých aktivit z hlediska svých potřeb a rovněž svých finančních možností. Výsledkem byla upravená verze smlouvy. Ústřední výkonná rada ČSOP po podepsání smlouvy učiní další krok, kterým bude vyhlášení výběrových řízení, ve kterých se ZO ČSOP budou ucházet o konkrétní projekty. Těchto výběrových řízení zpravidla zúčastní i garanti projektů za LČR, s. p.

ZÁSADY PLNĚNÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

Plnění smlouvy je přesně specifikováno. Pro pracovníky provozních jednotek LČR, s. p., vyplývají z ustanovení smlouvy práva a povinnosti. K právům patří především to, že výběr lokalit pro průzkumné práce i realizaci konkrétních opatření schvaluje místně příslušná jednotka LČR, s. p. Povinností provozních jednotek je písemné potvrzení o převzetí závěrečné zprávy a o realizaci projektu od ZO ČSOP. Pro zákresy výsledků šetření budou řešitelům bezplatně předány výřezy obrysových map v měřítku 1:10000 a formátu A3.

OBSAH PŘÍLOHY SMLOUVY O SPOLUPRÁCI

Obsahově nejbohatší částí přílohy smlouvy je “Ochrana biodiverzity”, kam patří projekty záchrany ohrožených druhů bylin a lesních dřevin, pokračování projektu “Formica” a ochrany lesních vodních toků a mokřadů. Další projekty jsou určené ke sledování a ochraně netopýrů, podpoře hnízdních možností zpěvných ptáků, dravců a sov v lesích. Pozornost je věnována osvětové činnosti vysvětlující význam vlka, medvěda a rysa pro lesní ekosystémy. Příloha obsahuje rovněž projekty zaměřené na výchovu dětí a dospělých ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Mimo jiné půjde o program “Studánky” a nově zařazený program “Les není popelnice”. Pro šíření znalostí o přírodě byly zvoleny programy podporující ekologickou olympiádu pro žáky středních škol a činnost Ekocenter ČSOP. Do přílohy je zařazen také program “Propagace vzájemné spolupráce mezi ČSOP a LČR, s. p., mezi širokou veřejností”. Program poběží od května do října. Na deseti místech v republice, kde je spolupráce mezi jednotkami smluvních stran příkladná, se budou moci ZO ČSOP a provozní jednotky LČR, s. p., prezentovat výsledky společné práce. Finanční objem spolupráce pro rok 2000 byl předběžně vyčíslen na 1,4 mil. Kč.

Podle zprávy z tiskové konference LČR, s. p., a ČSOP, uspořádané dne 2. 3. 2000 u příležitosti podpisu dohody o spolupráci
zpracoval David Vaca