NĚKOLIK ÚVODNÍCH SLOV K MIMOPRODUKČNÍM FUNKCÍM LESA

Doc. Ing. Vladimír Švihla, DrSc. - Česká akademie zemědělských věd Praha

Zákon č. 289/95 Sb. o lesích v § 2, písm. b) stanoví, že funkcemi lesa se rozumí přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční. V § 6 až § 9 potom stanoví členění lesů podle převažujících funkcí. Je samozřejmé, že funkce lesa jsou v přírodě nedělitelné a vzájemně se překrývají. Vezmeme-li v úvahu pouze přírodní hledisko, lze je považovat i za rovnocenné.

Při podpoře funkcí lesa se setkáváme se dvěma pohledy. První přežívá z dob dřívějších a považuje dřevoprodukční funkci lesa za dominantní. Ostatní funkce lesa jsou jí podřízeny a probíhají automaticky vedle funkce dřevoprodukční. Dokonce ekonomické hodnocení funkcí lesa je v tomto případě odvozeno od ceny vytěžené dřevní hmoty a za nejlepší les se považuje ten, který dává nejvyšší zpeněžitelný výnos.

Pokrok při rozvoji funkcí lesa představuje integrální péče o les, která bere v úvahu les jako ekosystém, jako ucelenou část živé přírody. Tento postup má u nás dobrou tradici, jeho uplatnění najdeme již v biologických základech péče o les Prof. Konšela a v současné době jej rozvíjejí přední pěstitelé lesů. Tento směr je také programem ČLS, pobočky Pro Silva. Setkáváme se zde s celou škálou postupných stadií zásahů do lesa, které vedou k formování lesa přírodě blízkého, tj. lesa, který skladbou svého ekosystému odpovídá přírodnímu prostředí (stanovišti). Představu o přirozených procesech v lesních ekosystémech dává jen prales, který je vhodným vzorkem přírodních procesů a slouží k jejich studiu. Ten se vyskytuje jen ve vybraných lokalitách vysoce cenných a jeho existence je umožněna obecným konsensem. Bohužel pro celou řadu přírodních oblastí tyto vzory působení přírodních sil postrádáme. Tím jsou některé představy o lesích přírodě blízkých v některých podmínkách jen přibližné a nedokonalé.

Řídíme-li se však zásadou trvale udržitelného života v lesích (nikoli trvale udržitelného rozvoje!), pak lze odvodit, že funkce lesa může dobře plnit jen les zdravý, plně tvořivý a ekologicky stabilní. Nároky na les musí být plně v souladu s jeho možnostmi. Ty však nejsou neomezené. Jen skuteční odborníci s velkými praktickými zkušenostmi dovedou možnosti lesa při jeho budoucích integrovaných funkcích s jistotou stanovit. Lesnictví je nejen soubor věd, ale i velké umění, jehož základem je správné postižení procesů života lesa přímo v přírodě.

Pro rozvíjení problematiky funkcí lesa byla Odborem lesního hospodářství ČAZV ustanovena Komise pro mimoprodukční funkce lesa. Náplní komise je formulování stanovisek k závažným koncepčním materiálům, zpracování rozborů, studií, návrhů pro řídící sféru, diskuse k současným problémům, pořádání seminářů a konferencí a účast na praktickém dění v oboru funkcí lesa. Příspěvky k vybraným problémům z okruhu působnosti komise bylo možno díky vstřícnosti a porozumění redakce Lesnické práce publikovat a předložit k veřejné diskusi. Redakci proto upřímně děkujeme.