K ŠEDESÁTINÁM MILANA ŠVESTKY

Kolektiv spolupracovníků

V březnu tohoto roku oslavil šedesáté narozeniny Ing. Milan Švestka, DrSc., dlouholetý výzkumný pracovník v oboru ochrany lesa.

Milan Švestka se narodil 18. 3. 1941 v Brně. Vztah k přírodě získal v učitelské rodině v Rousínově (okr. Vyškov), kde dokončil základní školní vzdělání v roce 1955. Středoškolská studia absolvoval na Lesnické škole v Trutnově, kde maturoval s vyznamenáním. Zde vznikl jeho vztah k ochraně lesa pod vlivem třídního profesora Ing. Vlastimila Kučery. Po maturitě v roce 1959 složil úspěšně přijímací zkoušky na LF VŠZ v Brně, ale ke studiu nebyl přijat z “kádrových” důvodů. Ještě v témže roce nastoupil jako technik do tehdejšího Výzkumného ústavu lesa a myslivosti ve Strnadech. S výjimkou období 1963-1964, kdy působil jako technický pracovník na Lesním závodě ve Znojmě, pracuje stále ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, postupně na detašovaných pracovištích v Brně, Pohořelicích a ve Znojmě, v současnosti jako samostatný vědecký pracovník. Ještě v průběhu základní vojenské služby zahájil dálkové studium na LF VŠZ v Praze, ve kterém od druhého ročníku pokračoval na LF VŠZ v Brně, kde vysokoškolské studium ukončil v roce 1968. Kandidátskou disertační práci dokončil v roce 1977, kdy mu vědecká rada VŠZ v Brně udělila hodnost kandidáta zemědělsko-lesnických věd. V roce 1992 na LF VŠZ v Brně obhájil doktorskou disertační práci na téma “Strategie a metody ekologicky šetrného zvládání hmyzích škůdců v integrované ochraně lesa” a byla mu udělena vědecká hodnost doktora zemědělsko-lesnických věd.

Po celou dobu své činnosti v lesnickém výzkumu se Ing. Švestka věnuje řešení výzkumných úkolů v oboru ochrany lesa a přenášení výsledků vědecké a výzkumné činnosti do praxe. Dosavadní činnost v rámci několika desítek výzkumných úkolů byla zaměřena na studium ekologických podmínek změn populační dynamiky hmyzích škůdců, výzkum využití feromonů a uplatnění pesticidů při regulaci kalamitních škůdců, zavedení moderních technologií letecké aplikace, uplatnění mikrobiologických metod (bakterie, viry) regulace hmyzích škůdců. Výsledky jsou shrnuty ve 190 publikacích v odborném a vědeckém tisku, z nichž je přibližně padesát původních vědeckých prací, tři vysokoškolské učební texty, jedna knižní publikace. Publikované výsledky měly ohlas ve 22 zemích. Významné jsou i referáty a postery na konferencích v tuzemsku i zahraničí (Bulharsko, Německo, Rakousko, Polsko, Gruzie, Kanada, Španělsko, Slovensko, Portoriko, Brazílie).

Významnou kapitolou aktivit Ing. Švestky je působení přímo v provozu lesního hospodářství formou expertní, poradní a instruktážní činnosti při zvládání přemnožených hmyzích škůdců, např. bekyně mnišky, obaleče dubového, lýko-žrouta smrkového, ploskohřbetky smrkové a severské, obaleče modřínového, štětconoše trnkového, pilatky smrkové aj. Postupně tato činnost probíhala v mnoha oblastech ČR. Přenášení vědeckých a výzkumných poznatků do praxe probíhalo i formou organizace seminářů a konferencí jak tuzemských (např. České Budějovice, 1984), tak mezinárodních (Tábor, 1985), prostřednictvím poradenství při výrobě odborně-naučných filmů i spoluúčasti při vypracování norem a směrnic ochrany lesa i zpracování příruček pro vlastníky lesů. Jako pojítko mezi výzkumem a praxí sloužila ve velké míře Lesnická práce, kde Ing. Švestka publikoval více než padesát příspěvků. Výzkumné i praktické poznatky uplatnil i při pedagogické činnosti, a to při přednáškách pro postgraduální studium a při posuzování diplomových prací.

Vyvrcholení vědecké činnosti Ing. Švestky nastalo v devadesátých letech po politicko-společenské změně. Na základě kontaktů získaných prezentací výsledků na konferencích v kanadské Ottawě (1987) a ve španělské Seville (1990) navázal spolupráci s kanadskými výzkumnými pracovišti v provincii New Brunswick a později i s výzkumným pracovištěm v Hamdenu na východě USA. Bylo to hektické období, kdy se splnila v dřívějších desetiletích vysněná a zdánlivě nerealizovatelná poznání špičkových pracovišť v Kanadě a USA, včetně navázání řady osobních kontaktů. Na základě grantů získaných v Kanadě se v letech 1991 až 1994 realizovaly dva společné výzkumné projekty zaměřené na technologii ULV letecké aplikace biopreparátů a na vývoj virových preparátů. Později v druhé polovině 90. let spolupráce s pracovišti v Kanadě, USA a na Novém Zélandu pokračovala při zkoušení satelitního navigačního systému letadel, vývoji feromonového odparníku na Ips acuminatus i pokračování vývoje a produkce virových preparátů.

V posledních letech se Ing. Švestka věnuje výzkumu metod úsporné aplikace virových preparátů proti listožravým škůdcům, dále problematice testování a registrace nových pesticidních přípravků a rozvíjí dvoustranné kontakty zejména v rámci Evropy, a to v Německu, Řecku, Polsku, Bosně a Hercegovině, při řešení některých aktuálních problémů ochrany lesa (Lymantria dispar, Thaumetopoea processionea, Neodiprion sertifer, Pityogenes chalcographus, Ips typographus). Stálým celoživotním zájmem je studium faunistiky denních motýlů.