ŽIVOTNÍ JUBILEUM BOHUSLAVA ŠVARCE

PhDr. Jiří Uhlíř

6. 12. 1921 se narodil v Habří, okres České Budějovice, Bohuslav Švarc, Ing., bývalý ředitel Lesního závodu Nové Hrady (1956-1982), významný lesnický pěstitel, zejména na Novohradsku, kde působil plných 28 let.

Narodil se v lesnické rodině. Otec byl lesním hajným u města České Budějovice. Po čtyřleté lesnické praxi v lesích města České Budějovice absolvoval Vyšší lesnickou školu v Písku (1941-45). Po maturitě v roce 1945 nastoupil u bývalého schwarzenberského velkostatku v Hluboké nad Vltavou do funkce lesního asistenta u lesní správy (LS) Stará Obora a po dvou letech LS Lipka, LŘ Vimperk. V r. 1949 byl jmenován lesním správcem na LS Arnoštov Lesního závodu (LZ) Český Krumlov. Po převzetí LS Arnoštov Vojenskými lesy využil nabídky Ústavu pro pěstování lesů v Opočně v Podorličí a od 1. 8. 1951 nastoupil jako asistent k lesnímu radovi Hugo Koniasovi, kde pracoval při vedení pěstebních kurzů, při řešení výzkumných úkolů, tj. výchovy, přeměn a převodů lesních porostů a melioraci degradovaných lesních půd. Pod odborným vedením H. Koniase zakládal řadu poloprovozních pokusných ploch zaměřených na realizaci maloplošného podrostního způsobu hospodaření ve významných lesních oblastech v celém bývalém Československu. V té době studoval dálkově na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Praze.

Po získání bohatých praktických zkušeností na vzorově obhospodařovaném schwarzenberském velkostatku a jejich prohloubení opočenskými zkušenostmi z maloplošného podrostního způsobu hospodaření, přeměn a převodů monokultur nastoupil v r. 1954 do funkce vedoucího provozu na SLH Nové Hrady. V r. 1956 byl jmenován ředitelem LZ Dolní Hvozd a po sloučení s LZ Horní Hvozd byl jmenován ředitelem LZ Nové Hrady, kde setrval až do odchodu do důchodu v roce 1982.

Po celou dobu působení v lesích Novohradska prosazoval maloplošný podrostní způsob hospodaření spojený s přeměnou druhové skladby monokultur na porosty smíšené diferencovaným způsobem podle lesních typů. Tento přírodě blízký a ekologicky přijatelný způsob hospodaření přispěl za 28 roků hospodaření na jednom místě ke zvýšení podílu přirozené obnovy na 60 %, zvýšení přírůstu z prosvětlení, zkvalitnění dřevní zásoby a zvýšení odolnosti lesních porostů proti abiotickým a biotickým škodlivým činitelům.

Po úspěšném složení zkoušky pro odborné lesní hospodáře vykonával dlouhodobě funkci zkušebního komisaře u těchto zkoušek. Byl dlouholetým funkcionářem ÚV ČSVTS, členem biologické sekce Akademie věd a dlouholetým členem rašelinářské komise a členem redakční rady Lesnické práce.

Za dlouhodobý ekologický způsob hospodaření v lesích na Novohradsku obdržel Ing. Bohuslav Švarc v r. 1995 Cenu ministra životního prostředí a v r. 2001 od VÚLHM bronzovou medaili za přínos pro vědu a lesnický pěstební výzkum.