ZPRÁVA PŘEDSEDY VÝKONNÉHO VÝBORU SVOL

Redakce

Předseda VV SVOL Ing. František Kučera se ve své zprávě zmínil o plnění základních bodů usnesení minulé valné hromady, kterými byly: prosazování priority vlastnických práv při legislativních úpravách dotýkajících lesního hospodářství a dokončení navracení lesních majetků. Věnoval se také problematice novely zákona o myslivosti a vývoji členské základny SVOL od minulé valné hromady.

DOKONČENÍ RESTITUČNÍHO PROCESU

Úspěchem nás všech bylo přijetí novely zákona o přechodu některých věcí z majetku státu do vlastnictví obcí, který nabyl účinnosti 1. července 2000. Bylo tak završeno mnoholeté úsilí výkonného výboru SVOL, jednotlivých obcí a měst, ale i některých dalších subjektů. Nemáme k dispozici přesné údaje o majetku, který byl předmětem této novely, bylo o něj požádáno nebo již byl vydán. Disponujeme jen orientačním zjištěním plynoucím z aktualizace dat pouze o členech SVOL. Při aktualizaci byla zaznamenána změna celkové výměry lesa - zvýšení o 9045 hektarů. Existuje reálný předpoklad, že toto zvýšení je nejvíce ovlivněno právě přebíráním majetků v souvislosti s novelou zákona č. 114/2000 Sb. Nárůst představuje majetky, které obce - členové SVOL - mají již ve vlastnictví. Z toho připadá asi 6000 ha na lesy vydané v národních parcích. Další informace o vydávání majetků očekáváme od LČR, náš původní odhad se pohyboval okolo 40 000 ha lesů.

LESNÍ DRUŽSTVA (LD) OBCÍ

Usnesením č. 168/95 schválila vláda ČR postup při převodech nemovitého majetku bývalých LD obcí do vlastnictví obcí, současně uložila příslušným ministrům zajistit realizaci tohoto usnesení. Většina majetků byla v letech 1995 - 1999 vydána, ale v roce 2000 bylo vydávání zastaveno. LČR to zdůvodnily poukazem na rozsudky několika soudů, podle nichž usnesení vlády není obecně závazným právním předpisem.

Podle odhadu LČR a našich zjištění nebyl doposud vydán majetek o rozloze do 2000 ha. Zástupci SVOL jednali s vedením státního podniku LČR o možném řešení vzniklé situace. Ze strany LČR bylo jisté řešení navrženo, musíme však nejdříve celou záležitost konzultovat s právníky a projednat s ministrem zemědělství. V případě kladného výsledku je reálná možnost problém vyřešit ještě v letošním roce.

DAŇOVÉ ZÁKONY

Ekonomickou stránku hospodaření v lesích všech vlastnických kategorií v podmínkách tržního hospodářství silně ovlivňuje platná soustava daní. Loňská valná hromada uložila výkonnému výboru, aby prosazoval zájmy vlastníků lesa při tvorbě a úpravách daňových zákonů. Jde o obtížný úkol a máme zkušenosti z nedávných let, kdy se nám přes tehdejší intenzivní podporu Ministerstva zemědělství a dokonce i přes pochopení části úředníků Ministerstva financí nepodařilo zařadit surové dříví a některé dřevovýrobky mezi komodity, pro které by platila zvýhodněná sazba DPH. Proto si neděláme iluze o našich možnostech ovlivňovat tvorbu daňových zákonů, které se obecních a soukromých lesů významněji dotýkají.

Máme připomínky zejména k zákonům o daních z nemovitostí. Náročnost daní z nemovitostí, především daně z půdy a daně z převodu nemovitostí je určována nereálně vysokou úřední cenou lesních pozemků a porostů. Dani podléhají i ty hospodářské lesy, které v důsledku extrémně nepříznivých podmínek neposkytují vlastníkovi žádný hospodářský efekt. Nesmyslně vysokou daní z převodu nemovitostí jsou postihovány směny lesních pozemků, prováděné v zájmu všeobecně prospěšné arondace lesních hospodářských celků. Loňská úprava daně z nemovitostí výrazně zúžila osvobození pozemků ve vlastnictví obcí od této daně. Bohužel novely zákonů o dani z nemovitostí, o dani z převodu z nemovitostí, o oceňování majetku a další proběhly v roce 2000 bez naší účasti a možnosti realizovat důsledněji tento bod usnesení valné hromady.

PODPORA TUZEMSKÉ SPOTŘEBY DŘEVA

Zlepšení odbytu ekologicky cenné, obnovitelné suroviny - dřeva v tuzemsku je společným zájmem všech vlastníků lesa a současně i zájmem veřejným. Naše podněty na podporu spotřeby dříví úpravou sazebníku DPH nebyly zatím úspěšné a zdá se, že ani v nejbližší budoucnosti nemůžeme počítat s jejich realizací. K organizování vlastní propagační kampaně na podporu poptávky veřejnosti po dřevě nemá SVOL zatím dost finančních prostředků. Proto jsme přivítali iniciativu subjektů, které spolu se státními podniky LČR a VLS připravovala založení společné neziskové organizace, jejímž cílem bude přesvědčovat veřejnost o přednostech užití dřeva a dřevovýrobků a organizovat příslušná podpůrná opatření. Zatím se však nedaří tuto iniciativu dále rozvíjet. Měli bychom ji obnovit a získat pro ni dotační i jinou podporu z veřejných prostředků, např. v oblasti podpory revitalizace českého průmyslového podnikání.

Se zájmem jsme sledovali propagační kampaň LČR, ve které se snažily seznámit veřejnost s náročností lesnické problematiky, včetně informací o neuspokojivě nízké úrovni spotřeby dřeva. Nepříjemně nás ale překvapila reakce některých tzv. ekologických iniciativ, které propagaci užívání tohoto přírodního, ekologicky zcela nezávadného materiálu odmítají.

PORADENSKÁ ČINNOST

Naše poradenská činnost poskytovaná členům, ale i nečlenům SVOL se v převážné míře soustřeďovala na pomoc při navracení lesních majetků. Tyto aktivity budou pokračovat dokud nebude restituční proces zcela ukončen.

V roce 2000 díky dotační podpoře MZe mohl výkonný výbor organizovat odborné semináře, věnované výměně zkušeností při obhospodařování nestátních lesních majetků malé a střední rozlohy. Seminářů jsme připravili několik v různých regionech republiky a o účast na nich byl mimořádný zájem. Byly určeny odborným lesním hospodářům a nebo přímo vlastníkům nestátních lesních majetků. Od účastníků seminářů jsme získali i některé cenné podněty pro další činnost SVOL. Díky pochopení pracovníků MZe, zejména pana ředitele Ing. Chytrého, budeme i letos v organizování odborných seminářů pokračovat ve větším rozsahu. Šíře poradenské činnosti SVOL je limitována omezenými finančními možnostmi sdružení. Proto jsme vkládali velké naděje programu SAPARD. Výkonný výbor zpracoval podrobný přehled akcí, které měly být v rámci tohoto programu uskutečněny, včetně vytvoření několika poradenských center v některých regionech republiky. Jeho realizace bude zřejmě odložena, protože dispozice pro akce SAPARD byly mezitím změněny a naše představy zatím nemohou být uplatněny.

V posledních dvou letech obdržel výkonný výbor od několika našich členů požadavky na posouzení odborné úrovně a ekonomických výsledků obhospodařování jejich lesních majetků. Týkalo se to majetků jak ve vlastní správě, tak pronajatých majetků. Předpokládám, že rozbory zpracované odbornými pracovníky SVOL byly se zájmem přijaty a že budou pro další hospodaření užitečné. I v této poradenské činnosti SVOL hodláme pokračovat.

MYSLIVOST

Od prosince minulého roku se v některých sdělovacích prostředcích objevují záměrně zkreslené a populistické informace typu: majitelé půdy si chtějí přivlastnit volně žijící zvěř, chtějí vystřílet honitby a zlikvidovat lidové myslivce. Pro ilustraci uvedu krátký úryvek z úvodního článku k problematice zákona o myslivosti z časopisu Myslivost č. 3/2001: “Celou kampaň proti české myslivosti rozpoutala určitá “militantní” seskupení, jež se hrdě nazývají hnutí či ochránci, spolu s některými subjekty, které vede pouze vidina co nejvyšších ekonomických zisků. Tito jsou pak silně podporováni senzacechtivými médii snažícími se svými nepravdivými a zkreslenými názory z velkého města ovlivňovat venkov.” Tato a podobná prohlášení nás staví v očích veřejnosti proti myslivcům a lidové myslivosti. Celá mediální diskuse začala po předložení poslaneckého návrhu zákona o myslivosti (sněmovní tisk č. 788), na jehož přípravě se výrazně podílela Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ).

Aktivity SVOL v otázce novely zákona o myslivosti

V žádném případě nechceme likvidovat “lidovou myslivost”, nebo dokonce českou myslivost, jde nám pouze o nastolení jasných pravidel mezi vlastníkem pozemků, vlastníkem honitby, uživatelem honitby a řešení případných vzniklých škod způsobených zvěří a problémů s tím souvisejících. V minulých šesti letech, kdy byl tento problém na různých úrovních projednáván, výkonný výbor důsledně hájil zájmy vlastníků lesa.

Vazba práva myslivosti k vlastnictví honebních pozemků

Zástupci SVOL při jednáních na MZe, v Komisi pro přípravu nového zákona o myslivosti a tehdy i v Agrární komoře a Lesnickém sdružení prosazovali: důslednou vazbu práva myslivosti k vlastnictví honebních pozemků s tím, že výkon tohoto práva lze realizovat pouze v rámci uznané honitby. Šlo o prosazování minimální výměry vlastní honitby 250 ha - zdůrazňuji minimální výměru vlastní honitby, nikoliv honitby společenstevní, a to ještě s podmínkou, že pokud má jeden vlastník výměru souvislých pozemků několikanásobně vyšší než 250 ha, nemůže na nich vytvořit několik malých honiteb - připomínám, že minimální výměra honitby 250 ha pro nás nebyla kategorickým požadavkem. Dále jsme prosazovali poměrné hlasovací právo v honebním společenstvu podle výměry vložených honebních pozemků a možnost přednostního nájmu honitby pro většinového vlastníka. Rovněž jsme zastávali názor, že o žádoucích druzích zvěře, jejich stavech i výši odstřelu by měl mít rozhodující slovo vlastník honitby a nikoliv její uživatel nebo státní úředník. Náš požadavek zněl i na úpravu hranic honitby při změnách vlastnických vztahů během deseti let od uznání honitby a na odpovědnost uživatelů honitby za škody způsobené zvěří. V komisi pro tvorbu nového zákona o myslivosti jsme marně prosazovali i vytváření společenstevních honiteb v rámci správního území obcí - v rámci katastrů. Požadovali jsme zásadní snížení a zjednodušení administrativy spojené s myslivostí, především plánu lovu, plánu péče o zvěř a dalších zbytečných tiskopisů. Protestovali jsme proti ukládání pokut za nedodržení plánu lovu, proti závazným jakostním třídám honiteb a stanovení normovaných stavů zvěře bez konkrétních vědeckých podkladů, proti normování a omezování odstřelu zvěře černé a dalším byrokratickým snahám o řízení myslivosti z kanceláří okresních úřadů a ČMMJ.

Podpora členské základny

Všechny tyto zásady včetně konstatování, že myslivost je v naší republice odtržena od vlastnických práv k pozemkům, jsem přednesl i před rokem na IX. valné hromadě SVOL. Na žádném z našich setkání v posledních šesti letech jsme se nesetkali s názory našich členů, které by byly v rozporu s uvedenými stanovisky výkonného výboru. V roce 1998 jsme dokonce vyzvali celou členskou základnu SVOL, aby sdělila výkonnému výboru své názory, stanoviska a návrhy k problematice novely zákona o myslivosti, abychom je mohli využít při dalších jednáních.

Návrhu zákona o myslivosti zpracovaný funkcionáři ČMMJ naprosto ignoruje vlastnická práva a výkonný výbor jej považuje za zcela nepřijatelný. Se stanoviskem výkonného výboru byli členové SVOL okamžitě informováni. Na čtyřech schůzkách regionálních sdružení SVOL byla problematika novely zákona o myslivosti - sněmovní tisk č. 788 - podrobně prodiskutována a regionální sdružení vydala jasná písemná stanoviska k odmítnutí tohoto návrhu - pokud bude projednáván v podobě, v jaké byl předložen.

Návrh zákona ČMMJ

Návrh zákona zpracovaný ČMMJ byl předložen krátce poté, co Ministerstvo zemědělství zveřejnilo své “Teze k novému mysliveckému zákonu”. VV SVOL neměl k obsahu ministerských tezí zásadní výhrady. K urychlenému předložení zákona ČMMJ došlo, podle mého názoru, z obavy před tím, že by MZe zpracovalo návrh zákona v duchu těchto tezí a tak by jej předložilo do Poslanecké sněmovny. Proto zástupci VV jednali s pracovníky LČR a s některými dalšími subjekty o možnosti vypracování protinávrhu zákona o myslivosti. Tento návrh předložili sněmovně v lednu 2001 poslanci Stanislav Němec, Miloslav Kučera, Libor Ambrozek a Vlasta Parkanová jako sněmovní tisk č. 836. V tomto návrhu jsou prakticky všechny naše zásady obsaženy. Oba návrhy budou společně projednávány na dubnové schůzi parlamentu.

Věcný záměr MZe

Koncem února předložilo MZe vlastní věcný záměr zákona o myslivosti s tím, že paragrafové znění připraví do 3. čtvrtletí příštího roku. V této situaci nás čeká mnoho velmi obtížných a zásadních jednání. Proto považuji za nutné Vás požádat o vyslovení důvěry výkonnému výboru i mně osobně a o pověření nadále jednat v duchu zásad vycházejících z obhajoby vlastnických práv i na úseku myslivosti. K této žádosti mě přiměly dva dopisy starostů moravských měst, kteří s uveřejněným stanoviskem výkonného výboru SVOL nesouhlasí a považují ho za moje osobní názory, jimiž hájím zájmy úzké skupiny osob a zneužívám k tomu SVOL. Pro další jednání potřebuji proto od Vás, od členské základny, jasné vyjádření a plnohodnotný mandát k zastupování Vašich zájmů.

POSTAVENÍ A HLAVNÍ ÚKOLY SVOL

IX. valná hromada SVOL uložila výkonnému výboru připravit podmínky pro regionální uspořádání SVOL. Toto rozhodnutí vyplývá z přirozeného vývoje členské základny a z přenosu působností z jednotlivých ministerstev a dalších institucí na krajské úřady vlivem nového krajského uspořádání ČR. Od tohoto kroku očekáváme úzkou spolupráci regionálních sdružení SVOL s krajskými úřady a jejich jednotlivými složkami, větší informovanost a aktivitu členské základny SVOL, ale i její další rozšíření. Přitom je nutné zachovat SVOL jako silné, funkční sdružení s celorepublikovou působností, které bude hájit zájmy a požadavky svých členů. Zejména při tvorbě legislativy, při zpracování koncepcí LH, ale bude rovněž poskytovat potřebné informace, služby, poradenství a další činnosti jednotlivým regionálním seskupením SVOL. Osobně vidím jako jednu z hlavních priorit SVOL prosazování vlastnických práv svých členů při legislativních úpravách dotýkajících se přímo lesního hospodářství jako je zákon o myslivosti, zákon o ochraně přírody, ale i již zmiňované daňové zákony nebo certifikace.

NÁVRH NOVELY LESNÍHO ZÁKONA

Představitele SVOL stálo předložení argumentů pro odmítnutí záměru novelizace zákona o lesích mnoho úsilí a času. Tato snaha byla úspěšná díky dlouhodobé úzké spolupráci především s Vojenskými lesy a statky a Lesy ČR. Chtěl bych poděkovat zástupcům obou organizací za vzájemnou pomoc a korektní spolupráci, a to nejenom v problematice lesního zákona. Domnívám se, že až odezní všechny potíže s restitucemi majetků, budou mít jak vlastníci nestátních majetků, tak správci majetků státních podobné problémy - dnes to vidíme na již tolikrát zmiňované myslivosti nebo certifikaci.

SVOL patřil k zakládajícím členům Lesnické sekce Agrární komory i Lesnického sdružení ČR. Z obou těchto organizací jsme pro jejich nefunkčnost, nepružnost a malou schopnost obhajovat zájmy vlastníků vystoupili. Spatřuji jako nutnost najít způsob komunikace a vzájemné informovanosti a podpory při řešení zásadních problémů v lesním hospodářství mezi hlavními skupinami vlastníků lesů a významnými podnikatelskými subjekty v LH.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA (stav k 15. 3. 2001)

obce

317 členů

181 902 ha

573 ha průměrně na 1 člena

soukromí vlastníci

47 členů

66 767 ha

1 421 ha průměrně na 1 člena

LD, sdružení vlastníků

15 členů

25 699 ha

1 713 ha průměrně na 1 člena

mimořádné členství

1 člen

757 ha

757 ha průměrně na 1 člena

celkem

380 členů (přes 700 vlastníků)

275 125 ha

724 ha průměrně na 1 člena

Za rok 2000 bylo přijato 14 obcí, 8 soukromých vlastníků a vzniklo 1 nové sdružení obcí. To představuje celkový nárůst o 21 696 ha (9 000 ha je důsledek novely zákona č. 172/1991 a 12 696 ha způsobil nárůst členské základny). Podíl soukromých lesních majetků ve SVOL tvoří již 24 % (nárůst o 1,5 %) celkové výměry členů SVOL. Celková výměra majetků všech členů SVOL již přesahuje 10 % výměry lesů v ČR.