LESNÍ CERTIFIKACE VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ

 

{mosimage}

00REP

LESNÍ CERTIFIKACE VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ

Mgr. Michal Rezek

Ve dnech 26. - 28. února proběhl v Brně mezinárodní seminář “Lesní certifikace ve střední a východní Evropě”. V průběhu semináře byla založena pracovní skupina “sdružení ekologického lesnictví - Forest Stewardship Council (FSC) ČR” s cílem zavést celosvětový systém lesní certifikace FSC v České republice.

Mezinárodní seminář pořádalo Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR s finanční podporou Evropské Unie a pod patronací domovské organizace Friends of the Earth. Seminář byl určen pro zájemce o problematiku lesní certifikace (zvláště pak systém FSC) z řad české odborné a zainte-resované veřejnosti včetně nevládních středo-a výchoevropských ekologických organizací. Na třídenním semináři v brněnském hotelu Merkur se sešlo 34 účastníků z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Pozvání přijali zástupci státní správy, soukromých vlastníků lesů, firem, vědeckých institucí, lesnické univerzity, médií a nevládních organizací.

CERTIFIKACE A TRVALE UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ

Dr. Jaromír Bláha vysvětlil roli Hnutí DUHA ve snaze o zavedení certifikačního systému FSC v ČR. Hnutí DUHA považuje lesní certifikaci za prostředek, který může zlepšit stav lesů zvýhodněním těch vlastníků, kteří hospodaří trvale udržitelnými způsoby. Protože kritéria české modifikace systému Panevropské lesní certifikace (PEFC) nedávají záruku trvale udržitelného hospodaření a jsou proto nedůvěryhodná, přiklonilo se Hnutí DUHA k podpoře systému FSC. Hnutí DUHA chce pouze iniciovat vznik tzv. národní pracovní skupiny FSC v ČR, která bude dále působit jako součást samostatného neziskového “sdružení ekologického lesnictví - FSC ČR”. Její hlavní činností bude tvorba národních standardů FSC pro podmínky ČR - kritérií trvale udržitelného lesního hospodaření - a dohled na jejich dodržování v rámci účasti na auditech nezávislých certifikačních orgánů.

Ing. Šárka Košťálová - manažer FSC pro ČR - přítomné seznámila s ideou a cíli lesní certifikace, stručně zmínila historii a genezi certifikace lesů a popsala základní atributy certifikačního systému FSC. Hovořila o jeho filozofii, systému fungování, zdrojích financování důsledně oddělených od vlivů dřevařského průmyslu, o rychlém nárůstu plochy certifikovaných lesů a poptávky po certifikovaných výrobcích.

Ing. Antonín Buček v diskusi poukázal na potřebu vzniku českého certifikačního orgánu akreditovaného v rámci FSC. Ten by byl schopen lépe porozumět specifickým přírodním a společensko-ekonomickým podmínkám lesního hospodářství v ČR a snížil by cenu certifikačního procesu pro vlastníky lesa. Jeho myšlenka byla podpořena dalšími řečníky s tím, že certifikační orgán musí být absolutně nezávislý na činnosti pracovní skupiny a naopak.

STRUKTURA FSC ČR

Ing. Šárka Košťálová poté seznámila účastníky se strukturou zatím volného “sdružení ekologického lesnictví - FSC ČR”, pracovní náplní jeho jednotlivých složek a s jednacím řádem této pracovní skupiny. Diskutovalo se o struktuře sdružení a připomínky účastníků byly zapracovány do jednacího řádu. Účastníkům byla nabídnuta možnost členství v pracovní skupině FSC ČR. Podmínkou členství je písemný souhlas s ideou certifikačního systému FSC, mezinárodně platnými FSC Principy a kritérii a jednacím řádem pracovní skupiny. Příspěvek však zdůraznil, že na procesu tvorby vznikajících českých standardů FSC se může podílet každý, aniž by musel být členem pracovní skupiny. Do závěru semináře se do pracovní skupiny přihlásilo 21 zástupců různých zájmových skupin s vazbou na lesní hospodaření. Další zájemci o práci na českých standardech FSC se mohou přidat na některém z dalších setkání pracovní skupiny.

PEFC a FSC

Mgr. Michal Rezek z Hnutí DUHA prezentoval zcela odlišný přístup k lesní certifikaci - Panevropský systém lesní certifikace (PEFC) a jeho českou variantu - Český systém certifikace lesů. Pokusil se o srovnání systémů PEFC a FSC, zmínil kritická a odmítavá stanoviska evropských nevládních organizací k systému PEFC a čerstvé výsledky studie Greenpeace a Finské ligy na ochranu přírody, která dokladuje několik desítek závažných případů devastace lesních ekosystémů certifikovaných systémem PEFC ve Finsku, stejně jako porušení práv domorodých obyvatel Sámi. Hovořil také o připomínkách Hnutí DUHA k Českému systému certifikace lesů, které byly takové, že Hnutí DUHA bylo nuceno navrhovaný systém odmítnout.

V diskusi o smyslu nástroje lesní certifikace se přítomní shodli, že musí jít o “nadstandard”, tzn. že certifikace musí klást na vlastníka lesa větší požadavky než lesní zákon. Ing. Miroslav Chlud z Ministerstva životního prostředí ČR potvrdil, že podle navrženého Českého systému certifikace lesů vlastníkovi v podstatě pro získání certifikátu stačí dodržovat lesní zákon (nebýt evidován u úřadů jako plátce pokuty). Ing. Igor Míchal konstatoval, že PEFC se svou “plošností” sám vyřazuje ze hry - není to konkurence FSC.

VYSTOUPENÍ HOSTŮ

Druhý den semináře byl věnován prezentacím pozvaných hostů. Andrzej Czech a Robert Knyszak z polské pracovní skupiny FSC účastníky seznámili se zkušenostmi se zaváděním certifikačním systému FSC v Polsku. Zhruba polovina státních lesů byla již certifikována podle standardů FSC. Při neexistenci národních standardů certifikuje certifikační orgán podle vlastních upravených standardů, které byly v tomto případě poměrně benevolentní, zejména pak jejich environmentální aspekty. Po odsouhlasení striktnějších standardů, na kterými se nyní pracovní skupina zabývá, však zřejmě dojde k redukci FSC certifikovaných ploch.

Zástupce Světového fondu pro ochranu přírody (WWF) Zoltan Rakonczaj mluvil o významu lesní certifikace FSC pro ochranu světových lesů a procesu certifikace lesů v různých částech světa, zejména potom ve střední a východní Evropě. Zdůraznil, že certifikace sama o sobě nemůže být cílem; cílem je zlepšení lesního hospodaření. Certifikace FSC je zaměřena na proces, nikoli na stav lesa. Stále častější požadavky západních společností na dodavatele dřeva ze středo- a východoevropských zemí, aby si pořídili certifikaci FSC, nesmí tyto subjekty zaskočit nepřipravené. Jinak přijdou o místo na trhu.

Meriel Robson z britské Soil Association představila systém lesní certifikace FSC z pohledu certifikačního orgánu. Detailně popsala audit, který se každoročně opakuje. Nevládní organizace Soil Association certifikovala lesy Školního lesního podniku Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, zatím jediný FSC certifikovaný lesní majetek v ČR. Zástupkyně Soil Association zdůraznila, že FSC je výrazným marketingovým nástrojem a může dobře prodávat dřevěné výrobky. V diskusi potom poukázala na možnost využití institutu tzv. skupinové certifikace (group certification), kdy se několik vlastníků spojí a rozdělí mezi sebou náklady na pořízení a obnovování certifikačního osvědčení.

ZKUŠENOSTI VLASTNÍKŮ

Na závěr programu druhého dne hovořil zástupce Školního lesního podniku “Masarykův les” Ing. Jan Nejezchleb o zkušenostech vlastníka lesů se systémem FSC. Značka FSC jim pomohla udržet se na trhu, nikoli zvýšit výkupní ceny. Jsou nyní schopni uplatnit na trhu sortimenty, které by jinak těžko prodávali. Navíc chtěli ukázat veřejnosti, že jejich hospodaření splňuje přísná kritéria mezinárodně respektovaného systému FSC. Podle slov Ing. Nejezchleba je certifikace FSC skutečně ekologická a to v širším slova smyslu. Při auditech certifikačního orgánu byla posuzována nejen úzce chápaná ochrana přírody, ale i sociální otázky, zejména práva pracujících.

Poslední den semináře účastníci absolvovali exkurzi po vybraných objektech Školního lesního podniku “Masarykův les” pod vedením Ing. Jiřího Truhláře. V průběhu exkurze byli účastníci seznámeni se způsoby hospodaření na ŠLP a měli možnost přímo v terénu konfrontovat kritéria FSC, vypracovaná z důvodu neexistence národních standardů certifikačním orgánem, s reálným lesním hospodařením. V závěru exkurze jsme navštívili pilu v Olomučanech, která zpracovává FSC certifikované dříví ze školního lesního podniku a nese též certifikát FSC.

ZÁVĚR

Mezinárodní seminář přinesl domácím i zahraničním účastníkům potřebné základní informace o lesní certifikaci a zejména certifikačním systému FSC. Poskytl též prostor pro přínosnou diskusi mezi zástupci různých zájmových skupin. Cenným výsledkem je založení pracovní skupiny sdružení ekologického lesnictví - FSC ČR, která už započala práci na zavádění důvěryhodného certifikačního systému FSC v ČR. Pracovní skupina je otevřena dalším zájemcům.