AKTUALITY ZE SVĚTA

DŘEVAŘSKÝ PODNIK KLENK HOLZ BUDE PEČOVAT O LESY THURN - TAXISE

Dřevařský podnik Klenk Holz, A.G. (Oberrot /D/) tvoří 3 závody s ročním pořezem 2,3 mil. m3. Tento podnik se nyní stal většinovým vlastníkem (75 %) péče o lesy Thurn - Taxise (Regensburg /D/). Tím se stal (jak to o sobě říká) “jeden z nejexpanzivnějších dřevařských podniků s největším obratem ve střední Evropě” předním vykonavatelem služby v lesích jižního Německa, který disponuje velkou a moderní těžební flotilou. Dřevařskému podniku se tak umožní kontinuální zásobování dřevem. Dlouhodobé dohody s lesním majetkem mu navíc vytvoří z lesa jakýsi zásobní sklad. Podnik bude mít významné výhody i v logistice, neboť bezprostředně po těžbě může organizovat odvoz.

Holzkurier 17/01, Proch

INVESTOVAT V RUMUNSKU?

Stručný přehled o rumunských dřevařských a nábytkářských podnicích poskytuje studie “Dřevo a nábytek v Rumunsku” (Holz und Möbel in Rumänien). K získání tohoto přehledu bylo rozesláno 350 dotazníků vybraným špičkovým závodům (ze 4000 dřevařských závodů a 2800 nábytkářských). Export dřevařského průmyslu představuje 5,8 % celkového vývozu země a má vzestupnou tendenci. Polovina zboží jde do EU (nejvíce je řeziva, následují překližky, dýhy a rovnané dříví). Rostoucí export řeziva ukazuje na nízké zhodnocení dřeva v samotném Rumunsku. Nábytkářský průmysl zaměstnává 97 tis. pracovníků. Hodnota produkce má klesající tendenci. Vývoz nábytku představuje 5 % celkového rumunského exportu. 80 % z toho směřuje do Německa. Polovina rumunského importu je z EU, nejvíce z Itálie, ale dovoz má klesající tendenci. V dřevařském a nábytkářském průmyslu se zpracovává především buk a jehličnany a pak dub.

V Rumunsku je 6,4 mil. ha lesa, roční přírůst dosahuje 35 mil. m3 a těží se 16 mil. m3 - z toho jen 10 mil. m3 se zpracovává v průmyslu.

Holzkurier 17/01, Proch

VÍDEŇSKÝM LESNICKÝM AKADEMIKŮM CHYBĚJÍ ZNALOSTI DŘEVAŘSKÝCH TECHNOLOGIÍ

Hovořil o tom u diskusního stolu na počátku dubna prof. Dr. A. Teischinger, přednosta Institutu pro výzkum dřeva na Zemědělské univerzitě ve Vídni. Od založení dřevařského studijního oboru na uvedené univerzitě stále ubývá hodin věnovaných dřevařským technologiím v lesnickém směru. Dvě hodiny týdně, které jsou tomuto předmětu věnovány ve 2. semestru, jsou naprosto nedostatečné. V tak krátkém čase nelze vůbec obsáhnout lesnické souvislosti a posluchačům tím chybí pochopení navazujících znalostí o zpracování dřeva. Časy, kdy prodávající ani nemusel příliš vědět, co se dále děje s kulatinou, jsou pryč! Tehdy stačilo, aby znal, že Itálie řeže čtyřmetrová prkna a kulatina tedy musí měřit 4 m a pro Německo 2-6 m. Je třeba počítat s tím, že jehličnatá a listnatá kulatina se stále více po elektronickém třídění podle pevnosti dřeva mění high-tech v polotovar nebo v hotový výrobek. Dřevo se tepelným způsobem různě upravuje. Spalování hoblin a štěpek se nyní mnohde označuje za zastaralé ničení suroviny. Zbytky dřeva se rozmělní a pak homogenizují a různě upravují, např. k vysoké odolnosti proti požáru atd. To vše není utopie budoucnosti, ale nynější skutečnost. např. v Linci v “Kompetenzzentrum Holz” firem Egger, Funder a Lenzing a s dodavateli jako je Agro Linz. Pro další financování je tam za čtyři roky k dispozici 156 mil. ATS, tedy 40 mil. ATS ročně. V tomto případě nejde o vývoj výrobků, ale o předkonkurenční výzkum. Pro majitele lesa a pro lesníka bude k hospodářskému přežití naprosto nezbytné tento technologický vývoj těsně následovat a uplatnit jej příslušným způsobem v prvovýrobě, aby se dosáhlo optimálních výnosů. Filozofie přírodě blízkého lesa se musí odrazit v produktech. Každý kus dřeva musí přijít ze závodu na stanoviště připraven k použití ve stavbě.

Holzkurier 16/01, Proch

MOTOROVOU PILOU LZE ODKORŇOVAT

Firma Prinz (Loosdorf) nabízí přídatné odkorňovací zařízení k jednomužné motorové pile. Pila musí mít minimální výkon 1,5 kW a lze ji uplatnit v místech, kde není k dispozici strojové odkorňování, nebo např. na špatně odvětvených stromech, nebo tam, kde je tlustá přischlá kůra. Zařízení odkorňuje v pruzích o šířce 4 nebo 12 cm.

Holzkurier 12/01, Proch

STÁTNÍ LESY BÁDENSKA-WÜRTTEMBERSKA MAJÍ PRODÁNO 90 % KALAMITNÍHO DŘEVA Z MOKRÝCH SKLADŮ

Smlouvy o odběru mají uzavřeny na 2 - 3 roky. Převážně jde o stálé odběratele, ale jsou i noví odběratelé, a to z Francie. Vyskladňování začalo letos v březnu. Do konce dubna si zákazníci odebírali zbytky zpracovávané kalamitní hmoty (250 tis. m3). Na místním trhu je stále ještě minimální poptávka po čerstvém dříví a státní lesy ji proto také netěží. Zemská lesní správa odhaduje, že lze v pozdním létě očekávat 1,5 mil. m3 dříví napadeného kůrovcem. Urychlenému zpracování této hmoty se bude věnovat maximální pozornost.

Holzkurier 16/01, Proch

NOVÁ OKNA PRO ERMITÁŽ (PETROHRAD)

(3800 nových oken za 30 mil. DEM bude ze sibiřského modřínu)

V roce 1997 navštívil světoznámou petrohradskou galerii Ermitáž, v níž je 2,7 mil. uměleckých děl nashromážděných po založení sbírky ruskou carevnou Kateřinou II., prof. dr. Layer (ředitel Průmyslové akademie skla, oken a fasád v Karlsruhe). Ten zjistil, že 230 let stará okna (o rozměrech 2,4 x 3,4 m) jsou ve velmi špatném stavu, což ohrožuje vystavená díla a dohodl s ředitelem Ermitáže (prof. dr. M. Piotrovski) založení podpůrného spolku. Do organizace se zatím přihlásilo 6 představitelů německých firem, které jsou specializovány na práce spojené s touto činností. V polovině února 2001 bylo ve Stuttgartu vystaveno původní okno a jeho nově zhotovená kopie. Nová okna mají být vyrobena v ruských podnicích ze dřeva sibiřského modřínu. K zasklení se má použít speciálního skla (Göthe Glas). Němečtí výrobci oken doufají, že budou mít možnost účasti na tomto velkém díle.

Holzkurier 12/01, Proch

PRÁVO V EKOLOGICKÉ POLITICE

Již v roce 1998 podepsali zástupci 39 států v dánském městě Aarhus dohodu UN-ECE 1, která upravuje přístupnost informací o stavu životního prostředí pro občany, účast občanů na rozhodování o věcech s ekologickým dosahem a možnost vymáhání přijatých rozhodnutí soudní cestou. Generální sekretář Spojených národů tehdy prohlásil, že jde o nejctižádostivější dokument v oblasti demokratizace ekologické politiky.

Ve státech Evropského společenství ani v Rakousku dosud nebyla tato dohoda ratifikována. Její začlenění do evropského práva se teprve připravuje, a teprve pak bude účelné promítnout ji do právních dokumentů jednotlivých států. Náročnost tohoto úkolu je ve velmi širokém pojetí obsahu příslušných informací. Rakouský zákon z roku 1993 sice zakotvuje povinnost informovat na požádání občany a jejich zájmové organizace o stavu životního prostředí a o prováděných nebo připravovaných opatřeních, ale vyžaduje určitý doplněk v oblasti aktivního poskytování bezplatných informací, zacházení s předloženými návrhy a zdůvodňování přijatých rozhodnutí. Totéž platí i pro vymahatelnost informací a účasti na rozhodování u soudu.

Toto doplnění jistě přinese zvýšený nárok na příslušné orgány státní správy, ale na druhé straně je možno očekávat, že dostanou od občanů a zájmových organizací bezplatně řadu potřebných informací, a vlastně tak vznikne i určitá bezplatná kontrolní instance. Přijatá rozhodnutí pak bude patrně veřejnost také lépe přijímat.

Österreichische Forstzeitung, 5/2001, Čk

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PŘIROZENÝCH LESNÍCH SPOLEČENSTEV

V ústavu pěstování lesů na vídeňské Univerzitě pro kulturu půdy byl vypracován model pro dynamickou simulaci potenciální funkční schopnosti přirozených lesních společenstev, které by nejlépe vyhovovaly jak přírodním podmínkám, tak cílům hospodaření. Na rozdíl od původního statického modelu, který zjišťoval pravděpodobnost výskytu 22 přirozených (nikoli přírodních) lesních typů v různých stanovištních podmínkách rakouských lesů, je dynamický model pojat komplexněji a přihlíží také ke konkurenční schopnosti jednotlivých dřevin na daném stanovišti. K tomu bylo samozřejmě nutno rozšířit vstupní informace, např. o směrodatnou odchylku průměrných měsíčních teplot a srážek, poměr C/N v nejvyšší 3cm vrstvě minerální půdy aj.

Každá konstrukce potenciální přirozené funkční schopnosti vegetace (PNV) používá metody analogických soudů a opírá se o data zjištěná na zbytcích kulturou málo narušených segmentů a o stanovištní a historický průzkum. Zvlášť obtížné je předvídat přirozenou funkční schopnost v kulturních jehličnatých porostech vzniklých druhotně zejména v nižších a středních nadmořských výškových pásmech. V tomto případě se konstrukce PNV utváří - poněkud zjednodušeně řečeno - “v hlavě příslušného odborníka” a je obtížně reprodukovatelná. Z toho vznikla snaha nahradit myšlenkový proces snadno přenosným počítačovým simulačním modelem. Konkrétní příklad využití v detailním pěstebním plánování bude uveden později.

Podrobnější informace: www.boku.ac.at/waldbau.

Österreichische Forstzeitung, 5/2001, Čk

RUMUNSKÁ VLÁDA ZASTAVILA OD 1. BŘEZNA 2001 VÝVOZ KULATINY ZE STÁTNÍCH LESŮ

Zákaz se však netýká existujících licencí, takže velcí exportéři mohou ve vývozu pokračovat. Protože však tuzemská zpracovatelská kapacita není s to zvládnout roční těžbu ve výši 17 mil. m3, je možné, že opatření bude opět zrušeno. Jeho zavedení sledovalo snížení cen kulatiny pro tuzemské pily.

Holzkurier 13/01, Proch

OPRAVDU NIC DOBRÉHO

si nelze myslet o “expertech”, kteří s veškerou vážností doporučili rakouské spolkové vládě, aby rozprodala státní lesy - soudí komentátor časopisu (zn. “Saufeder”). Zdůvodnění: štíhlý stát je nepotřebuje, daňoví poplatníci na tyto lesy zbytečně doplácejí. Dalo se očekávat, že se proti tomuto nesmyslnému, ale již medializovanému návrhu vláda důrazně ohradí, ale zaznělo jen to, že je věc teprve ve stadiu projednávání. Přitom je známo, jaký poprask způsobilo oznámení, že akciová společnost Rakouské spolkové lesy nabízí k prodeji převážně malé lesní pozemky o celkovém rozsahu 17 500 ha, protože musela od státu převzít jezera a potřebuje ozdravit svůj rozpočet. Už tehdy zaznívaly obavy o možnost rekreace v lese, o vstup do lesa, o zdroje vody a ochranu přírody. Ve skutečnosti šlo jen o maličkost, ale rozprodat všechny státní lesy? Tento návrh je prostě tak hloupý, že se o něm ani nedá vážně uvažovat.

Österreichische Forstzeitung, 5/20001, Čk

MYSLIVEC - NEPŘÍTEL NEBO POMOCNÍK?

Hlavním tématem valného shromáždění Hornorakouského spolku majitelů honiteb, které se konalo 17. března 2001 v Meggenhofen, byla problematika ekologicky orientovaného lesního a mysliveckého hospodářství. Předseda spolku Ing. J. Augustín přednesl záměr 150 majitelů převážně drobných lesů (o rozloze 20 - 115 ha) podílet se větší měrou na mysliveckém zákonodárství. Jde především o zrušení nuceného pronajímání honebního práva v družstevních honitbách, dále o možnost zakládání vlastních honiteb kooperací dvou nebo více majitelů lesních a zemědělských pozemků. O dosažení tohoto cíle spolek usiluje také žalobou u soudu EU ve Štrasburku.

Řada účastníků diskuse vyslovila názor, že musí dojít k užší spolupráci mezi majiteli lesů a myslivci, zejména z mysliveckých řad zaznělo, že obě strany musí více respektovat své argumenty - aby nedocházelo ani k neúnosným škodám na lese, ani k neúnosným stavům zvěře v některých lokalitách. Byl vysloven i názor, že za určitých okolností je v ekologicky citlivých lokalitách myslivec nejdůležitější osobou, která rozhoduje o zachování nebo obnově diverzity lesních ekosystémů. Podrobněji analyzoval situaci Prof. Dr. J. Sprk (BOKU Vídeň). Posoudil řadu známých argumentů obou stran, doporučil postupovat v zájmu lesa i zvěře zejména v lokalitách, kde je nutno obnovit smíšený les. Odmítl řešení pomocí oplocenek jako nesystémové a navrhl pro tato místa dočasnou silnou redukci zvěře. Stav zvěře musí být vždy přizpůsoben úživnosti honitby.

Österreichische Forstzeitung, 5/2001, Čk

VYUŽITELNOST VZORNÍKOVÝCH RŮSTOVÝCH MODELŮ V PRAXI

Prognostické modely odhadování vývoje lesních porostů a zajištění trvalé produkce dřeva se v Evropě tradičně opírají o růstové (výnosové) tabulky, konstruované pro stejnověké čisté porosty jednotlivých dřevin. V období zvýšených snah o zakládání smíšených a nestejnověkých porostů je proto nutno hledat za tyto modely vyhovující náhradu. Jednou z možností je použití jednotlivých stromů jako růstových vzorníků. V současné době je zadán EU-RTD-Pojekt “Implementing Tree Models as Forest Management-Tools (ITM)”, který využívá již dosažených výsledků na několika evropských lesnických vysokých školách a výzkumných ústavech.

Nevýhodou této metody zůstává skutečnost, že údaje o růstu jednotlivých stromů nelze vztáhnout na jednotku plochy. Naproti tomu mohou být informace o vlastnostech stromových vzorníků mnohem podrobnější, což je pro řešení některých prognostických úloh rovněž důležité. Další informace: hasenauedv1.boku.ac.at. Tel. 01/47654/4205, Fax DW-4242.

Österreichische Forstzeitung, 5/2001, Čk

SOUPRAVA PRO VYVĚTVOVÁNÍ CÍLOVÝCH STROMŮ NA MALOTRAKTORU

Na 13. konferenci KWF (Celle, září 2000) bylo předváděno zařízení pro vyvětvování stromů až do výše 12 m. Vyvětvování cílových stromů pro získání kvalitního oddenkového dříví je věnována v Německu trvale zvýšená pozornost. K dosavadnímu sortimentu nářadí, pomůcek a zařízení přibývá další. Jde v podstatě o zařízení umožňující pracovníkovi pohodlný a bezpečný výstup do požadované výšky, kde provede vyvětvení pneumatickými nůžkami.

Na malotraktoru s kloubovým řízením je na čelním sklopném rámu umístěna točnice s hydraulicky výsuvným teleskopickým žebříkem a pracovní plošinou, na zadní straně traktoru je uložen kompresor. Traktor s žebříkem sklopeným přes kabinu zajíždí k určenému stromu, který byl předem do výšky 6 m vyvětven ze země. Žebřík se opře o strom a vysune se do požadované výše; gumové válce brání poškození kůry stromu. Pracovní plošina se pohybuje pomocí lanového navijáku. Zařízení je používáno především pro vyvětvování douglasky. Vyvětvení do výšky 12 m včetně pojezdu mezi stromy trvá asi 6 - 7 min./strom.

Podle Forst & Technik 1/2001, Šve

FINSKO SIGNALIZUJE SNÍŽENÍ EXPORTU JEHLIČNATÉHO ŘEZIVA

Až donedávna dokázalo Finsko udržet velmi stabilní export jehličnatého řeziva a hoblovaných materiálů. Od února 2001 se však export snižuje, a to především do evropských zemí. Proti rekordnímu počátku minulého roku (leden - únor) se letos celkový export snížil o 3,8 % z 2,9 mil. m3 na 2,8 mil. m3. To vcelku není nijak tragické, neboť do zámoří se export zvýšil o 17,5 % na 740 tis. m3, ale do evropských zemí se snížil o 9,7 %, na 2,1 mil. m3. U Velké Británie představuje snížení - 16,7 % na 450 tis. m3, u Dánska - 10,9 % na 285 tis. m3, u Francie - 9,7 % na 280 tis. m3, u Holandska - 3,4 % na 280 tis. m3, u Německa - 23,5 % na 260 tis. m3. Na toto mimořádné snížení mají u Německa vliv především nové kapacity dřevozpracujících závodů. Je však zřejmé, že se konjunktura v Evropě přibrzďuje. Stabilní se jeví Itálie a ze zámoří nabízí větší možnosti Japonsko.

Holzkurier 13/01Proch