AKTUALITY Z DOMOVA

TLEJÍCÍ DŘEVO 2001

Mezinárodního sympozia Tlející dřevo 2001, pořádaného Ústavem ochrany lesů a myslivosti ve spolupráci s Pro Silva Bohemica a Moravským zemským muzeem v Brně ve dnech 31. 5. 2001 - 1. 6. 2001 se zúčastnilo více než 60 účastníků. Zastoupeni byli pracovníci výzkumu, státní správy lesů, ochrany přírody, LČR, s. p., školství i drobní vlastníci lesů. Fórum volně navazovalo na předchozí setkání Pro Silva Bohemica ve Vranově nad Dyjí v roce 1999.

V průběhu prvního dne sympozia byly probrány veškeré aspekty tlejícího dřeva jak v přednesených referátech, tak i v následných diskusích. Předmětem jednání byly prakticky veškeré otázky, týkající se nastoleného tématu. Od základní problematiky rozkladu dřeva, přes otázku biodiverzity až po praktické otázky vhodného množství a struktury dřeva ponechávaného v lese či metodiky a metod inventarizace tlejícího dřeva. Zdůrazněny byly ovšem i otázky estetické. Prezentováno bylo 13 referátů a řada diskusních příspěvků a posterů. V průběhu druhého dne pak byla díky podpoře Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny připravena exkurze do PR Jelení skok a PR Rakovecká bučina s praktickými ukázkami rozkladu bukového dřeva a metod inventarizace tlejícího dřeva. Z jednání sympozia bude vydán sborník referátů.

Dr. Ing. Libor Jankovský, FLD MZLU v Brně

ZAČALO MAPOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH STANOVIŠŤ

Před vstupem do Evropské unie čeká Českou republiku jedna z nejvýznamnějších povinností, plynoucích z evropské legislativy - vytvořit a uvést do praxe soustavu zvláště chráněných území evropského významu, nazvanou NATURA 2000.

Česká republika musí před vstupem do EU stihnout podrobně zmapovat své území a zjistit, kde se vyskytují vybrané typy přírodních stanovišť a vybrané druhy rostlin a živočichů, chráněné v zájmu EU. Dalším krokem je předložení tzv. národního seznamu území, navržených do soustavy NATURA 2000, Evropské komisi a po jeho schválení pak povinnost tato chráněná území vyhlásit a důsledně chránit.

Vytváření soustavy NATURA 2000 je prvořadým úkolem Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v oblasti mezinárodní spolupráce. V roce 1999 byla AOPK ČR Ministerstvem životního prostředí jmenována národním koordinátorem procesu vytváření soustavy NATURA 2000 v ČR. Zkušenosti západoevropských zemí, které mají s vytvořením soustavy NATURA 2000 velké problémy, potvrdily, že je velmi nebezpečné tuto oblast podceňovat, neboť to s sebou nese riziko vyšších dodatečných nákladů i personálních požadavků.

Počátkem tohoto roku zahájila AOPK ČR dosud nejrozsáhlejší akci v rámci přípravných prací - mapování přírodních stanovišť po celém území ČR. Zajistit a v terénu ověřit starší a novější údaje o lokalitách více než 250 druhů rostlin a živočichů není možné bez pomoci botaniků, zoologů a profesionálních i dobrovolných ochránců přírody - do mapování se dosud zapojilo přes 200 odborníků z univerzit, Akademie věd a dalších odborných institucí. Finanční prostředky uvolňuje Ministerstvo životního prostředí. Předpokládá se, že mapovací akce potrvá tři vegetační sezóny a plynule na ni naváže navrhování území v terénu a jejich projednávání s vlastníky pozemků.

NATURA 2000 se po svém dobudování stane kvalitativně novou soustavou chráněných území evropského významu, která bude přínosem České republiky pro celoevropské přírodní dědictví. Měla by zkvalitnit dosavadní ochranu přírody a zároveň zavést do tohoto oboru princip dohod s vlastníky pozemků o činnostech, vykonávaných nad rámec běžného hospodaření, včetně úhrady za jejich plnění. Údaje získané při mapování v neposlední řadě přispějí ke zjištění aktuálního stavu ohrožených druhů a zajištění nezbytných opatření pro jejich ochranu. Hlavním cílem celého procesu je informovanost o nové soustavě zvláště chráněných území v České republice: aby veřejnost věděla co je smyslem soustavy NATURA 2000 pro ochranu naší přírody a pro každého z nás.

Podle tiskové zpravy, redakce
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kališnická 4-6, 130 23 Praha 3
Pro další informace kontaktujte Mgr. Věru Hlouškovou,
telefon: 0603 888 053, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GENETICKÁ OCHRANA SMRKU ZTEPILÉHO

Genetická ochrana dílčí populace smrku ztepilého, byla předmětem vědecké konference polských lesníků, která se uskutečnila dne 29. 6. 2001 na lesní správě (nadlesnictwo) Visla (Polsko).

Byly zde na vědeckém podkladu prezentovány cíle a dosažené úspěchy polských lesníků v oblasti genetiky lesních dřevin s důrazem na smrk ztepilý, zejména na jeho místní, vysoce kvalitní dílčí populaci známou pod názvem “istebnianský smrk”. Vědeckým výzkumem této populace smrku se dlouhodobě zabývají vědci a lesníci jak z Polska, tak ze Švédska a Norska.

Součástí programu byla návštěva smrkových lesních porostů a oficiální otevření regionální luštírny a skladovacích prostorů lesních semen v rámci lesní správy Visla. Toto moderní zařízení v hodnotě asi 15 mil. Kč je umístěno v přímé návaznosti na lesní školku a je určeno pro zásobování geneticky kvalitním semenem smrku dalších osmi lesních správ v oblasti Slezských Beskyd. Důležitou funkci tohoto zařízení je, že bude sloužit jako banka osiva istebnianského smrku.

Konference byla organizována Regionálním ředitelstvím státních lesů v Katovicích ve spolupráci s Lesnickou fakultou Zemědělské akademie v Krakově. Akce se zúčastnili kromě domácích lesníků a vědeckých pracovníků také pracovníci z oblasti genetiky z Ukrajiny, Slovenska, Norska, Švédska a Německa. Celá akce, jejíž realizací byla pověřena lesní správa Visla, proběhla na vynikající odborné, ale i společenské úrovni a prezentovala vysokou úroveň polského lesnictví. Jako host se této konference zúčastnil lesní správce z LS Jablunkov.

Na oblast “istebnianského” smrku v Polsku navazují v České republice rovněž Slezské Beskydy (východní část přírodní lesní oblasti 40. Moravskoslezské Beskydy) patřící pod Lesní správu Jablunkov. Je vysoce pravděpodobné, že výše zmiňovaná populace smrku se rovněž nachází na území Lesní správy Jablunkov a mohla by být předmětem zájmu i našich odborníků.

Ing. Gustav Beiger, lesní správce LS Jablunkov

LESNICKÁ PUBLIKACE NA INTERNETU

Na internetu se objevila publikace Ing. Milana Košuliče st. nazvaná “Ke kritice těžby cílových tlouštěk”. Je reakcí na knihu profesora Zdeňka Polena “Výběr jednotlivých stromů k obnovní těžbě v pasečném lese”, vydanou nakladatelstvím Lesnická práce v roce 1999. Elektronická verze je k dispozici na adrese - http://tct.hyperlink.cz. Přístup je možný také přes lesnicko-dřevařský server Silvarium - http://www.silvarium.cz, kde je umístěna v rubrice “Informační servis”.

Redakce