SNĚM LESNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Jan Kozel

V pátek 22. června letošního roku se v konferenčním centru SILVIA v Hradci Králové konal IV. Sněm lesníků České republiky. Jednání s tématem “Lesy pro veřejnost a veřejnost pro lesy” bylo zaměřeno na zlepšení obrazu lesního hospodářství před veřejností. Akci společně uspořádaly - Česká lesnická společnost, Česká jednota lesnická a Národní lesnický komitét.

Setkání zahájil jménem pořadatelů Ing. Vladimír Krečmer, CSc., který zmínil mj. skutečnost, že začleňování víceúčelového nakládání s lesy do hospodářského systému lesního hospodářství je světovým trendem.

UMĚNÍ KOMUNIKACE

Jako první z referujících vystoupil generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Hradec Králové, Ing. Jiří Oliva. Vyzdvihl důležitost neustálé komunikace s veřejností jak laickou, tak odbornou. Mj. řekl: “... Pokud přijmeme skutečnost, že veřejnost je nejméně z padesáti procent vlastníkem každého lesa bez ohledu na jeho majitele, pak nám musí být jasné, že k velmi důležitým lesnickým dovednostem musí patřit umění vysvětlit a zdůvodnit průběh, výsledky a cíle lesnického konání. Vysvětlování nesmí být vedeno v bojovém duchu a ve stylu výhružek, ale korektními formami komunikace. Je zřejmé, že celá řada problémů, které tíží lesníky je přímo spjatá s nedostatečnou úrovní komunikace s veřejností, mezi kterou se řadí i ekologičtí aktivisté. Jmenovat lze přemnožení lýkožrouta smrkového na Šumavě, nedostatečnou spotřebu dřeva, nebo i prestiž lesnického stavu, po které voláme. Právě společenská prestiž lesníků je odrazem, určitou zpětnou vazbou, úrovně komunikace nás lesníků s okolní společností. Je na nás, abychom své názory a požadavky co nejlépe formulovali a dokázali je prosadit. Dnešní Sněm lesníků je příležitostí k vzájemnému obohacení o zkušenosti nabyté v této oblasti...”

NEDOSTATEČNÁ INFORMOVANOST VEŘEJNOSTI

Ředitelka odboru rozvoje lesního hospodářství Ministerstva zemědělství České republiky, Ing. Andrea Pondělíčková přednesla příspěvek nazvaný “Výbor pro komunikaci odvětví lesního hospodářství s veřejností - záměr a realizace”. “...Koncepce lesnické politiky, přijatá v lednu 2000 vymezuje i v oblasti poradenství a osvěty úkoly, které je potřeba splnit před vstupem do EU. Jde zejména o zlepšení vztahu veřejnosti k lesu a lesnímu hospodářství; zvyšování úrovně odborné informovanosti vlastníků lesů; zintenzivnění aktivní komunikace lesníků s veřejností se zaměřením na mladou generaci; posilování vědomí odpovědnosti za stav lesů u vlastníků i lesníků a ve veřejnosti obecně; posilování společenské prestiže lesníků a zaměstnanců státní správy lesů.

Koncepce konstatuje, že seznamování veřejnosti s významem lesů a jejich současným stavem, s úkoly a výsledky LH a myslivosti, stejně jako s přednostmi dřeva jako suroviny, materiálu i energetického zdroje je dosud nedostatečné. Této neinformovanosti pak mohou využívat různé lobbující skupiny, kterým se v řadě případů daří ovlivňovat veřejné mínění ve prospěch svých zájmů. Ty jsou mnohdy v rozporu nejen se zájmy trvale udržitelného LH a navazujících oborů, ale i se zájmy celospolečenskými. Je zde však uveden fakt, že MZe jako ústřední orgán státní správy lesů nemá a zřejmě nebude mít v dohledné době dostatek finančních prostředků na organizování celostátní propagační kampaně, jejímž cílem by mělo být vysvětlování významu lesů, hospodaření v nich a přiblížení výsledků LH a myslivosti široké veřejnosti. Tyto aktivity by měly hradit stejně jako v jiných resortech podnikatelské subjekty...”

Účastníky Sněmu pozdravil jménem ministra životního prostředí ČR jeho náměstek Ing. Josef Běle, CSc., a připomněl, že v řadě případů, které se staly mediální záležitostí byla úloha komunikace s veřejností podceněna. I proto je její rozvoj důležitou součástí aktivit v lesním hospodářství i v ochraně přírody. Vyslovil přesvědčení, že jednání Sněmu prohloubí spolupráci lesníků s ochránci přírody.

Na Sněmu zazněly i referáty Ing. Zdeňka Petříka z Městských lesů Hradec Králové - “Prezentace aktivit v oblasti komunikace s veřejností”, doc. Ing. Luďka Šišáka, CSc., z Lesnické fakulty ČZU v Praze - “Problematika financování veřejného zájmu na lesích - diferenciace vlastnictví”, Ing. Jaromíra Vašíčka, CSc., “Evropská legislativa ve vztahu k zabezpečování veřejného zájmu”, Ing. Lidmily Kudrleové (FLD MZLU Brno) - “Požadavky návštěvníků lesa”. Příspěvek přednesl také zástupce Klubu českých turistů, RNDr. Václav Hovorka - “Zájmy veřejnosti na poskytování služeb lesního hospodářství”. Projektu “Stromy milénia” se věnoval Jiří Junek z VÚLHM. K některým z nich se podrobněji vrátíme v dalších vydáních Lesnické práce.

TERÉNNÍ EXKURZE

Exkurze se konala v lesích obhospodařovaných Městskými lesy Hradec Králové a na správním území Lesů ČR, s. p. Pracovníci představili přímo v porostech výsledky své snahy o plné využití rekreačního potenciálu příměstských lesů. Městské lesy, jež 1. 7. 2001 oslavily deset let od svého vzniku, vybudovaly řadu odpočinkových zařízení a prostřednictvím svých pracovníků se snaží působit na návštěvníky lesa vysvětlováním lesnické činnosti. Významnou součástí jejich osvětového působení je i prevence proti aktuálnímu nebezpečí ze strany neukázněných návštěvníků lesa - vzniku lesních požárů.

V revíru Vysoká na lesní správě Choceň, nacházejícím se také v příměstské oblasti Hradce Králové, zhlédli účastníci Sněmu část naučné stezky Koliba. Lesní naučná stezka s 11 zastaveními seznamuje návštěvníky se způsoby hospodaření v lesích, místními lesními dřevinami, rostlinami a živočichy a je součástí koncepce LČR v souladu s realizací Programu 2000.

ZÁVĚR

Pořadatele poněkud zaskočil poměrně malý zájem o Sněm (50 zúčastněných), přesto je diskutované téma pro celé lesní hospodářství velmi významné. Není však jisté, zda cesta služeb poskytovaných veřejnosti ve formě předvedené na terénní exkurzi je dostatečná. Bezpochyby přispívá ke zlepšení rekreační funkce lesa a informovanosti jeho návštěvníků, ale jde o výrazně nadstandardní formu působení na veřejnost, velmi závislou na hospodářských výsledcích správních subjektů a nepřinášející zvýšení poptávky po dřevěných výrobcích. Právě tato skutečnost je vzhledem k ochraně životního prostředí jako celku velmi znepokojivá. Je zřejmé, že propagací rekreačních a dalších mimoprodukčních funkcí lesa nedosáhne lesní hospodářství svého prioritního cíle - ekonomicky efektivní produkci ekologicky nezávadné přírodní suroviny - dřeva, což je také nezpochybnitelným veřejným zájmem. Ve většině lesů je prvořadá jejich hospodářská dřevoprodukční funkce, která je i nositelem všech ostatních, z hlediska lidské společnosti stejně nezbytných, funkcí lesa a veřejnost by se s tím měla ztotožnit. Proto je nutná výrazná propagace spotřeby dřeva, výrobků z něj, spolupráce s dřevozpracujícím průmyslem a navazujícími činnostmi cíleně podněcující vyšší zájem o tyto produkty. Nastoupená cesta komunikace lesníků s veřejností by měla být více zaměřena i na tento “tržní rozměr”.