OBNOVA LESA DUBOVÝMI SÍJEMI

Ing. Pavel Urban - Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Praha

Při dodržování § 24 odst. 2 zákona číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a o plnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., se často setkáváme s problémem plynoucím z povinnosti zajištění lesního porostu do sedmi let od vzniku holiny (§ 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb.) při zastoupení listnatých melioračních a zpevňujících dřevin. Vzhledem k větší náročnosti na pěstování listnatých dřevin, tlaku zvěře a dalším vlivům okolního prostředí, je lhůta pro zajištění často na žádost vlastníka lesa prodlužována.

Lesní hospodářský celek (LHC) Nouzov zaujímá přibližně 4 500 hektarů lesa a spadá do přírodní lesní oblasti 8 - Křivoklátsko a Český kras. Geologické podloží tvoří převážně břidlice a droby. Z pedologického pohledu jsou nejvíce zastoupeny kambizemní půdní typy, časté jsou chudé kamenité půdy. Místní podnebí je charakterizováno klimatickým okrskem mírně teplým, suchým s mírnou zimou. Nejvíce zastoupené HS jsou 25, 45, 23, 22, převládajícími soubory lesních typů jsou 2K - kyselá buková doubrava, 2M - chudá buková doubrava, 2S - svěží buková doubrava, 3B - bohatá dubová bučina.

VYUŽITÍ BOHATÉ ÚRODY ŽALUDŮ

Náročnost obnovy a pěstování listnatých melioračních a zpevňujících dřevin je všeobecně známa. Po zalesnění zpravidla následuje šok z přesazení, kdy listnatá sazenice “sedí” po výsadbě dva až tři roky, než obnoví svůj kořenový systém a následuje fáze intenzivnějšího terminálního přírůstu a odrůstání tlaku buřeně. Pokud není výsadba listnatých dřevin oplocena, je často vystavena tlaku zvěře a tato fáze se prodlužuje o další dva až tři roky. Na živnějších stanovištích často dochází k rychlému zabuřenění, po kterém následuje velmi drahá a zdlouhavá ochrana proti buřeni ožínáním, nebo herbicidními postřiky (Roundup, Fusilade atd.), v některých případech i dvakrát za rok.

Při silném semenném roku dubu zimního v roce 1997 a 1998 jsme využili bohaté úrody žaludů. V říjnu 1997 jsme po ošetření žaludů fungicidním přípravkem (Dithane M45) vyseli vždy dva žaludy do jamky v připravené půdě ve sponu 1 x 0,35 m (na stopu) do hloubky 2 - 4 cm. Výsev bylo nutné vzhledem k vysokým stavům černé zvěře oplotit. Totéž jsme opakovali na podzim v roce 1998, kdy však přes zimu došlo k vážnému poškození síje myšovitými hlodavci. Poškození způsobené hlodavci pod sněhem bylo téměř 80 %. Riziko znehodnocení myšovitými hlodavci v zimě je velké, proto jsme upustili od podzimních síjí a vyséváme zásadně na jaře.

Ošetření a dynamika růstu

Žaludy po ošetření fungicidním přípravkem skladujeme ve venkovním krechtu pod smrkovým klestem ve vrstvě do 40 cm, aby nedocházelo k zahřívání a následnému klíčení. Před agresivní buření jsme oseté plochy ošetřili celoplošným postřikem Roundupu před rašením pupenů (pupeny nesmí být naprasklé), nebo před vzcházením žaludů. V případě nedostatku času a pracovních sil jsme aplikovali celoplošný postřik přípravku Fusilade na list během vegetační doby. Výsledky dubové síje byly velmi zajímavé. V prvním roce po výsevu dosahovaly semenáčky výšky nadzemní části od 10 do 25 cm. V druhém roce po výsevu to již bylo od 25 cm do 50 cm a ve třetím roce již většina jedinců dosahovala výšky 70 cm a více. Kultura byla zajištěná již třetím rokem po výsevu. Ve čtvrtém roce dosahovala většina sazenic výšky kolem 130 cm. Hustota kultury při použití dvou žaludů v jamce a sponu 1 x 0,35 m je velká (při 100% vzcházivosti 60 tis. ks/ha), proto doporučujeme spon výsevu žaludů v řádku zvětšit na 1 x 0,70 m.

TECHNOLOGIE SÍJÍ

Vysévat žaludy doporučujeme na jaře (březen, duben), podzimní výsevy jsou ohroženy poškozením myšovitými hlodavci. Žaludy ošetřené fungicidním přípravkem (Dithane M45) vyséváme do připravené půdy, nejlépe do naoraných, nebo zraněných pruhů ve sponu 1 x 0,70 m. Vkládáme dva žaludy do jamky hluboké 2 - 4 cm. Spotřeba žaludů při sponu výsevu 1 x 0,35 m se pohybuje okolo 200 kg/ha, při použití sponu 1 x 0,70 m je 120 kg/ha. Před vzcházením žaludů v období jarního růstu trav a buřeně aplikujeme celoplošně postřik herbicidem (Roundup). Pokud není tráva a buřeň dostatečně vyvinuta a již vyrašily první žaludy, ošetříme síji selektivním herbicidem (Fusilade) - postřikem na list. Při úspěšné aplikaci herbicidů síje neožínáme. Síje postřikujeme herbicidy pouze na začátku jara, kdy ještě nedochází k praskání pupenů dubových semenáčků. Tato fáze je nejdůležitější pro úspěšnost celého postupu. Vhodnější je používat herbicidy s menší kvalitou smáčedla (modrý Roundup Klasik než žlutý Roundup Biaktiv), kdy může dojít k ulpění herbicidu na terminálních pupenech semenáčků a následně při rašení k částečné retardaci.

ZÁVĚR

Velmi rychlé zajištění kvalitní listnaté kultury v třetím roce po výsadbě, značná úspora nákladů v pěstební činnosti až o 60 % oproti klasickému postupu zalesnění dvouletou sazenicí, menší náročnost na využití pracovních sil a další jsou nesporné výhody předurčující obnovu lesa dubovými síjemi k používání ve větším rozsahu. Určitou nevýhodou je bezpodmínečná nutnost veškeré síje oplocovat vzhledem k vysokým stavům černé zvěře a jí způsobeným škodám.