ZMĚNA NORMY PRO SADEBNÍ MATERIÁL LESNÍCH DŘEVIN

Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.

V dubnu 1998 vstoupila v platnost nová česká technická norma ČSN 482115 - sadební materiál lesních dřevin, která upřesnila rozměry sadebního materiálu uvedené v příloze č. 7 vyhlášky MZe č. 82/1996 Sb. a zavedla pojem standardní sadební materiál. Norma přiblížila Českou republiku k zemím Evropské unie, neboť její zpracovatelé vycházeli z tehdy platných směrnic EU 66/404/EHS a 71/161/EHS.

I když používání rozměrů sadebního materiálu v souladu s touto normou není obecně povinné, přistoupily Lesy ČR, s.p. k aplikaci této normy do provozní praxe jako první ze subjektů hospodařících v lesích, a to od jarního období roku 2001. Uvedený rok byl zároveň považován za rok náběhový. S vědomím možných problémů při uplatňování řady nových skutečností v rámci zavádění této normy do provozní praxe, byla mezi Sdružením lesních školkařů ČR a pracovníky ředitelství LČR, s.p. zahájena již na podzim 2000 intenzivní diskuse s cílem vyjasnit celou řadu pojmů, a tak předejít možným problémům. Do této diskuse se záhy zapojili také tvůrci normy. Výsledkem celého dění bylo zpracování komentáře k normě, který se ukázal jako velmi potřebný, současně v předjaří proběh-la řada školení jak pro školkaře, tak pro pracovníky LČR, s.p. Ačkoliv byl ponechán pro školkaře jak časový prostor k náběhu na tuto normu, tak byl dopracován vysvětlující komentář k normě, ukázalo se, že její uplatňování v provozní praxi je mnohem náročnější, než byl kdokoliv schopen předem odhadnout.

HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ

V průběhu jarního období 2001 byly shromažďovány poznatky a zkušenosti se zaváděním této normy do provozní praxe na straně školkařů, tvůrců normy a Lesů ČR, s.p. Následovala další řada jednání a výměny stanovisek s cílem najít optimální řešení pro podmínky ČR tak, aby byla akceptovatelná všemi zúčastněnými stranami - pěstiteli sadebního materiálu, vlastníky lesů. Z hlediska formálního zpracování změn bylo na základě jednání s Českým normalizačním institutem rozhodnuto vydat “změnu č. 1 ČSN 482115” a tuto změnu pokud možno připravit před jarní sezónou 2002. Poslední široce obsazené jednání ke změně této normy proběhlo 13. 12. 2001 na Ministerstvu zemědělství, kde byly projednány a uzavřeny poslední připomínky k návrhu změny. Výsledkem tohoto jednání byl souhlas všech zúčastněných s konečným zněním “změny č. 1 ČSN 482115”.

ZMĚNA ČSN

“Změna č. 1 ČSN 482115” obsahuje především tyto důležité skutečnosti:

- Byly provedeny úpravy v tabulce 1A (rozměry standardních semenáčků, sazenic a poloodrostků) - přibyla výšková třída u sazenic 51-70 cm, změnily se minimální tloušťky kořenových krčků u některých druhů dřevin.

- Upřesnily se některé parametry kořenového systému uvedené v tabulce 2.

- Ze všech v normě popisovaných znaků sadebního materiálu (tyto budou používány pro komplexní hodnocení kvality sadebního materiálu) byly vylišeny tzv. znaky neopomenutelné.

- Byly doplněny popisy nadzemních částí sadebního materiálu (včetně nákresů), které jednoznačně specifikují standardní sadební materiál, a řeší tak dosud časté spory o kvalitě (největší význam má u listnáčů).

- Upřesňují se způsoby měření parametrů sadebního materiálu a stanovují povolené tolerance.

- Upřesňuje se označování způsobu pěstování sadebního materiálu (pěstební vzorce).

V současnosti Parlament České republiky projednává vládní návrh zákona “o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin”, který zapracovává do národní legislativy ČR Směrnici Rady č. 99/105/ES z 22. prosince 1999. Bude-li tento zákon schválen, dojde ke sladění legislativy ČR se zeměmi EU v oblasti obchodování s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Součástí této právní úpravy pak bude také stanovení minimálních kvalitativních znaků sadebního materiálu (ve vyhlášce k tomuto zákonu). Lze předpokládat, že základní kvalitativní znaky budou převzaty právě z této upravené normy ČSN 482115. Touto právní úpravou se také konečně ukončí současná dvoukolejnost v posuzování kvality sadebního materiálu, která je dána existencí jednak vyhlášky MZe č. 82/1996 Sb. (přílohy č. 7), jednak existencí ČSN 482115.