ČSN 482115 SADEBNÍ MATERIÁL LESNÍCH DŘEVIN

Antonín Jurásek

Česká technická norma ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin - byla vydána v roce 1998 a specifikovala aktuální potřebu lesního hospodářství v ČR na standardní výsadbyschopný sadební materiál. Při praktickém použití normy v dodavatelsko-odběratelských vztazích, tj. mezi lesními školkaři a vlastníky lesa (nebo dodavateli pěstebních prací), vznikla potřeba některé pasáže normy blíže specifikovat nebo je doplnit.

Proto jsme v roce 2001 ve spolupráci se zainteresovanými organizacemi připravili úpravu této normy a zpracovaný text předali Českému normalizačnímu institutu k publikování. Výčet nejpodstatnějších doplňků a změn normy byl již publikován v Lesnické práci 2/2002 v příspěvku Ing. Pavla Kotrly, Ph.D., “Změna normy pro sadební materiál lesních dřevin”, není proto nutné je zde opakovaně uvádět.

ÚPRAVA NORMY JE K DISPOZICI

Za podstatné považujeme, že tato úprava normy je již k dispozici pro praktické využití. Český normalizační institut ji v dubnu 2002 vydal pod názvem: Změna 1 ČSN 482115 - Sadební materiál lesních dřevin. V tomto vydání jsou uvedena všechna ustanovení normy, u nichž došlo ke změnám, nejedná se tedy o kompletní znění normy. V současné době je proto nutné mít k dispozici nejen tuto změnu normy, ale i původní text ČSN 482115. I když se podle našeho názoru podařilo vydáním “Změny 1” vyřešit nejpodstatnější problémy při hodnocení standardů kvality sadebního materiálu, považujeme za účelné zpracovat písemný komentář vysvětlující některá původní a nově upravená ustanovení normy. Proto připravujeme vydání “Komentáře ČSN 482115”, který bude obsahovat text normy včetně úprav (“Změna 1”) a vysvětlující text k některým ustanovením. Předpokládáme, že tato publikace by mohla v ČNI vyjít v nejbližších měsících.

Za kolektiv autorů normy:
Ing. Antonín Jurásek, CSc.
VÚLHM VS Opočno, 517 73 Opočno