SVĚDECTVÍ MAP

Jan Pinec

Lesnická fakulta ČZU v Praze spolu s ÚHÚL v Brandýse nad Labem, Vojenským zeměpisným ústavem v Praze a Státním ústředním archivem v Praze, za přispění MZe ČR vydala publikaci svědectví map. Editorem byl Ivan Roček. Staré mapy byly u nás archivovány v šlechtických sbírkách jako doklad jejich rodového pozemkového majetku a nyní jsou uloženy většinou v málo přístupných státních archivech. Proto sběratelství těchto map nemá u nás takovou publicitu jako bibliografie nebo exlibristika, která se stala od 20. let minulého století evropským fenoménem.

Zásluhou prof. Ing. Ivana Ročka, CSc. se dostalo zájemcům souborné reprezentační dílo Svědectví map. Zahrnuje třináct vybraných map z depozit Státního ústředního archívu a Ministerstva vnitra ČR.

HISTORIE STÁTU NA MAPÁCH

Ročkova editorská logicky vyvážená kartografie z různých oblastí republiky dokumentuje na listech 64x36 cm dobu a českou krajinu a technickou vyspělost našich zeměměřičů, ale i cizojazyčnost naší země, ba i jaké množství dřeva se těžilo v brdských lesích aj. Pro lepší pochopení u jednotlivých map je přiloženo stručné vysvětlení i v němčině a angličtině. Z přelomu 16. a 17. stol. je mapa dobříšského panství. Za mapami lesů Kladska a sporných lesů města Heřmanův Městec ze 17. století je zařazena mapa panství Dymokury s českým textem a dál následuje náčrt lesů a polí Zákup na panství velhartickém. Latinsky je popsán text vytyčovací mapy hranic mezi moravskou Strážnicí a slovenskou Skalicí, německý popis doplňují české názvy měst. Proměňující se brdské lesy ukazují mapy lesů Baština, Bučina a Pleševec (1726-1748). Mapa zádušních lesů Zbraslavice je ukázkou častého soupisu na tomto panství. Z oblasti Šumavy je mapa cest z Vimperka a Kašperských hor do Pasova z 18. stol. a schematická mapa krumlovského panství švábských Eggenbergů, usídlených v Čechách od r. 1623. Sňatkem s Janem Adolfem Schwarzenbergem s Marií Arnoštkou Eggenbergovou přešlo krumlovské panství do nástupnického vlastnictví rodu Schwarzenbergů. Mapa okolí říčky Teplé z r. 1803 zobrazuje tehdejší zástavu lázní Karlových Var.

Je nutno ocenit i odbornou spolupráci PhDr. Jana Beránka, PhDr. Igora Němce, DrSc., rovněž reprodukci map ÚHUL Brandýs nad Labem.