AKTUALITY

Z KOALIČNÍ DOHODY MEZI ČSSD A KOALICÍ

Hospodářský rozvoj

Smluvní strany se zavazují realizovat společnou národohospodářskou strategii, která bude směřovat k dlouhodobě udržitelnému hospodářskému růstu s cílem přiblížit se vyspělým zemím v základních hospodářských ukazatelích.

Smluvní strany se zavazují zpracovat a postupně realizovat komplexní plán revitalizace regionů severní Morava a severozápadní Čechy.

Smluvní strany se zavazují novelizovat dlouhodobou energetickou koncepci. Při volbě energetických zdrojů se zaměří na zdroje tuzemské a při jejich výběru budou respektovat oprávněné požadavky životního prostředí a rozšiřovat využití alternativních a obnovitelných energetických zdrojů.

Zemědělství a rozvoj venkova

Smluvní strany konstatují, že základním cílem v oblasti zemědělství je optimalizovat a stabilizovat rozměr a ekonomickou pozici zemědělství tak, aby bylo schopno ve venkovském prostoru plnit funkce produkční, environmentální a sociální. K dosažení tohoto cíle se smluvní strany zavazují:

- Prostřednictvím “Programu obnovy venkova” podpořit harmonický rozvoj venkovských oblastí, včetně krajových a lokálních specifik.

- Systémem podpor a dalšími opatřeními umožnit spravedlivou soutěž českých zemědělců v evropském konkurenčním prostředí.

- Dokončit harmonizaci právních předpisů, nutných pro plnohodnotný vstup českého zemědělství do EU v první vlně.

- Obhajovat produkční kvóty pro jednotlivé komodity navržené v pozičním dokumentu a rovný přístup v přiznání přímých plateb a zdrojů na rozvoj venkova.

Veřejné finance a daně

Smluvní strany považují konsolidaci veřejných financí za nezbytnou podmínku pro udržitelný střednědobý hospodářský růst a pro úspěch procesu vedoucího k rychlému vstupu do EU a následnému splnění kritérií pro připojení k jednotné evropské měně euro. Konečným cílem tohoto úsilí by měla být dlouhodobě vyrovnaná soustava veřejných rozpočtů. Za nezbytnou podmínku dosažení takového cíle považují obě smluvní strany přípravu a zahájení reformy systému veřejných financí v letech 2003 - 2006 tak, aby saldo veřejných rozpočtů v roce 2006 nepřekročilo hodnotu v rozmezí 4,9 - 5,4 procenta HDP.

Ochrana životního prostředí

Smluvní strany konstatují, že budou podporovat udržení a zkvalitnění účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí. Zavazují se, že se zasadí v Parlamentu ČR o ratifikaci Aarhuské úmluvy o účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí.

Smluvní strany se zavazují předložit a v Parlamentu ČR prosadit zákonnou úpravu pro jednotlivé národní parky (NP) s vyloučením možnosti jejich plošného zmenšení - jejich hranice bude odpovídat dnešnímu stavu. Tato úprava nepřipustí převod správ CHKO a NP na kraje.

Podle Lidových novin, redakce

INFORMACE O VEŘEJNÝCH PODPORÁCH

Začátkem letošního roku vznikl na útvaru lesnické politiky VÚLHM v Jílovišti - Strnadech materiál o možnostech veřejných podpor s vazbou na lesní hospodářství a dřevozpracující průmysl v roce 2002, který má charakter informačního zdroje nejen pro všechny zájemce z řad majitelů a správců lesa všech forem vlastnictví, ale rovněž pro další okruhy subjektů vykazující určitý vztah k lesům, lesnímu hospodářství a zpracování lesních produktů i pro potenciální subjekty zaměřené na obchodní činnost a služby, které na lesní prvovýrobu navazují. Tato publikace je volně ke stažení z internetových stránek Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti na adrese: http://www.vulhm.cz/utvary/ulp/index.htm

VÚLHM, Jakubec

SEMINÁŘ “MYSLIVOST A EKOLOGIE 2002”

V pořadí druhý z letošních celostátních mysliveckých seminářů organizovaných Českomoravskou mysliveckou jednotou se uskutečnil ve dnech 21. - 22. 6. v Hranicích na Moravě. Na přípravě semináře se dále podílely MZe ČR, MŽP ČR, Vojenských lesů a statků (VLS) ČR, s. p. Praha, VLS ČR, s. p. - divize Lipník n. Bečvou, LČR, s. p. - LZ Židlochovice a Okresní myslivecký spolek ČMMJ Přerov. První den účastníci vyslechli 14 z 24 referátů uvedených ve sborníku, druhý den se konala exkurze do režijní honitby VLS - divize Lipník n. B.

Sborník referátů obsahuje následující pří-spěvky: Co je dnes ekologické, bude časem i ekonomické (J. Hromas), Kvalita přírodního prostředí a zvěř (J. Simon), Ekologické aspekty myslivecké politiky ČR (F. Fejfar), Elementární diference ekologie a myslivosti (J. Pintíř, F. Havránek, K. Bukovjan), Význam moderní myslivecké vědy pro rozvoj myslivosti a rozvíjení její důležité funkce při ochraně přírody (M. Vodňanský), Ekosystémový přístup k hospodaření se zvěří (V. Hanzal), Výuka myslivosti na Střední lesnické škole v Hranicích (M. Kutý), Diskuse o zvěři jsou o její potravě (J. Mlčoušek), Zkušenosti s realizací ekologických programů (M. Vach), Vztahy zvěře ke kulturním rostlinám, plevelným rostlinám a úhorům v polních honitbách (F. Libosvár), Zelené úhory v EU - nová naděje pro budoucnost drobné zvěře (J. Feuereisel), Pozice predace v ekologickém a mysliveckém pojetí (J. Pintíř, M. Šálek, P. Marhoul), Veľké šelmy v slovenských Karpatoch z pohľadu ekonomiky a ekologizácie poľovného hospodárstva (P. Hell, J. Gašparík), Ekologické principy hospodaření s šelmami (P. Koubek, J. Červený), Ekosystémově i v myslivosti (J. Jirát), Myslivost a ekologie v honitbách LZ Židlochovice (P. Forejtek), Myslivost a ekologie při komplexním hospodaření v krajině (R. Urbanec), Agroenvironmentální monitoring a jeho využití v myslivosti (F. Havránek, K. Bukovjan, J. Pintíř), Úpravy biotopu pro koroptev polní v k. ú. Milešín (I. Mühlhansl), Úpravy biotopu ve vztahu k vlastníkům půdy (J. Odehnal), Sledování forem rtuti v tkáních zaječí zvěře (Lepus europaeus Pall.) v různě zatížených ekosystémech (K. Bukovjan, J. Svobodník, F. Havránek), Potřeba vody pro zvěř v některých agroekosystémech (F. Zabloudil, M. Vodňanský), Doprava - jeden z negatívnych faktorov pre zver (J. Herz), Myslivost a ekologie ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá (J. Jeniš).

Zájemci o sborník se mohou přihlásit na sekretariátu ČMMJ (tel. 02/2494 8456). Další myslivecký seminář na téma “Úprava biotopu pro drobnou zvěř” se uskuteční 6. 9. 2002 v Heřmanově u Křižanova (okr. Žďár nad Sázavou).

Redakce Světu myslivosti

PALAS BUDE MĚNIT NÁMĚSTKY

Nastupující ministr zemědělství Jaroslav Palas hodlá postavit tým vyjednávačů, který bude požadavky na vyšší produkční kvóty a dotace z Bruselu prosazovat důrazněji než doposud. Na otázku chystaných personálních změn uvedl, že připravuje výměnu tří klíčových náměstků, jejichž jména uvede po jmenování do funkce a celou záležitost projedná s dotyčnými lidmi.

Podle iHNed.cz, redakce

FIRMY ZANEDBALY ZAJIŠTĚNÍ KURSOVÝCH RIZIK

Agentura CzechTrade oslovila 1500 českých firem a zjistila, že 53 % z nich se nebrání riziku sílící koruny. Zajištění nevyužívají malé a střední podniky, zatímco pro velké české společnosti je to samozřejmost. Podniky většinou k obraně před kursem využívají forwardy, swapy či opce, které nabízejí i banky - cena za tyto služby je různorodá a odvíjí se od uzavřené smlouvy. Zájem podniků o zajištění je nyní značný, především mezi exportéry.

Podle Hospodářských novin, redakce

SYMPOZIUM EARSeL POPRVÉ V ČESKU

Teprve podruhé v zemích bývalých socialistických států, poprvé u nás, se konalo vrcholné 22. sympozium Evropské asociace pracovišť dálkového průzkumu země (EARSeL). Delegáti se sešli 4. - 6. června v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze pod přímým pořadatelstvím Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem.

Tematicky sympozium pokrývalo celou šíři současných aplikací DPZ v každodenní praxi. Jednání probíhalo ve dvou rovinách - v první přednesli pozvaní referující příspěvky zásadního významu (např. Einar Herland informoval o programech pro pozorování Země v rámci Evropské kosmické agentury). Druhou rovinou bylo jednání v 15 tematických sekcích, obsahově zaměřených většinou na aktuální novinky v oboru a jejich využití. Celkové zhodnocení úrovně přednesených referátů je shrnuto ve zprávě o sympoziu, která vyjde v časopise, jenž je organizací vydáván. Tematickému okruhu aplikací DPZ v lesnictví byla věnována celá samostatná sekce, ve které bylo prezentováno celkem 12 referátů, z toho 6 posterů. Referáty byly většinou zaměřeny na monitoring lesů pomocí materiálů DPZ, dále na problematiku lesních požárů a též na zjišťování druhové skladby lesa pomocí materiálů a metod DPZ. Z ČR byl do této sekce vybrán příspěvek Digitální klasifikace druhové skladby lesních porostů pomocí dat DPZ. Dvoudenní sympozium bylo vědeckou akcí celoevropského formátu a svým rozsahem (246 delegátů ze 67 zemí Evropy i zámoří) nemělo v této problematice u nás obdobu.

Bližší informace o zájmové celoevropské organizaci EARSeL najdete na www.earsel.org.

Tomáš Beneš, ÚHÚL Brandýs nad Labem

14. KONFERENCE GIS SEČ 2002

V centru Geoinformatiky - Junior Centru Seč se konal ve dnech 12. až 14. června 2002 již 14. ročník celostátní konference “GIS ve státní správě”. Tato největší pravidelně pořádaná akce, věnovaná realizaci a implementaci moderních geoinformačních technologií do každodenní praxe státní správy a jejích orgánů, má ze všech obdobných akcí nejdelší tradici a největší počet účastníků, a to jak z řad orgánů a organizací státní správy, tak i ze spektra komerčních firem, které se danou problematikou zabývají.

Kromě termínu (byl posunut vzhledem k termínové kolizi se sympoziem EARSeL v Praze) bylo tradiční i programové schéma, které nedoznalo podstatných změn až na ty, které si vyžádala aktuální situace související s reformou státní správy (na toto téma byl uspořádán diskusní stůl).

V rámci konference byla pořádána i výstava komerčních firem, zabývajících se problematikou GIS. Zvláštní panely byly vyhrazeny pro prezentaci vítězů soutěže Geoaplikace roku, probíhající vždy u příležitosti konference “Internet ve státní správě” v Hradci Králové. Celá soutěž probíhá pod patronací České asociace pro geoinformace - ČAGI.

Řada firem dostala na základě individuální objednávky prostor pro vlastní prezentaci nejen na výstavě, ale i formou workshopů, orientovaných na nové produkty jednotlivých zastoupených firem.

Vlastní jednání probíhala střídavě v paralelních a hlavních jednacích sekcích, tematicky orientovaných na jednotlivé současné oblasti aktivit státní správy, ve kterých lze aplikovat moderní geoinformační technologie, např. v organizaci MHD, ve vodním hospodářství, v územně plánovací praxi na straně jedné, či v budování, správě a dalšího rozvoje informačních systémů včetně výstavby jejich databází na straně druhé. Některé z prezentovaných příspěvků byly přímo zaměřeny na oblast lesnictví (např. “Využití GIS ve státní správě lesa pomocí programů LHK SSL a PUKNI”), nebo se této aplikační oblasti pouze dotkly (např. zajímavý referát “Základní báze geodat”).

Celkem zde bylo předneseno na 50 příspěvků, které prakticky pokryly celou problematiku aplikací GIS ve státní správě. Zvláštností této konference je již tradiční soutěž o nejlepší poster (panel).

Společenský rámec akce byl tvořen dvěma společenskými večery. Vedle toho několik zúčastněných firem organizovalo své vlastní soutěže mezi delegáty, a to někdy i o hodnotné ceny. Tím je vlastně podporován hlavní záměr podobných akcí - umožnit navazování osobních kontaktů a současně umožnit všem účastníkům seznámení s novinkami v oboru, což přispívá k dalšímu rozšiřování těchto technologií a jejich aplikací ve státní správě.

Další informace o této akci lze získat na internetové adrese http://sec.upce.cz.

Tomáš BENEŠ, ÚHÚL Brandýs nad Labem

OBSTÁLI!

Ve svém životě se člověk několikrát setká s trémou. Dost možná, že největší je ve chvílích, kdy se rozhoduje o profesní dráze jednoho každého z nás. V lesích nedaleko východočeského Žacléře skládali učni SOU Svoboda nad Úpou praktické zkoušky na harvestor a vyvážecí soupravu.

SOU Svoboda nad Úpou je jediným lesnickým učilištěm, které má schválené osnovy pro samostatný blok operátor těžebně dopravních strojů. “Harvestorová” třída se rekrutuje z chlapců druhých ročníků lesnických učilišť celé republiky. V učilišti mají frekventanti všechny podmínky pro úspěšné zvládnutí práce s těžebními stroji nejen díky virtuálnímu simulátoru na Valmet 901 od firmy Orix, který byl pořízen z prostředků LČR, ale také proto, že učiliště vlastní harvestor Valmet 901 a vyvážecí soupravu Terri ATD. Hodina na simulátoru vyjde na jednu desetinu ceny práce harvestoru.

Svou dovednost předvedli sedmnáctiletí mladíci v tříhektarovém 50letém porostu, kde provedli výchovný zásah v rámci zakázky LČR. Jedním z důležitých hledisek bylo odvést práci s minimem škod na porostu. Tuto skutečnost sledovali zástupci obou lesnických fakult. Škody na porostu se obecně pohybují mezi 7 až 10 % u technologie pila + kůň + UKT. U technologie harvestor + vyvážecí souprava je to 5 %. Prof. Radomír Ulrich z brněnské LF MZLU naměřil 2% poškození porostu a Ing. Jiří Dvořák z pražské LF ČZU naměřil odlišnou metodou 4% poškození. Je nesporné, že na procento poškození má vliv celá řada faktorů, ale průměr poškození kolem 3 % má o kvalitě práce jistou vypovídací hodnotu.

Směr “Operátor těžebně dopravních strojů” úspěšně ukončilo 11 žáků, z toho čtyři mají kvalifikaci pouze na vyvážecí soupravu. Zástupci SOU Mgr. Korbelář, Ing. Hout a pan Moravec mohou být s výsledky zkoušek i kvalitou absolventů spokojeni.

Jan Klíma

AMERICKÝ VELVYSLANEC NAVŠTÍVIL INTEGROVANOU STŘEDNÍ ŠKOLU (ISŠL) VE VIMPERKU

Dne 14. června uvítala ISŠL ve Vimperku velvyslance USA v České republice pana Craiga R. Stapletona, který do Vimperka zavítal na základě pozvání ředitele školy Ing. Slavomila Brandtla.

Návštěvníci si nejprve prohlédli prostory školy, kde je nejvíce zaujala košíkářská dílna. Po prohlídce školy se celá výprava přesunula na školní polesí do Getsemanské zahrady. Stromy zde sázejí významné osobnosti veřejného života, které přispěly k rozvoji demokracie, ale i rozvoji školy.

Při výběru stromu padla velvyslancova volba na stříbrný smrk Colorado, neboť z tohoto státu pochází. Nakonec zasadil v Getsemanské zahradě dva smrky. Mají symbolizovat newyorská dvojčata zničená teroristickým útokem a připomínat hrozbu terorismu. Při výsadbě panu velvyslanci pomohli nejen studenti školy, ale i hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník.

Po vysazení stromků předala Ing. Andrea Pondělíčková z MZe panu velvyslanci certifikát “Stromy milénia”, neboť jeden ze smrků se stal “Stromem milénia” číslo devět set.

Kateřina Procházková, ISŠL Vimperk

SOUTĚŽ V PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘÍVÍ

Dne 22. června se v rámci Mysliveckého dne konaného u VLS - divize Mimoň, konala tradiční soutěž v přibližování dříví potahem. Pozoruhodný výsledek zaznamenala paní Kotrašová (podnikatelka v oboru) s koňem Rap, která bezchybným absolvováním trasy, avšak chybou při začelení obsadila druhou příčku. Na prvním místě se umístil pan Vidlák s koňem Agent z LS Dolní Krupá, na třetím místě pak několikanásobný vítěz soutěže pan Uiberlay s koňem Mici z LS Břehyně.

Jan Klíma

RUSKO BUDE ZPRACOVÁVAT ČTYŘIKRÁT VÍC

Rusko do roku 2010 investuje do svého dřevozpracujícího průmyslu 20 miliard dolarů a ve stejném čase zvýší zpracování dřeva oproti současné úrovni na čtyřnásobek.

Součástí opatření pro rozvoj tohoto odvětví ruské ekonomiky je i snížení exportních daní a zvýšení dovozních cel pro dřevařské výrobky. Vláda současně rozhodla, že se pronájem lesních pozemků zvýší ze současných maximálně 5 let na nejméně 49 let. Ministr průmyslu, vědy a technologií Iľja Klebanov přiznal, že on je pro leasing lesních pozemků na 70 až 80 let. Jde totiž o to, aby nájemce lesa měl zájem o jeho obnovu a trvalou kultivaci.

Podle SME ON - LINE, redakce

V RAKOUSKU PRACUJE 192 HARVESTORŮ

Spolkový úřad a výzkumné centrum pro les (BFW, donedávna oddělení pro lesnickou techniku FBVA, Vídeň) provádí od r. 1999 každoročně průzkum nasazení harvestorů v rakouském lesním hospodářství. Výsledky jsou překvapující. Zatímco v roce 1990 lesnická praxe předpokládala, že vystačí nadlouho s celkovým počtem sedm harvestorů, v roce 1999 pracovalo těchto strojů 120 (od r. 1995 totiž přispěl k rozvoji pásový podvozek), v r. 2001 již 150 a v letošním roce vlastní 125 podniků celkem 192 harvestorů, převážně střední a vyšší třídy. Jen za poslední rok se zvýšil objem plně mechanizované těžby o 440 000 m3 na 2,19 milionů m3. Připočte-li se k tomu objem harvestorové těžby provedené zahraničními podnikateli, vychází 2,5 milionů m3, což je 18,6 % celkové výtěže, z toho připadá cca 80 % na probírky. Klesl pouze podíl těžby harvestory nejnižší třídy (do 70 kW). Roční vytížení není dosud uspokojivé, opravy se většinou provádějí ve vlastní režii, přípustný svah je do 37 %. Trend dalšího vývoje: podíl plně mechanizované těžby se bude zvětšovat.

Österreichische Forstzeitung, 7/2002, Čk

DOUGLASKA - POSTRACH NEBO POŽEHNÁNÍ?

Málokterá dřevina přispěla v poslední době v Rakousku k takovému napětí mezi lesníky a ekology jako douglaska, přestože se pěstuje na ploše pouhých 4000 ha, což je asi 0,1 % celkové výměry lesů. V porovnání s plochou 300 000 ha ve Francii nebo 400 000 ha v Německu to lesníci považují za neuspokojivý stav, protože vynikající růstové vlastnosti i kvalita dřeva této in-trodukované dřeviny jsou všeobecně známé. Nelze samozřejmě počítat s tím, že by mohla nahradit smrk, ale její pěstování na druhotných stanovištích borovice by určitě zlepšilo produkční funkci lesů. Potíž je v tom, že tato stanoviště patří převážně do skupiny svízelových habrových doubrav, kterých je v Rakousku jen 12000 ha. Ekologové proto mají vážné obavy, že by zde tato invazivní dřevina, která se velmi snadno přirozeně zmlazuje, podstatně změnila složení přízemní vegetace a ohrozila výskyt některých vzácnějších druhů domácí flóry. Vznikající názorový konflikt se měl řešit na “Rakouských pěstebních dnech”, které letos připadly na 25. duben (místo konání KREMS). Soulad mezi zájmy vtělenými do dokumentu “Natura 2000” a zájmy majitelů lesů se však v této otázce ani po vážných diskusích nepodařilo najít.

Österreichische Forstzeitung, 7/2002, Čk

EFEKTIVNOST BOJE S KŮROVCEM

Po každé rozsáhlé větrné kalamitě hrozí další poškození lesních porostů kůrovcem. V lesním závodě Langenau (W. RIEDL) v Německu se rozhodli vyhodnotit pro svou oblast výsledky dohodnuté protikůrovcové prevence a obrany po orkánu “Lothar” (r. 2000) ve státních, společenstevních a soukromých lesích. Šlo o tři základní opatření:

- důslednou kontrolu výskytu ohnisek kůrovce,

- rychlé zpracování napadených stromů,

- urychlený odvoz vytěženého kalamitního dříví.

Hodnocení ukázalo, že prakticky nebylo v silách lesního provozu ovlivnit rozsah náletu 1. generace kůrovce. V lesích ve veřejné správě bylo 60 % “kůrovcového dříví” zpracováno a odvezeno již koncem července 2000, zatímco v soukromých lesích stejný podíl až koncem srpna. Tento čtyřtýdenní rozdíl hrál významnou roli. V soukromých lesích se v září objevila v plném rozsahu druhá generace brouka (ačkoli tu byla výchozí situace příznivější), ve veřejně spravovaných lesích jen v nepatrném rozsahu. Hodnocení tedy potvrdilo velkou odpovědnost místního personálu - přinejmenším za rozšíření druhé generace a tím i za celkové škody.

Dohodnutá opatření v tomto případě lépe zvládli pracovníci lesů ve veřejné správě.

AFZ - Der Wald, 9/2002, Čk

V ROCE 2001 PADLO V NÁRODNÍM PARKU BAVORSKÝ LES 18 TIS.m3 KŮROVCOVÉHO DŘÍVÍ

Podle informací bavorského ministra lesů J. Millera padlo v ochranné zóně starého Národního parku Bavorský les v minulém roce 18 tis. m3 kůrovcového dříví, což však bylo o 13 tis. m3 méně než v roce 2000 (31 tis. m3). V roce 1999 to bylo dokonce 40 tis. m3. Ministr je toho názoru, že se škody snížily vlivem chladného jarního počasí a také tím, že nízké škody způsobily sníh a vítr. Významný podíl měla i důsledná kontrola kůrovcových škod v okrajových pásmech národního parku a jejich rychlé zpracování. To zabránilo nalétnutí kůrovce do sousedních lesů. Proti kůrovci bylo nasazeno 50 pracovníků správy parku, 4 vedoucí revírníků, 12 lesních dělníků ze 3 bavorských lesních úřadů. Přes uvedený pozitivní trend ministr zdůrazňuje, že není důvod k tomu, aby se polevilo v ostražitosti, neboť: “Vitalita kůrovce není utlumena a konec přemnožení není v dohledu!”

AFZ/Der Wald 7/02 Proch

250 LET BAVORSKÉ STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ

Před 250 lety byly bavorské lesy totálně vypleněny, devastovány válkou, těžbou hrabanky a pastvou dobytka. Kurfiřt Max III. Josef proto 14. 3. 1752 zřídil samostatnou lesnickou komisi a tak založil Bavorskou státní lesní správu. V upomínku na toto jubileum předal ministr lesů J. Miller předsedovi vlády E. Stoiberovi kopii kurfiřtského dekretu z roku 1752. Slavnostní akt se konal 2. května 2002 v mnichovské rezidenci. Podle Millera se obraz bavorských lesů za těch 250 let změnil právě tak jako nároky společnosti. Les není jen dodavatelem dříví, ale i zdrojem pitné vody, místem rekreace a životním prostorem pro vzácné rostliny a živočichy. Ze státních lesů se stal jeden z největších lesních podniků střední Evropy. Přibližně 5 tis. pracovníků obhospodařuje 774 tis. ha lesa, a tak více než 10 % bavorské lesní půdy.

AFZ/Der Wald 7/02 Proch

ŠVÝCARSKÉ NAUČNÉ STEZKY K TÉMATU “ČLOVĚK A CHRÁNĚNÝ LES”

“Ochrana - les - člověk” je společný název pro 8 naučných stezek, které mají být postupně otevřeny v období od května 2002 do podzimu 2003 v horských oblastech Švýcarska. Stezky mají v celé šíři obsáhnout téma “Člověk a chráněný les”. Každá naučná stezka obsáhne 8 zastávek s vybranými místy a se speciálními instalacemi. První stezka byla uvedena do provozu koncem května letošního roku v Grafenortu. U každé stezky bude k dispozici speciální průvodce. Stezky objednala a koncipovala vzdělávací organizace pro životní prostředí Silviva (skupina pro práci s veřejností a přírodní nebezpečí).

AFZ/Der Wald 7/02 Proch

MEZINÁRODNÍ ALIANCE SOUKROMÝCH VLASTNÍKŮ LESŮ (IAFF)

Dne 1. července 2002 byla podpisem společného memoranda oficiálně zahájena činnost Mezinárodní aliance soukromých vlastníků (IAFF). Základem pro vznik této aliance bylo jednání zástupců vlastníků lesů z USA, Kanady, Lucemburska, Norska, Finska, Švédska, České republiky, Španělska, Itálie, Německa, Rakouska a Konfederace evropských vlastníků lesů (CEPF) 1. června 2002 v sídle PEFCC v Luxembourgu. ČR zde zastupoval Josef Bartoň z Dobenína, místopředseda SVOL a předseda PEFC ČR.

Cílem uvedené mezinárodní aliance je navázání a rozšíření spolupráce mezi vlastníky lesů v různých zemích světa, zviditelnění jejich přínosu pro životní prostředí, napomáhání trvale udržitelnému hospodaření v lesích, podpora spotřeby dřeva jako suroviny z obnovitelných zdrojů a obhajoba podpůrných programů pro vlastníky lesů. IAFF se chce stát uznávaným partnerem při jednání s OSN, Světovou bankou a dalšími institucemi, které se podílejí na vytváření mezinárodní lesnické politiky a svými rozhodnutími ovlivňují hospodaření v soukromých lesích. IAFF bude poskytovat prostor k výměně zkušeností, názorů a informací a bude platformou pro národní asociace sdružující vlastníky soukromých lesů.

IAFF je neformálním uskupením, které nebude pro svou činnost zřizovat vlastní kancelář vyžadující další náklady. Jeho členové nebudou platit členské příspěvky a nebudou volit předsednictvo. Oficiální aktivitou je valná hromada, která na svém jednání ustaví pracovní skupiny pověřené zpracováním konkrétních úkolů. Hlavním komunikačním prostředkem bude e-mail a internet. Vedle pravidelných setkání a účasti na mezinárodních konferencích budou probíhat vzájemné návštěvy lesních majetků členů IAFF.

Nejbližším krokem je vydání společného memoranda a aktivní účast na Světové konferenci o životním prostředí v Johannesburgu. První valná hromada se uskuteční ve Washingtonu v 49. týdnu letošního roku. Jejím organizátorem bude Bob Simpson, jednatel sdružení soukromých vlastníků v USA “Tree farmer”.

Marie Růžková, SVOL

V ROCE 2001 BYLO V NĚMECKU MÉNĚ LESNÍCH POŽÁRŮ

Počet požárů byl proti roku 2000 přibližně o polovinu nižší - 587 oproti 1210. Množství požárů bylo hluboce pod průměrem let 1991 - 2001, který činil 1519 požárů. Tyto údaje zveřejnilo Spolkové ministerstvo spotřeby. Poškozená plocha byla dokonce menší o 79 %, celkově 122 ha. Způsobená škoda klesla proti r. 2000 o 75 % přibližně na 500 tis. eur. Spolková vláda a země daly v roce 2001 na požární prevenci a kontrolu 4,8 mil. eur. Počet požárů vzniklých nedbalostí (především táborníků a chodců) se snížil na 113 a celkově poškozená plocha na 19 ha. Blesk způsobil 20 požárů a zničil 2 ha lesa. U 238 požárů na 38 ha zůstala příčina neznámá.

AFZ/Der Wald 10/02 Proch

ŠKOLA PRO LESOZEMĚDĚLCE V BAVORSKU

Uvedená škola (v Goldbergu u Kelheimu) zahájí činnost v příštím roce. Bude sloužit výchově a dalšímu vzdělávání soukromých a komunálních majitelů lesů. Stavbu zahájil v březnu letošního roku ministr zemědělství J. Miller. Ke stavbě se využije 600 m3 místního dříví a k vytápění se bude využívat lesních štěpek. Škola bude mít moderní internát, dílny a učebny, takže bude atraktivním prostředím pro frekventanty. Náklady na výstavbu dosáhnou 11 mil. eur. Celkové vybavení školy bude takové, aby odpovídalo současným potřebám výuky ekologického a ekonomického obhospodařování lesů. Škola bude důležitou státní podporou pro soukromé a komunální majitele lesů.

AFZ/Der Wald 10/02 Proch

NOVÉ POJETÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY ŘIDIČŮ NÁKLADNÍCH AUT PRO DOPRAVU DŘÍVÍ

Uvedenou speciální odbornou přípravu nabízí nadpodniková škola pro lesní dělníky v Severním Porýní-Westfálsku (Neheim-Hüsten). První kurz se uskuteční v září letošního roku (9. - 13.). Jeho cílem není výcvik k jízdě, ale v perfektní obsluze při nakládání a skládání dříví na vozidlo a z vozidla bez toho, že by se při tom poškodily okolní stromy nebo vozidlo. Kurz potrvá týden, 2 dny budou věnovány teorii a 3 dny praktickému výcviku. K tomuto účelu je k dispozici trenažér, který vyvinula firma Loglift, souprava na dlouhé dříví a souprava na krátké dříví. Cena kurzu bude asi 650 eur.

AFZ/Der Wald 10/02 Proch

ČÍNA CHYSTÁ OBŘÍ PROJEKT K UDRŽENÍ LESŮ

Osázet celou Kalifornii lesními porosty by i v obřích dimenzích USA vypadalo jako megalomanský projekt. V Číně, která proslula velkolepými a zároveň spornými díly, jako je Velká čínská zeď nebo právě stavěná přehrada Tří soutěsek, lze takový projekt uskutečnit. Podle úmyslu tamní vlády bude zalesněno kolem pěti procent území Číny. Má se tím předejít půdní erozi, katastrofickým záplavám a povodním a také snížit ničivé účinky prachových bouří.

Podle iHNed.cz, redakce

FINAČNÍ PODPORA LESNICKÝCH OPATŘENÍ V SPOLKOVÉ ZEMI RÝNSKO-FALC V ROCE 2001

Soukromí majitelé lesů a obce vlastnící les v uvedené spolkové zemi získali v roce 2001 finanční podporu ve výši 15,3 mil. eur. Celková plocha lesů těchto vlastníků je 588 tis. ha, takže na hektar připadla podpora 26 eur, což bylo téměř o 20 % více než v předcházejícím roce.

Zdrojem těchto prostředků je EU, spolková vláda a země (Rýnsko-Falc). Obecní lesy na špatných stanovištích a s nevhodnou strukturou obdržely 2,81 mil. eur. Další podpory se vztahovaly k určitým projektům: 7 mil. eur bylo věnováno na ochranné vápnění půd; 0,5 mil. eur činil příspěvek na opětovné zalesnění 120 ha holin po orkánu “Lothar”; 1,8 mil. eur na 5 tis. ha pěstebních opatření; 1,8 mil. eur na 210 ha 3,3 mil. eur na 350 km obnovy a výstavby lesních cest. Další podpůrné prostředky byly věnovány na péči o nová zalesnění, na vyvětvování k zvýšení kvality dřeva, na podsadbu listnáčů v jehličnatých porostech a na vypracování lesních plánovacích podkladů.

AFZ/Der Wald 10/02 Proch