STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY (SLŠ) V ČR

V tomto čísle pokračuje seriál článků o českém lesnickém školství představením SLŠ v ČR. Příště Vám chceme nabídnout informace o našich dvou lesnických fakultách v Brně a v Praze.

SLŠ HRANICE

SLŠ Hranice oslaví v roce 2002 150. výročí svého založení, což znamená, že je nejstarším lesnickým vzdělávacím zařízením s nepřetržitým provozem v ČR.

Jan Bedřich Bechtel (1800 - 1868) byl autorem návrhu schváleného v roce 1851, aby se majitelé moravsko-slezských lesů podíleli na provozování praktické lesnické školy, a to podle svého lesního majetku. Kníže Liechtenstein nabídl pro potřeby školy jednu z budov svého zámku na Úsově a pro praktickou výuku úsovské polesí.

Škola v Úsově byla slavnostně otevřena 3. října 1852. Jejím ředitelem byl jmenován známý moravský lesník Josef Wessely. Škola měla dvouletý studijní program. V němčině se vyučovaly např. tyto odborné předměty: přirozené a umělé zakládání porostů, výchova porostů, lesní ochrana, odhad dřeva apod. V roce 1867 byla škola z důvodu zlepšení podmínek pro výuku i ubytování žáků přeložena na hrad Sovinec. Zde škola působila téměř 30 let. Ani Sovinec však neposkytoval podmínky pro další rozvoj školy, modernizaci a rozšiřování výuky. Školský spolek proto hledal její další působiště a z několika uchazečů vybral Hranice. Město leží na hlavní železniční trati Přerov - Bohumín a městští radní nabídli 3 ha pozemků pro školu a arboretum. Byl zpracován studijní plán 3letého ústavu a nižší lesnické školy.

Ke slavnostnímu otevření školy došlo 12. října 1896. Ředitelem byl jmenován lesní rada Dr. Hermann Reuss, lesmistr na panství Colloredo-Mansfelda. Ten školu vedl až do roku 1917. Vyučovacím jazykem byla opět němčina. V roce 1920 došlo ke sloučení hranické školy s českou lesnickou školou v Jemnici (založena v roce 1907), a tak se i v Hranicích od 1. září 1920 začíná vyučovat česky. Prvním českým ředitelem byl jmenován známý lesnický odborník František Matějka (1879-1946). Školu vedl až do r. 1939. Ředitel Matějka vybudoval kvalitní a tvůrčí pedagogický sbor. Ke škole připojil v roce 1921 školní polesí o výměře cca 1000 ha lesa, získaných odkoupením z velkostatku Althanů z Lipníka nad Bečvou. V roce 1943 byla budova školy zabrána pro účely vojenské nemocnice Wehrmachtu a výuka přeložena do Přerova. Výuka v Hranicích byla obnovena v roce 1945.

V dalších letech prošla škola střídavě dobrými a horšími obdobími. Škola neměla odpovídající domov mládeže a žáci 3. a 4. ročníku bydleli v privátech. Chyběla tělocvična a v 80. letech začaly chybět důsledkem přijímání tří tříd 1. ročníku učebny a kabinety. Část výuky probíhala na odloučeném pracovišti na SZeŠ v Přerově. Situace se začala měnit až po roce 1990. Pod vedením ředitele školy Ing. Hába se realizovala přístavba školy a tím škola získala dostatek učeben a kabinetů pro kapacitu 3 tříd v ročníku. Později se uvolnila i ubytovací kapacita na domovech mládeže při SPŠ a SOU. V roce 1998 jsme provedli plynofikaci kotelny domova mládeže na Jungmannově ulici, v roce 1999 rekonstrukci vody v historické budově školy a rozvod vody jsme zavedli i do učeben a kabinetů. Tak zmizela rarita mezi školami - kbelík s vodou a houbou u tabule. V roce 2000 jsme ukončili rekonstrukci auly z mimorozpočtových prostředků. V roce 2001 se podařilo nákladem 11 mil. Kč provést rekonstrukci školní kuchyně.

V současné době je na škole 12 tříd denního studia, k 1.září 2001 nastoupilo do školy 336 žáků, z toho 43 dívek (dívky na škole studují od r.1995). Dvě třetiny žáků nastupujících do 1. ročníku přicházejí s prospěchem s vyznamenáním. Proto také i dvě třetiny absolventů po maturitě pokračují ve studiu na vysokých školách. Dobré podmínky pro praktickou výuku žáků zajišťuje školní polesí. Svojí výměrou 1000 ha, porostní skladbou a konfigurací terénu splňuje požadavky na výuku. Dobrá je i spolupráce s lesnickým provozem (VLS, LČR a LAS).

Historie školy a její tradice nás nutí k zamyšlení nad její budoucností. Uvažujeme o zavedení neuniverzitního vzdělání bakalářského typu.

Ing. Pavel Sovka, ředitel školy
SLŠ Jurikova 31, 753 01 Hranice
www.sls.hranet.cz; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SLŠ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LESNICKÁ (VOŠL) TRUTNOV

Lesnické školy v Trutnově prošly v průběhu své existence třemi zásadními etapami. První započala 1. května 1855, kdy v Bělé pod Bezdězem zásluhou České lesnické jednoty a pod patronací hraběte Valdštejna byla škola otevřena. Pro neustále rostoucí zájem a zvyšování počtu studentů byla v roce 1904 přemístěna do Zákup u České Lípy, kde jí císař František Josef I. dal k dispozici patřičné prostory a školní polesí. Přestože byla školou s vyučovacím jazykem německým, čeština se zde povinně vyučovala. Poslední etapa byla zahájena výnosem Ministerstva školství a osvěty ČSR z 28. srpna 1945, kdy byla škola přeložena do Trutnova, kde bylo 15. 10. 1945 zahájeno vyučování ve dvou třídách 1. ročníku. V roce 1958 převzala škola školní polesí, které i přes změnu vlastníků obhospodařuje na výměře 1273 ha doposud. Během existence škol v Trutnově bylo vyučováno několik studijních oborů - především čtyřleté denní studium, dvouleté mistrovské studium a konečně i dálkové a externí formy včetně tříletého abiturientského studia. V současné době existují v Trutnově dva typy studia, a sice klasické středoškolské čtyřleté maturitní a vyšší odborné dvouleté studium, které je ukončené absolutoriem. SLŠ na čtyřleté studium přijímá zájemce nejen ze základních škol, ale i ze škol jiného typu. Učební plány byly sjednoceny pro všechny SLŠ v ČR. Studenti získávají kvalifikaci nejen lesnickou a mysliveckou, ale i přidruženou (práce s motorovou pilou, řidičský průkaz na motocykl, traktor a automobil, zbrojní průkaz a další). Zvláštností je třída specializovaná na střeleckou přípravu, která je otevírána jednou za čtyři roky a která mimo klasickou výuku poskytuje vrcholné tréninkové možnosti. Volný čas studentů je vyplňován prací v zájmových útvarech (trubačský, kynologický, botanický, entomologický, jezdecký a samozřejmě střelecký). Práce na počítačích je považována za samozřejmost. Mimořádný význam je kladen na výuku cizích jazyků. Významnou část osobního volna studentů vyplňuje sportování, ke kterému jsou nejen na škole, ale i v Trutnově dobré podmínky. Již od roku 1948 jsou tradicí pravidelné odborné zájezdy do celé Evropy, v poslední době pak i do zámoří. Studenti vykonávají individuální praxe v zahraničí, kde rozvíjejí praktickou znalost jazyků. Vyšší odborné studium je koncipováno jako dvouleté a je určeno výhradně pro absolventy SLŠ. Předpokládá se základní lesnické vzdělání, přičemž vyšší studium je připravováno tak, aby střední studium výrazně zkvalitnilo. Je rozšířeno o některé další disciplíny, jako je tvorba krajiny, psychologie, legislativa, a samozřejmě o výrazný nárůst ve výuce cizích jazyků a výpočetní techniky. I přes náročný výukový program je zájem o studium v obou typech škol mimořádně vysoký. Zázemí školy je doplněno o internáty s moderní kuchyní a jídelnou, základní informační středisko s rozsáhlou knihovnou, tři střelnice, jezdecký a kynologický areál. Školy se také zapojují do veřejné činnosti ve městě.

RNDr. Josef Štych, ředitel školy
VOŠL a SLŠ Lesnická 10, 541 11 Trutnov
www.slstrutnov.cz; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VOŠL A SLŠ BEDŘICHA SCHWARZENBERGA PÍSEK

Škola, na počátku století přezdívaná “Královna českého lesnictví”, je pokračovatelkou nepřetržité existence proslulých píseckých lesnických škol. Již v r. 1885 byla založena jako první veřejná lesnická škola s úředním jazykem českým.

V Písku se v průběhu let stala součástí jeho lesnické i kulturní tradice. Na přelomu 19. a 20. století se proto stala vzorem pro tehdy vznikající lesnické školství v USA. V 80. letech 20. století byla jako jediná z českých a slovenských SLŠ uváděna v adresáři evropských lesnických institucí IUFRO.

Současná VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek slučuje do jediného celku školy dvou vzdělávacích úrovní - SLŠ, poskytující svým absolventům úplné “střední odborné vzdělání” (maturita jako 3. úroveň odborného vzdělávání podle EU) a VOŠL, poskytující svým absolventům “vyšší odborné vzdělání” (4. úroveň odborného vzdělávání podle EU), s právem užívat profesní označení “diplomovaný specialista v oboru lesnictví” (ve zkratce Di.S.).

Denní čtyřleté studium je určeno uchazečům s ukončeným základním vzděláním (včetně žáků lesnických SOU), kteří jsou přijímáni výhradně na základě přijímací zkoušky z českého jazyka, biologie a matematiky (výjimkou jsou pouze uchazeči se studijním průměrem 1,0). Škola klade důraz na praktický charakter odborné přípravy žáků, avšak preferuje rozvoj intelektuálních před rozvojem manuálních schopností. Součástí výuky jsou proto nejen praktická cvičení, ale i tvorba projektů ve školním lese. Mimo odborné vědomosti a dovednosti žáci získají i obecně upotřebitelné dovednosti v psaní na stroji, v práci s PC, základní oprávnění k práci s ruční motorovou řetězovou pilou, lovecký lístek a zbrojní průkaz. V rámci volitelných předmětů mohou získat i oprávnění k řízení osobního automobilu a traktoru. Povinná je i výuka jednoho cizího jazyka (angličtina, němčina). Denně mají k dispozici informační středisko s rozsáhlou knihovnou a čítárnou časopisů, studovnu i volný přístup k internetu. Pro všechny žáky školy (pokud nedojíždějí denně z místa svého bydliště) je zajištěno ubytování a celodenní stravování v žákovském domově, který je součástí školy. Mnoho příležitostí k využití volného času nabízí sportovní a kulturní instituce ve městě, činnost zájmových kroužků (středoškolský klub, střelecký kroužek a klub, myslivecký, kynologický, sokolnický a trubačský kroužek, sport a osobnostní dramatická výchova).

K dennímu tříletému studiu na VOŠL jsou přijímáni absolventi gymnázií, SOŠ a SOU (s maturitou) nikoliv na základě zkoušky z některého předmětu, nýbrž na základě hloubky jejich zájmu studovat lesnictví na zdejší škole. Uplatňujeme spíše vysokoškolské metody studia, studenti se povinně učí dva cizí jazyky (anglický a německý). Mají rovněž velkou šanci zúčastnit se odborných praxí v zahraničí (Finsko a Německo). I vyšší studium je důrazně orientováno na praktické vyučování, jehož součástí je mj. i čtyřměsíční stáž v praxi lesního hospodářství. V 1. a ve 2. ročníku je pro žáky vyššího studia zajištěno ubytování v oddělené části žákovského domova školy.

Vyšší studium je ukončováno absolutoriem - odbornou teoretickou i praktickou zkouškou, zkouškou z cizího jazyka a obhajobou závěrečné práce. Absolutorium je kvalifikací k výkonu povolání v lesním hospodářství, s perspektivou možného vykonávání činnosti odborného lesního hospodáře (OLH) již po pěti letech odborné praxe.

Škola usiluje o vytváření ovzduší stavovské sounáležitosti, vyžaduje od žáků důsledné plnění jejich povinností, ale stejně důsledně respektuje jejich práva.

Ing. Václav Kohout, ředitel školy
VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga,
Lesnická 55, 397 01 Písek
www.lespi.cz; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SLŠ ŽLUTICE

V roce 1997 jsme si připomněli 70. výročí odborného školství ve Žluticích. Datem 30. října 1927 bylo v budově naší školy zahájeno vyučování v zemské zimní zemědělské škole. V roce 1946 škola obnovila svou činnost opět jako zimní zemědělská škola. Ta byla v roce 1950 změněna na dvouletou zemědělskou účetnickou školu. Úplné středoškolské vzdělání s maturitou začala škola poskytovat v roce 1958, kdy vznikla střední zemědělská technická škola. V roce 1983 byla změněna na střední ekonomickou školu, obor ekonomika zemědělství. Postupně byl vystavěn nový domov mládeže a nová tělocvična. Z iniciativy Západočeských státních lesů (ZčSL) zde vznikla SLŠ, která zahájila vyučování 1.září 1988.

Od počátku bylo nutné budovat potřebné zázemí pro lesnickou výuku. Společným úsilím učitelů i žáků se podařilo shromáždit rozsáhlý fond sbírek a učebních pomůcek. Postupně vznikaly i odborné učebny lesní těžby a mechanizace, výpočetní techniky, biologie a myslivosti. Přestavbou půdních prostor vznikly nové učebny jazyků a knihovna. Škola získala školní polesí a vlastní honitbu.

Během studia získávají studenti SLŠ Žlutice teoretické a praktické poznatky o lesním hospodářství, základy pro studium na vysoké škole, základy pro práci s motorovou pilou, lovecký lístek, oprávnění pro řízení vozidel. Po předepsané praxi mohou naši absolventi zastávat funkci OLH. Studium na SLŠ je čtyřleté a je zakončeno maturitní zkouškou. Výuka teorie dle učebního plánu je doplňována praktickým cvičením v jednotlivých předmětech. Kromě nich mají žáci praktickou výuku jako zvláštní předmět. Součástí výuky je studium jazyků, ovládání počítačové techniky a odborné exkurze. Maturitní zkouška na závěr studia zahrnuje písemnou zkoušku z českého jazyka, praktickou zkoušku v lesních porostech školního polesí, ústní zkoušku z českého jazyka, zkoušku z volitelného předmětu (matematika, cizí jazyk, biologie) a odborné části zahrnující všechny odborné předměty komplexně.

Ve svém volném čase se mohou studenti věnovat studiu nepovinných předmětů a zájmové činnosti. Její rozsah vychází ze zájmu žáků a zahrnuje různé sporty, posilování, myslivost, střelectví, včelařství, hru na lovecké borlice apod. Patří sem také studentská odborná činnost. Součástí školy je domov mládeže. Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování. Při přijímacím řízení se hodnotí výsledky dosažené na základní škole (matematika, přírodopis a přihlíží se též k chemii a průměrnému prospěchu), dále se koná písemná zkouška z matematiky, českého jazyka, písemný test z přírodopisu a poznávání přírodnin.

Ing. Josef Svoboda, ředitel školy
SLŠ Žižkov 345, 364 52 Žlutice
http://slszlutice.misto.cz; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SLŠ ŠLUKNOV

Historie šluknovského lesnického školství se datuje od roku 1947, kdy byla v Bělé pod Bezdězem obnovena Lesnická, později Vyšší lesnická škola (dříve 1854-1904). Ta je po pětiletém působení přeložena do Varnsdorfu. Po pouhých dvou letech tamní existence se stěhuje do Šluknova s názvem Střední lesnická technická škola - směr lesního průmyslu.

Výuka začala ve Šluknově 1. září 1954. V různých formách maturitního a nematuritního studia byli absolventi připravováni pro výkon základních technicko-hospodářských funkcí v lesním hospodářství. Dvacetiletou tradici vytvořila Lesnická mistrovská škola (LMŠ). Vychovala přes dva tisíce absolventů. Mnozí pokračovali v dalším středoškolském i vysokoškolském studiu. Měla své školní polesí, honitbu, studenti v r. 1959 položili základy arboreta, dnes evidovaného ve světové síti těchto zařízení. Nematuritní studium LMŠ bylo nahrazeno maturitním ve Střední škole pro pracující - obor lesní hospodářství. V letech 1989-1992 proběhla transformace maturitních a nematuritních oborů a vznikla současná SLŠ. Dnes má tři čtyřleté maturitní obory. Klasické Lesnictví je rozšířeno o ekologický směr Ochrana přírody a prostředí a Myslivecké hospodářství. Pro studenty je důležitá prostupnost všech oborů v 1. ročníku. Profily absolventů i skladba předmětů a témat průběžně reagují na novou úroveň poznání i požadavky zaměstnavatelů. Škola připravuje další úpravu a změny studijních programů v nejbližším období.

Vybavení školy odpovídá potřebám oborů. Žákům slouží celý týden internet v učebně výpočetní techniky a Infostředisku. Počítače mají k dispozici i v domovech mládeže. Chemická laboratoř umožňuje realizaci analýz složek prostředí. V arboretu probíhá základní i aplikovaný lesnicko- ekologický výzkum, rozšířený na další plochy okolních lesních ekosystémů. Praxe jsou realizovány u vybraných smluvních partnerů (LČR, soukromých a městských lesů, v mysliveckých sdruženích a zařízeních a správách NP, CHKO i nestátních organizacích). Studenti i profesoři participují na mnoha zahraničních programech, účastní se stáží např. v Irsku, Skotsku, SRN - NP Dubener a Slovensku. Žáci mají možnost posoudit úroveň svých znalostí s kolegy z Polska a SRN v mezinárodním vzdělávacím středisku St. Marienthal-Ostritz nebo se účastnit pobytové lesnické praxe zemského střediska Morgenrothe v Sasku. Také dlouhodobá spolupráce s kolegy Lesního úřadu v Neukirchi a Academi Crostau rozšiřuje jak jazykové, tak oborové vědomosti žáků. Škola je trvalým středem kulturní, odborné a vzdělávací činnosti celého Šluknovského výběžku i okresu. V rámci odborných maturitních prací žáci řeší konkrétní problémy okolních měst, obcí a institucí. Škola má v současnosti deset univerzálních a tři odborné učebny, jedenáct odborných kabinetů, Infostředisko, brokovou střelnici, dvě arboreta, pokusné plochy a skleníky, trenažery JMP, dílny, autobus, osobní auta, traktor, malotraktory, motorové pily a křovinořezy, lovecké zbraně a mnoho dalších učebních pomůcek a zařízení. Žákům je určeno téměř dvacet kroužků od mysliveckých, střeleckých, sportovních, chemického, teraristiky až po sokolnictví. V domovech mládeže lze chovat vlastního psa v nově postaveném psinci. Každý zájemce je ubytován, může se stravovat v jídelně školy, nebo využít služeb školní prodejny jídla a nápojů. Dění na škole se účastní každoročně téměř 200 žáků, 40 zaměstnanců a externí spolupracovníci z praxe, tematicky vstupující do výuky.

Škola je pro zájemce a návštěvníky otevřena celoročně, pořádají se tři dny otevřených dveří za přítomnosti celého pedagogického sboru.

Škola se stále dynamicky rozvíjí. Chce trvale vyhovovat nové úrovni poznání, techniky i oprávněným požadavkům praxe.

PhDr. Milan Janoušek, ředitel školy
T.G.Masaryka 580, 407 77 Šluknov
www.lesnicka-skola.cz; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.