METODIKA ZJIŠŤOVÁNÍ A VÝVOJ CEN DŘÍVÍ

Redakce

Protože byl Český statistický úřad postižen záplavami, nemůžeme zveřejnit pravidelný přehled cen surového dříví. Přinášíme Vám alespoň vyjádření ČSÚ k metodice zjišťování těchto cen a krátké zamyšlení docenta Bluďovského nad cenami dříví u nás a v zahraničí.

STATISTICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ CEN SUROVÉHO DŘÍVÍ

V rozhovoru s panem Urbanem v minulém čísle LP jsou rozebírány názory na stav, vývoj a vyhlídky tuzemského i zahraničního trhu. Nemyslíme si, že by bylo z naší strany užitečné polemizovat s těmito názory. V rozhovoru je ale odborná veřejnost mylně informována o cenové statistice surového dříví, kterou zpracovává a publikuje Český statistický úřad (dále ČSÚ). Považujeme proto za svou povinnost na tuto část rozhovoru reagovat a některá tvrzení poopravit. Vysvětlení si vyžaduje zejména tvrzení, že údaje o cenách surového dříví, které LP přebírá od ČSÚ, obsahují “mnoho nesprávných informací”. Kritický pohled je pak upřesněn tím, že se neuvádí “kvalita nebo vliv dopravy na cenu kulatiny”, což představuje “mnoho aspektů a vlivů, které nejde srovnat”.

ČSÚ sleduje s měsíční periodicitou statistiku cen surového dříví na bázi výběrových dat. Z rozhodujících jehličnatých a listnatých dřevin je výkazem Ceny Les 1-12 sledováno 23 reprezentantů. Pohyb cen u těchto reprezentantů je získáván prostřednictvím vybraného souboru zpravodajských jednotek. Účelem statistického šetření je zjištění realizační ceny dříví bez DPH pro tuzemské odběratele. Realizační ceny, získávané v období první poloviny šetřeného měsíce, jsou podkladem pro výpočet indexů pohybu cen jednotlivých reprezentantů. Z hlediska maximálního využití získaných dat i pro potřeby zpravodajských jednotek a ostatní uživatelské sféry publikuje ČSÚ spolu s indexy vývoje cen surového dříví i průměrné ceny dříví v úhrnu za republiku, dále podle území a rozhodujících typů podnikatelských organizací. Získané informace publikuje ČSÚ v edici 7007-02 “Indexy cen v lesnictví”

Pro upřesnění názoru na úroveň tržního zhodnocování dříví poskytuje ČSÚ i další údaje. Vedle již zmíněných realizačních cen z období první poloviny šetřeného měsíce je výkazem Ceny Les 1-12 zjišťováno u všech 23 reprezentantů celkové prodané množství a dosažené tržby v předcházejícím měsíci. Průměrná hodnota dodávek, počítána podílem dosažených tržeb a prodaného množství je publikována vždy se zpožděním jednoho měsíce vůči cenovému indexu. Jsme přesvědčeni, že uvádění cenových informací podle 23 vybraných sortimentů s dostatečnou podrobností vypovídá o cenové úrovní surového dříví na tuzemském trhu. Podrobnější členění by bylo administrativně neúnosné a v podstatě i nepřehledné. Vliv dopravy na cenovou statistiku je u surového dříví jednoznačně respektován požadavkem, aby respondenti ve výkaze Ceny Les 1-12 uváděli ceny surového dříví, dosažené na lokalitě odvozní místo (OM), tzn. očištěné o dopravní náklady. Nutno ovšem přiznat, jak potvrzují i jednotlivé případy, že ne vždy se daří respondentům dodržet stanovenou metodiku vykazování. Nelze vyloučit, že šetřené údaje mohou být neúmyslně či úmyslně zkresleny. Přesvědčujeme se však jednoznačně, že takové případy se vyskytují jen ojediněle a publikované údaje o cenovém vývoji objektivně hodnotí situaci na trhu surového dřeva.

Cenová statistika surového dříví je ve srovnání s jinými odvětvovými statistikami publikována v podrobnější a konkrétnější formě. Uživatelům, kterými jsou odběratelé této publikace a hlavně pak čtenáři odborného časopisu Lesnická práce, se tak dostává potřebná informace pro jejich orientaci o vývoji na dřevařském trhu. Zejména pro středně velké a menší lesní majetky je to zpravidla nenahraditelná pomůcka. Především z těchto důvodů chce ČSÚ v dosavadní praxi cenové statistiky pokračovat. Spoléháme při tom na nezištnou a významnou pomoc našich respondentů statistických šetření i na spolupráci s odbornými lesnickými časopisy.

Adresa autora:
Ing. Michal Pavluv
vedoucí specialista
Český statistický úřad,
Sokolovská 142, 186 04 Praha 8

CENY DŘÍVÍ NEVYJADŘUJÍ STAV TRHU

V srpnovém komentáři k vývoji cen surového dříví nemohu uvést jejich aktuální úroveň. V době dokončování statistických přehledů byl ČSÚ zaplaven katastrofální povodní. Informace získané v průběhu zpracování cenové statistiky ale naznačují, že v červenci došlo opět k dalšímu poklesu.

Opakovaně tedy musím konstatovat, že vývoj cen hlavních sortimentů se v ČR i nadále dosti výrazně liší od situace v jiných zemích Evropy. V sousedním Rakousku byly např. smrkové pilařské výřezy (v normální kvalitě A,B,C, tlouštkové třídě 2b - o středním průměru 25-29 cm, s kůrou, na lokalitě OM, bez DPH) koncem pololetí na vnitřním trhu prodávány za 69 - 78,5 eur/m3 (cca 2070 - 2355 Kč/m3). Ve Švýcarsku (poněkud odlišné kvalitativní podmínky) za 65 - 69 eur/m3 (1950 - 2070 Kč/m3) a v Bavorsku za 67,9 eur/m3 (2037 Kč/m3). Podle nedávno zveřejněné informace časopisu Euwid Holz předpokládají bavorské státní lesy ve třetím čtvrtletí letošního roku prodej pilařské kulatiny L2b za 61 - 69 eur/m3.

Představu některých našich odběratelů o dalším snížení cen surového dříví v nejbližších měsících lze sice chápat z hlediska řešení jejich ekonomických problémů, neměla by ale být spojována s argumenty o nižších cenách v zahraničí.

Navzdory nepříznivému cenovému vývoji surového dříví a s ním spojeným ekonomickým problémům jeho výrobců a dodavatelů má ale současné lesní hospodářství spolu s dřevozpracujícím průmyslem jiné, daleko naléhavější a důležitější problémy. Musíme společně přispět na zmírnění důsledků katastrofálních důsledků povodní. Obnova si vyžádá zvýšenou spotřebu většiny stavebních materiálů. Bylo by zřejmě nerozumné, aby se v této situaci nepřiměřeně velká část naší dřevařské produkce, zejména pak ve formě suroviny či polotovaru, vyvážela na úkor domácích potřeb. Cenové hledisko by při tom zřejmě nemělo být prvořadým kritériem.

Adresa autora:
Doc. Ing. Zdeněk Bluďovský, DrSc.,
Lesy města Rokycan s. r. o.
Soukenická 2,
337 01 Rokycany