Vědeckovýzkumná činnost LDF MZLU v Brně

Emanuel Kula

K atributům kvality vysokoškolské instituce se řadí úroveň pedagogického procesu a vědeckovýzkumné činnosti. Tyto aktivity musí být uplatňovány a rozvíjeny s cílem dosáhnout jejich vzájemného propojení, vyvážení, tolerance a finální syntézy, jakou je např. i vědecká výchova budoucích vědeckých pracovníků a specialistů v doktorských studijních programech.

V uplynulém století přinesl lesnický výzkum ve všech odvětvích lesního hospodářství nové poznatky a přispěl k nadstandardní úrovni českého lesnictví. Kvalita a rozsah poznání v jednotlivých etapách odpovídaly zpravidla stupni motivace, která se odvíjela od vážnosti příčiny, jež ohrožovala stabilitu lesa a lesního hospodářství. Gradace statutárních škůdců vedly ke zpřesnění jejich kontrolních metod a prognózy výskytu, stanovení a aplikaci feromonů, uplatnění insekticidů a vyústily v principech integrované ochrany lesů. Období druhé poloviny minulého století bude vždy spojeno s imisemi, jejich negativním dopadem a výzkumem vedeným ve všech lesnických oborech s cílem stanovit postupy a přijmout opatření ke zmírnění jejich dopadu.

Strategie zemědělského a lesnického výzkumu

Současné relativní snížení “stresových situací” motivujících k akceleraci výzkumu by nemělo směřovat k jeho eliminaci, ale naopak k vytvoření cíleně, systematicky vedeného výzkumu, který se oprostí od řešení náhodně vzniklých potřeb, vymezí koncepční a strategické směry, jejichž řešení bude ekosystémové, multidisciplinární, se zapojením komplexních týmů odborníků, např. v podmínkách dlouhodobě sledovaných stacionářů. Vstup do nového tisíciletí neznamená jen hrozbu globálních změn, ale i pozitivní změny v imisní situaci, nápravu dlouhodobých chyb v hospodaření, přírodě blízké hospodaření a prohlubování významu environmentálních funkcí lesa. Tato strategie by měla být již zohledněna v připravovaném zaměření zemědělského a lesnického výzkumu na léta 2003–2007. S tím souvisí i financování lesnického výzkumu, jeho materiálně technické a personální zajištění. Veškerá úsporná opatření v této oblasti se časem negativně projeví a zpravidla je jejich náprava mnohem nákladnější.

Vědeckovýzkumná činnost LDF v Brně

Z hodnocení vědeckovýzkumné činnosti na Lesnické a dřevařské fakultě (LDF) v Brně vyplývá plné zapojení vědecké základny na řešení širokého spektra úkolů, které jsou vyhlašovány v grantových nabídkách MŽP (VaV - věda a výzkum), MZe (NAZV - Národní agentura pro zemědělský výzkum) nebo jsou iniciativně předkládány formou projektů pro Ministerstvo školství (výzkumné záměry, FRVŠ, Aktion, Eureka, Kontakt, Cost, Ceepus), Grantové agentuře ČR a do zahraničí v projektech 5. a 6. rámcového program EU. Z objemu finančních prostředků (28 mil. Kč v r. 2001, 27 mil. v r. 2002) vyplývá, že lesnický a dřevařský výzkum fakulty je financován ze šesti institucionárních grantových systémů a doplňkové činnosti (obr. 1). Za významné považujeme rozhodnutí LČR s.p. v Hradci Králové o zřízení Grantové služby, která představuje nový grantový systém rezortního lesnického výzkumu, jehož realizace umožňuje stávající uspořádání a řízení státních lesů.

Dřevařský a lesnický výzkumný záměr

Pracovníci fakulty participovali na řešení 67 (2001), resp. 80 (2002) projektech a zakázkách. Fakultní výzkum profilují komplexně řešené dva výzkumné záměry - dřevařský a lesnický (1999–2003).

- Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí (dřevařský výzkumný záměr).

Analýza vlivu změněných antropogenních podmínek na kvalitu dřevní hmoty; hodnocení fyzikálních a mechanických vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva a kvantifikace změn dřevní suroviny ve vztahu k technologiím zpracování a zužitkování dřeva pro cílové uživatele; ověření nových nástrojových materiálů pro zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva se současným zvyšováním řezných rychlostí a životností nástrojů; minimalizace energetických vstupů při zpracování dřeva; uplatnění dřeva a materiálů na bázi dřeva při utváření obývaného prostředí člověka; podpora využívání dřeva jako obnovitelného zdroje suroviny a ekonomické vyhodnocení využívání dřeva včetně certifikace dřeva a výrobků ze dřeva.

- Trvale udržitelné hospodaření v lesích a krajině od koncepce k realizaci (lesnický v. z.).

Hledání vědecky podložených argumentů pro trvale udržitelný rozvoj lesních ekosystémů ve vazbě na krajinu v podmínkách střední Evropy; zabezpečení produkce dřeva jako obnovitelné suroviny při splnění požadavků veřejného zájmu na lesích, tj. všech jeho environmentálních funkcí.

Řešení je motivováno změnami v hierarchii funkcí lesa a požadavky EU na novelizaci legislativy v oblasti lesnické politiky a ochraně životního prostředí ve smyslu trvalé udržitelnosti.

Navazující projekty

Navazující projekty řešené s podporou NAZV dále prohlubují cíle vymezené lesnickým výzkumným záměrem a potvrzují i cílený a uvážlivý výběr ze strany MZe ČR:

- ekologická stabilita a produkční potenciál smíšených lesních porostů v antropicky změněných podmínkách pahorkatin jako podklad pro návrh cílové skladby dřevin;

- vývoj kořenového systému vybraných lesních dřevin v imisní oblasti Krušných hor;

- význam a struktura půdní a korunové fauny lesních ekosystémů v aspektu měnících se imisních podmínek;

- cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů “přírodě blízkého” obhospodařování lesa v ČR.

Projekty MŽP, u nichž je LDF nositel nebo spoluřešitel, jsou situovány zpravidla do horských poloh a cíleně zaměřeny na stupeň narušení a ohrožení horských lesů:

- Betula - komplexní výzkum břízy jako náhradní dřeviny v Krušnohoří;

- stanovení limitů a posouzení rizik využívání produkční funkce lesů ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ) podle kategorií ochrany;

- podpora biodiverzity a stability lesních ekosystémů v pásmu horských lesů Hrubého Jeseníku (spoluřešitel);

- analýza a vyhodnocení příčin chřadnutí lesů v Beskydech (spoluřešitel);

- vliv hospodářských zásahů na změnu biologické diverzity v ZCHÚ (spoluřešitel).

Absolventi doktorských studijních programů působící na LDF byli úspěšní i přes velkou konkurenci v GA ČR při předkládání postdoktorandských projektů, které jsou provázány na další řešené grantové projekty:

- produkce a ekologická stabilita smíšených lesních porostů se smrkem v pahorkatinách - analýza konkurenčních vztahů dřevin;

- růstová odezva dubu a jasanu na změněné podmínky vodního režimu v Dyjsko-moravském luhu;

- růstová odezva dřevin v bukojedlovém porostu na klimatické faktory;

- mikroklima smrkového porostu druhé generace na stanovišti původně smíšených porostů.

Řešené zahraniční projekty jsou dokladem významného postavení specialistů fakulty i existujících zkušeností z dlouhodobých ekosystémových projektů, které se v Evropě vyskytují pouze ojediněle.

- WATERUSE - Evaluation of alternative techniques for determination of water budget components in water-limited, heterogenous land-use systems. University of Lisabon, Portugalsko.

- RECOGNITION - Relationship between recent changes of growth and nutrition in Norway spruce, Scot pine and european beech forest in Europe. University Freiburg, SRN, European Forestry Institute (EFI) Joensuu Finsko.

- ENFORS - European Network for a Long-term Forest Ecosystem and Landscape Research Programme. BOKU Vídeň

- CONFOREST - The question of conversion of pure secondary Norway spruce forest on sites naturally dominated by broodleaves for sustainable fulfilment of society’s needs. University Freiburg, SRN a EFI Joensuu, Finsko.

Z výsledků řešených projektů vychází publikační aktivita (1999–2002), kterou charakterizuje uveřejnění 270 původních vědeckých prací (106 v zahraničí), prezentace 550 referátů a 52 posterů na konferencích (145 v zahraničí), publikování 194 odborných příspěvků.

Závěr

Dlouhodobá koncepce výzkumu na LDF MZLU v Brně jako jednoho z center lesnického a dřevařského výzkumu vychází nejen z tradičně silných oborů, dlouhodobě sledovaných problémů zachycujících dynamiku vývoje a ekosystémového výzkumu, ale i z objektivních potřeb lesního hospodářství, které vstupuje v mnoha směrech do nových podmínek. S vědomím fakultní identity nelze v současné době obecně atomizovat jednotlivé problémy, ale je třeba vycházet z komplexního projektového a systémového řešení, ze zapojení širší výzkumné základny dalších pracovišť zabývajících se lesnickým výzkumem.

Dřevařský obor má přes krátkodobou existenci na LDF MZLU v Brně jasně propracovanou vědeckou koncepci rozvoje v nadstandardně širokém spektru dílčích směrů, především výzkumu soustředěném na vlastnosti dřeva.

Adresa autora:
Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
Proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost
LDF MZLU v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno