Lesní hospodářství na Slovensku

Připravili Jan Klíma a Michal Třeštík

Protože slovenské lesní hospodářství (LH) projde pravděpodobně zásadní změnou (viz článek J. Filla, LP 1/2003 str. 14 a rozhovor v tomto čísle), přinášíme Vám stručný souhrn jeho lesnických ukazatelů. Vzhledem k tomu, že na Slovensku funguje podobné organizační schéma Ministerstva zemědělství, které je v ČR v současné době navrhováno, uveřejňujeme také malé srovnání.

Ministerstvo zemědělství

Lesnictví na Slovensku je ve struktuře ministerstva zastoupeno lesnickou sekcí (odbor správy a ochrany majetku, odbor státní správy a dozoru v LH, odbor lesnické politiky, samostatné oddělení myslivosti a ochrany přírodního prostředí).

Funkce státních tajemníků má slovenská vláda od roku 1992 (předtím měla ministerstva náměstky ministrů). Zajímavé je, že myslivost patří stále do lesnické sekce (V ČR přešla od 1. 1. 2003 pod zemědělskou výrobu).

Vztah LH a životního prostředí

Celková výměra NP a CHKO tvoří 22,8 % území SR (4 903 400 ha), celková výměra maloplošných chráněných území (PR, NPR, PP, NPP) tvoří 2,3 % území SR (2001).

Vztah LH a dřevozpracujícího průmyslu

Základním materiálem, který usměrňuje vztahy mezi oběma odvětvími, je program Dřevo – surovina 21. století, který schválila vláda SR v roce 1999. Cílem je do roku 2005 zvýšit finální zpracování a využívání dříví v podmínkách SR minimálně o 1 milion m3 ročně a tím také docílit zvýšení exportu výrobků, jejich přidané hodnoty a také zaměstnanosti v dřevozpracujícím průmyslu (domácí využití k 31. 12. 2001 bylo 4,4 mil. m3 dříví).

V zájmu vyřešení neshod mezi dodavateli a odběrateli dříví v problematice jeho měření po dohodě zástupců LH a DZP se prosazuje metoda elektronického měření odkorněného jehličnatého dříví na skladě odběratele. Zavedení elektronického měření dříví bude podporovat Program na podporu zpracování a využívání dřevní suroviny schválený vládním usnesením, v rámci kterého bylo pro rok 2002 vyčleněno 40 mil. Sk.

Na základě výsledků výzkumu LVÚ Zvolen přistoupily Lesy SR, š. p. Banská Bystrica k využívání méně hodnotného akátového dříví pro energetické účely a v roce 2001 zpracovaly 40 tis. m3 při průměrném zpeněžení 900 Sk/m3.

Ekonomika lesního hospodářství

Státní podpora lesnictví

“Štátny fond zveladovania lesa SR” poskytl lesnictví v roce 2001 524,7 mil. Sk. Nestátní sektor dostal 218,5 mil. Sk (41,6 %) a státní organizace 306,2 mil. Sk (58,4 %).

Obchod s dřívím

Z celkového objemu dříví v roce 2001 (1 685 tis. m3) vyvezli vlastníci (uživatelé) lesů 959 tis. m3. Zbytek vyvezly jiné subjekty podnikající v obchodní činnosti. Průměrné zpeněžení dříví v LH SR dosáhlo v roce 2001 1328 Sk/m3 a proti roku 2000 vzrostlo o 8 %. Průměrné zpeněžení jehličnatého dřeva na Slovensku dosáhlo 1476 Sk/m3 a při vývozu 1770 Sk/m3. Listnaté dřevo mělo nižší zpeněžení při vývozu tím, že se převážně vyvážejí méně hodnotné sortimenty, o které není zájem na domácím trhu.

Hlavní produkční činitelé

Výměra lesního půdního fondu v SR k 31. 12. 2001 dosáhla 2 006 438 ha. Proti roku 2000 je to nárůst o 8 477 ha. Výměra LPF se dlouhodobě zvyšuje.

Druhové složení lesů

V roce 2001 měly jehličnaté dřeviny zastoupení 42 % a listnaté 58 %.

Porostní zásoby dřeva a těžba

Průměrná zásoba dřeva na hektar dosáhla v roce 2001 217 m3.

Etát pro rok 2000 by stanoven na 5,325 mil. m3 a na rok 2001 5,618 mil. m3. V roce 2000 na Slovensku přetěžili etát o 893 tis. m3 (17 %) a v roce 2001 o 567 tis. m3 (11 %).

Veřejně prospěšné funkce lesa

Lesy ochranné – na mimořádně nepříznivých stanovištích ve vysokých polohách, v pásmu kosodřeviny a s převahou ochrany půdy tvoří 314 411 ha (16,3 %).

Lesy zvláštního určení – v ochranných pásmech vodních zdrojů, léčivých a stolních vod, lázeňských lesů, lesů se zdravotně rekreační funkcí atd. zaujímají 17,3 %.

Použité materiály a prameny: www.mpsr.sk;
Správa o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike 2002
www.lesy.sk