Nezávislá přejímka dříví

Ve spolupráci s Ing. Tomášem Wojnarem (ČAPLH, s.r.o.) připravili Michal Třeštík a Jan Klíma

Připravili jsme pro Vás reportáž z návštěvy u společnosti ČAPLH s.r.o - nezávislé přejímky dříví ve Štětí, která zde provádí přejímku dříví pro odběratele významného procenta vlákninového dříví v naší republice Frantschach Pulp & Paper Czech a.s. Od 1. 1. 2003 se změnil způsob příjmu dříví z objemového způsobu na hmotnostní přejímku podle ATRO (suché) váhy. Chceme Vám tento proces přiblížit, a protože jen málokdo toto místo navštívil osobně, doprovodit i bohatou fotodokumentací.

Nezávislá přejímka dříví ČAPLH s.r.o. (100% vlastníkem je ČAPLH) zajišťuje příjem dříví již od roku 1998, pod zmíněným názvem od roku 1999 (LP 10/1999, str. 468). Do procesu vstupuje, když se dříví dostane do místa plnění smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem, výsledkem je ukončení příjmu dřevní hmoty (ukončení předmětu plnění smlouvy, fakturace vychází ze zjištěných hodnot). Způsob nezávislého příjmu byl zaveden na základě podobných systémů aplikovaných desetiletí ve skandinávských zemích zástupci dodavatelů a odběratelů z důvodu možného dvojího pohledu na dodávanou komoditu. U nás dnes prochází nezávislou přejímkou 16 % dříví, ve Švédsku 100 % dříví, v Norsku a Finsku většina velkých (nad 100 tis. m3) zpracovatelských kapacit.

Ve výrobním procesu jsou vždy oprávněné požadavky odběratele na kvalitu suroviny, ze které vyrábí, avšak je tu také pohled dodavatele. Oba názory na surovinu se mohou z mnoha důvodů lišit, ať se jedná o kvalitu dodávky nebo o její množství. Proto je důležitý nezávislý subjekt, který posuzuje surovinu podle obecně platných a schválených směrnic a také stanoví množství dodávky podle přesně stanovených pravidel. Náklady spojené s přejímkou dříví jsou hrazeny poměrnou částí dodavatelem i odběratelem. Cena přejímky je tedy oddělena od ceny dříví, odvíjí se od velikosti dodávky a pohybuje se mezi 4–5 Kč/m3.

Způsoby přejímky dříví

Způsob přejímky podle platné metodiky (ČSN, Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví v ČR) si určuje odběratel. Elektronická přejímka se používá u pilařských výřezů. Objemová přejímka (nejběžnější, problematika různosti objemových tabulek a přepočtových koeficientů) se používá hlavně ve Skandinávii (přepočtový koeficient se stanovuje pro každou dodávku zvlášť podle exaktních změřených veličin) a je také alternativou pro malé provozy. Hmotnostní přejímku lutro (příjem přirozeně proschlého dříví, tzv. zelené hmoty) používají hlavně ve Francii a USA. Výhodou je rychlost příjmu (prosté zvážení dodávky), nižší finanční náročnost než u atro příjmu (pouze vybudování váhy), nevýhodou menší přesnost (dodávky v zimě a předjaří jsou hmotnostně zvýhodněny vyšší vlhkostí, to se dá eliminovat u větších dodavatelů rovnoměrnými dodávkami v průběhu roku). Hmotnostní přejímka atro (nákup dřevní hmoty absolutně suché) se používá nejčastěji ve střední Evropě, především v Rakousku a Německu (podrobně viz rámeček).

Konkrétně ve Štětí se třikrát za dobu působení nezávislé přejímky ČAPLH s.r.o. změnil způsob přejímky. Od roku 1988 do r. 2000 to byla hmotnostní přejímka lutro pro společnost Assi Domän Sepap, od r. 2000 do r. 2001 objemová přejímka pro Frantschach Pulp & Paper Czech a.s. a v současnosti (od 1. 1. 2003) již zmíněná přejímka atro. Podmínkou smluvního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem akceptování způsobu přejímky ve společnosti Frantschach Pulp & Paper Czech, a.s. (Technické podmínky k dodávce dříví a směrnice pro příjem dříví platné od 1. 1. 2003). Nezávislou přejímku provádějí kvalifikovaní přejímači ČAPLH, s.r.o., (kurzy na LDF MZLU Brno), jejichž zjištění jsou závazná pro prodávajícího i kupujícího. Přejímka a vykládka kulatého dříví probíhá nepřetržitě s výjimkou období výměny směn a povinných přestávek v práci. Důležitá je evidence a dokladování všech zjištění, které mohou posloužit při případných reklamacích, ochrana dat a rychlá informovanost o výsledku příjmu.

Nezávislá přejímka ve Štětí v číslech (2002)

Odběratelé: Frantschach Pulp & Paper Czech (atro přejímka – cca 1 800 000 m3/rok SM, BO, BR, MD dříví, štěpka), Norske Skog Štětí a.s. (objemová přejímka - cca 130 000 m3/rok, pouze kulaté dříví SM IV. třída – dřevovina, štěpka)

Objem dřevní hmoty přejímaný ČAPLH s.r.o.

Celkový objem/rok - 1,95 mil m3 (podíl polen 66 %, podíl štěpků 34 %).

Kulaté sortimenty

Stěžejní je SM 40 % a BO (+ MD, BR max do 5 %) 60 %.

Štěpky

BO, SM, MD – v podílu přibližně stejném jako u kulatých sortimentů.

Podíl dopraveného dříví

Železnice 65 % (denně 62 vagónů), osa 30 % (denně 77 nákl. automobilů), lodě 5 % (cca 19 lodí za měsíc).