Úvodník 6/2003

Ing. Jan Vybíral, ředitel LZ Židlochovice

Vážení čtenáři,

zdravé životní prostředí, účinná ochrana druhové různorodosti v přírodě, péče o kulturní krajinu a rozumné využívání přírodních zdrojů jsou pojmy ve vyspělé společnosti nejen běžně užívané, ale i systémově dlouhodobě řešené. Množství informací, se kterými mohou a musí pracovat odborníci všech možných oborů, které souvisejí s problematikou životního prostředí, nás vedou stále více k přesvědčení o nutnosti vnímat globální rozměr problematiky zvané ekologie.

Tak vznikl již v roce 1970 pod patronací UNESCO mezivládní program ekologické spolupráce v celosvětovém měřítku s názvem Man and the Biosphere (MAB - Člověk a biosféra). Cílem tohoto náročného mezinárodního programu bylo zachování, záchrana a trvale udržitelné využívání "vzorků" základních ekosystémů na Zemi jako biologické rezervy pro celé lidstvo.

Od roku 1976 začala vznikat světová síť biosférických rezervací (BR) s uplatňováním takzvané Sevillské strategie. Každá BR musí plnit tři základní funkce: 1) ochrana (zachování) genetických zdrojů, rostlinných a živočišných druhů, ekosystémů a krajiny, 2) podpora trvale udržitelného ekonomického a demografického rozvoje a 3) podpora vzorových projektů, environmentální výchovy, vzdělávání a přírodovědného výzkumu a monitoringu.

Každý stát rovněž musí zabezpečit legislativní ochranu institutu BR. V České republice byla tato podmínka u všech šesti BR (Šumava, Třeboňsko, Křivoklátsko, Krkonoše, Pálava a Bílé Karpaty) zjednodušeně vyřešena tím, že se hranice příslušné BR ztotožnily s hranicí příslušného národního parku nebo chráněné krajinné oblasti.

Tím ale byly fakticky potlačeny principy Sevillské strategie, postavené na úzké spolupráci s obyvatelstvem a hospodářskými subjekty, na jejich pozitivní motivaci ve smyslu podpory udržitelných způsobů hospodaření, na otevřené diskusi o ekologických problémech se zapojením vědců a státní správy, na osvětě a vzdělávání, podpoře vzorových projektů atd. Často převládl princip postavený přednostně na zákazech, nařízeních, trestech. Zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. dal některým státním úředníkům do rukou veliké pravomoci a nevyžadoval od nich odpovědnost za jejich rozhodnutí. Dirigismus, který byl jako neosvědčená a tudíž nežádoucí metoda úzkostlivě vyloučen přijatými principy Sevillské strategie pro oblasti BR, byl a je v našich podmínkách stále používán takřka přednostně. Ochrana přírody se pro některé "ochranáře" stala zaklínadlem, v jehož jménu, často za jakoukoliv cenu a někdy zjevně i proti zásadám zdravého selského rozumu, prosazovali silově taková řešení, která končila i katastrofálními důsledky právě pro předmět ochrany. Člověk v krajině - přírodě se stával nežádoucím elementem. Ze vznešených principů pro BR tak v mnoha případech zůstalo pouze logo na hlavičkových papírech CHKO a NP. To snad je ale málo pro vyspělou, kulturní a vzdělanou společnost!

Proto vznikla v roce 1999 mezi lesnickým managementem LZ Židlochovice myšlenka samostatné BR, která by se vrátila k principům Sevillské strategie. V současné době je projekt BR Dolní Morava zpracován, všeobecně v regionu přijat a s rozhodující podporou Lesů ČR, s. p., připraven k odeslání do UNESCO v Paříži. Bude pracovat na principech obecně prospěšné společnosti, jejímiž zakladateli budou LČR, Moravské naftové doly, a.s., Povodí Moravy, a.s., MŽP ČR, Okresní agrární komora Břeclav, svazky obcí Mikulovsko, Lednicko-valtický areál (LVA) a Podluží. Oblast BR Dolní Morava bude zahrnovat kromě CHKO Pálava i LVA a nivy Dyje a Moravy s lužními lesy od Novomlýnské soustavy k soutoku Moravy a Dyje a odtud až po Hodonín (mapa na str. 8, pozn. redakce). Sídlo bude v Břeclavi.

Unikátní oblast přírodních a kulturních skvostů s 250 let dlouhou tradicí lesnického hospodaření je připravena se stát vzorovou oblastí světového přírodního a kulturního dědictví. Je to zároveň jedinečná možnost pro lesnickou profesi, aby dokázala, že její principy managementu přírody, včetně využívání dřeva jako trvale obnovitelné přírodní suroviny, jsou v souladu s principy moderního pojetí ochrany přírody a následováníhodné i v jiných částech světa.