Uznávání zdrojů reprodukčního materiálu a sběr osiva

Jaroslav Musil, Zdeňka Procházková, Pavel Kotrla

Zákon 149/2003 Sb. (dále jen zákon) stanoví podmínky, za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích (dále jen RM). Týká se povinně RM těch dřevin, které mají význam pro lesní hospodářství (LH) v celém Evropském společenství (ES) nebo v některé jeho části (příloha zákona "Seznam druhů lesních dřevin"). Českému lesníkovi se některé položky seznamu zdají poněkud exotické, ale z pohledu ES je třeba respektovat všechny uvedené dřeviny. Uvedení zákona a prováděcí vyhlášky 29/2004 Sb. (dále jen vyhláška) do praxe vyvolalo řadu otázek a některé problémy. Vzhledem k blížící se podzimní sběrové sezóně považujeme za potřebné upozornit na některé aspekty tohoto zákona týkající se jednak oblasti zdrojů RM a dále pak oblasti praktické realizace sběrů osiva.

Uznávání zdrojů RM

Část zákona řešící uznávání zdrojů RM (hlava III, § 11 - § 18) se zdá nejméně problematická. Přesto proces uznávání doznal některých změn, které si následně vyžádaly jiný postup při vlastním uznávání zdrojů RM.

Kategorie zdrojů

Zákon rozlišuje čtyři kategorie RM z hlediska kvality zdroje a rozsahu údajů o zdroji. Seřazeno od nejnižší kvality RM zákon rozlišuje zdroje identifikovaného RM, selektovaného RM, kvalifikovaného RM a testovaného RM. V přechodných ustanoveních zákona si můžeme najít v § 40 odst. 4 převodní klíč dříve uznaných jednotek do nové terminologie. Podle dřívějších právních předpisů lesní porosty uznané ke sklizni se nově považují za zdroj selektovaného RM, uznané sady se považují za zdroj kvalifikovaného RM, výběrové stromy se považují za klony uznané jako zdroj kvalifikovaného RM, uznané matečnice za směs klonů uznaných jako zdroj kvalifikovaného RM.

Vzhledem k jiné skladbě čísla uznané jednotky - ČUJ (vyhláška příloha č. 20) bylo nutno transformovat původní označení na novou skladbu ČUJ. Tato akce při respektování zákona a technických možností proběhla na počátku roku 2004 a její výsledky jsou přístupné spolu s dalšími informacemi na www.vulhmuh.cz. Tím se podařilo připravit podmínky pro praktickou evidenci nakládání s nově získaným RM na dokladech podle příloh vyhlášky. Do ČUJ zdroje selektovaného RM se nyní promítá i označení genové základny (GZ), k níž případně uznaná dřevina v porostu přísluší - to se muselo při transformaci ČUJ provést "ručně", neboť v původním označení GZ touto formou nebyla zakódována. Vzhledem k praktickému použití zkratek dřevin v návaznosti na software jsme museli upřesnit některé položky z přílohy č. 1 vyhlášky. Úplný číselník používaný v systému najdete spolu s dalšími informacemi na už zmíněné webové stránce.

Zákon sice uvádí dřeviny, které jsou významné v celém ES, ale uznávat je možno všechny dřeviny (§ 11 odst. 3 zákona). Jestliže následně použijeme RM z uznaného zdroje, pak se již jakékoliv další nakládání s RM řídí tímto zákonem a vyhláškou (vyplývá z § 6 odst. 1 zákona).

Postup uznávání v praxi

Zákon zavádí nový prvek - zdroje identifikovaného RM, což přibližně odpovídá dříve používaným sběrům z neuznaných zdrojů. V této oblasti jde o výraznou změnu oproti dosavadní praxi (stav do 31. 12. 2003). Počínaje letošním rokem nelze u druhů dřevin uvedených příloze zákona provádět sběry RM z neuznaných porostů. Aby mohly být např. realizovány sběry osiva listnáčů (BK, DB, javory apod.), musí mít jednotliví vlastníci lesa zdroje (porosty) těchto dřevin uznány (tedy minimálně v kategorii identifikované).

- Zdroje identifikovaného RM se uznávají podle § 13 zákona jednodušším způsobem než ostatní kategorie. O uznání stačí požádat na příloze č. 21 vyhlášky příslušný krajský úřad (KÚ), v případě lesních porostů doložit kopií hospodářské knihy fenotypovou třídu (C, případně A, B). KÚ rozhodne o uznání bez nutnosti odborného posudku pověřené osoby. Vzhledem k tomu, že v případě zdrojů identifikovaného RM neprovádíme výběr porostů na principu hromadné selekce (v tomto případě jde spíše o "úřední registraci" zdrojů), postačuje jako podklad pro uznání doložení fenotypové třídy pro danou dřevinu v porostu z hospodářské knihy. V případech, kdy dřevina není v hospodářské knize klasifikována nebo jde o uznání stromů rostoucích mimo les, provede příslušný KÚ uznání na základě místního šetření.

KÚ přidělují pořadové číslo v číselné řadě (v rámci kraje postupně od nejnižšího čísla bez ohledu na dřevinu, vlastníka, PLO a LVS), aby se zmenšila pravděpodobnost výskytu chyb při další evidenci. O uznání této kategorie může žádat pouze vlastník zdroje a pro tuto kategorii se neomezuje výše úmyslné mýtní těžby (MÚ) ani nestanoví ochranná lhůta. Doba platnosti uznání je až 20 let, z praktických důvodů doporučujeme konec platnosti vázat na LHP (aktuální nebo následující - změna porostního označení). Za zdroj RM identifikovaného nemá význam uznávat porosty nebo stromy "vybraných dřevin" (smrk ztepilý, borovice lesní a modřín opadavý), neboť pro umělou obnovu těchto dřevin lze použít pouze RM pocházející ze zdrojů selektovaného, kvalifikovaného nebo testovaného RM (i když i zde je možná výjimka) - vyplývá to ze změn § 29 zákona 289/1995 Sb. definovaných v § 41 zákona 149/2003 Sb.

- Pro uznání zdroje selektovaného RM (porosty) musí vlastník (nebo orgán veřejné správy) požádat pověřenou osobu (VÚLHM - VS Uherské Hradiště) o vyhotovení posudku (na přílohách č. 23 a 24 vyhlášky). Tyto zdroje se uznávají podle § 14 zákona. Protože posudku předchází venkovní pochůzka, je vhodné požádat pověřenou osobu v dostatečném předstihu, aby se pochůzky mohly naplánovat ekonomickým způsobem. Doba uznání se váže na konec platnosti LHP, proto je nejvhodnější termín pro zahájení uznávacího řízení podzim roku předcházející začátku platnosti nového LHP. Pro jednodušší předávání dat je připravena příloha č. 24 ve formátu Excel - údaje pak může vlastník využít i pro žádost o uznání zdroje (příloha č. 25 vyhlášky) na KÚ, neboť pověřená osoba poskytne vlastníkovi data pro přílohu k žádosti v elektronické podobě.

Oproti dřívějším právním předpisům došlo ke změně ve velikosti minimální plochy porostu (nyní 1 ha) a není již nutno stanovit ochrannou lhůtu nebo omezení těžby pro každý uznaný porost. Tím, že schvalujícím orgánem veřejné správy je KÚ (zároveň označení kraje je součástí ČUJ), se zvětšil prostor pro slučování uznaných porostů fenotypové třídy B do uznaných jednotek, což vlastník ocení při dalším nakládání se sebraným reprodukčním materiálem.

- Pro uznání zdroje kvalifikovaného RM (semenné sady, matečnice - směsi klonů a rodičovské stromy - klony) musí vlastník (nebo orgán veřejné správy) požádat pověřenou osobu o vyhotovení posudku na příloze č. 23 vyhlášky. Po doručení odborného posudku požádá o schválení KÚ na přílohách vyhlášky č. 27a (sady a směsi klonů) nebo 27b (rodičovské stromy- klony včetně přílohy k žádosti, což je soupis navržených stromů). Tyto zdroje se uznávají podle § 15 zákona. Na termínu venkovní pochůzky se domluví vlastník s pověřenou osobou individuálně. Schvalujícím orgánem veřejné správy je KÚ.

- Uznání zdroje testovaného RM je řešeno § 16 zákona a podrobnosti jsou v příloze č. 28 vyhlášky. Vzhledem k tomu, že takové zdroje nejsou zatím na našem území uznány, neuvádíme další podrobnosti.

Rejstřík zdrojů

Všechny uznané zdroje pověřená osoba eviduje v rejstříku uznaných zdrojů - ústřední evidenci (§ 18 zákona a příloha č. 30 vyhlášky). Tento rejstřík obsahuje část dat, která jsou veřejná, a budou postupně zveřejňována (zatím na www.vulhmuh.cz).

V současnosti je na území ČR evidováno 402 uznaných jednotek zdrojů identifikovaného RM a 11 647 uznaných jednotek zdrojů selektovaného RM (dále je veden i archiv uznaných jednotek po ukončení doby platnosti). Ve zdrojích kvalifikovaného RM je evidováno 152 semenných sadů a 12 611 klonů - rodičovských stromů. Data jsou shromážděna v jednotné datové základně se vzájemnými definovanými vazbami uvnitř i vně systému a postupně budou sloužit jako základ celého systému evidence nakládání s RM v reálném čase. Softwarová firma tento systém staví na úspěšné dlouhodobé spolupráci se stanicí VÚLHM v Uherském Hradišti. Počátek vývoje software nastartoval Ing. Jaroslav Rambousek v polovině devadesátých let a postupně jej rozvíjel od evidence uznaných porostů až k evidenci všech kategorií uznaných zdrojů. Tento systém kromě kompletních informací o uznaných zdrojích bude zajišťovat i evidenci dalšího nakládání s RM v celé šíři obsahu zákona a prováděcí vyhlášky včetně genových základen a jejich návaznosti na uznané porosty v nich ležících. Do systému budou vstupovat v rozsahu svých pravomocí příslušné orgány veřejné správy, a budou tak moci racionálně evidovat a kontrolovat legitimitu nakládání s RM v praxi.

Na pracovišti oddělení uznávání a evidence zdrojů reprodukčního materiálu VÚLHM VS Uherské Hradiště jsme denně připraveni poskytnout informaci o datech nebo postupu v konkrétním případě. Aktuální informace k problematice naleznete také na internetové stránce www.vulhmuh.cz.

Praktická realizace sběrů semenného materiálu

Obecné požadavky vyplývající ze zákona:

- Veškerý RM lze uvádět do oběhu pouze v případě, že na každý získaný oddíl je orgánem veřejné správy vystaveno potvrzení o původu (příloha č. 12 nebo 13 vyhlášky). Jde tedy o jakýsi "úředně vystavený rodný list" na daný oddíl RM.

- Toto potvrzení o původu vydává pověřená obec (obecní úřad, obce s rozšířenou působností), v místě jejichž působnosti se nachází zdroj RM, tzn. bude se tam sbírat osivo (nebo vyzvedávat sadební materiál ve školce nebo z přirozeného zmlazení).

- Podmínkou vydání potvrzení o původu je oznámení o konání sběru (příloha č. 9 vyhlášky), tzn. kde a co se bude sbírat, s minimálně čtrnáctidenním předstihem pověřené obci.

- Nahlášení sběru je podmínkou, aby úřední orgán vystavil příslušné potvrzení o původu na získaný oddíl RM, hodlá- li dodavatel získaný reprodukční materiál uvádět do oběhu v režimu zákona. Dodatečná "legalizace" - získání potvrzení o původu později - není možná.

- Na základě tohoto oznámení a následné žádosti dodavatele (příloha č. 10 vyhlášky) pak pověřená obec po sběru vystaví dodavateli potvrzení o původu (dosud potvrzoval list o původu vlastník zdroje).

Ve vztahu ke sběrům osiva je potřeba upozornit ještě na jednu skutečnost: v ustanovení § 2 písmenu m) zákona je definován pojem "uvádění do oběhu" a dále tzv. první převod práva z vlastníka zdroje na jinou osobu. V praxi toto ustanovení znamená, že pokud vlastník zdroje umožní jinému dodavateli sesbírat si semenný materiál pro sebe, vyjádří vlastník zdroje tuto skutečnost svým podpisem (forma ověřeného podpisu) na oznámení (příloha č. 9 vyhlášky) s tím, že veškeré další povinnosti vyplývající ze zákona pak přechází na dodavatele, kterému vlastník zdroje sběr umožnil. Předpokládáme, že toto bude jeden z postupů, který bude v praxi využíván.

Požadavky na kvalitu semenného materiálu

Každý oddíl semenného materiálu musí být charakterizován následujícími povinnými údaji, které se zjišťují podle ČSN 48 1211 "Lesní semenářství - sběr, jakost a zkoušky jakosti plodů a semen lesních dřevin": čistotou, hmotností 1000 ks semen, energií klíčení (neplatí pro semena nebo plody s klíčním klidem), klíčivostí nebo životností, počtem klíčivých/životných semen v 1 kg. Toto neplatí pouze u malých oddílů semen (viz příloha č. 1 vyhlášky), kdy se uvádí pouze čistota a hmotnost 1000 ks semen.

Dále se zavádí striktní požadavek, že oddíly semenného materiálu uváděné do oběhu musí mít druhovou čistotu 99 %. Znamená to, že v osivu jednoho druhu může být max. 1 % semen jiného druhu.

Vzorky, na základě jejichž rozboru vystavuje protokol s výsledky zkoušek jakosti celého oddílu osiva akreditovaná laboratoř, musí odebírat osoba obeznámená se správným technologickým postupem vzorkování, přezkoušená a písemně touto činností pověřená akreditovanou laboratoří. Akreditovaná laboratoř je v tomto případě zodpovědná za zkoušení i vzorkování.

Pokud není vzorek odebrán pověřenou osobou - vzorkovatelem (vzorek si odebírá např. majitel osiva), potom se vystavený protokol s výsledky vztahuje pouze k jakosti rozborového vzorku (nikoli celého oddílu osiva). Není-li možno údaje o kvalitě semenného materiálu zjistit s ohledem na sjednané dodací lhůty nebo délku trvání zkoušek, lze semenný materiál uvést do oběhu za předpokladu, že chybějící údaje dodavatel potvrdí neprodleně po ukončení příslušných zkoušek.

Zákon dále v § 7, bodu 3 uvádí, že semenný materiál lze uvádět do oběhu pouze v obalu, který není možno otevřít bez zjevného poškození obalu nebo uzávěru. V praxi do znamená, že oddíl osiva uváděný do oběhu musí být uzavřen (zaplombován) vzorkovatelem akreditované laboratoře, aby byla zaručena pravdivost údajů o kvalitě osiva uváděných na průvodním listu.

Praktický postup zjišťování kvality semenného materiálu:

- dodavatel požádá akreditovanou zkušební laboratoř Semenářské kontroly (AZL SK) o odebrání vzorku pro zjištění kvality a v žádosti dodá identifikační údaje o oddílu;

- AZL SK ověří v centrální databázi správnost identifikačních údajů a vyšle vzorkovatele na odběr vzorku;

- vzorkovatel na místě zkontroluje uvedené údaje:

- pokud souhlasí, odebere vzorek pro AZL SK na zkoušku jakosti a zaplombuje oddíl semenného materiálu;

- pokud nesouhlasí, vzorek neodebere;

- AZL SK provede zkoušky a výsledky předá formou protokolu dodavateli.

V současnosti zajišťuje vzorkování AZL SK a SZ Týniště n. Orlicí (tam pouze u osiva zpracovávaného a skladovaného v SZ), rozsáhlejší síť vzorkovatelů se připravuje. Kontakty na stávající i budoucí regionální vzorkovatele najdete na www.vulhmuh.cz.

Při uvádění semenného materiálu do oběhu se údaje o oddílu i o kvalitativních parametrech semenného materiálu uvádějí v průvodním listu (příloha č. 16 vyhlášky). Část A se připojuje k celému oddílu semenného materiálu, část B průvodního listu se připojuje jednou dovnitř a jednou vně formou průvodního štítku ke každému balení.

Změny velikosti oddílů semenného materiálu

Zmenšení oddílu semenného materiálu

Při zpracování semenné suroviny po sběru (vyluštění šišek, zpracování suroviny listnáčů) dochází k výrazné změně hmotnosti ze suroviny na osivo. Tento případ je posuzován jako zmenšení oddílu.

- na příslušném formuláři (příloha č. 11a) požádá dodavatel příslušnou obec s rozšířenou působností o zmenšení oddílu neprodleně poté, kdy ke změně došlo;

- na žádosti uvede novou hmotnost osiva, které vzniklo zpracováním suroviny (tuto skutečnost dodavatel doloží příslušnou písemnou informací ze semenářského závodu, pokud tam byla surovina zpracována);

- obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá nové potvrzení o původu na množství osiva a na původním potvrzení o původu vyznačí jeho zneplatnění.

Dělení oddílu semenného materiálu

V případě, že dodavatel hodlá oddíl semenného materiálu rozdělit (např. část si hodlá ponechat, část hodlá prodat), musí provést rozdělení původního oddílu a zažádat o vystavení nových potvrzení o původu na jednotlivé dílčí části původního oddílu.

- na příslušném formuláři (příloha č. 11a vyhlášky) požádá příslušnou obec s rozšířenou působností o rozdělení oddílu na dvě nebo více částí;

- na žádosti uvede počet a hmotnost nově vzniklých oddílů, které vzniknou rozdělením původního oddílu;

- obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá nová potvrzení o původu na dílčí množství (dvě nebo více) a na původní potvrzení o původu vyznačí jeho zneplatnění.

Adresy autorů: Ing. Jaroslav Musil

Uznávání a rejstřík zdrojů RM

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: 572 420 918

Zdeňka Procházková, prom. biol., CSc.

Zkušební laboratoř Semenářská kontrola

č. 1175 akreditovaná ČIA

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 572 420 917, 606 655 012

VÚLHM VS Uherské Hradiště

686 04 Kunovice

www.vulhmuh.cz

Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.

kontrola reprodukčního materiálu

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; tel.: 724309337