Školkaři ke změně zákona o reprodukčním materiálu

Vladimír Foltánek

Pravidla pro produkci a obchodování se sadebním materiálem lesních dřevin v České republice jsou vymezena zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). Tento zákon byl vydán v roce 2003 a ve svém obsahu implementuje směrnici EU 1999/105/ES (dále jen „směrnici“), týkající se reprodukčního materiálu (dále jen „RM“) lesních dřevin. Obdobné zákony byly přijaty jak „starými“ členskými zeměmi EU (členské státy se zavázaly vydat potřebné právní a správní předpisy tak, aby vyhovovaly ustanovením směrnice s účinností od 1. 1. 2003), tak novými členskými zeměmi (součást podmínek pro vstup země do EU).


Výchozí legislativní situace
Zákon č. 149/2003 Sb. vešel v platnost datem 1. 1. 2004 a pro praktické provozní lesní školkařství i orgány státní správy znamenal především zavedení nejen nových pojmů, ale i povinnosti vedení nového systému evidence a vykazování původu RM lesních dřevin. V průběhu roku 2004, při uvádění zákona v jeho praktické uplatnění, však bylo pracovníky orgánů státní správy, a hlavně provozními lesními školkaři nalezeno v dikci některých ustanovení zákona několik kolizí, které bylo třeba v návaznosti na znění směrnice 1999/105/ES co nejdříve upřesnit, či upravit. Striktní dodržování některých zákonných ustanovení velmi ztěžovalo školkařský provoz, či mu dokonce přímo bránilo (viz LP 2/2005, str. 26, pozn. red.). Tyto problémy by se plně projevily po uplynutí lhůty definované ve stávajících přechodových ustanoveních (§ 40 platného zákona), tedy od 1. 1. 2006.
Opakovaná upozorňování a projednávání na hrozící velmi vážné problémy pro školkařský a lesnický provoz a současně hledání možných východisek řešení vedla k vypracování návrhu zákona, jehož předkladateli byla skupina poslanců: Jan Grůza, Petr Zgarba, Pavel Kováčik, Jiří Hanuš a Ladislav Skopal.


Projednávání nového zákona
Ač se jednalo ve své podstatě o tzv. „technický“ zákon, tj. bez možné politizace problematiky, jeho průběžné procesní projednávání nebylo zcela přímočaré. Návrh zákona o změně zákona č. 149/2003 Sb. byl předkladateli předložen k projednání ve Sněmovně 3. 2. 2005 a téhož dne byl zaslán vládě k jejímu stanovisku. Přestože následné vládní stanovisko ze dne 4. 3. 2005 nebylo jednoznačně pozitivní, organizační výbor sněmovny projednání návrhu 10. 3. 2005 doporučil. První čtení proběhlo 23. 3. 2005 a návrh zákona byl přikázán k projednání výborům. Zemědělský výbor návrh zákona projednal a dne 14. 6. 2005 vydal usnesení obsahující řadu pozměňovacích návrhů. Dne 21. 6. 2005 se uskutečnilo druhé čtení návrhu zákona a téhož dne návrh prošel obecnou i podrobnou rozpravou s usnesením o pozměňovacích návrzích. Třetí čtení proběhlo 29. 6. 2005 a návrh zákona byl schválen. Text návrhu zákona schváleného poslaneckou sněmovnou byl postoupen 12. 7. 2005 k projednání v senátu. Senátní Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu návrh dne 27. 7. 2005 projednal a zamítl. Na základě tohoto stanoviska byl návrh projednávaný na 7. schůzi senátu dne 29. 7. 2005 zamítnut. O návrhu zákona vráceném senátem hlasovala poslanecká sněmovna 19. 8. 2005 a sněmovna setrvala na svém původním návrhu zákona (151 hlasů pro, 3 proti). 12. 9. 2005 podepsal zákon prezident a 1. 10. 2005 byl schválený zákon vydán ve Sbírce zákonů, částka 133 (pod číslem 387).


Co nový zákon zlepšil?
Ze strany lesních školkařů byla především sledována možná úprava dosavadních znění ustanovení paragrafů 6 a 40 zákona č. 149/2003 Sb.
V úvodním ustanovení § 6 bylo novelou vložením slov „z přirozeného zmlazení“ napraveno dosud kolizní znění tohoto § upravujícího oznamovací povinnost dodavatele při sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu. Specifikace oznamovací povinnosti při vyzvedávání sadebního materiálu jen z přirozeného zmlazení, a nikoli při každém vyzvedávání sadebního materiálu v lesních školkách, vyjasnila problematiku a zabránila možným vznikům vážných provozních problémů.
Úvodní ustanovení § 6 tedy nyní zní: „Dodavatel je povinen oznámit konání sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál, a to nejméně 2 týdny předem příslušnému orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s RM.“
§ 6 zákona je v novele dále rozšířen o ustanovení týkající se vystavování potvrzení o původu u RM vegetativně množeného: „Jestliže je RM v kategorii selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný následně vegetativně množen, vystaví orgán veřejné správy pro tento následně reprodukovaný reprodukční materiál nové potvrzení o původu.“
V nově doplněném ustanovení též novela upřesňuje pojem „místně příslušný orgán veřejné správy“, který má právo vystavovat potvrzení o původu RM lesních dřevin: „Místně příslušným orgánem veřejné správy pro vydání potvrzení o původu je ten, v jehož územním obvodu dojde ke sběru semenného materiálu, odběru částí rostlin nebo vyzvedávání sadebního materiálu z přirozeného zmlazení.“
§ 40 zákona 149/2003 Sb., zabývající se přechodnými ustanoveními, byl ve svém znění odstavce 2 novelizován takto: „RM shromážděný před účinností tohoto zákona do 31. prosince 2002 lze uvádět do oběhu do 31. prosince 2015. RM shromážděný před účinností tohoto zákona v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 lze uvádět do oběhu do 30. dubna 2007. Při uvedení do oběhu vystaví dodavatel pro semenný materiál list o původu plodů, semen a vegetativních částí a pro sadební materiál list o původu sadebního materiálu lesních dřevin. Průvodní list podle § 8 tohoto zákona se pro semenný materiál a sadební materiál nevystavuje.“
Nové znění tohoto ustanovení posunuje nejen dosud uvedený termín 31. prosince 2005 na 31. prosince 2015 (což v podstatě umožňuje uvést na trh RM shromážděný před 1. 1. 2003 až do vyčerpání zásob), ale upravuje i nakládání s reprodukčním materiálem shromážděným v období od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003. Určený termín „do 30. dubna 2007“ je výsledkem projednání žádosti Odboru pro vztahy s EU ve spolupráci s úsekem lesního hospodářství MZe ČR ve Stálém výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví (pracovní orgán Evropské komise), který tuto výjimku projednal s následujícím závěrem: „Odchylně od čl. 28 odst. 3 směrnice 1999/105 ES může Česká republika povolit uvést na trh, až do 30. dubna 2007, zásoby RM lesních dřevin shromážděné v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003, který nesplňuje všechny podmínky směrnice.“
Zákon č. 387/2005 Sb., ve svém obsahu upravuje či rozšiřuje, kromě výše zmíněných, ještě řadu dalších dosavadních ustanovení zákona č. 149/2003 Sb. Jde o úpravy podnícené vývojovým zpřesněním vnímání obsahu Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. 12. 1999 o obchodu s RM lesních dřevin, správní či legislativní potřebou apod. Příkladem může být např. rozšíření ustanovení § 30 zákona zabývající se oprávněním pověřené osoby, které je rozšířeno o následující odstavce:
g) vede ústřední evidenci vydaných potvrzení o původu a vydaných nových potvrzení o původu;
h) informuje úřední subjekt členského státu Evropské unie o vývozu RM;
i) na základě pověření ministerstva vykonává dozor na tím, jak orgány veřejné správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě, a v případě zjištění nedostatků předává tyto orgánu veřejné správy v oblasti nakládání s RM k dalšímu řízení.

Změna zákona pomohla předejít problémům
V etapě již schváleného zákona o změně zákona č. 149/2003 Sb. je třeba se zmínit o skutečnosti, že přetrvání jeho dosavadního znění do r. 2006 by přivedlo české lesní školkařství do velmi vážného existenčního stavu se vznikem mnohamilionových škod v důsledku nemožnosti zobchodování vyprodukovaného sadebního materiálu ze zdrojů osiva legislativně akceptovaných do 31. 12. 2003 (vyhláška č. 82/1996 Sb.). Za dané situace existovala i možnost podání řady žalob podnikatelských subjektů v lesním školkařství na stát za znemožnění obchodování se sadebním materiálem lesních dřevin při dodržení pravidel jeho legislativních předpisů. Hrozil také vznik nedostatku obchodovatelného sadebního materiálu pro zalesňování zejména v r. 2006 (u některých druhů dřevin i v letech následných). Schválenou změnou zákona byl též odstraněn nesoulad s právem EU a pravděpodobnost, že bude ČR uložena sankce za to, že její právní řád na úseku nakládání s RM lesních dřevin neodpovídá právu EU. Doufejme, že schválenou změnou zákona se tomuto všemu předešlo.
Není snad třeba zdůrazňovat skutečnost, že semenný a sadební materiál lesních dřevin (tj. RM lesních dřevin) je základním předpokladem umělé obnovy našich lesů. Reprodukční materiál lesních dřevin je však speciální obchodní komodita, jejíž uvedení do tržního oběhu vyžaduje z více důvodů specifická legislativní ošetření. Musí však být taková, která jsou provozně splnitelná a realizovatelná. Věřme, že schválený zákon o změně zákona č. 149/2003 Sb. odstranil alespoň hlavní úskalí jeho provozní akceptace.

Adresa autora:

Ing. Vladimír Foltánek,
Manažer Sdružení lesních školkařů ČR (SLŠ ČR)
Zemědělská 3, 636 00 Brno; e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.