Ekonomický informační systém lesního hospodářství

Václav Jansa

Ekonomická situace vlastníků lesů se oproti 90. letům zhoršila a tento trend pokračuje i v současnosti. Tuto situaci rámcově dokumentuje souhrn současných statistických šetření v rámci lesního hospodářství. Pro hledání příčin tohoto trendu, pro formulování zdůvodněných a strukturálně dobře cílených opatření a pro další hlubší analýzy nejsou data stávajících šetření dostatečně reprezentativní a podrobná. Proto vznikl požadavek MZe na vytvoření ekonomického informačního systému lesního hospodářství.

Současný stav

Systém statistických zjišťování, používaný v lesním hospodářství, představuje v současné době jediný zdroj informací o ekonomických ukazatelích. Je veden po dvou liniích na sobě více méně nezávislých.

Jednu linii představuje výkaz Českého statistického úřadu Les 8–01, kterým jsou periodicky – jednou ročně – zjišťovány odvětvové ukazatele pro lesnictví. Jsou uváděny převážně v technických jednotkách. Povinnost jej zpracovat platí pro firmy, které mají za svou převažující činnost lesnictví a dále pro subjekty, hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou větší než 200 ha.

Druhou linii představují výkazy resortní, zajišťované ministerstvem zemědělství. Jsou to Les (MZe) 1–01, zpracovávaný přímo MZe a Les (MZe) 2–01, zpracovávaný Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů. Oba představují zjišťování v rámci resortu, jsou tedy v jednotlivých částech podrobnější než výkaz ČSÚ. Oba výkazy mají roční periodu zjišťování.

Les (MZe) 1–01 je určen pro stejnou skupinu respodentských firem jako Les 8–01, tedy pro subjekty hospodařící na rozloze větší než 200 ha. Les (MZe) 1–01 je výkazem o hospodaření respondentských subjektů v daném roce jak v technických jednotkách, tak i ve struktuře nákladů a výnosů.

Les (MZe) 2–01 je určen akciovým společnostem a společnostem s ručením omezeným, které mají také převažující činnost v lesnictví a jsou především dodavateli prací v rámci dodavatelských smluv pro vlastníky lesa. Les (MZe) 2–01 je ročním výkazem informujícím o nákladech a výnosech v lesním hospodářství. Zpracování uvedených výkazů je pro kontaktované firmy povinné.

Údaje z výkazů, zpracované a přepočítané na hodnoty pro celou Českou republiku jsou uváděny každoročně ve Zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství, tzv. Zelené zprávě, slouží jako základní podklady pro lesnickou politiku, pro širokou odbornou i laickou veřejnost.

Tvorba nového informačního systému

Výstupy, vycházející ze stávajících dat, neposkytují dostatečně podrobné ekonomické informace. Lesnický sektor, v porovnání s ostatními příbuznými sektory, je zatížen nedostatkem validních dat. Příkladem může být v oblasti zemědělství zavedený systém FADN (Farm Accountancy Data Network – Zemědělská účetní datová síť), který je v zemích Evropské unie využíván jako základní zdroj srovnatelných ekonomických informací, jehož vytvoření je pro členské země EU závazné.

Nedostatek sektorových ekonomických informací pro lesní hospodářství se akutně projevil například při přípravě programových dokumentů Evropského zemědělského fondu rozvoje venkova (dále jen EAFRD).

Vzhledem ke skutečnosti, že sektor lesního hospodářství se vlivem vyčerpávání komparativních výhod postupně dostává do obtížné ekonomické situace, bude nezbytné zabezpečit jeho udržitelnost smysluplným souborem opatření. Přesné a statisticky testované údaje o ekonomické situaci vlastníků lesa a dalších subjektů působících v lesním hospodářství jsou nezbytné pro zvolení správného přístupu k dotační politice (z národních i evropských zdrojů) a k obhajování zájmů lesního hospodářství.

Nezbytnost vytvoření podrobnějšího informačního systému byla mimo jiné vyslovena na jednání Ekonomické komise ČAZV, Odboru lesního hospodářství (dále jen EK OLH ČAZV) dne 19. října 2004.

Na základě požadavku na vytvoření takového informačního systému ze strany MZe byl první návrh předložen Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů v květnu 2005 na jednání EK OLH ČAZV. Návrh byl podpořen a doporučen k dopracování. V průběhu roku probíhala jednání, konzultace a příprava datové struktury, která vyústila do pilotního projektu v letošním roce.

Po jednáních, vedených se zástupci ČSÚ, se ukázalo jako nejlepší řešení provádět toto šetření jako systém statistického zjišťování mimo Program statistických zjišťování (§ 7, 10, 11 zák. 89/1995 Sb., o státní statistické službě). V zahraničí je obdobná praxe zcela běžná. Celý systém bude neustále podléhat ustanovením zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, především v oblasti koordinace sběru dat a jejich ochrany.

V rámci pilotního projektu bylo osloveno 71 firem. Mezi nimi byli vlastníci, hospodařící i dodavatelské subjekty. Výsledky pilotního projektu budou použity k dopracování dotazníkové struktury a kompletaci analytických nástrojů.

Účel a cíle systému

Při posuzování záměru a vytváření informačního systému byla vytyčena následující kriteria, která sloužila jako vodítka při zpracování návrhu a zároveň tvoří jednotlivé cíle návrhu:

- 1. zpřesnit dosavadní šetření v oblasti lesního hospodářství;

- 2. získat přehled o finanční náročnosti jednotlivých procesů v lesním hospodářství;

- 3. umožnit aplikaci získaných poznatků při rozhodování veřejné správy;

- 4. umožnit jednotlivým respondentům zpětné srovnání výstupů s celkovým vyhodnocením.

Ad 1: Základním kriteriem pro statistické výkaznictví je velikost lesa 200 ha. Majetky s rozlohou menší nejsou do zjišťování zahrnuty. Pro představu poměru počtu majetků a celkové rozlohy lesa v obou kategoriích je připojena tabulka. V ní jsou obsaženy platné LHP, převzaté do datového skladu ÚHÚL bez plánů platných od roku 2005.

Ačkoliv tvoří LHP pod 200 ha pouze necelých 7 % z počtu LHP, struktura nákladovosti procesů lesní výroby je výrazně odlišná. V současném objemu zjišťovaných veličin tato část úplně chybí. Ve vykazování nákladů a výnosů v LH jsou navíc zahrnuty pouze akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným. V oblasti dodavatelských služeb působí ale i další typy právnických osob, např. v. o. s.

Ad 2: Současný stav neposkytuje dostatek informací o finanční náročnosti jednotlivých procesů. Teprve při dostatečné znalosti těchto dílčích fází lesnické výroby je možno objektivně rozhodovat a stanovit kriteria, mimo jiné v dotační politice a při tvorbě koncepčních materiálů.

Ad. 3: Získané a analyzované údaje bude možno použít jako podklad při tvorbě koncepčních rozhodnutí a dotačních postupů. Budou tvořit základní pilíř v rozhodovacím procesu a konkrétní charakteristiku ekonomického stavu lesního hospodářství v rámci zjišťované struktury. Tvorbu analýz je třeba opřít o aktuální a přesné informace v dostatečně podrobné struktuře, a to především v oblasti evropských dotačních programů.

Ad 4: Podrobná analýza údajů by neměla sloužit jen pro orgány státní správy, ale jedná se v nezanedbatelné míře i o umožnění analýzy jednotlivým respondentským subjektům. Tyto analýzy bude možné srovnat s celkovým výstupem a poskytnout jako zpětnou vazbu jednotlivým zúčastněným firmám.

Navrhovaný postup řešení

Při navrhování pracovního postupu vycházíme ze zkušeností s obdobným systémem v Rakousku a částečně v rámci FADN. Vzhledem k poměrně složité struktuře dotazníků klademe maximální důraz na co nejnižší možné zatížení respondenta. Proto jsme navrhli zjišťování údajů prostřednictvím dotazovatelů z řad zaměstnanců ÚHÚL, kteří budou strukturu s respondentem vyplňovat a případné nejasnosti a problémy (kterých se patrně s ohledem na variabilitu našeho sektoru vyskytne celá řada) řešit na místě. Sběr dat předpokládáme v letním období, po uzavření účetních uzávěrek za běžný rok, převážně tedy v měsíci červenci a srpnu. Zúčastněným firmám bude zpětně poskytnuta analýza srovnání jejich údajů s agregovanými daty za celou ČR.

Pro kvalitní zajištění ekonomického informačního systému je schopen ÚHÚL pokrýt dostatečně celé území České republiky sítí dotazovatelů z řad zaměstnanců jednotlivých poboček. Výhodou jsou u pracovníků jednotlivých poboček znalosti lokálních podmínek, mnohdy osobní kontakty se zástupci mnoha subjektů a osobní přístup při sběru dat. Jednotné metodické vedení projektu a jednotné zpracování zajistí kvalitní přípravu výstupů. Dostupnost návazných dat z prostředí datového skladu ÚHÚL umožňuje provádět i další analýzy a srovnání v celém spektru potřeb našeho resortu.

Statistické zjišťování představuje nemalé nároky na ochranu informačních toků a sbíraných údajů v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všichni pracovníci, kteří se budou na sběru a vyhodnocení dat podílet, budou vázáni slibem mlčenlivosti podle § 16 zákona 89/1995 Sb. Technické zabezpečení je zajištěno vysokou úrovní informačních technologií, využívaných při správě dat již v současném provozu. Výstupy a analýzy budou prezentovány pouze v agregované podobě. Není tedy nutno se obávat jakéhokoli zneužití nebo úniku informací.

Celý záměr stojí zejména na vzájemné spolupráci a ochotě, neboť poskytování dat bude dobrovolné. I z tohoto důvodu proběhl pilotní projekt, který primárně přináší názor lesních hospodářů, vlastníků a dodavatelů služeb na strukturu a objem zjišťovaných dat. Tato zpětná reflexe je potřebná především pro přípravu realizovatelné struktury dotazníků, které budou optimálně vyhovovat jak respondentům, tak zpracovatelům a zároveň samozřejmě poskytnou validní data v požadovaném rozsahu.

Závěrem je třeba vyslovit uznání a poděkování zástupcům firem, kteří se účastnili pilotního projektu a věnovali svůj čas tvorbě dotazníkové struktury. Svými cennými a podnětnými připomínkami se významnou měrou podílejí na realizovatelnosti záměru. Bez jejich pomoci, návrhů a postojů by bylo obtížné připravit celou strukturu tak, aby vystihovala aktuální potřeby našeho lesnictví.

Adresa autora:

Ing. Václav Jansa

ÚHÚL, pobočka Stará Boleslav

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.