Poradenský systém v LH v období 2007–2013

Martin Polívka

V březnovém čísle Lesnické práce jsme informovali lesnickou veřejnost o vznikajícím poradenském systému pro lesní hospodářství. Každý členský stát EU je povinen podle Nařízení Rady 1782/2003 zřídit od 1. ledna 2007 zemědělský poradenský systém, který má zajistit poradenství minimálně pro oblast zákonných požadavků. Zemědělské poradenství se zaměřuje na dodržování zákonných požadavků na půdě a v lesích, požadavků vycházejících z 19 právních předpisů ES (cross compliance), na trvale udržitelné hospodaření a na ochranu životního prostředí.

Současný stav zemědělského a lesnického poradenství

Do roku 2003 žádný právní předpis neřešil problematiku poradenství v oblasti zemědělství v ČR. Odlišná situace byla v oblasti lesního hospodářství, protože zákon o lesích č. 289/1995 Sb. stanovuje vlastníkovi lesa povinnost zajistit odbornou úroveň hospodaření v lese s pomocí odborného lesního hospodáře (OLH). Tím se stal OLH poradcem vlastníka lesa ze zákona. Jinak byl vývoj poradenství v obou odvětvích obdobný. Existoval zde proud státního poradenství, které v rámci své odbornosti zajišťovali a zajišťují státní instituce, jako jsou výzkumné ústavy, vysoké školy a státní správa. Druhý proud představují různá profesní sdružení a privátní subjekty, které poskytují poradenské služby podle svého profesního zaměření.

Úkolem vybudovat poradenský systém byl MZe ČR pověřen Ústav zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI), který se stal koordinačním centrem pro celé zemědělské poradenství. Rýsovaly se dvě možnosti jak situaci vyřešit. První možnost znamenala vytvoření silné základny státních poradců. Druhou možností bylo vytvořit úzkou skupinu nezávislých specialistů a širší síť privátních poradců, kteří by pokryli poradenství v regionech. ČR zvolila druhou možnost a jak potvrzují zkušenosti i ze zahraničí, jednalo se o prozíravý krok.

Vybraná varianta je daleko pružnější a levnější. Zemědělští specialisté v uplynulém období postupně procházeli procesem akreditace. Poradci, kteří proces úspěšně absolvovali, získali certifikát, správce registru je zařadil do „Registru poradců MZe“ a v současnosti tito lidé zajišťují poradenství v regionech. V souvislosti se vstupem ČR do EU museli zemědělci začít řešit problémy s pravidly, které pro zemědělství stanovila EU prostřednictvím 19 právních předpisů ES. Jejich dodržování se stává základní podmínkou pro získávání finančních podpor z EU. Hlavním posláním privátního poradenství v zemědělství je nyní pomoci zemědělcům zavést tyto požadavky do běžné zemědělské praxe. Na podporu privátního poradenství vzniknul dotační program 9F, který v období 2004–2006 umožňuje zemědělcům získávat na vybrané služby privátních poradců podporu z národních zdrojů. Mezi vybraná témata patří Ochrana vod; Welfare („pohoda zvířat“); Ekologické zemědělství; Ekonomická optimalizace hospodaření zemědělského podniku. Ovšem i v případě zemědělských poradců představuje privátní podporovaná poradenská činnost pouze okrajovou a doplňkovou část profese proradců.

Situace v lesním hospodářství se odvíjela odlišně. Přísná pravidla pro hospodaření v lesích nastavil zákon č. 289/1995 Sb. o lesích. Právní předpisy ES, které rozhodujícím způsobem limitují zemědělskou výrobu, se na lesní hospodářství  vztahují pouze okrajově. Z tohoto důvodu se neobjevily ani jako podmínka pro získávání podpor z evropských zdrojů pro lesní hospodářství. Problematika lesního hospodářství nebyla do programu 9F zařazena. 

Základnu akreditovaných poradců v oboru lesní hospodářství a myslivost tvoří v současnosti z větší části pracovníci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Odborná skupina Poradci, která vznikla z akreditovaných poradců ÚHÚL, byla v období 2004–2006 pověřena jinými úkoly. Právě o jejich činnosti jsme informovali v březnovém čísle Lesnické práce. ÚHÚL po celou dobu úzce spolupracuje s ÚZPI. Postupem času přibývají právní předpisy EU, které se dostávají do národní legislativy a začínají ovlivňovat hospodaření v lesích. Typickým příkladem je zákon č. 149/2003 Sb. o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a zalesňování (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). Změny přináší i nové programové období 2007–2013, kdy bude moci lesní hospodářství získávat podpory z EU prostřednictvím Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD). Sílí tlak na sjednocení poradenství v rámci resortu. Vzniká  potřeba rozšířit stávající zemědělský poradenský systém o podobnou funkční část zaměřenou na lesní hospodářství.

Nová etapa poradenství v LH v období 2007–2013

Poradenský systém v lesním hospodářství se tím dostává do nové fáze. V současnosti se realizuje záměr vytvořit ze státních akreditovaných poradců ÚHÚL na období 2007–2013 úzkou specializovanou skupinu nazvanou „Metodici“. Jejich poslání bude stejné jako u jejich zemědělských kolegů, a to zajišťovat v rámci lesního hospodářství ve spolupráci s ÚZPI koordinaci poradenství. Jejich úkolem bude společně s externími specialisty z výzkumných ústavů, vysokých škol, státní správy a z privátních subjektů zajistit zpracování metodických materiálů, vyhledávat, zpracovávat a předávat informace a poskytovat osvětovou činnost. Akreditovaní poradci ÚHÚL, kteří se stanou metodiky, budou z Registru poradců MZe vyřazeni. Pouze na službu poradce zapsaného v Registru poradců MZe může žadatel získat podporu z veřejných zdrojů. Metodici nemohou vykonávat podporovanou poradenskou činnost, kterou mají zajišťovat akreditovaní poradci.

Poradenský systém v rámci resortu bude mít od roku 2007 jednotnou podobu. Proto ještě v letošním roce začne vznikat síť privátních poradců, kteří zajistí předávání informací vlastníkům a uživatelům lesů. Rozhodující úlohu při realizaci poradenského systému představují omezené finanční prostředky určené na poradenství a nastavená pravidla EU. Z tohoto důvodu nelze využít  některou současnou funkční složku poradenství pro vlastníky a uživatele v lesním hospodářství. Sjednotit přístup a nastavit stejné podmínky všem zájemcům o privátní poradenství má zajistit proces akreditace.

Pátý běh akreditace poradců

Hlavním důvodem pro vznik tohoto článku byla potřeba seznámit širokou lesnickou veřejnost s vyhlášením pátého běhu akreditace privátních poradců, který se vztahuje i na akreditační obor lesní hospodářství. Celý proces koordinuje ÚZPI. Na akreditaci poradců pro obor lesní hospodářství se bude podílet ÚHÚL. Upozorňuji čtenáře, že tento článek vznikal s určitým předstihem, kdy řada úkonů teprve čekala na schválení. Mohu tedy lesnické veřejnosti poskytnout pouze základní informace.

- Akreditace se řídí zvláštním předpisem MZe (v současnosti platí směrnice, podle které byli akreditováni stávající poradci, jednalo se o „Směrnici MZe ČR č.j. 35089/02-2010 ze dne 14. 11. 2002 o akreditaci poradců vedených v Registru poradců MZe ČR“, ovšem pátý běh akreditace by se měl řídit již novým předpisem).

- Akreditace představuje proces, který má ověřit, potvrdit a garantovat odbornou způsobilost zemědělských poradců vedených v registru poradců za účelem zajištění kvalitní poradenské a informační služby, poskytované podnikatelským subjektům v rámci programů podporovaných v resortu zemědělství z veřejných zdrojů.

- Akreditační řízení se skládá z testu z právního minima, vytvoření akreditačního projektu a jeho obhájení před akreditační komisí. Akreditační komise ověřuje způsobilost poradce pro získání akreditačního certifikátu ve zvoleném oboru akreditace. Dokladem o úspěšném zakončení je akreditační certifikát, udělený na pět let. Následně je poradce zapsán do Registru poradců MZe. Při výkonu poradenské činnosti pak vždy uvádí číslo, pod kterým byl do Registru poradců MZe zapsán. Jeho poradenská činnost, na kterou žadatelé získávají podporu, podléhá namátkové kontrole.

Podmínky a postup akreditace

- Žadatel musí splňovat kvalifikační požadavky pro zvolený obor akreditace a předepsanou délku prokázané praxe v oboru akreditace.

- Žadatel si podá ve vyhlášeném termínu přihlášku u správce registru a uhradí účastnický poplatek na účet správce registru (předpokládá se 2500 Kč).

- Jsou-li splněny veškeré náležitosti, správce registru vyzve žadatele k akreditačnímu řízení.

- Akreditace se skládá z části teoretické a z části praktické.

V teoretické části musí žadatel absolvovat kurz právního minima. Uchazeč prostuduje samostudiem kurzy právního minima a doporučenou literaturu. Během samostudia bude mít každý uchazeč možnost konzultace s odborníky a obdrží od správce registru kontakty na odborníky jednotlivých oborů. Všem uchazečům bude umožněna společná konzultace s odborníky na jednom semináři v Praze. Na závěr kurzu uchazeči absolvují test, který vyhodnotí správce registru. Úspěšným absolvováním této části žadatel prokáže, že se orientuje v právních předpisech a dokáže je aplikovat v praxi.

V praktické části je poradci zadáno téma projektu podle zvoleného oboru akreditace a stanoven termín obhajoby před pětičlennou akreditační komisí ustanovenou MZe. Žadatel odevzdá vypracovaný projekt správci registru v písemné i elektronické podobě.

- Znalosti žadatele prokázané v teoretické i praktické části se ohodnotí stupni „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Nevyhoví-li žadatel v části teoretické nebo praktické, má možnost absolvovat za každou část jednu opravnou zkoušku. Pokud neuspěje ani v opravném termínu, je pro dané kolo akreditace vyřazen z akreditačního řízení.

- Poradce, kteří jsou nyní zapsáni v „Registru poradců MZe“, čeká v podzimním období přezkoušení z právního minima.

Termín, kdy je možné podat přihlášku u správce registru, je od 25. 8. do 25. 9. 2006. Bližší informace o akreditaci naleznete na stránkách správce registru www.uzpi.cz a www.agroporadenstvi.cz.

Závěrečný komentář

U žadatelů o akreditaci se předpokládají kromě požadovaného vzdělání a praxe základní dovednosti práce s PC (ovládání základních programů jako Word a Excel, využívání internetu). Akreditací proces vzdělávání poradce teprve začíná. Aby poradce zůstal veden v registru, bude se muset účastnit celoživotního vzdělávání (kreditní systém)

a bude průběžně přezkušován. Vzdělávání se bude realizovat z části formou seminářů a z části formou e-learningových kurzů (elektronických kurzů). Vlivem nastavených finančních možností se počítá s předáváním veškerých metodických materiálů poradcům převážně v elektronické podobě.

Akreditace je otevřena široké lesnické veřejnosti. Oslovujeme tak lesnická profesní sdružení, zejména odborné lesní hospodáře, soudní znalce a specialisty na hospodářskou úpravu lesů. Žadatelé by měli ovšem zvážit veškeré popsané okolnosti, zda jsou ochotni se celoživotně vzdělávat, zda budou moci vykonávat služby privátního poradce na základě živnostenského oprávnění a zda jim současné zaměstnání bude výkon poradenské činnosti časově umožňovat. Vznikající poradenský systém se zaměřuje převážně na ekonomicko-právní oblast. Předmětem poradenské činnosti může být vše, včetně specializace poradce, ale podporovanou poradenskou činnost MZe ČR úzce vymezí.

Pozn.: Tento článek vznikl v rámci projektu MZe „Odborná podpora poradenství k přípravě na dodržování zákonných požadavků v lesním hospodářství a na využívání finanční pomoci v lesním hospodářství.“

Adresa autora:

Martin Polívka, DiS.

ÚHÚL Brandýs nad Labem

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.