Úvodník 9/2006

Vážení čtenáři,

přál bych si, aby tak jako končí prázdniny, končilo i nejasné období v lesnictví, aby bylo možné pracovat podle jasných, předem daných pravidel a aby mezi jednotlivými firmami, mezi dodavateli a odběrateli, mezi s.p. Lesy České republiky a jejich smluvními partnery panovala důvěra.

Bohužel, v českém lesním hospodářství je vše, nebo téměř vše, jinak.

Dodavatelé pracují pro LČR na základě smluv, které právně neexistují, nebo podle smluv, které končí závěrem letošního roku, pokud ovšem soudy nerozhodnou jinak. Jedna skupina podnikatelů má zájem na tom, aby mohla pracovat podle neexistujících smluv co možná nejdéle. Druhá skupina podnikatelů, kterým končí platnost smluv s LČR, má zájem na vypsání řádných, perfektně připravených výběrových řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek a je jí jasné, že tato výběrová řízení nelze ukončit tak, aby vítězové mohli začít podle nových smluv pracovat již od 1. ledna 2007.

A pak je zde ještě jedna, třetí skupina podnikatelů, podnikatelů bojujících o holé přežití, podnikatelů kteří v minulých neregulérních, netransparentních a utajených výběrových řízeních přišli o veškeré nebo téměř veškeré zakázky.

Každá z těchto skupin zcela pochopitelně hájí své zájmy a pro jejich obranu využívá téměř všech prostředků. A tak se podávají žaloby na platnost či neplatnost toho či onoho rozhodnutí, vyčíslují se škody vzniklé na základě již uskutečněných výběrových řízení nebo škody, které by mohly vzniknout v budoucnosti.

Důvěra je výraz, který díky postupu LČR v letech 2004 a 2005 zmizel ze slovníku. Větší váha se klade nejrůznějším neoficiálním informacím, informacím stylu „jedna paní povídala“. Závěry z jednání jsou zpochybňovány pět minut po jejich skončení, již dávno neplatí to, že dohoda (byť ústní) je platná a lze jí důvěřovat.

V této situaci předložily (bohužel až) počátkem srpna LČR podnikatelům dvě varianty dalšího postupu. Buď budou v nejbližším období vyhlášena výběrová řízení na období roku 2007, nebo bude pro všechny typy smluv platit jakési přechodné období a v roce 2007 budou vyhlášena výběrová řízení na (zjednodušeně řečeno) období platnosti příslušného lesního hospodářského plánu. Zdá se, že druhá varianta vyhovuje téměř všem. Ale i zde je řada nejasností. Nikdo neví, jak bude definován rozsah takové dlouhodobé zakázky, jaké budou podmínky výběrových řízení, jakým způsobem bude „prodloužena“ jedna skupina smluv a jakým způsobem bude „ukončeno“ plnění podle druhé skupiny smluv. A co je snad nejdůležitější, řada firem má obavy, aby toto „dočasné“ přechodné období nakonec netrvalo několik let.

Vůbec však není řešena situace třetí skupiny firem. Není jich mnoho, mohl bych je všechny vyjmenovat a bylo by jich méně než deset. Tyto firmy zcela oprávněně požadují, aby výběrová řízení proběhla co nejdříve, bojují o život. A proto je nutné, aby v případě přechodného období LČR, v rámci platných předpisů, zohlednily jejich situaci a pokusily se napravit to, co v uplynulých letech způsobily.

 Co si tedy přát do začátku „nového školního roku“? Aby se již neztrácel čas, aby nová výběrová řízení byla skutečně perfektně připravená a to nejen po právní stránce, aby pravidla hry byla známá v dostatečném časovém předstihu, aby tato pravidla dlouhodobě platila, aby zásobování zpracovatelů dříví fungovalo tak, jako v minulosti. Hlavně si však přeji, aby se v českém lesnictví obnovila důvěra.

Ing. Jiří Kořínek

viceprezident ČAPLH

člen redakční rady LP