Projekt Za tajemstvím dřeva

Jan Řezáč, Barbora Semeráková

Vážení čtenáři, od léta roku 2005 máte možnost na stránkách Lesnické práce příležitostně sledovat vznik, první kroky a postupně se rozvíjející aktivity Nadace dřevo pro život. Nyní bychom rádi těmto informacím dali určitý řád a pravidelnost. Proto jsme se dohodli s redakcí časopisu na možnosti v každém čísle přinášet nové zprávy o dění kolem nadace. Pokusíme se tuto nabídku uchopit více zeširoka a nezabývat se jen činností nadace, ale také problematikou využívání a zpracování dřeva. Na začátek bychom vás chtěli seznámit s novým projektem nadace, jehož realizace odstartovala na podzim loňského roku.

V České republice se již po dlouhou řadu let netěží zdaleka tolik dřeva, kolik ho přirůstá. Jeho zásoba v lesích se neustále zvyšuje. Dřevo bylo jedním z prvních materiálů, ze kterého lidé odedávna stavěli svá obydlí, vyráběli předměty denní potřeby a využívali ho jako zdroj energie. Po velkém rozmachu plastů, betonu a dalších materiálů, které ve 20. století nahradily některé výrobky tradičně vyráběné ze dřeva, se dnes lidé pomalu vracejí k přírodním materiálům. Dřevo má nejen výborné technologické vlastnosti, ale je také krásné. Kromě toho má různé výhody. Zatímco většina výrobků a materiálů, které používáme a které mají zásadní vliv na kvalitu našeho života, se vyrábí z fosilních zdrojů - nejčastěji z ropy a jejích produktů, dřevo je surovina obnovitelná. Výrobky ze dřeva nezatěžují životní prostředí ani při svém vzniku, ani při likvidaci. Představují tedy možnost trvale udržitelného rozvoje. Avšak informovanost české veřejnosti v této oblasti je zcela nedostatečná.

Proto se nadace v samém počátku své činnosti rozhodla připravit ve spolupráci s občanským sdružením TEREZA dlouhodobý projekt, který bude systematicky podporovat informační a vzdělávací aktivity a bude zaměřen zejména na zapojení cílových skupin a nejširší veřejnosti do rozhodování ve věcech péče o přírodu a trvale udržitelného rozvoje na místní úrovni. Projekt navazuje na úspěšný projekt Les ve škole – škola v lese. Rozvíjí praktické dovednosti dětí a pokračuje v tématu „les“ zaměřením na dřevo.

Cíle projektu

Cílem projektu Za tajemstvím dřeva je především:

- přiblížit dětem dřevo – nabídnout jim přímou práci a zážitek se dřevem;

- seznámit učitele, děti a veřejnost s úlohou člověka v lese, s principy trvale udržitelného hospodaření;

- rozvíjet úctu k přírodě a dřevu jako jedinečné obnovitelné surovině;

- zlepšit vzdělání učitelů a dětí (jejich prostřednictvím široké veřejnosti) týkající se ekosystému lesa;

- podpořit spolupráci škol s místní komunitou;

- navázat dlouhodobější spolupráci s dřevozpracující firmou pro přiblížení práce se dřevem;

- podpořit školy a komunity při realizaci jejich vlastních projektů zaměřených na širší využití dřeva.

Jak by měl projekt fungovat?

Pilotní ročník projektu je realizován na 11 vybraných školách po celé České republice, a aktivně tak zapojuje nejmladší generaci do praktické činnosti zaměřené na přímý kontakt dětí se dřevem a rozvoj jejich dovedností, zručnosti v rámci dřevodělných dílen a při realizaci vlastního školního projektu s využitím dřeva. V souvislosti s realizací vlastního projektu dojde k zapojení dalších místních subjektů a ke zvýšení angažovanosti občanů při rozhodování na místní úrovni.

Účastníci projektu obdrží pracovní listy s informacemi o dřevu a s nápady na jeho využití v regionu a metodické materiály zaměřené na řízení vlastního projektu. Na jejich základě a za odborné asistence TEREZY navrhnou a zrealizují vlastní nápady, zaměřené především na lokální problémy související s využitím dřeva a udržitelným rozvojem.

Do projektu se také zapojí místní dřevozpracující firmy, které se stanou patrony škol. Patroni podle svých možností umožní exkurzi ve firmě, včetně praktické ukázky, mohou poskytnout odborníka pro besedu (přednášku) a předvedení práce se dřevem dětem, dále mohou materiálově či jinak podpořit školní projekt, a tak pomoci škole jejich „miniprojekt“ zrealizovat.

Do těchto aktivit budou v nejvyšší možné míře zapojeny další subjekty – veřejné instituce, místní podniky i nejširší veřejnost. TEREZA podpoří realizaci projektů semináři a konzultacemi. Účastníci zašlou do TEREZY závěrečné zprávy, ze kterých bude zpracována případová studie, která bude sloužit jako inspirace dalším zájemcům a účastníkům projektu.

Průběh projektu

První část projektu se bude ve školách bude realizovat po dobu jednoho a půl školního roku. V říjnu 2006 proběhl úvodní seminář pro učitele z pilotních škol, na kterém obdrželi potřebné informace k danému tématu, pracovní listy a metodické materiály. Zároveň si vyzkoušeli jednoduchou práci se dřevem a získali kontakty na vybrané dřevozpracující podniky, odborné školy či učiliště, které jim nabídnou spolupráci, exkurze nebo konzultaci s odborníky.

Druhý seminář se uskutečnil v prosinci, byl zaměřen na téma „Jak zrealizovat vlastní projekt“ a účastníci se seznámili s celým procesem od výběru tématu, přes plánování, finanční zajištění, realizaci, až po jeho uzavření a vyhodnocení.

V průběhu školního roku každá pilotní škola navrhne svůj vlastní projekt zabývající se dřevem, naplánuje ho a začne realizovat. Na konci školního roku školy sestaví průběžnou zprávu s dosavadními výsledky a plánem na další období.

V dalším školním roce na podzim 2007 budou školy pokračovat v realizaci projektů, zpracují závěrečnou zprávu. Na závěr proběhne setkání pilotních škol s prezentací výsledků jejich práce v jednotlivých projektech. Výsledky škol budou sestaveny do sborníku případových studií.

Projektový koordinátor

Koordinátor ze sdružení TEREZA je spojovacím článkem všech 11 pilotních škol. Zajišťuje přípravu projektových materiálů, podílí se na tvorbě pracovních listů a metodiky pro učitele. Připravuje semináře, zajišťuje propojení s odborníky z různých institucí zabývajících se dřevem a jeho zpracováním, pomáhá školám s výběrem vhodného školního projektu, s jeho plánováním, přípravou i realizací. Pomáhá školám také se zpracováním grantových žádostí. Poskytuje školám kontakty na potřebné lektory dřevodílen, další dřevozpracující firmy ochotné podílet se na projektu. Během projektu zpracovává podněty a připomínky zúčastněných škol k pracovním listům a k průběhu celého projektu. Školám zprostředkovává novinky z oblasti dřeva. Zorganizuje závěrečné setkání všech škol, sestaví sborník případových studií ze závěrečných zpráv od škol a průběžně vyhodnocuje dopad a účinnost projektu.

Konkrétní výstupy projektu

Pracovní listy a metodické materiály

Pracovní listy obsahují všechna důležitá témata týkající se dřeva (druhy, využití, práce se dřevem, výroba - zpracování, výrobky ze dřeva, výroba papíru, koloběh dřeva, alternativa k jiným materiálům, péče o dřevo, stavby ze dřeva, jednoduché návody na výrobky, inspirace k použití dřeva, dřevo kolem nás, hry a aktivity se dřevem). Jedná se o 17 listů rozdělených na teoretickou a praktickou část. Na počátku projektu vznikla pracovní verze těchto listů pro zapracování připomínek a zpětné vazby účastníků. V pilotním období budou učitelé zapojeni jako partneři při dotváření těchto listů. Definitivní doplněné pracovní listy budou vydány na závěr projektu.

Teoretická část je rozdělena na život lesa a na využití jeho produktů, zejména dřeva. Děti se seznámí s ekosystémem lesa a jeho obyvateli, životem stromu, významem mrtvého dřeva pro život lesa, druhy dřev, jejich vlastnostmi a možnostmi jejich využití, zpracování, se základními obory, kde se dřevo používá (stavebnictví, truhlářství, nábytkářství, papírenský průmysl) apod.

Praktická část obsahuje náměty k realizaci vlastních projektů, např. výsadba stromů, vybudování dřevěné učebny, naučné stezky, sbírky různých dřev, zhotovení vlastních výrobků ze dřeva, ruční výroba papíru, pátrání po dřevěných stavbách v regionu, různých starých dřevěných předmětech, navázání kontaktů s místními zpracovateli dřeva apod.

Účastníci také obdrželi metodické materiály „Na vlastních nohou“, které jsou zaměřeny na otázky spojené s plánováním projektu, financováním, propagací, vlastní realizací a závěrečným výstupem.

Pracovní listy jsou psány jednodušší formou, aby je mohly využít přímo děti. Obsahují popisnou i obrazovou část, různé drobné úkoly pro děti, které budou řešit jednotlivě či v týmu. Prostřednictvím pracovních listů se děti učí konáním, nikoli pouze memorováním, a takový způsob výuky rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti nenásilnou formou.

Metodické materiály poslouží především učitelům, protože v nich najdou rozšiřující informace ke každému z témat, doporučení na různé webové stránky, metodiku, jak s pracovními listy a jednotlivými aktivitami mohou pracovat.

Školní projekt

Důležitým výstupem je zpracovaný nápad školy – jejich vlastní projekt zaměřený na použití dřeva. Zapojené školy uskuteční tyto nápady za podpory patrona školy a ve spolupráci s místními subjekty. Výstupem může být až 11 uskutečněných projektů.

Spolupráce a nové vazby v místě

Navázání spolupráce s místně blízkou dřevozpracující firmou, která se stane patronem školy v projektu. Dojde k vytvoření nových vazeb a vztahů v komunitě – s ostatními zapojenými subjekty a také s místními lidmi, kteří se zabývají dřevem. V rámci projektu a díky rukodělným aktivitám budou přeneseny informace o projektu a o dřevě do rodin zapojených dětí.

Výrobek a zážitky při práci se dřevem

Výrobky dětí – děti si vyrobí jednoduché výrobky v rámci dílen a zároveň se budou podílet na uskutečnění školního projektu. Děti získají během těchto dílen zkušenost s prací se dřevem, vyrobí si to, co zvládnou, a uvidí, jak můžou se dřevem pracovat.

Případová studie – Inspirační noviny, webové stránky

Závěrečná inspirační brožura přinese popis uskutečněných projektů včetně prezentace a informací o průběhu projektu na webových stránkách.

Předpokládáme, že po vyhodnocení pilotního ročníku a úpravách metodických materiálů bude projekt od školního roku 2008/2009 nabídnut širokému spektru základních škol.

Adresa autorů:

Ing. Jan Řezáč, Nadace dřevo pro život

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Barbora Semeráková, Sdružení TEREZA

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: autoři