Úvodník 2/2007

Vážení čtenáři,

lesy v České republice zasáhla vichřice, kterou LČR od svého vzniku nepamatují. Ani v tuto chvíli ještě není dokončena celková identifikace kalamity, naše odhady zatím hovoří o téměř 5 milionech poškozených kubíků dřeva. Pro státní podnik LČR jsou to více než dvě třetiny roční těžby. Za jediný den tak padlo tolik stromů, kolik se v lesích vytěží za tři čtvrti roku. Nejvyšší škody napáchala vichřice na jihozápadě naší republiky a na Vysočině. Odhady škod se zatím ještě trvale zpřesňují a to s ohledem na zpřístupňování cest po současných přívalech sněhu.

Obecně evidují LČR jednotlivé i plošné vývraty, polomy a zlomy. Chtěl bych touto cestou poděkovat zejména našim pracovníkům za jejich okamžitou reakci, profesionální přístup v nejpostiženějších oblastech a hlavně za nasazení, s jakým se nečekaných úkolů okamžitě zhostili. Dále děkuji i všem ostatním, tedy hasičům a policistům, bez jejichž pomoci by pro nás první dny byly leckde daleko kritičtější. I díky Vám se téměř okamžitě podařilo odstranit havárie na elektrických a telekomunikačních vedeních. Byla zajištěna průjezdnost silnic a cest v lesních úsecích a přístupnost malých osad a samot. Lesy ČR i nadále pokračují v odstraňovacích pracích v nejvíce postižených oblastech. Zejména se jedná o zpřístupňování lesních cest, přístupu k lesním objektům, opravy oplocenek a o značení rizikových oblastí, které jsou pro veřejnost životu nebezpečné.

Pro Lesy České republiky, s. p., je i nadále zásadní nastavit transparentní rovné tržní a objektivní podmínky a nahradit tak do té doby existující praxi subjektivních nekompetentních rozhodnutí zvýhodňujících pouze některé podnikatelské subjekty. Mimo to - zájem o kvalifikované lesní dělníky existuje od ledna tohoto roku, kdy i námi přímo řízené závody nabírají lidi těchto profesí. Díky kalamitě, ale i dále postupnému vyřešení smluvních vztahů se osobně nedomnívám, že by o tuto profesi v současné době ani v budoucnu nebyl zájem, neboť i naši smluvní partneři evidují výrazný nedostatek kvalifikovaných lesních dělníků a nabírají mnohdy nekvalifikované zahraniční pracovníky. Pravděpodobně je to v dané chvíli spíše podnikatelské rozhodnutí daného subjektu, jak počátkem ledna řešit složitou situaci. Nicméně Lesy ČR za tento stav podle mého soudu odpovědnost nenesou. 

Věřím, že LČR, jakož i ostatní vlastníci a správci lesa, se zvládnou vypořádat s nastalou kalamitou s úspěchem a v průběhu tohoto roku dojde u státního podniku i k vyřešení složité právní situace, které přinese do lesnické práce a odvětví tolik potřebný klid a stabilitu.

Lesu zdar!

Ing. František Koníček

generální ředitel LČR, s. p.