VI. konference SVOL ČR - 29. března 2007, Pelhřimov

Marie Růžková

Březnová konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR  (SVOL), spojená s odborným seminářem na téma lesnické politiky a legislativy, přivítala v Pelhřimově více než 200 účastníků. S vlastníky a správci nestátních lesních majetků přišli diskutovat o jejich problémech zástupci parlamentu, náměstek ministra životního prostředí, ředitel odboru ministerstva zemědělství, představitelé krajských samospráv a další hosté.

Aktuální problémy nestátních vlastníků lesa

Jednání zahájil Leopold Bambula, starosta Pelhřimova - jednoho z prvních měst, které po změně režimu získalo zpátky svůj historický lesní majetek a před patnácti roky iniciovalo vznik sdružení majitelů obecních lesů. Vystoupení zástupců SVOL neoplývala optimismem, a to zejména ve vztahu k omezením hospodaření v lesích bez patřičného odškodnění vzniklé újmy, k novým úpravám zákona o ochraně přírody požadujícím strategické hodnocení vlivu lesních hospodářských plánů na lokality zařazené do systému NATURA 2000 a k přípravě Národního lesnického programu. Předseda SVOL František Kučera uvedl, že vedle státních orgánů ochrany přírody znepříjemňují vlastníkům lesů život i nejrůznější ekologické organizace, které dokáží velmi obratně mediálně manipulovat veřejností. Důkazem toho je i nejnovější akce Hnutí Duha vyzývající občany k oslovení ministra zemědělství se žádostí o reformu lesního zákona. Tato výzva právem nemohla zůstat bez povšimnutí odborné lesnické veřejnosti a delegáti vyjádřili své stanovisko v usnesení z konference, které bylo zasláno nejen resortnímu ministrovi, ale i dalším osobám podílejícím se na rozhodování o budoucnosti českých lesů.

Ochrana přírody

Ochrana životního prostředí je v ČR považována za veřejný zájem, zatímco ochrana vlastnických práv za zájem soukromý. Přitom je evidentní, že bez odpovědnosti vlastníků by nebylo co veřejně chránit. To ostatně připustil i náměstek ministra životního prostředí František Pojer, byť samotná spolupráce s ministerstvem není vždy idylická: „Právě vaši členové - soukromí vlastníci, obce a města, které vlastní lesy, přistupují ke svému majetku odpovědně s tím, že ho chtějí využívat dlouhodobě co nejlépe. Tam vidím styčné body. Přístup ministerstva životního prostředí je v intencích udržitelného rozvoje. Jsme takovými partnery, nebo spojenci, pokud se týká zejména udržitelného využívání lesů jako přírodního zdroje.“ V souvislosti s přípravou zásad státní lesnické politiky však připomněl, že jeho úřad bude klást důraz zejména na environmentální pilíř hospodaření v lesích.

Národní lesnický program

Tomáš Krejzar, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství na ministerstvu zemědělství, uvedl, že vzhledem k obrovskému počtu v mnoha případech velmi protichůdných připomínek k návrhu Národního lesnického programu rozhodlo ministerstvo začátkem letošního roku o změně dosavadního modelu přípravy a zvolilo cestu přímé diskuse hlavních zájmových skupin. Hlavní hráči v oblasti lesního hospodářství budou počínaje březnem jednat v pravidelném intervalu do té doby, než bude nalezen konsensus. „Ministerstvo zemědělství si je samozřejmě vědomo toho, že tento proces nemůže probíhat donekonečna. To znamená, že jsme připraveni v určitém okamžiku tento proces zastavit a přesunout, řekněme, na exekutivní úroveň,“ dodal Krejzar.

Finance z EU a digitalizované LHP

Pokud jde o finanční prostředky z EU, v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007-2013 je podle T. Krejzara připraveno pro české lesnictví cca 900 miliónů korun ročně. MZe bude žádat Evropskou komisi o navýšení částky na opatření na obnovu lesnického potenciálu po kalamitách v souvislosti se škodami způsobenými orkánem Kyrill o dalších 90 miliónů korun ročně pro příští čtyři roky. Na základě četných připomínek k nesystémovosti podpor tvorby lesních hospodářských plánů v digitalizované podobě budou tyto od letošního roku opět vypláceny ze státního rozpočtu, nikoliv z rozpočtu krajů.

Vystoupení poslanců

Poslanec Daniel Petruška, předseda podvýboru pro lesní a vodní hospodářství zemědělského výboru sněmovny, zdůraznil, že ochrana životního prostředí je neodmyslitelnou součástí našeho života, ale je nezbytné, aby byla výsledkem určitého kompromisu, a to i v případě hospodaření v lesích. Vlastníky lesů ubezpečil, že v jím vedeném podvýboru budou mít vždy otevřené dveře a prostor pro vyjádření svých připomínek a podnětů.

Poslanec Václav Mencl, který se SVOL v minulosti intenzivně spolupracoval při projednávání novely zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti se zavedením soustavy chráněných území NATURA 2000, uvedl, že návrh této novely byl z hlediska vlastnictví přímo katastrofický a nebyl správně pojat ani z hlediska ochrany životního prostředí. Ocenil zásluhy SVOL na úpravách novely - zejména prosazení vyplácení náhrad za ztížení hospodaření z důvodu ochrany přírody a krajiny. V praktické rovině však zákon není naplňován a náhrady zůstávají jen papírovým nárokem. Na poslance V. Mencla, který je členem zemědělského výboru i výboru pro životní prostředí sněmovny, se proto vlastníci nedávno obrátili s žádostí o pomoc při řešení situace. Dopis zemědělského výboru ministrovi zemědělství a ministrovi životního prostředí zůstává zatím bez odpovědi.

Podle názoru pana poslance je ochrana přírody a krajiny u nás stále více řešena administrativními cestami, což není k vlastníkům pozemků seriózní; na adresu přítomných dodal: „Souhlasím s tím, že zakladatelé ochrany životního prostředí byli před dvě stě lety lesníci. Vy přeci máte přirozený, ekonomický, ale i lidský, sociální zájem na tom, aby naše lesy byly kvalitní, aby byly také dobrým životním prostředím. A čím více budou uplatňovány předpisy, které se nakonec ve svém výsledku vzájemně skoro ruší nebo překrývají, tím hůře se vám bude hospodařit a lesy budou v horším stavu.“

Zásadně odmítl politiku resortismu s tím, že ministerstvo životního prostředí musí po dohodě a ve spolupráci s ministerstvem zemědělství hájit všechny zájmy, které existují, nikoliv pouze zájem environmentální. V závěru svého vystoupení označil činnosti SVOL za profesionální a upozornil na nezbytnost spolupracovat také s europoslanci, zejména Miroslavem Ouzkým, který byl v únoru letošního roku zvolen předsedou výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Tento výbor je považován za jeden z nejdůležitějších v Evropském parlamentu a jeho postavení v některých oblastech je stejně významné jako postavení národních vlád.

SVOL a Konfederace lesnických a dřevařských svazů

Dopolední blok semináře zakončil prezident České asociace podnikatelů v lesním hospodářství Pavel Indra. Seznámil přítomné s nově vzniklou Konfederací lesnických a dřevařských svazů a jejími ambicemi ovlivňovat státní lesnickou politiku. Mezi požadavky tohoto nového uskupení dřevozpracovatelů, podnikatelů v lesnictví a nábytkářů patří například podpora spotřeby dřeva, vypracování jednotného, uceleného programu surovinové politiky státu zejména v oblasti obnovitelných zdrojů a vyřešení úniku biomasy vhodné pro další průmyslové zpracování do spaloven bioodpadů. Potřeba řešit uvedené záležitosti a přehlížení ekonomického pilíře trvale udržitelného obhospodařování lesů ze strany některých zainteresovaných ministerstev byla důvodem, proč SVOL projevil zájem podílet se na činnosti Konfederace a proč by uvítal také zapojení majoritního vlastníka lesů v republice do jejích aktivit. V opačném případě totiž snaha o výše zmíněné proklamované cíle Konfederace působí jen jako zástěrka společného úsilí firem, které měly až dosud - v důsledku transformace lesního hospodářství a nedotažených změn v systému v r. 2003 - velmi snadný přístup ke strategickému množství suroviny ze státního lesa a chtějí si zachovat svůj byznys založený na obchodování se dřívím. I členové SVOL využívají služeb podnikatelů, ať drobných živnostníků či velkých společností, kteří disponují moderní, např. harvestorovou technikou; činnost těchto firem je však chápána jako služba - provedení konkrétních prací - a vlastní prodej dřeva si až na výjimky vlastník nebo správce lesa řídí sám.

EAFRD, PEFC a Kyrill

Odpolední část semináře byla věnována podrobnému rozboru lesnických opatření EAFRD na období 2007-13, aktuálním změnám v systému certifikace lesů PEFC, společnému obchodování dřívím členů SVOL a následkům lednového orkánu. Nestátní vlastníky lesů nepoškodila jen samotná vichřice, ale hlavně nepřiměřená mediální kampaň, která se okolo ní rozpoutala a vedla k okamžitému snížení cen dřeva. Situaci samozřejmě neprospěla dotace státu v řádu několika desítek miliónů na pomoc národním parkům při likvidaci kalamity. Tím, že umožnila zřetelně přeplatit zpracovatelské firmy, způsobila nejvíce postiženým nestátním majetkům problémy s jejím včasným zpracováním.

Program konference uzavřelo jednání delegátů o vnitřních záležitostech SVOL.

Pozn. aut.: Kompletní záznam ze semináře je k dispozici na webových stránkách www.svol.cz.

Adresa autora:

Marie Růžková

tajemnice SVOL

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.