Lesní pedagogika v kontextu environmentálního vzdělávání

Potřebujeme odborníky na komunikaci s veřejností?

Petr Zasadil

Les, stejně jako vodu, půdu nebo třeba vzduch, chápe naprostá většina veřejnosti jako součást životního prostředí a environmentální aspekty lesnictví jsou dnes minimálně stejně důležité jako aspekty výrobní a ekonomické. Hledat tedy mezi lesní pedagogikou a environmentální výchovou ostrou hranici, či dokonce hlubokou propast, je minimálně zavádějící. Je podstatně více témat, ve kterých se tyto obory shodují, než těch, ve kterých se rozcházejí.

Na následujících řádcích bych se chtěl pokusit charakterizovat přístup nově vzniklé Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze k problematice environmentální výchovy a osvěty. Protože tato fakulta vznikla teprve před několika měsíci jako jedna ze dvou nástupnických fakult bývalé Fakulty lesnické a environmentální ČZU v Praze, je zde velmi úzké propojení i s lesnickou problematikou a aktivitami kolem lesní pedagogiky.

Komunikace jako součást studijních programů

Žijeme ve století informací a komunikace. I sebelepší myšlenka, pokud není správně a dostatečně intenzivně prezentována, má jen malou šanci na úspěch. Prezentace vlastních aktivit je tedy dnes skoro stejně důležitá jako jejich vlastní realizace.

I školy, včetně vysokých, pokud chtějí obstát v dnes už poměrně tvrdém konkurenčním boji, musí této realitě přizpůsobit své studijní programy. To, že se studijní programy přizpůsobují jen velmi pomalu, není chybou jen vedení příslušných fakult, ale je to dáno i zájmem či nezájmem studentů o něco jiného, než je jen jejich úzce specializovaný obor. I v nejlepších případech se ale jedná jen o několik málo předmětů. Tlak na specializaci a dostatečnou hloubku znalostí v oboru ani větší rozsah neumožňuje.

Jednou z možností je příprava takových odborníků na komunikaci a práci s veřejností, kteří by byli zároveň vybaveni dostatečnými odbornými znalostmi, a kteří by dokázali tyto informace, nezkreslené všeobecnými představami či vlastní neznalostí, předat laické veřejnosti.

Studijní obor Environmentální vzdělávání a poradenství

Logickým vyústěním narůstající potřeby přípravy odborníků pro zajištění komunikace s veřejností na poli environmentálních, ale i lesnických disciplín, je příprava nového studijního oboru „Enviromnentální vzdělávání a poradenství“, která začala na půdě Fakulty lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze počátkem roku 2007. V dubnu byl záměr přípravy tohoto oboru a jeho koncepce schválen vědeckou radou FLE a v říjnu 2007 byla Akreditační komisi MŠMT předána žádost o akreditaci. Pokud bude akreditace úspěšná, nastoupí první studenti ke studiu od školního roku 2008/2009. Po rozdělení Fakulty lesnické a environmentální (od 1. července 2007) převzala tento obor „pod svá křídla“ nově vzniklá Fakulta životního prostředí ČZU v Praze.

Studijní obor je koncipován jako dvojstupňový – tříletý bakalářský a dvouletý magisterský (inženýrský) a měl by být otevřen v denní i kombinované formě studia. Skladba předmětů formující profil budoucích absolventů je kombinací přírodovědně a technicky zaměřených disciplín s disciplínami pedagogickými a společenskovědními.

Stejně jako ostatní studijní obory Fakuty životního prostředí, ale i další obory bývalé Fakulty lesnické a environmentální, začíná studium Zoologií, Botanikou, Dendrologií, Ekologií, Matematikou, Chemií či Geologií. Na ně pak navazují předměty mapující ochranu jednotlivých složek životního prostředí, jako je např. Ochrana přírody, Krajinná ekologie, Management ekosystémů, Ochrana vodních zdrojů, Ochrana ovzduší, Ekotoxikologie, Odpady, Ochrana půdy aj. a předměty mapující aktivity významně ovlivňující krajinu i životní prostředí (např. Zemědělství, Rybářství, Vodní hospodářství, Rekreace a ŽP, Energetika) a nechybí ani výuka zaměřená na ekonomiku či legislativu. Velmi významně jsou ve studijním plánu zastoupeny i lesnické předměty, vyplývající z úzké spolupráce s katedrami Fakulty lesnické a dřevařské, druhé z nástupnických fakult FLE (např. Ekologie lesa, Fytocenologie a typologie, Pěstování lesa, Ochrana lesa, Myslivost, Trvale udržitelné hospodaření v lesích, Management přírodě blízkých lesů, Nauka o dřevě). Mezi nimi nemohu nezmínit i nově připravovaný předmět Lesní pedagogika, který do studijního programu zařadila Katedra hospodářské úpravy lesů FLD.

Ve studijním plánu jsou obsaženy i předměty pedagogického a společenskovědního zaměření, počínaje Psychologií, Didaktikou, Sociologií či Etikou přes Pedagogiku, Komunikační a prezentační dovednosti až po Práci s médii, Reklamu či Management vzdělávání. Jejich garantem je Institut vzdělávání a poradenství ČZU, specializované pracoviště naší univerzity, které se už několik desítek let zaměřuje především na přípravu budoucích učitelů středních odborných škol, ale i na další formy vzdělávání pedagogických pracovníků.

Takto bohatá nabídka povinných a volitelných předmětů by měla zajistit, aby absolventi realizovali environmentální výchovu a práci s veřejností vybaveni nejen schopnostmi komunikace a zdatnou rétorikou, ale především kvalitními znalostmi problematiky ochrany životního prostředí a fungování ekosystémů i ekologických procesů na straně jedné a hospodářských aktivit, bez kterých si dnešní krajinu nelze představit, na straně druhé.

A to je přesně cíl, se kterým je nový studijní obor připravován - uvést do praxe odborníky, kteří budou schopni komunikovat s veřejností bez demagogie pramenící většinou z hlubší neznalosti věci.

Poměrně široké zastoupení lesnických a dalších technicky orientovaných předmětů dává prostor i pro spolupráci s lesnickou veřejností, i zde platí, že porozumění dané problematice je jedním ze základních předpokladů jakékoli další komunikace a spolupráce.

Kurzy celoživotního vzdělávání

Souběžně s přípravou nového studijního oboru probíhá i příprava kurzů celoživotního vzdělávání zaměřených na problematiku environmentální výchovy. Příprava budoucích odborníků bude rozdělena do 8-10 tematických bloků, které na sebe vzájemně navazují. I zde bude uplatněn princip kombinace biologických, environmentálních a technických disciplín, které budou doplněny přednáškami z psychologie, pedagogiky a dalších společenskovědních disciplín. Stejně jako v předchozím případě, ani zde by neměla být podceněna lesnická problematika.

Intenzita výuky v jednotlivých blocích bude uzpůsobena předchozímu vzdělání a potřebám každého posluchače a přednostně zaměřována do oblastí, které daný uchazeč považuje za důležité z hlediska svého současného nebo budoucího pracovního zařazení.

Tyto kurzy by se měly, stejně jako výše uvedený studijní obor, rozběhnout od příštího školního roku a vzhledem k jejich multidisciplinárnímu pojetí je nabízíme i široké lesnické veřejnosti.

Na závěr bych si dovolil vyjádřit přesvědčení, že nové studijní obory i postgraduální kurzy a jejich absolventi budou příspěvkem ke zlepšení komunikace nejen mezi odbornou a laickou veřejností, ale i mezi odborníky a zájmovými skupinami navzájem.

Bližší informace o studijních programech a kurzech najdete na www.fzp.czu.cz

Adresa autora:

Ing. Petr Zasadil, Ph.D.

Fakulta životního prostředí

ČZU v Praze

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Foto: autor.