Šetření ČIŽP v Boleticích - Přístup k odstraňování následků kalamity

Jan Hořejší

Medializovanou kauzu opakovaných podnětů Hnutí Duha ve věci údajného poškozování lesních porostů a lesní půdy ve Vojenském újezdu Boletice (VÚ Boletice) v souvislosti s likvidací následků orkánu Kyrill šetří Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), oblastní inspektorát České Budějovice (OI ČIŽP České Budějovice). V této souvislosti je vhodné seznámit širší odbornou veřejnost s některými poznatky a opatřeními ČIŽP v dané kauze.

Kontrolní skupina

Za účelem prověření postupů při řešení předmětné záležitosti jmenoval ředitel ČIŽP v srpnu 2007 kontrolní skupinu složenou z odborných pracovníků ředitelství ČIŽP a OI ČIŽP České Budějovice. Ke kontrole v terénu byli přizváni zástupci dalších kompetentních orgánů státní správy, a to vrchního státního dozoru ministerstva životního prostředí, Vojenského lesního úřadu ministerstva obrany a Újezdního úřadu VÚ Boletice, kteří se ztotožnili se závěry kontroly ČIŽP.

Kontrolovanou osobou byly Vojenské lesy a statky ČR, s. p. (VLS), konkrétně divize Horní Planá. Kontrola v terénu proběhla s určitým opožděním ve dnech 24. - 25. 9. 2007, protože do 20. 9. 2007 probíhal v dotčeném území intenzivní vojenský provoz. Předmětem kontroly bylo zejména naplnění ustanovení § 3 zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, § 32, 33 a 34 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhl. č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb., ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodnutí ministerstva zemědělství čj. 3247-2/2007-16210 ve věci zastavení jiných těžeb než nahodilých a provedení ochranného zásahu k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů u státních podniků Lesy České republiky a Vojenské lesy a statky ČR.

Cíle kontroly

Kontrola byla věcně zaměřena na:

- prošetření opakovaných podnětů Hnutí Duha ve věci nedostatků při zpracovávání nahodilých těžeb jako důsledku orkánu Kyrill;

- zhodnocení postupu orgánů OI ČIŽP České Budějovice při prošetřování podnětů Hnutí Duha;

- nezávislé posouzení postupu při zpracování nahodilých těžeb formou reprezentativního vzorku zpracovaných resp. rozpracovaných nahodilých těžeb v území dotčeném opatřeními k nápravě, uloženými rozhodnutím OI ČIŽP České Budějovice v srpnu 2007.

Cílem kontroly bylo zhodnotit vhodnost a adekvátnost použitých postupů a technologií při likvidaci následků živelní katastrofy ve vztahu k povinnostem v ochraně životního prostředí a zhodnotit stav po provedených těžbách v lokalitách avizovaných podněty Hnutí Duha, na plochách kontrolovaných OI ČIŽP České Budějovice i na územích dalších, která dosud předmětem kontroly nebyla.

K  žádosti Hnutí Duha ze dne 21. 9. 2007 o umožnění zúčastnit se kontroly byla ze strany ČIŽP sdělena povinnost kontrolního orgánu respektovat ustanovení § 12 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, tj. zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech a neveřejnost celé akce. Hnutí Duha byla nabídnuta možnost v přípravné fázi kontroly na ředitelství divize VLS identifikovat a lokalizovat své opakované podněty do porostních map za účasti odborného personálu, kterou nevyužila. Přesto ve spolupráci s lesním personálem, orgány OI ČIŽP České Budějovice a za použití fotografií a nákresů z podnětů Hnutí Duha byla většina uváděných lokalit identifikována a posouzena. Dílčím problémem byla skutečnost, že s odstupem času od doby pořízení fotografií, v souvislosti s pokračující těžbou, změnami vodních poměrů v lesích i proběhnuvšími dílčími úpravami doznal v některých lokalitách stav v terénu změn.

Šetření v terénu

Terénní kontrola byla konkrétně provedena u lesních správ VLS Horní Planá a Arnoštov celkem na 17 lokalitách. V těchto lokalitách na OM gravitovalo cca 112 tis. m3 kalamitního dříví (u těchto správ bylo zpracováno 440 380 m3 do termínu kontroly). Z kontroly byl zpracován protokol, z jehož obsahu vyplývá, že bylo zjištěno určité neplnění opatření k nápravě, která byla VLS uložena ČIŽP v srpnu 2007, a to ve smyslu poškození volně stojících stromů a jejich kořenového systému při přibližování, poškození půdního povrchu a vzniku vodní eroze. Z tohoto důvodu bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení o uložení pokuty.

Kontrolní orgán se neztotožnil s dosavadní praxí pomalého provádění povýrobních úprav na plochách, kde již byla kalamita zpracována. Z posouzení stavu v jednotlivých lokalitách vyplynulo, že do dne kontroly byla předána protokolárně pouze 2 pracoviště, tj. odsouhlaseny povýrobní úpravy pracovišť (úprava a úklid přibližovacích linií, odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst a všech zařízení zajišťujících funkčnost lesní dopravní sítě – příkopy, propustky, mostky, svodnice, oprava zařízení sloužících k provozování myslivosti a péči o zvěř) nebo odstranění dalších závad uvedených v předmětném protokolu.

Ve vazbě na uzavřené smlouvy o dílo s dodavatelskými subjekty, termínovanými do 31. 12. 2007, sice nedošlo k prokazatelnému pochybení, kontrolní orgán však zhodnotil uvedenou praxi jako potenciální ohrožení životního prostředí, neboť zejména neupravené přibližovací linky, příkopy a propustky mohou negativně ovlivnit erozní poměry v daných územích. Některé plochy byly totiž vytěženy již v I. pololetí 2007 a termín daný smlouvami o dílo v důsledku možných sněhových poměrů v těchto polohách může být ohrožen. Z tohoto důvodu ČIŽP zahájí s kontrolovanou osobou správní řízení o opatřeních k nápravě a stanoví další kontrolní režim.

Předmětem kontroly bylo i posouzení adekvátnosti postupu OI ČIŽP České Budějovice ve správních řízeních, tj. uložení pokut 3 dodavatelským subjektům za erozivní rýhy s následným splachem lesní půdy do vodoteče. V terénu byla zjištěna přiměřenost udělených sankcí s tím, že důsledky protiprávního jednání byly odstraněny.

Součástí kontroly bylo též dodržování dalších ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., zejména § 32 z pohledu obranných opatření proti šíření a přemnožení škodlivých organismů, úniku znečišťujících látek a použití biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin při zpracování dříví, kde nebylo prokázáno porušení předpisů. Nesporný vliv na zjištěný stav měla  i rozhodnutí o opatřeních k nápravě, uložená ČIŽP dvěma dodavatelským subjektům. Dřevní hmota v případech hrozícího nebezpečí kůrovců, tj. při skladování na OM, je asanována postřikem.

Shrnutí provedených kontrol

Z pohledu dodržování ustanovení § 33 odst. 5 a § 34 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb. lze výsledky provedené kontroly shrnout takto:

- z  detailního popisu jednotlivých kontrolovaných lokalit vyplývá, že i když byly, a některé lokality dosud jsou, pod značným tlakem zpracované a zpracovávané dřevní hmoty, nebylo by objektivní hodnotit stupeň poškození lesů z hlediska dopadů antropické činnosti na lesní ekosystém, nebezpečí eroze, poškození půdy a vodního režimu v daném území jako procesy nevratné. Jako potenciálně nebezpečné pro životní prostředí v lesích, zejména z pohledu eroze, je neukončení povýrobních úprav a tím opožděné protokolární předávání pracovišť po skončení těžebních prací;

- použité technologie jsou vzhledem k rozsahu kalamity hodnoceny jako přiměřené daným ochranným podmínkám (např. dle údajů kontrolované osoby bylo formou subdodávek využito 32 lanovkových systémů s plným nebo částečným závěsem).

I když lze z kontroly v terénu na identifikovatelných plochách podnětů Hnutí Duha a plochách dříve kontrolovaných OI ČIŽP České Budějovice situaci hodnotit jako přiměřenou rozsahu živelní pohromy, nebyla kontrolovanou osobou kontrolnímu orgánu předložena průkazná dokumentace o zvýšené četnosti a důslednosti kontrol subjektů provádějících těžební práce a dopravu dřeva ve smyslu již uložených opatření k nápravě.

Po zvážení všech souvislostí, zejména objemu těžeb, gravitace dřevní hmoty na jednotlivá odvozní místa a použití technologií, zhodnotil kontrolní orgán na základě dostatečně reprezentativního vzorku stav v kontrolovaných lokalitách jako odpovídající objemu těžeb a přibližování dřevní hmoty s minimálními dopady na lesní ekosystém, kdy nedošlo k nepřiměřenému poškození lesa, zvýšenému nebezpečí eroze ani k nepřiměřenému poškození půdy a vodního režimu.

Stanovisko k návrhům Hnutí Duha

Kontrolní orgán se v rámci terénní kontroly zabýval i návrhy opatření, uvedenými v podnětech Hnutí Duha a přijal toto stanovisko:

- souhlasí s předchozími závěry OI ČIŽP České Budějovice, že poškození půdního krytu na holinách není plošné, ale lokální;

- z posouzení možností přiblížit dřevní hmotu i jiným způsobem a na jiné OM vyplývá, že v porostech, kde napadla většina polomového dříví, je velmi omezená cestní síť,  gravitace dřevní hmoty objektivně probíhala na velmi malý počet OM, což vytvářelo tlak na jednotlivé přibližovací linky;

- souhlasí s názorem Hnutí Duha, že s ukončením prací není v některých kontrolovaných lokalitách stav blízký stavu původnímu, popř. žádoucímu, bez provedení potřebných povýrobních úprav;

- není prováděna těžba polomů s použitím technologií, které nerespektují přírodní podmínky a vážně poškozují lesy jako složku životního prostředí, stejně jako není nepřiměřeně ničena lesní půda pojezdy těžké techniky, nehrozí zvýšené nebezpečí eroze na vyklizovacích linkách a nebyl zjištěn únik olejů z těžebních strojů. Výjimkami je zjištěné porušení výše uvedených ustanovení právních předpisů, které bude řešeno zahájením správních řízení o opatřeních k nápravě a o pokutě;

- nepotvrdilo se, že dosavadní konání ČIŽP a zahájená správní řízení nevedla k zastavení dalšího poškozování lesů a lesní půdy ve VÚ Boletice;

- nebyly zjištěny závažné důvody vedoucí k využití § 3 odst. 4 zákona č. 282/1991 Sb., tj. omezit, popř. zastavit výrobu až do doby odstranění nedostatků a jejich příčin v souvislosti s pokračováním těžeb, změnou vodních poměrů v důsledku počasí, částečnou úpravou poškozených linek a ploch.

Výsledky kontroly v podobě předpokládaného zahájení správního řízení o pokutě v důsledku neplnění uložených opatření k nápravě a správního řízení o opatřeních k nápravě s cílem urychlit povýrobní úpravy a protokolární předávání vytěžených ploch firmami provádějícími služby kontrolované osobě (VLS) spolu s kontrolním režimem z úrovně ČIŽP v daném území do konce roku 2007 jsou reálným zohledněním zájmů ochrany lesů v daném území.

Adresa autora:

Ing. Jan Hořejší

Česká inspekce životního prostředí

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.