Lesnictví v estonském vzdělávacím systému

Anari Lilleoja

Estonsko je čtvrtá nejvíce zalesněná země v Evropě – lesy pokrývají více než polovinu její rozlohy. Pro Estonce, kteří se dlouhodobě považují za národ lesníků, je les velmi důležitý také jako nositel kulturního dědictví. Po staletí byly lesy populárním subjektem estonského folklóru, starověké moudrosti a byly udržovány za účelem zaznamenat a uchovat stopy aktivit Kalevipoega, hrdiny estonského národního eposu. Jelikož na současném stavu lesa se odráží znalosti o něm, je třeba tyto znalosti a povědomí o lese zvyšovat.

Podpora environmentálního vzdělávání

Při porovnávání, jak může být vzdělávávání o lesnictví zlepšováno v různých stupních výukového systému, bylo zjištěno, že nejpříznivější je ten předškolní, ve kterém mají učitelé relativně volnou ruku při vyučování přírodovědných předmětů. Důležitá je proto kompetentnost a environmentální povědomí učitelů. Flexibilní osnovy nabízí možnost zařadit venkovní výuku a prezentovat tak dětem přírodní prostředí pomocí jejich vlastní zkušenosti. S podporou projektu Ministerstva životního prostředí a Environmentálního investičního centra mají také mateřské školy možnost získat studijní materiály o stromech a rostlinách a připravit pro děti materiály, které jsou jim srozumitelné. Tímto způsobem se děti učí pochopit jednoduché, ale potřebné skutečnosti – jak mohou být stromy jejich přátelé, jaká nebezpečí v lese číhají, a také to, že lesy jsou domovem mnoha rostlin a živočichů.

Za účelem zvýšení kompetentnosti učitelů mateřských škol jsou pro učitele organizována periodická školení a semináře k představení a podpoře metodologie venkovní výuky.

Národní osnovy základních a vyšších středních škol schválené v roce 2002 podporují také propagaci výchovy k péči o životní prostředí. Jedno z témat, které je v nich obsaženo, je „udržitelný rozvoj“, jenž se prolíná do více předmětů souvisejících s životním prostředím,  Takto jsou děti vychovávané k zájmu o povahu lesa jako součásti životního prostředí; učí se o potřebě dřeva jako zdroje energie a přírodním zdroji; o potřebě odpovědného hospodárného obhospodařování lesů a o funkci lesa v rámci ekonomických aktivit Estonska.

Nejen ve školkách, ale i obecně ve všeobecném školním vzdělávání je tendence zvyšovat podíl venkovních učebních programů, které umožňují studentům poznat prostředí praktickým způsobem. V několika školách byla také k oficiálním osnovám pro rozšíření základních předmětů přidána environmentální studia.

Státní centrum lesního hospodářství

Nejvíce programů zaměřených na les zajišťují centra ochrany přírody a školy, které jsou součástí Státního centra lesního hospodářství, spadajícího pod ministerstvo životního prostředí. Tyto školy a centra, kterých je v Estonsku jedenáct, se snaží zdůraznit různé hodnoty lesa a přírodního prostředí a podporovat principy trvale udržitelného lesního hospodářství. Současně podporují i pochopení toho, že lidé jsou součástí přírodního prostředí a že příroda je základem kultury a ekonomiky.

Dětské znalosti, jejichž formování spočívá v praktickém poznání přírody, schopnosti pohybovat se v přírodním prostředí a přijímání tvořivé inspirace z ní, představují hodnoty, které podporují udržitelné využívání přírodního prostředí a způsoby života šetrné k životnímu prostředí.

Za účelem dosažení těchto cílů jsou organizovány různé programy o lese, lesnické a přírodovědné soutěže a výstavy. Všechny programy nabízené těmito centry dovolují studentům pochopit přírodní prostředí pomocí jejich smyslů. Současně se tyto aktivity prolínají se všemi předměty zahrnutými ve školních osnovách. Návštěvníkům přírodních center asistují profesionálové, kteří zde pracují a slouží jako průvodci při venkovních aktivitách, ale jsou zde k dispozici také „programové batohy“ pro ty, kdo si přejí vše zjistit sami. Tyto programové batohy obsahují instruktážní materiál včetně manuálu k jeho realizaci. Také nabízí možnost využít tříd, vyučovacích materiálů, táboření na místech s ohništi, naučné stezky a chaty.

Environmentální aktivity nalezly své místo i jako předmět volnočasového vzdělávání. Ačkoli v rámci popularity mezi dětmi mají umělecké a sportovní aktivity tendenci předstihnout ty environmentální, skupiny založené na poznání přírody mají ještě mnoho co nabídnout ke vzbuzení dětského zájmu.

Odborné lesnické vzdělávání

Mladí studenti s hlubším zájmem o lesnictví mají šanci pokračovat dále v odborných a vyšších školách. V Estonsku existuje jediná odborná školská instituce, která je zaměřená pouze na lesnické předměty jako takové: lesnická škola Luua. Zde se studenti mohou věnovat profesím, jako jsou operátor lesnické techniky nebo profesím uplatňujícím se při výstavbě v krajině, lesním hospodářství, obchodě se dřevem, lesnickým společnostem, v krajinářství a managementu oblastí zaměřených na turistiku v přírodě. První čtyři jsou nejpopulárnější, neboť představují oblasti, ve kterých absolventi nejsnadněji naleznou zaměstnání na dnešním trhu práce. Navzdory zpravidla nízké úrovni odborné výuky v Estonsku je lesnická škola Luua mezi studenty populární, většinou pro znamenitou možnost použít zde svých teoretických znalostí během praxe, právě tak jako pro moderní vyučovací metody školy, profesionální akademický personál a krásné umístění v přírodě.

Studenti, kteří chtějí získat bakalářský nebo magisterský stupeň nebo doktorát v lesnictví pokračují ve studiu v Institutu pro lesnictví a rozvoj venkova estonské univerzity přírodních věd. Většina vedoucích pracovníků v lesním průmyslu má dnes vzdělání získané na této univerzitě, která je nejpopulárnější z tohoto typu škol v Estonsku.

Z předcházejícího lze shrnout, že lesnická studia reprezentují významnou část výchovy k péči o životní prostředí jako celku. Ministerstva životního prostředí, školství a výzkumu, Státní centrum lesního hospodářství, Estonská společnost lesníků, Estonská unie soukromých lesů a Asociace estonského lesního průmyslu společně v této oblasti úzce spolupracují. A to vše se stejným cílem – aby se každý člověk v Estonsku stal více vědomý své vlastní role v odpovědném, hospodárném využití estonských lesů a při jejich ochraně.

Každoroční „Týdny lesa”

Jako doplněk k formálnímu vzdělávání a orientace na lesy zaměřené zájmové skupiny se v Estonsku vždy na jaře pořádá „Týden lesa”. Ten se v roce 2007 konal již po patnácté (v tomto ohledu Estonsko předstihlo EU, která s takovýmto týdnem – „Panevropský týden lesů“ – počítá na podzim 2008). Každý „Týden lesa” má své vlastní zvláštní téma a charakteristické motto, které vypovídá o události příslušného roku. Například v roce 2005 to byl důraz na zvýšení spolupráce mezi státem a soukromými vlastníky lesů; v roce 2006 to bylo využívání lesa a v roce 2007 to byla propagace rekreačního využití, možnosti relaxace poskytované lesy a další způsoby, jakým mohou být lesy v této souvislosti využity.

„Týden lesa” poskytuje lidem v lesnickém sektoru a těm, kteří mají les rádi, šanci představit rozsah různých témat rozdílným cílovým skupinám: jsou tu semináře a tréninková jednání pro vlastníky lesa; ukázky rozmanitého a nejlepšího využití dřeva; „Jarní pohár“ – soutěž v odvětvování; prezentace knihy s tématem lesa a lesnictví; exkurze a zábavné akce se vzdělávacím zaměřením pro děti (hry, kvízy o lese, orientační závody, soutěže v kreslení i fotografické soutěže). Jako součást „Týdne lesa” je také pro daný rok vybírané „hlavní město lesa“. Bývá to město těsně spojené se sektorem lesnictví buď skrze lesnické společnosti, nebo lesy, kterými je obklopeno. Události celého týdne jsou organizovány v daném roce jak v „hlavním městě lesů“, tak i v celé zemi – včetně výročního jarního zemědělského a lesnického veletrhu, nové výsadby stromů jako součásti krajských akcí a oblastních dnů soukromých lesů.

V hlavním městě Tallinu je kladen důraz na rodinné události, jako např. filmový týden s tématem lesa v kinech, venkovní akce propagující lesnictví (hudba a tanec, představení na radničním náměstí) a akce v muzeu Rocca al Mare ve volné přírodě, Estonském přírodovědném muzeu a v tallinské zoo. Cílovou skupinou je estonské obyvatelstvo obecně, od batolat až po důchodce – tedy kdokoli, kdo má zájem o lesy. Také školy často pořádají své vlastní lesní týdny tím, že uskutečňují obdobné aktivity a akce, jako jsou výše uvedené.

V rámci „Týdne lesa” se v roce 2007 konaly dny otevřených dveří v estonském parlamentu, který po dva týdny hostil výstavu s názvem „Vejdi do lesa!“ za účelem podpořit roli, kterou lesy hrají v ekonomice a kulturním dědictví estonské společnosti. Výstava potom putovala po Estonsku.

„Týden lesa” jako událost neexistuje ve vakuu: kdekoli je to možné, je tato největší na lesnictví orientovaná informační kampaň v Estonsku spojená s dalšími událostmi, které jsou pro zemi důležité. Příkladem může být rok 2004, kdy téma pro „Týden lesa” bylo sloučeno s největším národním festivalem písní a tanců, jehož heslo bylo „Ať každý les je.“ Vznikla kampaň vysazování lesa s názvem „Milion stromů“ a 12 000 z 20 000 lidí, kteří zasadili stromy, bylo účastníky zmíněného výročního festivalu.

Státním centrem pro obhospodařování lesů (Forest Management Centre) relativně dobře založená tradice každoroční kampaně národního vysazování lesa je nyní mezi obyčejnými lidmi v Estonsku velmi populární. Bylo tomu tak, když Estonsko oslavovalo přístup k Evropské unii a výročí Římské smlouvy (připomínající založení Evropského hospodářského společenství). Ve stejném roce přišel na svět také vůbec první „Den pro venkovní výuku“, organizovaný jako součást „Týdne lesa”, vyzývající školy konat více vyučovacích hodin v přírodním prostředí. Takové metody studia přinesly znamenité výsledky například ve Skandinávii, a jak bylo zmíněno výše, je to také rostoucí trend v estonských školách.

Podle anglického článku paní Anari Lilleoja, ředitelky oddělení pro styk s veřejností Úřadu environmentálního vzdělávání (Odboru výchovy k péči o životní prostředí) estonského MŽP

Zpracoval:

Ing. Karel Vančura, CSc.