Úvodník 11/2008

Vážení čtenáři,
v příloze tohoto čísla Lesnické práce naleznete Národní lesnický program pro období do roku 2013 (NLP II), který  byl schválen dne 1. října 2008 usnesením vlády č. 1221. Jak víte, jde již o druhý dokument tohoto typu (první NLP byl přijat v roce 2003). Považuji za důležité, že záměry a podněty obsažené v prvním NLP, které se dosud v lesnické politice nepodařilo z různorodých důvodů odpovídajícím způsobem realizovat a které neztratily svou aktuálnost, byly převzaty do aktualizovaného dokumentu.

Jak bylo vícekrát a z různých stran s uspokojením konstatováno, NLP vznikal „zdola“, formou ne vždy snadných diskusí expertní skupiny, která se opakovaně scházela v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse n. L. Domnívám se, že ve výsledném dokumentu se podařilo vcelku vyváženě zohlednit aktuální ekonomickou, sociální a ekologickou problematiku našeho lesnictví. A to i přesto, že několik málo pasáží původního návrhu doznalo v průběhu meziresortního připomínkového řízení některých změn, které snad mohou být vyhraněnými kritiky považovány za určité oslabení původních formulací.
Jsem si ovšem vědom toho, že některá opatření NLP II, tak jak se je podařilo ve finálním dokumentu vyjednat, se mohou někomu zdát poněkud příliš obecná či proklamativní. Tu je třeba na vysvětlenou uvést, že vzhledem k povaze celého dokumentu a s přihlédnutím k okolnostem, za nichž NLP II vznikal, nebylo většinou možné – a ani to nebylo cílem – dobrat se zformulování jasně specifikovaných kroků k dosažení nápravy v identifikovaných problémových oblastech.
Chtěl bych vás proto požádat, abychom vládou schválený NLP II společně považovali za oficiální rámcový koncepční dokument, který bude za účasti zástupců všech relevantních organizací a zájmových skupin postupně propracováván do podoby konkrétních opatření ve sféře legislativní a ekonomické, v lesnickém výzkumu a v hospodářské úpravě lesa i v dalších oblastech lesnické politiky.
Bezesporu velkou pozornost bude při realizaci záměrů NLP II zapotřebí věnovat budoucím změnám legislativním, ostatně shora citované usnesení vlády výslovně ministru zemědělství a ministru životního prostředí ukládá zohlednit opatření programu při přípravě návrhů věcných záměrů nového zákona o lesích a zákona o lesích v majetku státu. Počítá se s úpravou i dalších právních předpisů, např. prováděcí vyhlášky o myslivosti.
Patrně se hned také právem zeptáte, co může realizace NLP II přinést v tak citlivé a ostře sledované sféře, jakou je ekonomická motivace a podpora vlastníků lesů. Je zřejmé, že zlepšení v dotační podpoře lesního hospodářství je dlouhodobě primárně závislé na možnostech státního rozpočtu, zejména na resortních rozpočtech MZe i MŽP, a ovšem také na skladbě rozpočtů krajských. To ano, ale hned dodejme: je na lesnictví samotném, aby v rámci realizace NLP II dokázalo vypracovat, veřejnosti předkládat a kvalifikovaně obhajovat projekty takové celospolečenské závažnosti, že se poměry ve financování lesního hospodářství z veřejných zdrojů obrátí k lepšímu. Je jasné, že v tomto snažení nemůže lesnictví uspět bez intenzivní spolupráce všech, jimž na lese a jeho optimálním spravování velmi silně záleží.                                                                       

Karel Trůbl, náměstek ministra pro lesní hospodářství