Lanovky v podmínkách francouzských Alp

Petr Müller

Příspěvek vychází z diplomové práce, jejímž cílem bylo provést analýzu současného stavu lanovkového soustřeďování dříví v podmínkách francouzských Alp a částečně i celé Francie, posoudit podmínky pro lanovkové soustřeďování dříví a zhodnotit ekonomické i mimoekonomické přínosy lesních lanovek pracujících ve francouzských Alpách i ostatních regionech Francie. Mezi dílčí cíle pak patří analýza lanovkového soustřeďování dříví na vybraných pracovištích se zaměřením na šetření základních konstrukčních a technicko-ekonomických parametrů. Dalším dílčím cílem bylo na základě analýzy současného stavu lanovkového soustřeďování dříví vypracovat návrhy a doporučení pro subjekty činné v lanovkovém soustřeďování dříví.

Aktuální stav a trendy lanovkového soustřeďování dříví ve Francii
V současné době se ve Francii ročně lanovkami soustředí přibližně 70 000 m3 dříví, což je cca 0,2 % z celkového objemu těženého dříví. Pokud pomineme rozdílné terénní podmínky jiných evropských zemí a pouze jednoduše porovnáme procentické objemy lanovkového dříví, zjistíme velký nepoměr. Lesní lanovky jsou ve Francii velmi málo rozšířené.
Aktuálním trendem je přechod od saňových navijáků k mobilním stožárovým lanovkám. Vysvětlení je celkem jednoduché: saňové navijáky jsou technicky poměrně zastaralé, jejich stavba je časově náročnější, jejich přeprava je obecně složitější a nákladnější (často nutnost použití vrtulníků) a hustota lesní dopravní sítě se zvýšila natolik, že lze využít kratší mobilní lanovky. Saňové navijáky jsou však stále oblíbené a najdou své uplatnění (např. dlouhé svahy s velkou koncentrací dříví, zámořské území Francie apod).
S nástupem mobilních lanovek, a také díky studiím zabývajících se škodami klasickými traktorovými technologiemi na ekosystémech, lze pozorovat rozvoj lanovkového přibližování dříví i v nižších polohách (vrchoviny – Francouzské středohoří a Vogézy) a na rovinách (méně únosné půdy).
Celkem ve Francii (k roku 2007) s lanovkami pracuje asi 27 těžebních společností, soustavně však přibližně pouze polovina. Od roku 1998, kdy začaly na francouzský trh vstupovat zahraniční těžební společnosti, je patrný úbytek francouzských společností a nárůst společností zahraničních. České a slovenské společnosti soustředily ve Francii v roce 2005 34 % objemu lanovkového dříví.

Podpora lanovkového soustřeďování dříví
Nejvýraznější podporu lanovkového soustřeďování dříví představují dotace. Dále je za podporu považován systém půjček ONF (Office national des forêts – státní správa lesů Francie) pro drobné majitele lesů. Svým způsobem rozvoj lanovkových systémů podporují také FCBA (Výzkumný ústav pro les, celulózu, stavební dříví a nábytek
– Forêt, Cellulose, Bois-construction, Ameublement) a další organizace svojí osvětovou činností, pořádáním prezentací atd.

Dotace
Náklady na soustřeďování dříví pomocí LDZ (lanových dopravních zařízení) stále rostou, přičemž cena dříví zůstává nízká. K vyrovnání této nepříznivé situace jsou poskytovány různé typy dotací, které jsou důležitým nástrojem podpory rozvoje lanovek. Dotace je možno čerpat z několika různých zdrojů a jsou udělovány nejčastěji na nákup nových strojů a na stavbu lanovek, některé regiony se pak snaží o rozvoj lanovek i dalšími způsoby, např. poskytují těžebním firmám různé úlevy.

Dotace na nákup nových strojů
Podnikatel může požádat o dotaci při koupi nového stroje. Dotace se obvykle pohybuje mezi 40–50 % ceny stroje, její výše je ale rozdílná v každém regionu. Protože však lanovkáři často nemohou předložit plán návratnosti investice (nemají nasmlouvanou práci atd.), bývají tyto dotace těžko dosažitelné. Problém při financování investice působí i některé banky, které lanovky vůbec neznají a odmítají z tohoto důvodu poskytnout úvěr.

Dotace na stavbu lanovek
Tak jako jsou dotovány stavby lesních cest, jsou dotovány i stavby lanovek, přičemž se vychází z principu, že trasa lanovky je dočasná cesta. Např. v regionu Rhone–Alp majitel lesa získá dotaci 10 eur na metr postavené trasy lanovky, částka se snižuje na 7,50 eur na metr trasy lanovky v případě, kdy vychází více lanových tras z jednoho místa. Nižší dotace je vysvětlena rychlejší instalací, odpadá přesun stroje atd.

Systém půjček ONF
V horách je často kvalita dříví nízká a je navíc těžko přístupné, proto ho majitel nastojato jen těžko prodá. Musí si najmout těžební společnost, která dříví vytěží a majitel pak dříví prodá na OM. Protože si však často drobní vlastníci lesa nemohou dovolit velké finanční výdaje spojené se zaplacením těžební činnosti, poskytuje na toto ONF půjčku, která je zpětně (po prodeji dříví) vlastníkem lesa uhrazena i s nízkým úrokem.

Osvětová činnost
Osvětové činnosti v oblasti lanovkového soustřeďování dříví se věnuje hlavně ONF ve spolupráci s FCBA. Výsledkem jejich spolupráce je např. pořádání prezentací nových typů lanovek, organizace pilotních projektů a zpracování odborných studií.

Lanovkové systémy používané ve Francii    
Ve Francii patřily mezi nejvíce rozšířené saňové navijáky firmy Wyssen. V Alpách s nimi pracují např. pily Betemps a Anthoine a společnost Mabboux. Mezi modernější stroje lze zařadit mobilní stožárovou lanovku firmy Genin. Ve Francii pracuje několik českých lanovek řady Larix: Larix 3T, Larix Hydro a Larix Kombi. Patrně nejmoderněji je vybavena společnost Mabboux, která disponuje strojem Valentini vybaveným manipulátorem s procesorovou hlavicí a samohybným motorovým vozíkem Woodliner. Další
2 Woodlinery v roce 2006 pracovaly v Pyrenejích. Poměrně novým je stroj Valentini 750 (vynikající svými technickými parametry: délka nosného lana 800 m, nosnost 4 tuny), pracující v Alsasku. Se strojem Valentini ve Francii pracuje dále firma Hohleitner (Německo), která působí i jako jejich dealer pro Francii. Švýcarsko reprezentuje firma Schafer, vybavená strojem Grizzly 1000 (850 m nosného lana, nosnost 4 tuny), na rovině používají samohybný motorový vozík Woodliner 3000. Itálie je zastoupena stroji Greifenberg s vozíky Woodliner.

Analýza vybraných pracovišť společnosti Genin
Analýza lanovkového soustřeďování dříví byla provedena celkem na sedmi vybraných pracovištích těžební společnosti Genin, z toho metodou chronometráže na čtyřech pracovištích. Mobilní stožárová lanovka společnosti Genin (zkonstruoval ji sám majitel firmy) vyniká některými svými technickými parametry, avšak v porovnání s moderními stroji je zastaralá. Byl zjištěn poměrně nízký výkon stroje, průměrně 16,4 m3 dříví soustředěných za směnu. Pouze 40 % času přítomnosti pracovníků na pracovišti připadalo na vlastní soustřeďování dříví. Nízký výkon byl způsoben obtížností terénu, zastaralým typem LDZ, nezapracovaností obsluhy a špatnou organizací práce. Průměrný příjem těžební firmy se pohyboval kolem 540 eur za směnu, cena výroby sortimentu na odvozním místě se pohybovala od 25,19 eur/m3 do 41,15 eur/m3, dotace na lanovkou soustředěný m3 dříví se pohybovala od 9,50 eur do 22 eur. Na rozdíl od ČR se dotace obvykle neudělují na m3 dříví, ale na metr lanovkové trasy, přičemž výše dotace se liší podle způsobu stavby lanovky.

Shrnutí návrhů a doporučení pro subjekty činné v lanovkovém soustřeďování dříví
Pro další rozvoj LDZ ve Francii je důležité podniknout tyto kroky:
- je nutná výměna zastaralých strojů za moderní s vyšší produktivitou práce;
- je třeba více dbát o vzdělání a informovanost lesnické veřejnosti, vychovávat nové lanovkáře, propagovat a podporovat další rozšiřování lanovkových technologií;
- je třeba se pokusit vylepšit řízení výroby, a to jak ze strany lanovkářů, tak ze strany ONF a majitelů lesů, popř. jejich sdružení;
- ONF, jako hlavní zadavatel práce pro lanovkáře, je organizací, která se díky své povaze může nejvyšší mírou zasloužit o další rozvoj LDZ, je však nutná změna její strategie (např. nákup vlastních lanovek, vyšší míra spolupráce);
- vysoce pozitivně lze hodnotit současný systém dotací, v nastoleném trendu je třeba pokračovat, důležité je ale zaměřit se na podporu nákupu nových strojů a zároveň vzniku nových těžebních společností s LDZ;
- pro usnadnění komunikace mezi lanovkáři a ostatními subjekty činnými v lanovkovém soustřeďování dříví by bylo vhodné založit asociaci lanovkářů;
- usnadnit vznik nových společností, vstup dalších zahraničních společností na francouzský trh a zároveň pro usnadnění komunikace mezi lanovkáři a ostatními subjekty (státní orgány, majitelé lesů) zřídit pozici poradce lanovkářů.
Lesy Francie – horské lesy, ale i ty hůře přístupné v nižších polohách a na citlivých půdách, představují velkou výzvu jak pro české výrobce lesní techniky, tak pro lesnické firmy. Zároveň se nabízí možnost uplatnění řady absolventů lesnických škol.

Autor: Ing. Petr Müller
LDF MZLU Brno
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Foto: autor