Práce operátora těžebně dopravních strojů

Oldřich Kajzar

Těžebně dopravní stroje (TDS) se v průběhu posledních let staly přirozenou součástí lesnické mechanizace v ČR. Zpočátku byla tato technologie provozním personálem téměř plošně odmítána jako technologie skandinávská, jež se do českých lesů nehodí, nebo jej dokonce poškozuje. Současné odborné poznatky a zkušenosti ukazují, že technologie jako taková má v LH ČR jednoznačně své pevné místo a její případné negativní vnímání je zapříčiněno nedostatečnou odbornou úrovní jak lesního personálu na straně plánování harvestorových těžeb, tak operátorů TDS na straně konkrétní realizace. V tomto článku bychom vám rádi přiblížili, co vše obnáší práce operátora TDS.

Základní předpoklady pro práci operátora TDS
V České republice nemusí mít operátor TDS pro svou práci žádnou kvalifikaci ani oprávnění. Jedinou kvalifikační podmínkou je řidičské oprávnění skupiny C nebo T, dle současné legislativy nemusí operátor splňovat ani základní vzdělání, o odborném vzdělání nemluvě. Operátor nemusí projít žádným kurzem a nemá povinnost vlastnit patřičné osvědčení, dokonce ani na práci s hydraulickým jeřábem. Z hlediska nároků kladených legislativou je možno práci operátora TDS srovnat například s pomocným stavebním dělníkem. Bohužel, v mnohých případech odborná úroveň operátorů TDS koresponduje s legislativními požadavky a tomu v některých případech odpovídá kvalita vykonané práce. V posledních letech probíhá ze strany lektorů harvestorových technologií tlak na ústavní činitele, aby urychlili uzákonění vyhlášky, jež by stanovovala požadavky na kvalifikaci operátorů TDS.
Odhlédneme-li od nedokonalé legislativy, tak jednoznačné pozitivum pro operátora TDS je absolvované střední odborné vzdělání lesnického směru. Mezi operátory TDS v České republice můžeme stále častěji nalézt středoškoláky, ale i vysokoškoláky, přičemž pro mnohé z nich tato práce neznamená jen přestupní stanici, ale důležitý článek v jejich odborném růstu. Dosažení odpovídajícího stupně vzdělání podstatně ulehčuje komunikaci mezi dodavatelem služeb a zástupcem vlastníka lesů.
Operátor TDS by měl mít patřičný vztah k technologii, již obsluhuje. Nejdůležitější předpoklady je možno shrnout do těchto bodů:
- samostatnost při řešení problémů (často bývá v lese odkázán sám na sebe),
- rozvážnost, ale ne pomalost (za zbrklost se v lese platí),
- manuální zdatnost (jak při ovládání stroje, tak při servisních pracích),
- aktivní přístup (předávání poznatků od operátorů může usnadnit práci technologům),
- kladný vztah k informačním technologiím (komunikace s měřicím a třídicím systémem harvestoru).
Ze strany provozovatelů TDS je častou podmínkou i ochota operátora snášet pobyt mimo domov. Dnes se většina TDS přesouvá za prací nejen po ČR, ale v rámci celé EU, což znamená odloučení od rodiny. Přestože je možno kombinovat směny a turnusy operátorů mnoha způsoby, je nutno potvrdit obecně známou skutečnost, že práce operátora (podobně jako práce taxátora) vyhovuje spíše lidem svobodným jak povahou, tak rodinným stavem.

Pracovní doba
Harmonogram obsazení TDS operátory, jejich rozložení denní pracovní doby a systém pracovních turnusů pro jednotlivé osádky je individuální dle jednotlivých provozovatelů TDS a do jisté míry lze říci, že se jedná o firemní know-how. Cílem každého provozovatele TDS je zajistit pokud možno nepřetržité vytížení technologie při optimálním počtu operátorů. Nelze jednoznačně stanovit ideální systém pracovních turnusů, jelikož systém fungující firmě v západních Čechách nemusí fungovat firmě na severní Moravě. Pro zajištění nepřetržitého provozu TDS je pravděpodobně nejrozšířenější systém turnusů 10/5, tzn. že operátor pracuje 10 dní na stroji (5 dní ranní směnu, 5 dní odpolední směnu) a 5 dní je doma. Při tomto systému je třeba mít na každý stroj osádku 3 operátorů. V denní organizaci se operátoři střídají po 10 nebo 12 hodinách, kdy při výměně provádějí společně údržbu stroje. Varianty turnusů se také liší dle vzdálenosti pracoviště od místa bydliště operátorů. Se snižující se vzdáleností je možné turnusy zkrátit. V případě menších firem a živnostníků je časté osazení harvestoru dvěma operátory, přičemž každý pracuje sedm dní jen přes den a dalších sedm dní je doma. Osazení vyvážecí soupravy se přizpůsobuje výkonu harvestoru, buď jej kopíruje, nebo se zajistí nepřetržitý provoz s navýšením operátora.

Denní harmonogram činností
Denní organizace provozu se liší dle směn. Vezmeme-li v úvahu jednosměnný provoz, sled úkonů vypadá zhruba takto:
- po příjezdu ke stroji provede operátor vizuální kontrolu stroje (často se v ČR setkáváme s krádežemi např. hasicích přístrojů, pohonných hmot; setkáváme se také s úmyslným poškozením strojů ze strany konkurence s jiným výrobním prostředkem),
- kontrola ovládacích prvků stroje,
- doplnění provozních náplní (hydraulický olej, PHM)
- prohlídka a příprava pracoviště
- vyvážecí traktor – komunikace operátora vyvážecí soupravy s operátorem harvestoru, prohlídka linek a odvozního místa, v případě nového porostu seznámení se sortimentací, prohlídka rizikových míst (nájezdů na odvozní cestu, přejezd přes vodoteč atd., vypodložení vyrobenými sortimenty nebo navození klestu),
- harvestor – při otevírání nového porostu prohlídka se zástupcem vlastníka lesa, prohlídka hranic porostů, prohlídka vyznačených linek, zadání sortimentace a předání technologické karty pracoviště, což se v ČR uskutečňuje jen výjimečně,

- vyznačení linek provádí buď zástupce vlastníka lesa, nebo po dohodě operátor harvestoru, v případě práce v noci je nutné vyznačit linky fosforizujícím sprejem a operátorovi
vyvážecího traktoru vyznačit linky také na kořenové náběhy stojících stromů na okraji linek,
- výroba, tzn. těžba dříví dle zadané sortimentace, ukládání sortimentů k linkám na vývozní místo, sestavení (tj. naložení výřezů dle délky a jakosti) nákladu vyvážecího traktoru a jeho transport na OM,
- produktivita práce na stroji má stoupající tendenci cca 4 hodiny, po této době je důležitá aktivní přestávka (svačina, protažení těla), přičemž se doporučuje 4hodinový pracovní blok rozdělit po dvou hodinách tzv. pasivní přestávkou; po aktivní přestávce následuje druhý pracovní blok 4–5 hodin.
- pracovní směna končí údržbou dle plánu denní údržby stroje (promazání mazacích míst, vysypání mřížky chladiče, umytí oken kabiny, odstranění drobných závad vzniklých během směny atd.), v případě dvousměnného provozu provádí údržbu oba operátoři společně, následně si předávají informace k pracovišti.
Operátor TDS zvládá během pracovní doby základní servisní úkony (výměna hydraulických hadic a ostatních provozních komponentů), v případě větší poruchy musí být schopen odborně popsat závadu a kontaktovat servisní středisko autorizovaného prodejce harvestorové technologie.

Ohodnocení operátora
Jako podklad pro mzdové ohodnocení operátora TDS slouží množství vyrobeného dříví, přičemž se bere v úvahu průměrná hmotnatost v případě operátora harvestoru a vyvážecí vzdálenost u operátora vyvážecího traktoru. Každý provozovatel TDS má svůj mzdový řád a systém odměňování operátorů tvoří součást know-how podniku. Mezi nejčastěji uplatňované principy odměňování patří stanovení určitého minimálního stálého základu s pohyblivou motivační složkou dle výkonu. Operátoři na HPP mají samozřejmě dle platné legislativy nárok na stravné a cestovné. Další odměňování nejrůznějšími firemními benefity je individuální dle jednotlivých provozovatelů. Průměrnou mzdu operátora TDS lze obtížně stanovit, s určitostí však lze tvrdit, že v případě zapracovaného a zkušeného operátora dosahuje až dvojnásobku průměrného platu v ČR.

Kvalitu práce ovlivňuje zejména operátor
Operátoři TDS jsou nejdůležitější částí v celém procesu těžby dříví harvestorovou technologií. Především úroveň jejich práce rozhoduje o celkovém výsledku těžby dříví, zejména v probírkových zásazích. Cílem každého provozovatele TDS by mělo být vytvoření týmu operátorů, kteří budou pro své znalosti a schopnosti rovnocenným partnerem pro venkovní personál vlastníků lesů.

Autor:
Ing. Oldřich Kajzar
Kajzar – lesnictví a dřevařství, s. r. o.
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Foto: autor