VII. konference Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

Marie Růžková    

Na 200 účastníků z Čech, Moravy a Slezska přijelo 17. dubna 2008 do Pelhřimova na výroční konferenci vlastníků a správců nestátních lesních majetků, které předcházela odborná diskuse s pozvanými hosty o aktuálních otázkách lesnické politiky. Bohužel nepřijel ministr zemědělství, ačkoliv svou účast avizoval několik týdnů předem, a rovněž tak generální ředitel státního podniku Lesy ČR a výrobně technický ředitel LČR; nedostavil se ani náměstek ministra životního prostředí. V době rapidního poklesu cen dřeva, připravovaného rozšiřování chráněných území v rámci Natury 2000 a plánované privatizace státních lesů to i leccos napovídá o zájmu vedení klíčových resortů o řešení problémů vlastníků lesů v privátní sféře.

Odbytová krize
Konferenci zahájil pelhřimovský starosta Leopold Bambula a poté předal slovo předsedovi SVOL Františku Kučerovi, který se nejprve věnoval současné odbytové krizi. Uvedl, že ceny jehličnaté kulatiny v druhém čtvrtletí 2008 klesly zhruba o jednu čtvrtinu. Ke zhoršení odbytu dřeva přispěly podle jeho názoru nejen větrné kalamity v českých lesích (Kyrill 10 mil. m3, Emma 3 mil. m3) a okolních zemích, ale i hypoteční krize a potíže na finančních trzích v USA. Zdůraznil, že tržby lesních podniků se vracejí na úroveň první poloviny 90. let, zatímco náklady na jejich činnost od té doby stouply několikanásobně. Varoval, že významné snížení tržeb ohrožuje plánované investice a může v mnoha případech znamenat neschopnost kofinancovat již schválené dotace z Programu rozvoje venkova nejen v letošním roce, ale i v letech následujících.
Odborný poradce SVOL Josef Vovesný souhlasil s tím, že nízké ceny mohou už nyní působit vážné potíže menším lesnickým firmám, ale dobře prosperující podniky mají rezervy a krátkodobý, byť velký, pokles cen je zásadním způsobem neohrozí. Pokud by však trval delší dobu, bude to pro lesnický sektor likvidační. Dodal, že vlastníkům nestátních lesů k překonání současného krizového stavu pomáhá společný obchod se dřevem, který začal před dvěma lety, a zatím se do něj zapojily firmy hospodařící na cca 160 000 hektarech lesa, nicméně vývoj situace do značné míry záleží na chování majoritního vlastníka lesa, tedy státu.

Národní lesnický program
Účastníky konference překvapil předseda SVOL informací o zásahu ministerstva zemědělství do konsensuálního znění Národního lesnického programu v kapitole o dosažení vyváženého vztahu mezi lesem a zvěří. Na přípravě programu pracovala skupina zástupců všech významných subjektů a i v této kapitole se podařilo nalézt kompromis jak mezi vlastníky lesů a ochránci přírody, tak myslivci. Změnou textu přichází vniveč týdny společného jednání a vytrácí se naděje vlastníků i ochranářů na posun k objektivnímu vyhodnocování škod zvěří, následnému stanovení stavu jednotlivých druhů zvěře a velikosti odlovu.

Prodej lesů ve vlastnictví státu
Stěžejní část referátu předsedy SVOL byla věnována historickému vývoji vlastnické struktury lesů v českých zemích a okolnostem privatizace státních lesů. Připomněl, že majetkové přesuny odstartovala po roce 1919 první pozemková reforma, díky níž přešlo převážně do rukou státu cca 785 tis. ha lesů. Po druhé pozemkové reformě, která probíhala v letech 1945–48, státu náležel již více než 1 mil. ha lesů. Záhy byla zestátněna většina obecních a městských lesů a v roce 1958 také lesy družstev a jiných útvarů. Celková rozloha státních lesů se tak rozrostla na 2574 tis. ha a soukromý sektor v lesním hospodářství byl až na drobné malolesy prakticky zlikvidován. (Vývoj vlastnické struktury je uveden v tabulce 1).
Navrácení lesů jejich majitelům bylo vyvoláno společenskými změnami v roce 1989, některé restituční nároky však dosud nejsou vypořádány – jako např. historický lesní majetek církví a historické majetky obcí, které po roce 1949 převzaly tehdejší organizace federálního ministerstva obrany a dosud na nich hospodaří státní podnik Vojenské lesy a statky. Tyto nároky je třeba vyřešit před případnou privatizací státních lesů.
V souvislosti se zamýšleným zmenšením výměry státního lesa apeloval František Kučera na zákonodárce, aby vytvořili legislativní podmínky pro arondace roztříštěného lesního majetku nestátních vlastníků. Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků ve vlastnictví státu na jiné osoby z roku 1999 je z hlediska arondací lesních majetků nefunkční. Bezplatný převod lesních pozemků na obce je až na výjimky vyloučen a při jejich prodeji vychází daňová povinnost kupujícího z ceny znaleckého posudku, která je několikanásobně vyšší než cena tržní. To je pro soukromníky i obce finančně neúnosné.
Za zvláštní pak předseda SVOL označil, že státní podnik LČR nakupuje lesy od nestátních subjektů i mimo arondace právě v době, kdy jeho zřizovatel uvažuje o snížení výměry obhospodařovaného lesa. Zároveň připustil, že snížení podílu státních lesů v ČR o 5–25 % by mohlo být prospěšné pro posílení pozice nestátních vlastníků a vytvoření větší konkurence na trhu se dřevem a službami. Poukázal přitom na situaci v zemích bývalé evropské patnáctky se srovnatelnou lesnatostí (Francie, Norsko, Německo), kde je podíl státních lesů hluboko pod 50 %, a vyzval vládu a poslance, aby jasně deklarovali, co je posláním státního lesa.

Ochrana přírody versus vlastníci lesů
Problematikou ochrany přírody a hospodaření v lesích se ve svém vystoupení zabýval člen předsednictva SVOL a ředitel Lesů města Olomouce Roman Šimek. Odpověď na otázku, proč se čeští vlastníci pozemků dostávají do střetů s ochranáři, spatřuje v tom, že nebyli a nejsou považováni za partnera v ochraně přírody. To dokladoval přípravou zákona o ochraně přírody z roku 1992, ale i jeho následné novelizace v r. 2004, která předcházela vstupu ČR do Evropské unie a souvisela se závazky členských států v oblasti Natury 2000. Mapování území a příprava návrhů evropsky významných lokalit probíhalo netransparentně, bez přístupu ke konkrétním informacím o navrhovaných lokalitách. Vlastníci lesů byli ujišťováni, že dosavadní způsoby hospodaření budou zachovány, ovšem skutečnost pak byla zcela odlišná. Realitě bohužel neodpovídají ani kompenzace vzniklé újmy.
Dnes se proto vlastníci lesů stavějí k rozšiřování Natury 2000 odmítavě a slibům zástupců ochrany přírody nevěří. Od kolegů v zahraničí také vědí, že mnohá nařízení, jejichž schválení je v Česku vynucováno pod záminkou požadavků Evropské komise, jinde neplatí, nebo nejsou tak přísná.

Dotační politika českého lesnictví
Na dostatečnost dotačních prostředků plynoucích do českého lesnictví se ve svém vystoupení zaměřil Karel Kovář ze společnosti Orlík nad Vltavou. Pro srovnání použil dotace z EU z Programu rozvoje venkova na období 2007–2013 garantované ministerstvem zemědělství a dotace z národních prostředků MZe za rok 2006 a 2007.
Konstatoval, že z celkové částky dotací EU vyčleněných pro ČR na zmíněných 7 let ve výši 4,5 mld. eur je pro lesnická opatření určeno pouze 247,4 mil. eur, tj. 5,5 %. Z národních prostředků poskytnutých ministerstvem zemědělství v roce 2006 bylo na lesní hospodářství vyplaceno 301,8 mil. Kč (7 %), v roce 2007 pak 422,9 mil. Kč (8 %).
Upozornil na skutečnost, že resort lesnictví ve vztahu k jinému vlastnictví než státnímu nikdo v době přípravy Programu rozvoje venkova nehájil a zastoupení lesů v Monitorovacím výboru (SVOL 1 místo z celkových 36) je neadekvátní. Vyjádřil rovněž nesouhlas s pravidlem de minimis, které bylo zcela neopodstatněně zavedeno pouze u lesnických opatření osy I.
Závěrem doporučil získat větší politickou podporu pro lesnické hospodaření, pokusit se sjednotit všechny vlastníky půdy a získat větší podporu pro ty, kteří hospodaří především na vlastních pozemcích, a neustále jednat s ministerstvem zemědělství i Monitorovacím výborem jak o možných změnách v pravidlech, tak přesunech prostředků z nevyčerpaných dotačních titulů na lesnická opatření.
Sérii plánovaných dopoledních vystoupení zakončil předseda PEFC ČR Bedřich Schwarzenberg podrobným přehledem o činnosti PEFC v uplynulém roce a změnách systému na místní i mezinárodní úrovni.

Vystoupení hostů k jednotlivým tématům
Předseda sněmovního Podvýboru pro lesní a vodní hospodářství Daniel Petruška informoval o interpelaci ministrů zemědělství a životního prostředí ve věci vyplácení náhrad v oblastech dotčených zájmy ochrany přírody. Zatímco ministr zemědělství vyjádřil podporu vlastníkům a ochotu věc napravit, z ministerstva životního prostředí přišla rozporuplná odpověď ve smyslu, že není rozumné se soudit, ale na druhé straně bude existence takových rozsudků přínosná pro další rozhodování.  
Příčinu poklesu cen dřeva vidí Petruška v celosvětovém útlumu poptávky a považuje jej za běžný hospodářský výkyv. Privatizace státního lesa je podle něj záležitost velmi citlivá jak občansky, tak politicky, nicméně názory SVOL považuje celkem za přijatelné. S čím naopak nesouhlasí, je bezhlavé ochranářské nadšení nerespektující ostatní potřeby společnosti.
Náměstek ministra zemědělství Karel Trůbl obhajoval provedené změny v Národním lesnickém programu II v oblasti myslivosti. I když má být tento program výchozím bodem pro další nakládání s lesy, oponoval, že by navrhované změny vedly k novelizaci zákona o myslivosti. Na základě dohod obou resortů by novým prostorem pro definování věcných záměrů legislativy měla být tzv. Strategie a koncepce lesního hospodářství, kterou má ministr zemědělství předložit k projednání vládě do konce roku 2009. Práce na tomto dokumentu začnou ve 2. polovině roku 2008 a budou podkladem pro novelu zákona o lesích i myslivosti a věcný záměr zákona o státním lesním majetku. Dle vyjádření pana náměstka je privatizace státního lesa zatím pouze ve fázi vizí a představ a konkrétní kroky nejsou podnikány. Naopak jasným zadáním novému managementu LČR ze strany ministerstva je dosažení významného posunu v arondacích státního majetku, směn s obcemi apod.
Josef Bezdíček, místopředseda Svazu měst a obcí, dokumentoval dobrou spolupráci mezi oběma organizacemi, nejnověji při připomínkování návrhu zákona o církevních restitucích a rozšiřování Natury 2000.
Místopředseda sněmovního Výboru pro životní prostředí Václav Mencl označil spolupráci se SVOL za tradiční a vyjádřil překvapení nad obstrukcemi s vyplácením náhrad za ztížení hospodaření, což bylo podmínkou pro schválení novely zákona o ochraně přírody v roce 2004 a bylo součástí politických dohod. Na závěr uvedl, že Zemědělský výbor, jehož je také členem, má v této věci jednoznačný názor a bude iniciovat jednání na toto téma v nejbližší době na parlamentní půdě.

Vlastní jednání konference
V odpolední části konference seznámil odborný poradce SVOL Petr Jelínek přítomné s připravovaným ekonomickým šetřením v rámci SVOL. Delegáti konference vyslechli návrh Věry Petrové na vytvoření pracovní skupiny SVOL, která by měla zpracovat přínos lesnictví pro rozvoj venkova a tyto závěry patřičně medializovat, schválili změnu stanov SVOL umožňující vstup do sdružení i církevním majetkům, rozbor hospodaření za rok 2007 a rozpočet na rok 2008. Přijali rovněž navrhovanou změnu do příspěvkového řádu, která členům SVOL – držitelům osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů PEFC – přinese slevu na ročním členském příspěvku, a byli seznámeni s vývojem členské základny od minulé konference. (Informace o aktuálním stavu viz tabulka 3.)
Staronovým předsedou SVOL byl zvolen František Kučera, 1. místopředsedou byl potvrzen Richard Belcredi (jakožto předseda SVOL – komory soukromých lesů), 2. místopředsedou SVOL byl zvolen Zdeněk Petřík. Členy předsednictva na období 2008–2010 byli zvoleni: Roman Šimek, Radomír Charvát, Ctibor Záruba a Josef Bartoň-Dobenín. Do revizní komise byli zvoleni Stanislav Janský, Radek Kloz, Hugo Mensdorff-Pouilly.
Konference uložila republikovému výboru SVOL, aby i nadále prosazoval respektování vlastnických práv při legislativních úpravách, které se dotýkají lesního hospodářství, věnoval maximální pozornost projednávané novele zákona o ochraně přírody a krajiny, prováděcím vyhláškám a předpisům o omezení hospodaření na plochách do národního seznamu Natura 2000, rozšiřoval spolupráci s krajskými úřady, zejména v souvislosti s přidělováním finančních prostředků do lesů, inicioval a podporoval dořešení restitučních nároků, propagoval certifikaci PEFC, pokračoval v pořádání odborných seminářů a exkurzí, rozšířil společný obchod o další odběratele a sortimenty, podporoval odbornou i spolkovou činnost regionů, usiloval o další zjednodušení agendy spojené s dotacemi z Programu rozvoje venkova, aktivně spolupracoval se zahraničními partnery, věnoval zvýšenou pozornost propagaci významu lesa a podporoval snahy o zvýšení produkce dřeva a jeho domácí spotřeby.
Konference se ve svém závěru usnesla na prohlášení, v němž vyzývá Správu národního parku Šumava, aby co nejrychleji zpracovala či asanovala polomové a kůrovcové dřevo tak, aby nemohlo dojít k ohrožení lesů sousedních majitelů.

Autor: Marie Růžková
Sdružení vlastníků obecních
a soukromých lesů v ČR
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.