Chřiby – lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny

Petr Kupec, Jiří Schneider

Ve dnech 29. a 30. dubna 2008 se v obci Modrá u Velehradu uskutečnil seminář „Chřiby – lesní hospodářství a ochrana přírody a krajiny – výzkum a praxe“. Cílem semináře bylo prezentovat Chřiby jako významný fenomén jihomoravské krajiny a přiblížit problematiku soužití lesního hospodaření a ochrany přírody a krajiny v jeho rámci. Současně bylo záměrem vzájemně si vyměnit a doplnit informace o tomto krajinářsky, lesnicky i ochranářsky cenném území.

Seminář byl pořádán ústavem tvorby a ochrany krajiny LDF MZLU v Brně, záštitu nad akcí převzali děkan LDF MZLU v Brně Petr Horáček, statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Vojtěch Jurčík a senátor Parlamentu České republiky Josef Vaculík.
Smyslem semináře bylo především setkání odborné veřejnosti z oblasti ochrany přírody a krajiny (OPK) a lesního hospodářství (LH), resp. vědecko-výzkumných pracovníků a praktiků lesního hospodářství a státní správy, jejichž práce je lokalizována do oblasti Chřibů. Hlavním záměrem semináře bylo identifikovat témata, která jsou v soužití LH a OPK v oblasti Chřibů „třecími plochami“ a jejichž řešení bude předmětem navazujících seminářů.

Lesní hospodářství a Ochrana přírody a krajiny
Moderovaná přednášková část semináře byla rozdělena do sekcí: Přírodní poměry Chřibů, Lesní hospodářství a Ochrany přírody a krajiny. Snahou pořadatelů bylo, aby v každé sekci zazněly příspěvky teoreticko-výzkumné i praktické povahy. Struktura přednášek v první sekci byla koncipována tak, aby podala ucelený přehled o přírodních poměrech Chřibů. Přínosem byla přednášková účast místních znalců – specialistů na jednotlivé složky přírodních podmínek Chřibů. Druhá sekce měla za cíl vymezit lesohospodářské poměry v území a formulovat aktuální problémy místního LH.
Podstatou sekce ochrany přírody a krajiny byla prezentace všech zastoupených forem OPK na území Chřibů a jejich koexistence s lesním hospodařením.
Na přednáškovou část navázala exkurze do nedalekých přírodních památek Nazaret a Máchova dolina, kde proběhla diskuze nad péčí o lesní ekosystémy těchto zvláště chráněných území.

Diskusní závěry
Z diskuze vyplynuly následující závěry:
- v celostátním měřítku je oblast Chřibů významná svým zachovaným (mimo VZCHÚ ojedinělým) bukovým charakterem,
- z hlediska drobného vlastníka lesů v oblasti Chřibů jsou největším problémem nevyjasněné majetkové poměry, resp. parciální vlastnictví nemovitého majetku (LDS),
- problematické je v soužití LH a OPK Chřibů rozhodování orgánů státní správy (OPK) o opatřeních v lesích drobných vlastníků, resp. informování drobných vlastníků o omezení hospodaření v lesích; tento problém se netýká lokálních orgánů (na úrovni kraje), ale orgánů centrálních na úrovni ministerstev,
- škody zvěří jsou v největší míře v Chřibech důsledkem neorganizovaného chovu (zrušení jelenářské oblasti) a rušením zvěře návštěvníky lesů,
- z hlediska celospolečenských funkcí lesů je žádoucí podporovat zejména funkci hydricko-vodohospodářskou a v návaznosti pak retenční kapacitu Chřibů, a to prostřednictvím biotechnických revitalizačních opatření,
- kraje a krajské úřady jsou postaveny před složité zavádění soustavy NATURA 2000 do života; zůstává otevřena otázka, zda evropsky významná lokalita (EVL) Chřiby o rozloze téměř 20 000 ha bude vyhlášena jako „maloplošné“ ZCHÚ,
- spolupráce mezi LČR, s. p., LS Buchlovice a OŽPZ KÚ Zlínského kraje na poli péče o lesní MZCHÚ je modelovým příkladem konstruktivního a efektivního přístupu k dané problematice, kdy přístup LH je vstřícný k potřebám OPK ve smyslu uplatňování způsobů hospodaření, které vedou k zajištění předmětů ochrany MZCHÚ, resp. praktické participace lesníků při zřizování ZCHÚ,
- PR Holý kopec je svojí porostní strukturou a rozlohou v Chřibech zcela unikátní území, v němž je zajištění bezzásahového režimu prioritou nejen z pohledu ochrany přírody, ale i lesnického výzkumu a osvěty.

Seminář se uskutečnil za podpory VaV úkolu MŽP SP-2d3-56-07 - „Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů“ a výzkumného záměru MŠM 6215648902
– „Les a dřevo – podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny“.
Pozn.: Zájemci o sborník se mohou informovat na adrese autora článku.

Autor:
Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Ing. Jiří Schneider, Ph.D
Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MZLU v Brně
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 545 134 097