Nebezpečný odpad u Hluboké nad Vltavou

Jan Zasadil

V lesním porostu 126 B15/7 v lokalitě „Blana“ mezi obcemi Munice a Zahájí, vzdáleném vzdušnou čarou 5 km od zámku Hluboká nad Vltavou a pouhých 2,6 km od náměstí města Zliv, bylo objeveno neznámé množství dehtovité látky. Nachází se ve dvou štolách vzniklých v minulosti těžbou žáruvzdorných jílů a o velikosti tohoto „dědictví minulosti“ můžeme zatím pouze spekulovat.

Současný stav
Zátěž tohoto území způsobená výše popsanou hlubinnou těžbou je obrovská, propady důlních děl se vyskytují na ploše mnoha
hektarů, s tím, že na části území jsou trvale zamokřené. Porosty trpí vysokou hladinou podzemní vody a v součinnosti s povětrnost-ními vlivy posledních let a u SM také druhotně lýkožroutem smrkovým a ostatními kůrovci dochází k jejich rozpadu.
V úvodu zmíněná v šachtě (důlním propadu?) nalezená hmota obsahuje kromě dehtu polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a fenoly, do místa nálezu byla před rokem 1989 navezena pravděpodobně z některého v okolí působícího podniku. PAU jsou prokazatelně karcinogenní látky a fenoly představují značné nebezpečí pro spodní vody. Kam všude pod zemí tyto látky pronikly, je-li zasažená podzemní voda a v jakém okruhu od viditelného místa výskytu, můžeme zatím pouze hádat.
Po zjištění výše uvedených skutečností, s vědomím, že není znám ani orientačně rozsah zasaženého území a ve snaze řešit tento problém, oslovila lesní správa Krajský úřad Jihočeského kraje Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (ŽP) se žádostí o zařazení tohoto úložiště do starých ekologických zátěží (SEZ). Z jednání konaného u radního Jiřího Netíka, odpovědného za ŽP, za účasti zástupců LČR, s. p., a Krajského úřadu Jihočeského kraje byl učiněn závěr, že vzhledem k tomu, že není znám původce kontaminace a LČR, s. p., nejsou viníkem tohoto stavu, bude dané území zařazeno do seznamu SEZ. Tím bude možné požádat o finanční podporu na sanaci území z prostředků EU.
Pro LČR, s. p., znamená tento postup jistotu, že za pomoci finančních prostředků Krajského úřadu Jihočeského kraje bude v letošním roce provedena analýza rizik SEZ (prostředky ve výši 1,6 milionu Kč již byly schváleny), která zmapuje rozsah zamoření této lokality. Předcházet jí musí odlesnění okolí dehtem zaplněných šachet v rozsahu potřebném pro provedení průzkumných vrtů.
Po laboratorním vyhodnocení odebraných vzorků půdy a vody bude znám rozsah zamořeného území a množství m3 půdy, která bude muset být odtěžena a sanována na místě k tomu určeném.
Časový průběh těchto prací předpokládáme v průběhu roku 2008 a 2009, přesnější stanovení bude možné až po provedené analýze rizik.
Finanční náročnost sanace SEZ může dosáhnout i stovek milionů Kč, samozřejmě je závislá na objemu prací.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří na přípravě této pro životní prostředí důležité akce spolupracovali, jmenovitě panu radnímu Netíkovi. Jeho okamžité pochopení závažnosti problému a neméně rychlé zúřadování potřebných dokumentů a získání prostředků nás výrazně posunulo k cíli - vyčištění přírody od pozůstatků doby, která chtěla „poroučet větru a dešti“.

Autor:
Ing. Jan Zasadil
lesní správce
LS LČR Hluboká nad Vltavou