Lokální kalamita s intenzivním poškozením porostů

Bouře, která se prohnala nad naším územím dne 25. 6. 2008, způsobila škody i na lesních porostech. Na rozdíl od orkánu Kyrill či Emma mají však škody lokální charakter. Zatímco na většině území nedosahují většího rozsahu, v trojúhelníku mezi Chrudimí, Kutnou Horou a Ledčí nad Sázavou jsou často porosty v dlouhých pásech plošně zdevastované. Významnější poškození porostů zaznamenali také lesníci na severní Moravě.

Výše kalamity
Podnik Lesy ČR odhaduje výši škod na lesích ve své správě na 0,8 mil. m3. Pokud bychom předpokládali podobný rozsah poškození i v ostatních lesích, může se rozsah kalamity blížit až 1,5 mil m3. S ohledem na to, že se bouře vyhnula rozsáhlým lesním komplexům při hranicích republiky, budou pravděpodobně škody o něco nižší.

Charakteristika
Na rozdíl od kalamity po orkánu Kyrill nebo vichřici Emma je poškození lesa lokálního – koncentrovaného charakteru, ale často s úplnou destrukcí porostů. Na plochách protáhlých tvarů došlo nejčastěji ke zlomům v dolní třetině kmene, méně již k vývratům a ohybům kmenů. Poničeny byly porosty různých věkových tříd i dřevinného složení na stanovištích od hřebenů po údolí potoků. Poškození porostů neurčovaly ani tak terénní podmínky, stáří porostu či dřevinná skladba, ale to, zda stál v cestě silnému proudění větru-tornádu.
Z hlediska zpracování kalamity je zásadní charakteristika kalamitního dříví, která je pro majitele lesa nepříznivá. Zlomy, různá pokroucení kmenů a samozřejmě velmi náročné a nákladné podmínky těžby v situaci snížené poptávky po dříví budou pravděpodobně představovat problémy jak při zpracování, tak při odbytu dříví.

Škody na infrastruktuře
Na mnoha místech byly poškozeny budovy, oplocení a další části lesnické infrastruktury. V nejpostiženějších oblastech bude extrémně zatížena i dopravní síť při transportu dříví. Následné zalesnění na poměrně rozsáhlých holinách bude pro většinu majitelů také náročné. Lze očekávat zvýšenou poptávku po zpracování těžebních zbytků, zvýšené náklady na zalesnění a následnou ochranu proti buřeni a škodám zvěří. Pro velké vlastníky a správce lesů by tato kalamita neměla mít zásadní ekonomický dopad. Hůře na tom budou malí vlastníci z řad soukromých osob, obcí ad., zejména v případě, že bouře zasáhla významnou část jejich lesů.
Po zkušenostech z Nových Hradů lze očekávat také lokální přetížení místních veřejných komunikací či nedostatek skládek a manipulačních skladů.  

Bezpečnost zpracování
Z důvodů bezpečnosti při likvidaci kalamity se majitelé a správci přiklánějí spíše k likvidaci pomocí harvestorů. Otázkou je, zda se harvestorům podaří na rozlámaných kmenech dosáhnout požadovaného výkonu.
S ohledem na rozsah škod byl obcemi s rozšířenou působností v některých lokalitách vyhlášen zákaz vstupu do lesů. Důvodem tohoto omezení je ohrožení zdraví a bezpečnosti občanů při zvýšené návštěvnosti lesů v prázdninových měsících.

Jan Příhoda