Těžba dřeva v roce 2007

Jaromír Vašíček, Jan Hána

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) se v roce 2007 vytěžilo z našich lesů 18,51 mil. m3 dříví. K této hodnotě došel ČSÚ tak, že zpracoval dotazníky ČSÚ číslo LES P8-01 a dopočítal je k celkové ploše. Výše těžby se v roce 2007 ve srovnání s rokem 2006 zvýšila o 0,83 mil. m3.
Starost o dobrý stav našich lesů je na veřejnosti a mezi odborníky zabývajícími se lesním ekosystémem živě diskutovaným tématem. Pojem „stav lesů“ je sám o sobě vnímán různě. Tento příspěvek se věnuje především dřevoprodukční funkci lesů s tím, že si autoři uvědomují, že jde o pohled sice důležitý, nicméně zúžený.

Zásoby dříví
V České republice se v lesích k 31. 12. 2007 dle LHP, LHO nacházelo 673 mil. m3 dříví. Na tyto zásoby dříví v lesích ČR se můžeme podívat v zásadě dvěma pohledy.  
- První pohled – biologický. Zásoba dříví je dynamicky se vyvíjející část lesního ekosystému. Změna objemu zásob je dána zejména přírodními podmínkami, ale také zásahy člověka, mezi které patří především výše těžby, druhy pěstovaných dřevin, pěstební a ochranná opatření, zalesňování zemědělských půd atd.  
- Druhý pohled je charakterizován regulací růstového procesu člověkem. Tato regulace má svou dlouhou historii a vždy byla uplatňována s cílem zachování dlouhodobé a vyrovnané produkce dříví. K tomuto usměrňování slouží zákonná úprava, která je založena na zjišťování zásob dříví při popisu lesních porostů v době vyhotovování LHP a následné stanovení maximální celkové výše těžby, která je závazným ustanovením LHP (Lesní zákon § 24 odst. 2).  
Výsledkem přirozené biologické dynamiky zásob dříví a její regulace je vývoj výše zásob dříví v lesních porostech.
Při propočítání rozdílů růstu zásob v jednotlivých letech zjistíme, že dynamika zvyšování zásob v lesích na území ČR pozvolna klesá. Nejvyšší vzrůst zásob proběhl mezi roky 1960–1980 na úrovni 9 mil. m3 ročně, mezi roky 1990 až 2006 činil růst zásob okolo 6 mil. m3 ročně a rozdíl mezi rokem 2006 a 2007 činí 5 mil. m3 ročně. K tomuto komentáři je nutno dodat, že jde o zásoby dříví zjišťované při popisu porostů, které mohou být zatíženy subjektivními chybami, a dále je vhodné uvést i skutečnost, že se od roku 1930 měnily i metody zjišťování zásob dříví v lesních porostech.

Těžba dříví
Jak již bylo konstatováno, 18,51 mil. m3 je dosud nejvyšší těžba v historii. Naskýtá se pochopitelně otázka, zda jde o těžbu, která je ještě únosná. LHP obsahuje závazné ustanovení o celkové maximální výši těžeb na dobu platnosti plánu. Vyhodnocení únosnosti výše těžeb pro každý lesní hospodářský celek není obtížné. Bilancovaný etát vlastníka informuje, jaká výše maximální celkové těžby připadá po odečtení vytěžené části etátu na zbývající roky platnosti LHP. ÚHÚL Brandýs nad Labem je při posuzování únosnosti celkové výše těžeb v ČR odkázán na model, který zpracovává na základě metodického postupu stanoveném ministerstvem zemědělství. ÚHÚL Brandýs nad Labem tento model porovnává s roční výší těžby. Pomocným nástrojem je celkový průměrný přírůst CPP, což je roční přírůst vztažený k objemu porostu hlavního i vedlejšího v době obmýtí. Je ukazatelem potencionální produkce a lze jej stanovit podle růstových tabulek.
V grafu 2 překvapuje strmost nárůstu těžeb v posledních dvou letech. Budeme-li se ptát po příčinách, je zřejmé, že v roce 2006 to bylo především navýšení těžeb u podniku LČR
o 2 mil. m3. Důvodem vyšší těžby v roce 2007 bylo zejména zpracování kalamitního dříví.

Zhodnocení dat
- Porovnáme-li model vypočítaný v ÚHÚL Brandýs nad Labem se skutečnou výší dosažené těžby, lze konstatovat, že v roce 2006 došlo k překročení modelové výše těžby o 560 tis. m3 a v roce 2007 o 940 tis. m3. Z uvedených údajů za poslední dva roky vyplývá, že se v roce 2007 dále zvětšil rozdíl mezi modelovou výší těžby a výší skutečnou.
- Při porovnání skutečné výše těžby v roce 2007 a celkového průměrného přírůstu ve stejném roce, který vyjadřuje produkční potencionál, je těžba vyšší než CPP o 910 tis. m3.   
- ÚHÚL Brandýs nad Labem vypracoval a publikoval v LP 5/2006 studii s výhledem těžebních možností na 6 decénií na území ČR. Jedna z alternativ byla vypracována i na základě výsledků NIL. Tato alternativa byla vypočítána tak, že do vyhláškou 84/1996 Sb. stanoveného postupu výpočtu závazného ustanovení maximální celkové výše těžeb byly vzaty zásoby dříví v lesních porostech zjištěných při NIL. Roční výše takto teoreticky stanoveného závazného ustanovení činí 18,65 mil. m3. Z uvedeného plyne, že v roce 2007 dosáhla výše uskutečněné těžby v lesích úrovně, která byla vypočítána na základě vyšších zásob dříví zjištěných NIL.
- Lze jen opakovat konstatování uvedené v LP 6/2007 v článku se stejnou tematikou, že potencionál těžebních možností zjišťovaný na základě LHP a LHO při současně nastavených legislativních parametrech je vyčerpán.
- K tomu lze dále doplnit, že je vyčerpán i teoretický modelový potencionál dalšího růstu výše těžeb, který poskytují i vyšší údaje o zásobách dříví zjištěné v rámci 1. cyklu NIL při použití stejného postupu výpočtu etátu vymezeného současnou legislativou.
- Pokud nenastanou mimořádné kalamitní situace, výše těžby by měla být v příštím roce nižší.   

Autoři:
Ing. Jaromír Vašíček, CSc.
Ing. Jan Hána
ÚHÚL Brandýs nad Labem
E-maily: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.